استان گلستان، توزیع فراوانی، آزمون فریدمن

دانلود پایان نامه ارشد

3-سؤالات تحقیق 9
4-فرضیات تحقیق 9
5-اهداف تحقیق 9
6-روش تحقیق 10
7-محدودیت های تحقیق 10
8-پیشینه تحقیق 10
فصل دوم: مباني نظري تحقيق 14
1- تعاریف 15
2-1- توریسم (گردش گری) 15
1-2- توریست (گردش گر) 15
1-3- توریسم روستایی 15
1-4- توسعه روستایی 15
2-اهمیت گردش گری 16
3-توریسم درجهان 17
4-توریسم درایران 20
5-توریسم روستایی 22
5-1-انواع توریسم روستایی 22
5-1-1-توریسم طبیعی/روستایی 22
5-1-2-توریسم فرهنگی/ روستایی 23
5-1-3-توریسم دهکده ای 23
5-1-4-توریسم کشاورزی 23
5-1-5-توریسم مزرعه 23
5-1-6-توریسم سبز 23
6-ابعاد و اثرات گردش گري روستايي 23
7-جایگاه توریسم درتوسعه روستایی 24
8-مشکلات گردش گری روستایی 26
8-1-فقدان مهارتهای مدیریتی 26
8-2- بازاریابی 26
9-فصول محدود گردش گری روستایی 26
10-اطلاعات محدود کشاورزان از خواسته های گردش گران 27
11- انواع گردش گری 27
11-1- گردش گری فرهنگی- تاریخی 27
11-2- گردش گري ماجراجويانه 28
11-3- گردش گري ورزشي 29
11- 4-گردش گري درماني 29
11- 5-گردش گري انبوه يا تفريحي 29
11- 6-گردش گري نوستالژيك 30
11- 7-گردش گري روستايي 30
11- 8-گردش گري قومي 31
11-9- گردش گري شهري 32
11- 10-گردش گري مذهبي 32
11- 11-طبيعت گردي 33
فصل سوم : معرفي منطقه مورد مطالعه 35
1 – موقعیت جغرافيايي استان گلستان 36
1 -1 – موقعیت جغرافيايي استان گلستان 36
1- 2 – موقعیت جغرافيايي شهرستان بندر تركمن 37
1- 2 – 1 – موقعیت رياضي ، حدود ، وسعت شهرستان : 37
1 – 2 – 2 – موقعيت نسبي شهرستان 37
1 – 2 – 2 – 1 – موقعيت‌ حاشيه‌ اي 37
1 – 2 – 2 – 2 – موقعيت‌ مرزي 38
1 – 2 – 2 – 3 – موقعيت‌ دريايي و ساحلي (موقعيت صيدگاهي) 38
1 – 2 – 2 – 4 – موقعيت‌ گردش گاهي و توريستي 38
1 – 2 – 2 – 5 – موقعيت‌ استراتژيكي 38
1 – 3 – موقعيت طبيعي آشوراده 38
1 – 4 – اقليم 40
1 – 4 – 1 – اقليم شهرستان تركمن 40
1 – 4 – 2 – اقليم آشوراده 42
5-1-شرایط زیست- اقلیمی منطقه مورد مطالعه 43
1-5-1-ويژگي هاي شاخص ارائه شده در روش ماهاني 48
6-1 – ناهمواري 58
1 – 6 – 1- ناهمواري هاي استان گلستان 58
1 – 6 – 2 – ناهمواري هاي شهرستان تركمن : 59
1 – 6 – 2 – 1 – توان طبيعي و سكونت گزيني در منطقه 60
1 – 6 – 2 – 2 – محيط طبيعي و نحوه توزيع جمعيت و پراكندگي مراكز جمعيتي در بندر تركمن : 61
1- 6 – 3 – ناهمواري هاي آشوراده 62
1 – 6 – 3 – 1 – پوشش گياهي آشوراده 62
2 – خصوصيات انساني 62
2- 1 – جمعيت استان گلستان 62
2 – 1- 1- جمعيت جزيره آشوراده 65
2- 2 – ساختار سنی و جنسی جمعيت 65
2 – 3 – آموزش 65
2- 4 – بهداشت 66
2- 5 – مهاجرت 68
3 – خصوصيات زيربنايي 69
3 – 1 – محيط طبيعي و شبكه ارتباطي 69
3 – 1 – 1 – راههاي جاده‌اي 69
3 – 1 – 2 – راه آهن 69
3 – 1 – 3 – راه آبي 70
3 – 2 – اكوسيستم آب 70
3 – 2 – 1- آبهاي راكد 70
3 – 2 – 2 – آبهاي زيرزميني 71
3 – 2 – 3 – آبهاي جاري 71
4 – جغرافیای اقتصادی استان گلستان 72
4 – 1 – كشاورزي 72
4- 1- 1- کشاورزی در استان گلستان 72
4 – 1 – 2 – كشاورزي در بندر تركمن 74
4 – 2 – صنعت استان گلستان 76
4 – 3 – معادن استان گلستان 77
4 – 4 – صنايع دستي استان گلستان 78
فصل چهارم: یافته های تحقیق 80
1 – جاذبه هاي گردشگري 81
بخش اول : معرفی جاذبه های گردشگری منطقه مورد مطالعه 81
1 – جاذبه هاي گردش گري استان گلستان 81
2 – جاذبه هاي گردشگري شهرستان بندر تركمن 84
3 – جاذبه هاي گردشگري جزيره آشوراده 85
4 – گونه های گیاهی و جانوری جزیره آشوراده 87
بخش دوم:یافته های آماری تحقیق 88
الف) آمار توصیفی 88
1- ویژگی های پاسخ گو 88
1-1- جنسیت 88
2-1- سن 89
3-1- رشته تحصیلی 90
4-1- وضعیت اشتغال 90
5-1- محل خدمت 91
6- 1-وضعیت تأهل 92
7- 1-محل زندگی 92
ب)آزمون فرضیه ها 93
1-1-تجزیه و تحلیل مربوط به اولین فرضیه 93
1-2-تجزیه و تحلیل مربوط به دومین فرضیه 94
1-3-تجزیه و تحلیل مربوط به سومین فرضیه 94
1-4-تجزیه و تحلیل مربوط به چهارمین فرضیه 95
5-آزمون فریدمن 96
5-1-عامل تعداد مراکز تصمیم گیری 97
5-2- عامل فقدان فرهنگ پذیرش گردش گر 98
5-3- عامل وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری 99
5-4- عامل بازاریابی 100
6-مقایسه نظرات دو گروه 101
6-1- تعدد مراکز تصمیم گیری 101
6-2- بازاریابی 101
6-3- وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری 102
6-4- فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر 103
فصل پنجم : استنتاج نهائی وآزمون فرضیات 104
بحث ونتیجه گیری 105
آزمون فرضیات 107
پیشنهادات 108
منابع و مأخذ 111

فهرست شكل ها
عنوان صفحه
شکل شماره2-1 : جایگاه مدیریتی ارزیابی فرآیند توریسم پذیری در مناطق روستایی 16
شکل شماره 4-1:جزیره آشوراده 86
شکل شماره 4-2 :مسجد جامع جزيره آشوراده 86
شکل شماره 4-3: نمایی از ساحل جزیره آشوراده 87

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره ي 3-1 : نقشه تقسيمات سياسي كشور به تفكيك استان 36
نقشه شماره 3-2 : موقعيت منطقه آشوراده در شهرستان بندر تركمن 39
نقشه شماره 3-3 : نقشه ي اقليم استان گلستان 40
نقشه شماره ي 3-4 : منحني دما در استان گلستان 41
نقشه شماره ي 3-5 : منحني بارش در استان گلستان 42
نقشه شماره ي 3-6 : نقشه ي توپوگرافي استان گلستان 58
نقشه شماره ي 3-7 : طبقه بندي جمعيتي شهرستان هاي استان گلستان 64

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودارشماره 4-1: جنسیت افراد مورد مطالعه 89
نمودارشماره 4-2 :وضعیت اشتغال افراد مورد مطالعه 91
نمودارشماره 4-3 : محل زندگی افرادمورد مطالعه 92

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره2-1 . جایگاه توریسم در توسعه روستایی 25
جدول شماره 3-1 : جدول چند قسمتي ماهاني 45
جدول شماره ي 3-2 : جدول شاخص گروه رطوبتي 46
جدول شماره 3-3 :ماهاني قسمت اول (جدول تشخيص) 46
جدول شماره 3-4 :ماهاني قسمت دوم (جدول شاخص ها) 47
جدول شماره 3-5: (جدول مفهوم شاخص ها) 48
جدول شماره 3-7: جدول ماهاني – منطقه آسايش شب و روز 50
جدول شماره 3-8 :ارزيابي ماهاني 50
جدول شماره 3-9: وضعيت شاخص هاي گرمايي 52
جدول شماره 3-10: پيشنهادات مقدماتي ماهاني 53
جدول شماره 3-11:شاخص ماهانی شهرستان بندرترکمن 57
جدول شماره 3-12: جمعیت شهرهای استان گلستان 63
جدول شماره 3-13 شاخص های انسانی استان گلستان 66
جدول شماره 3-14: وضعیت خانه های بهداشت در استان گلستان 67
جدول شماره 3-15: تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان بر حسب وضعیت جغرافیایی 67
جدول شماره 3-16 : مهاجران وارد شده به استان گلستان طی 10 سال گذشته بر حسب سن و آخرین محل اقامت (نفر) 68
جدول شماره 3-17 : تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در تالاب هاي استان گلستان در سال 1387 75
جدول شماره 4-1 : جاذبه هاي گردش گري استان گلستان 81
جدول شماره 4-2 : موقعیت جاذبه های شهرستان بندر ترکمن 85
جدول شماره 4-1 : توزیع فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعه 89
جدول شماره 4-2 : توزیع فراوانی سن افراد مورد مطالعه 89
جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه 90
جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی وضعیت اشتغال افراد مورد مطالعه 90
جدول شماره4-5:توزیع فراوانی محل خدمت افراد مورد مطالعه 91
جدول شماره 4-6 : توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه 92
جدول شماره 4-7 : توزیع فراوانی محل زندگی افراد مورد مطالعه 92
جدول 4-8 :وضعیت نرمال بودن متغیرهای تعداد مراکزتصمیم گیری، بازاریابی، وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری 93
جدول 4-9 : آزمون فرضیه اول 93
جدول 4-10: آزمون فرضیه دوم 94
جدول 4-11 : آزمون فرضیه سوم 95
جدول 4-12 : آزمون فرضیه چهارم 96
جدول 4-13 : میانگین رتبه ها 96
جدول 4-14 : نتایج آزمون فریدمن 97
جدول 4-15 : میانگین رتبه ها 97
جدول 4-16 : آزمون فریدمن 98
جدول 4-17 : میانگین رتبه ها 98
جدول 4-18 : آزمون فریدمن 98
جدول 4-19 : میانگین رتبه ها 99
جدول 4-20 : آزمون فریدمن 99
جدول 4-21 : میانگین رتبه ها 100
جدول 4-22 : آزمون فریدمن 100
جدول 4-23: ميانگين رتبه ها 101
جدول 4-24: آزمون فريدمن 101
جدول 4-25: ميانگين رتبه ها 102
جدول 4-26 : آزمون فريدمن 102
جدول 4-27: ميانگين رتبه ها 103
جدول 4-28 : آزمون فريدمن 103

چکيده
هدف کلی این تحقیق شناخت توان مندی ها ومحدودیت ها به منظور مدیریت وبرنامه ریزی توسعه گردش گری درجزیره آشوراده می باشد .
دراین مطالعه برحسب چشم انداز موضوع و بررسی ها از یک روش توصیفی- تحلیلی و سپس روش های پیمایشی مبتنی بر بررسی ها و مشاهدات عینی تبعیت نموده است.از طرفی چون این مطالعه به لحاظ هدف ، کاربردی است ، برای جمع آوری اطلاعات در راستای تأمین اهداف کاربردی ، پرسش نامه هایی نیز تهیه و در اختیار افراد مناسب قرار گرفت و اطلاعات حاصل ازآن درجهت پیش برد اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .
فرضیه های تحقیق عبارتند از: رابطه معناداری بین تعداد مراکز تصمیم گیری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین بازاریابی و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
درپایان به این نتیجه رسیدیم که بین بازاریابی ، امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری با توسعه صنعت گردش گری درجزیره آشوراده رابطه معنادار ومستقیمی وجود دارد.
بین تعداد مراکز تصمیم گیری و فقدان فرهنگ پذیرش گردش گر با توسعه صنعت گردش گری در جزیره آشوراده رابطه معنادارو معکوسی وجود دارد.
واژگان کلیدی: برنامه ریزی- توسعه گردش گری- بندر ترکمن-آشوراده

مقدمه
رشد و گسترش گردش گری ازجمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت درقرن جدید ادامه دارد . نواحی روستایی و کوهستانی مهم ترین عرصه هایی هستند که درزمینه گردش گری و فعالیت های وابسته به آن به شدت مورد توجه گردش گران و کارشناسان گردش گری می باشند .
گردش گری روستایی درارتباط با توسعه روستایی و توسعه پایدار مورد توجه است . درواقع ، گردش گری روستایی نوعی گردش گری پایدار است که ازمنابع نواحی روستایی ازجهت بهره وری ، اشتغال ، توزیع مناسب ثروت و درآمد ، حفاظت از محیط زیست و فرهنگ روستایی ، به کارگیری و مشارکت مردم محلی و شیوه مناسب هماهنگی و تطابق ارزش ها وعقاید سنتی با ارزش های عصرنوین ، به همراه دارد .
گردش گری روستایی می تواند نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی که دارای مناظر طبیعی جذاب ، چشم اندازهای زیبا و متنوع ازنظر فرهنگی ، اقلیمی و قومی می باشد ، ایفا نماید .
گردش گری روستایی منافعی نظیر ایجاد فرصت های شغلی ، کسب درآمد بیشتر برای دولت ، افزایش درآمد خانوارهای روستایی ، ایجاد رفاه اجتماعی و غیره دارد ، اما مانند شمشیر دولبه ای است که در صورت تبدیل شدن به گردش گری افسارگسیخته ، می تواند بر پیکره طبیعی و فرهنگی روستاها آسیب وارد کند .
ازآن جا که ایران کشوری با آب و هوای متنوع و انعطاف پذیر است و در هر مقطعی از زمان ، چهار فصل را می توان در نقاط مختلف آن مشاهده کرد ، بالطبع وجود چنین موقعیتی ، اثرات وپیامدهای خودرا برچهره زمین ازقبیل سکونت گاه ها ، فرم مساکن ، مزارع ، قشربندی اجتماعی و . . . نشان می دهد ودیگر اینکه فضای روستایی ایران بستر شکوفایی بخش مهمی از تمدن گذشته ایران زمین است ودارای تنوع قومی ، فرهنگی می باشد وروستاهایی با ماهیت مختلف بوجود آمده اندکه متأسفانه فقط چند نمونه ازاین روستاها از قبیل ماسوله ، کندوان و ابیانه و چند روستای دیگر شناخته شده اند و دارای شهرت جهانی می باشند درحالی که این قبیل روستاها درایران بسیار زیادند که

پایان نامه
Previous Entries قانون کار، قانون مدنی، عقد اجاره Next Entries توسعه روستا، توسعه روستایی، محیط زیست