منابع پایان نامه درباره عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، آموزش و یادگیری، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2- نگرش به درس: 34
2-2-2- ویژگی ها و ابعاد نگرش: 38
2-2-3- انواع نگرش ها: 39
2-2-4- عوامل تکوین نگرشها: 40
2-2-6- رهنمودهایی برای تغییر نگرش: 42
2-2-7- شکل گیری نگرشها: 43
2-2-8- نگرشها و آموزش و پرورش: 45
2-3 – انگیزش پیشرفت: 45
2-3-2- موضوعات بنیادی در مطالعه ی انگیزش: 51
2-3-3- نظریه های انگیزش 54
2-3-3-1- انگیزش در نظریه ی فرهنگی – اجتماعی:… 54
2-3-3- 2- نظریه ی غریزه 55
2-3-3-3- نظریه ی اراده 55
2-3-3-4- نظریه ی سائق 55
2-3-3-5- نظریه ی مشوق: 56
2-3-3-6- نظریه های یادگیری 57
2-3-3-7- نظریه های انگیزشی رشد و تسلط: 57
2-3-4-رویکردهای مختلف انگیزشی 57
2-4- مبانی نظری عملکرد تحصیلی 61
2-4-1-پیشرفت تحصیلی: 61
2-4-2- عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی: 62
2-4-3- تغییرات پیشرفت تحصیلی 70
2-4-4- بررسی رابطه ی جایگاه مهارت و عملکرد تحصیلی: 72
5-4-2. دیدگاه بلوم در مورد یادگیری و عملکرد تحصیلی: 72
پیشینه ی تحقیقات در خارج از کشور: 73
تحقیقات انجام شده ی داخلی 80
جمع بندی: 85
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش 86
جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری 87
ابزار جمع آوری اطلاعات: 88
پرسشنامه ی نگرش به درس 88
پرسشنامه ی انگیزش پیشرفت هرمنس: 89
آزمون عملکرد تحصیلی: 89
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 آمار توصیفی 93
4-1-2 آمار توصیفی فراواني مشخصه هاي آماري انگیزش پیشرفت دانشجویان 94
4-1-3 آمار توصیفی فراواني مشخصه هاي آماري نگرش به درس در دانشجویان 94
4-1-4 آمار توصیفی فراواني مشخصه هاي آماري عملکرد تحصیلی دانشجویان 95
4-2 آمار استنباطی 96
4-2-1 تجزیه و تحلیل فرضیه جزئی اول 96
4-2-2 تجزیه و تحلیل فرضیه جزئی دوم 98
4-2-2 تجزیه و تحلیل فرضیه جزئی سوم 100
4-2-1 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی 102
4-3- جمع بندی فصل چهارم 102
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5 – بحث و نتیجه گیری 105
در رابطه با فرضیه ی شماره 1 105
در رابطه با فرضیه ی شماره 2 106
در رابطه با فرضیه 3 107
محدودیت ها: 108
پیشنهادها: 109
پیشنهاد به سایر پژوهشگران 110
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..112
منابع
منابع فارسی: 128
منابع لاتین: 138

فهرست جداول
جدول (4-1) آمار توصیفی گروه های کنترل و ازمایش………………………………………………………… 100
جدول شماره (4-2) : توزيع فراواني مشخصه هاي آماري انگیزش پیشرفت دانشجویان بر حسب نمره هاي پيش آزمون  و پس آزمون گروه هايی مورد مطالعه ……………………………………………………………………….101 جدول شماره (4-3) : توزيع فراواني مشخصه هاي آماري نگرش به درس در دانشجویان بر حسب نمره هاي پيش آزمون  و پس آزمون گروه هاي مورد مطالعه ……………………………………………………………….. .101
جدول شماره (4-4) : توزيع فراواني مشخصه هاي آماري عملکرد تحصیلی دانشجویان بر حسب نمره هاي پيش آزمون  و پس آزمون گروه هاي مورد مطالعه  ………………………………………………………………….. 102
جدول(4-5) نتایج آزمون لون در کواریانس(نگرش به درس دانشجویان) …………………………………. 103
جدول شماره(4-6) :  نتايج تحليل مانواي تأثير متغيرهاي مستقل کاربرد چندرسانه ای بر متغیر وابسته نگرش به درس دانشجویان ……………………………………………………………………………………………………………104.
جدول(4-7) میانگین های تعدیل شده متغیر وابسته نگرش به درس دانشجویان در آزمون کواریانس…..104
جدول(4-8) نتایج آزمون لون در کواریانس(انگیزش پیشرفت دانشجویان)……………………………………. 105
جدول شماره(4-9) :  نتايج تحليل مانواي تأثير متغيرهاي مستقل کاربرد چندرسانه ای بر متغیر وابسته انگیزش پیشرفت دانشجویان …………………………………………………………………………………………………………….. 106
جدول(4-10) میانگین های تعدیل شده متغیر وابسته انگیزش پیشرفت دانشجویان در آزمون کواریانس. 106
جدول(4-11) نتایج آزمون لون در کواریانس(عملکرد تحصیلی دانشجویان) ………………………………… 107
جدول شماره(4-12) :  نتايج تحليل مانواي تأثير متغيرهاي مستقل کاربرد چندرسانه ای بر متغیر وابسته عملکرد تحصیلی دانشجویان ……………………………………………………………………………………… …… 108
جدول(4-13) میانگین های تعدیل شده متغیر وابسته عملکرد تحصیلی دانشجویان در آزمون کواریانس. 108

مقدمه:

آموزش به عنوان یکی از راههای انتقال مفاهیم، دستاوردهای جدید علوم و نتایج تلاشهای علمی، توانسته گامی والا در راستای یادگیری و ارتقای عملکرد فراگیران در جامعهی علمی داشته باشد. با پیشرفتهایی که امروزه در روشهای آموزشی به وجود آمده، این روشها بسیار به هم نزدیک شدهاند و آنچه در اینباره بیشتر مورد توجه و بحث قرار میگیرد، نقش رسانههای آموزشی در پیشرفت سیر آموزش است. با توجه به اینکه اهداف و خطمش های آموزش به شیوهی چندرسانهای توسط بعضی دانشگاهها تدوین و ارائه شده است، لذا دستیابی به این اهداف و اندازهگیری میزان موفقیت این برنامههای آموزشی بسیار ضروری است (طالبزاده،1386).
در این راستا، آموزش به شیوهی چندرسانهای در دهههای اخیر پیشرفت فزایندهای را در آموزش ایجاد کرده است و باعث شد که امروزه آموزش چندرسانهای در جوامع صنعتی با کمک انقلاب الکترونیکی پیشرفت بسیار نماید، همچنین اختراع رایانه و رشد فزاینده ی آن موجب جلب توجه مسؤولان و برنامه ریزان آموزشی گردیده است. در کشورهای غربی آموزش چندرسانهای گسترش فزایندهای یافته و به عنوان یک سبک آموزشی پذیرفته شده است، ضمن اینکه مشکلات زندگی امروزی و فشارهای ناشی از ازیاد جمعیت انسان ها را به سوی این نوع از آموزش ها سوق داده است. از این رو آموزش و یادگیری به شیوهی چندرسانهای برای بسیاری از دانشگاهها به یک موضوع اصلی قابل بحث تبدیل شده است. بنابراین پرداختن به مقولهی آموزش چندرسانهای به صورت یک ضرورت درآمده و تاخیر در پرداختن به این ضرورت زیان آور خواهد بود بر همین اساس فناوری آموزشی و همراه ساختن آن با آموزش چندرسانهای، زمینهای را فراهم ساخته که بسیاری از آرمانهای آموزشی اعم از نگرش مثبت یادگیرندگان به درس و رشته ی تحصیلی همچنین یادگیری مستقل، آموزش و یادگیری مشارکتی و ارزیابی و ارائهی سریع بازخورد از آموختهها، قابل تحققتر جلوه میکند (احمدی، 1382).
” در امر تعلیم و تربیت، آموزشی موثر است که: اولا منجر به یادگیری شود و ثانیا این یادگیری پایدار باشد. تحقق این دو، مستلزم استفاده از حواس پنج گانه فراگیر و بهره گیری از تجارب مستقیم و دست اول می باشد. تجربه نشان داده است حسهای مختلف در یادگیری انسان نقش مساوی و یکسان ندارند. اگر چه در منابع گوناگون، ارقام متفاوتی در این زمینه ذکر شده، اما در تمامی آنها، بیشترین سهم به حس بینایی داده شده است” (احدیان، 1382،ص 34). “در آموزش و پرورش بالا بردن کیفیت یادگیری و تدریس همواره از مسائل پراهمیت بوده است.”
“پیدایش فناوری رایانه، بر استقبال از چندرسانهای در قالب نرمافزارهای رایانهای تاثیر چشمگیری دارد و به جرات میتوان گفت شیوع استفاده از چندرسانهای در فعالیتهای گوناگون به ویژه آموزش، مدیون قابلیتها و توانایی برجستهی فناوری رایانه است” (رضوی، 1386، ص 276).
از دیرباز، تعلیم و تربیت از موارد مهم و مطلوب جوامع گوناگون به حساب میآمده و نظام های آموزشی به دنبال یافتن راههایی برای بهبود شیوههای آموزش دروس مختلف بودهاند. شیوههای سنتی تدریس هزاران سال به طور تقریبا یکسان به کار رفتهاند، اما در دنیای کنونی رویکردهای جدیدی برای آموزش و یادگیری مورد توجه قرار گرفته است. محققان همواره در پی یافتن برای پر کردن خللهای یادگیری، رفع مشکلات و کمبودهای ناشی از نقص در فرایند تدریس و یادگیری بودهاند. آنها راههایی را جستوجو می کنند که روشهای تکراری و خسته کننده را به تجربیات یادگیری تعامل و لذت بخش برای دانشآموزان تغییر دهند. به دلیل نفوذ روزافزون فناوریهای نوین و نیز تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی نسلهای جدید، نظامهای آموزشی جهان شاهد تغییرات چشمگیری در خصوص سرفصلها و به ویژه روشهای آموزشی بودهاند. از سوی دیگر، صاحب نظران حوزهی علوم تربیتی و روانشناسی آموزشی، نظریهها و روشهای جدیدی ارائه دادهاند تا راهگشای چالشها و مشکلات آموزشی و تربیتی باشند. از جمله این شیوهها به کارگیری فناوری در آموزش است (صالحی زاده و اسدی، 1392).
اهمیت و تاثیر نگرشها و باورهای دانشآموزان را بر کارکرد تحصیلی آنان نمیتوان نادیده گرفت. آموزش فرایندی است که خانواده، دانشآموز و مراکز آموزشی را به یکدیگر مرتبط میسازد. لذا یادگیری دانش آموزان به شدت تحت تاثیر شرایط، انگاره ها و نگرشهایی است که هر یک از این ارکان آموزشی، فراهم میسازد (به نقل از توفان، 1389).
پدیدهی انگیزش غالبا به علل رفتار و اینکه چرا انسان در مواقع مختلف دست به رفتارهای متفاوت میزند، پاسخ میدهد. برخی نظریهها در زمینهی انگیزش به شرح زیر میباشد:
– انگیزش در برگیرندهی مباحثی است که بیان میکند منشاء رفتار چیست؟ چگونه ادامه مییابد، منحرف میشود، منع میگردد و چه کنش فاعلی در آن هنگام در موجود زنده روی میدهد.
– پژوهشهای انگیزشی به بررسی کیفی اثر یادگیریهای گذشته و ادراک فرد همراه با دیگر عواملی که بر رفتار انسان در یک موقعیت خاص، جهت، قوت و ثبات میبخشد، محدود میگردد (اتکینسون1 ، 1975، به نقل از خدیوی و مفاخری، 1390).
پیشرفت تحصیلی نیز، هدف بزرگ هر جویندهی علم است و مؤسسات علمی تمام بسترها و امکانات را آماده میکنند تا با بهرهگیری از نیرویانسانی، ابزارها، روشها و نیز تقویت انگیزشهای فردی، پیشرفت و ارتقای تحصیلی را محقق میسازد (تقیزاده، 1387).
بیان مسئله:
یکی از مولفههای اصلی این تحقیق کاربرد چندرسانهای2 است. استفاده از چندرسانهایها در امر تدریس و یادگیری دیر زمانی است که توسط اساتید و معلمان مورد توجه است. استفادهی مناسب از چندرسانهایها و تلفیق آن با رویکرد نوین آموزشی میتواند بسیاری از تواناییهای یادگیرندگان را پرورش دهند. تجربهی کاربرد آموزشهای چندرسانهای نشان میدهد اینگونه آموزش که بیشتر از یک حسهای چند گانه را در یادگیری فراگیران، زمانی که هم میبینند و هم میشنوند و هم در یادگیری شرکت فعال دارند به مرز 75 درصد میرسد که خیلی بیشتر از میزان یادگیری در شیوه هایی است که تنها یکی از حواس را درگیر می کند.
نگرش از یک سو با آموختهها و تجارب پیشین و از سوی دیگر با برداشتهای ذهنی ما در مورد موضوع نگرش مرتبط است و در هر صورت، واکنش مثبت و منفی ما را به اشیا، موقعیتها، سازمانها، مفاهیم و افراد بر میانگیزد (کریمی، 1386).
با توجه به بعد عاطفی آموزش و پرورش و ایجاد نگرش مثبت در یادگیرندگان نسبت به فرایند یادگیری از سوی بسیاری از مراکز آموزش دنیا نادیده گرفته شده است. چرا که همواره ایجاد دانش و توانایی در فراگیران هدف بوده است. بدون اینکه توجه شود موقعیتهای یادگیری را نمیتوان مجزا در نظر گرفت و بدون شک میتوان اذعان داشت نگرش و علاقهی فراگیران نسبت به محیط یادگیری، موضوع آموزش، معلم و به طور کلی هر آنچه به فرایند یادگیری مربوط می شود و به طور مستقیم بر عملکرد یادگیرندگان تاثیر میگذارد.
انگیزش پیشرفت عبارت از میل افراد برای کسب موقعیت در فعالیتهایی است که موفقیت در آن به سعی و کوشش فردی از او بر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حركات، of، and، the Next Entries منابع پایان نامه درباره انگیزش پیشرفت، عملکرد تحصیلی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشرفت تحصیلی