منبع پایان نامه با موضوع جغرافیای سیاسی، شهرستان رودبار، هویت دینی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان: تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبااطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
5-1 سؤال تحقیق
عوامل تاثیرگذار بر میزان سطح اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار کدامند؟

6-1 فرضیه های تحقیق
1.به نظر می رسد اطلاعات جغرافیایی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار از اطلاعات جغرافیای سیاسی آنها بیشتر است.
2.به نظر می رسد رسانه ملی در اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار بیشترین سهم را دارد.

7-1- سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در 5 فصل تهیه شده است:
فصل اول به کلیات تحقیق پایان نامه می پردازد لیکن در این فصل نوع روش تحقیق و حجم نمونه و جامعه آماری نیز پرداخته است.
در فصل دوم ادبیات موضوع یا همان مبانی نظری است که مفاهیم را روشن ساخته است
در فصل سوم به ویژگی های جغرافیایی شهرستان رودبار می پردازد.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و پاسخ،پاسخگویان به پرسش ها می پردازد.یافته های تحقیق از طریق جواب های پاسخگویان به پرسش های پرسشنامه ها است.
و در نهایت فصل پنجم به ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری می پردازد.
8-1 محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در این پایان نامه شهرستان رودبار است.
9-1 محدودیت ها وتنگناهای تحقیق
– زمان بر بودن توزیع پرسشنامه به دلیل پراکندگی مدارس دولتی شهرستان رودبار
– عدم پاسخگویی بعضی از دبیران و دانش آموزان .
– تنگناهای مالی در جریان پژوهش.
– محدودیت زمان با توجه به گستره پژوهش و فرصت زمانی محدود و تعطیلی زودتر مدارس به دلیل مسابقات جام جهانی فوتبال.

10-1 سوابق و ادبیات تحقیق
مطالعه و تحلیل جغرافیای سیاسی و هم چنین کنکاش در زمینه آموزش و پروش از اهمیت خاصی برخوردار است. در سال های اخیر در این زمینه گوناگونی صورت گرفته است ،کتابها و مقالاتی در این زمینه به رشته تحریر درآمده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.
عبدالحسین کلانتری و همکاران(1388)؛ در مقاله ای با عنوان: هویت دینی و جوانان، پس از بررسی
مفهوم هویت دینی به عنوان یکی از مسائل مرتبط با جغرافیای سیاسی، نتیجه می گیرند که هویت دینی به دلیل محتوایی که دارد مهم ترین بعد هویت است که نقش تعیین کننده ای در هویت یابی افراد جامعه دارد. نویسندگان معتقدند که تقویت این بعد از هویت سبب قوام سایر ابعاد آن می گردد.
مازیار ادراکی (1391)؛ در مقاله ای با عنوان :نقش توسعه فضای سایبر بر علائق دانش آموزان دوره متوسطه شهررشت، نتیجه می گیرد که میزان استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان منطقه مورد مطالعه در سطح بالایی قرار دارد. در این میان بیشتر وقت دانش آموزان در چت، سایت های مد، خارجی و غیر اخلاقی سپری می گردد.
محمد رضا حافظ نیا و کرامت رنجبر(1391)؛ در مقاله ای با عنوان :تاثیر استفاده از اینترنت بر هویت محلی دانشجویان بومی اصفهان، به این نتیجه رسیده اند که رابطه ای بین سایت های اینترنتی و هویت محلی وجود ندارد و این سایت ها تاثیر چندانی بر هویت محلی کاربران اینترنت ندارند.
مویر، ریچارد(1379) در کتابی با عنوان :درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی ،ترجمه دره میرحیدر،در این کتاب به چیستی جغرافیای سیاسی می پردازد،نویسنده در این کتاب به نقش مکان و فضا به عنوان بینش سیاسی و تصمیم گیری و رابطه متقابل آنها و همچنان مطالعه جغرافیای سیاسی پرداخته است.و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه داده است.
روحی نصرتی چنار رودخانی(1390 )در پایان نامه خود تحت عنوان،تحلیل پیامدهای ژئوکالچر فضای مجازی بر هویت خانواده ها در شهرستان رودبار،فضای مجاِزی رااز یک سو دارای قابلیتهای فراوان برای آموزش شهروندی به افراد جامعه است واز سوی دیگرتوسعه فرهنگ شهروندی مجازی خود میتواند به استفاده درست از امکانات گسترده فضای مجازی از سوی کاربران یاری رساند،نگارنده در این پایانامه با استفاده از روش میدانی- توصیفی و بابکارگیری از نرم افزار spss در پی تحلیل پیامدهای ژئوکالچر فضای مجازی برهویت خانواده ها در شهرستان رودبار پرداخته است و درنهایت نگارنده به این نتیجه رسیده است 91 درصد از مردم این منطقه از فضای مجازی استفاده می کنند.
مرضیه رضایی و همکاران(1390)؛ در مقاله ای به عنوان: تأثیر مولفه های آموزش و پرورش در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان، پس از بررسی تأثیر مولفه های آموزش و پرورش در هویت ملی دانش آموزان دور متوسطه و تعیین ترتیب تأثیرگذاری مولفه های چهارگانه نتیجه می گیرند که میزان تأثیرگذاری مولفه های چهارگانه آموزش و پرورش در هویت ملی به ترتیبک شخصیت معلمان، شیوه های تدریس معلمان، محتوای کتاب های درسی و برنامه های پرورشی مدارس می باشند.
زهره معماریانی و زهرا حسن زاده(1389)، در مقاله ای با عنوان تأثیر اینترنت و ماهواره بر هویت دینی و ملی دانش آموزان مقطع متوسطه ،به این نتیجه دست یافته اند که هویت دینی دختران از پسران قوی تر بوده اما در بعد هویت ملی تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نشده است. محققان همچنین به این نتیجه رسیده اند که دانش آموزانی که از اینترنت و کامپیوتر در جهت مثبت استفاده می کنند، به مراتب هویت ملی و دینی قوی تری دارند.
11-1 مفاهیم و اصطلاحات و واژها
مهمترین واژه ها و مفاهیمی که در مجموعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از:
1-11-1-جغرافیا
جغرافیا علمی است که به مطالعه محیط انسانی کره زمین می پردازد یا اینکه کره زمین را از دیدگاه محیط انسانی موردمطالعه قرار میدهد.به بیان دیگر جغرافیا عبارت است از مطالعه علمی روابط انسان و محیط،حال این محیط ،محیط زیست طبیعی باشد یا محیط زیست انسانی-اقتصادی یا محیط سیاسی و امنیتی-استراتژیک.(مجتهدزاده،1386،19)
2-11- 1جغرافیای سیاسی
جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک دو مبحث مکمل هم از یک موضوع است که به مطالعه”نقش آفرینی قدرت سیاسی در محیط جغرافیایی”می پردازد.در جغرافیای سیاسی تاثیر انسان در مواردی چون موقعیتها،مرزها،سرزمین ها،ملت ها و منطقه ها مطالعه می شود.در برخورد کلی،میتوان جغرافیای سیاسی را عبارت از”مطالعه اثر گذاری تصمیمات سیاسی صاحبان قدرت در محیط جغرافیایی دانست “مانندتقسیمات سیاسی کشور و مرزسازیهای سیاسی روی صحنه جغرافیایی. (مجتهدزاده،1386،20)
3-11-1تحلیل اطلاعات
تحلیل اطلاعات1به فرایند پیش بینی اتفاقات و احتمالات، بر اساس داده‌های فعلی، که در زمان آینده اتفاق می‌افتد می پردازدwww.wikipedia.org))
4-11-1معلم
در مورد واژه معلم تعاریف زیادی در فرهنگ های تخصصی و عمومی شده است. در فرهنگ آکسفورد، معلم به شخصی گفته شده است که «تدریس می کند به ویژه تدریس درنهاد های تحصیلی.»
در فرهنگ فارسی عمید، معلم را معادل با واژه های مانند : تعلیم دهنده ، آموزاننده و آموزگار آورده است. در لغت نامه دهخدا نیز معلم به معنی آموزاننده، مدرس و آموزگار معنی شده است. شعاری «نژاد»، در فرهنگ علوم رفتاری دو تعریف از واژه معلم ارائه نموده است : کسی که به منظورآموزش معیین به یک عده دانش آموزان در یک موسسه تربیتی استخدام شده است، کسی که دوره تربیت معلم را تمام کرده است. (فهیم،16:1389)

5-11-1دانش آموز
دانش‌آموز از لحاظ لغوی به معنی کسی است که دانش می‌آموزد و در اصطلاح، برای اطلاق به محصلان رسمی در سطح تحصیلات پیش از دانشگاه به کار می‌رود www.wikipedia.org))
6-11-1تعلیم و تربیت
تعليم و تربيت، عبارت است از فراهم آوردن زمينه‏ها و عوامل به فعليت رساندن ياشكوفا ساختن شخص در جهت رشد و تكامل اختيارى او به سوى هدف‏هاى مطلوب وبر اساس برنامه‏اى سنجيده شده. www.dmsonnat.ir))

1-2 ریشه، معنی و مفهوم واژه «جغرافیا»
اصل كلمه یونانی و به صورت «جئوگرافیا» بوده و معرب آن «الجغرافیه» و واژه «جغرافی» و «جغرافیا» كه هر دو در زبان فارسی متداول و دارای یك معنی می‌باشند از زبان عربی گرفته شده است.در زبان انگلیسی Geography (جئوگرافی) آمده و اسمی مركب است و از دو بخش؛
1- geo : پیشوند و به معنی «زمین» و «خاك» (گاهی به معنی «جغرافیا» و «جغرافیایی»)
:graphy-2 پسوند و به معنی «هنر و فن نوشتن و شرح دادن و نمایش دادن» و «علم» و «دانش».
بنابراین معنی بنابراین معنی واژه «فن یا علم یا دانش نوشتن و شرح دادن احوال زمین و نمایش نقشه آن بر روی كاغذ است.» تعريف‌هاي متفاوتي از جغرافيا ارائه شده است و هر تعريف بر مبناي يك استناد علمي و يك مبنا و بحث استوار است‌‌. از مجموعه تعاريف چنين استنباط مي‌شود كه جغرافيا بيان رابطة ميان محيط و انسان تلقي مي‌شود و به عبارتي بيان تمام اجزا و ضوابطي كه در محيط براي انسان نقش‌سازند و همچنين بيان اجزا و روابطي است كه از منظر انسان در محيط اثرگذار است. اين رابطه, بستر مطالعات جغرافيايي را تشكيل مي‌دهد.بنابراين پندار ما از محيط و انسان معرفت جغرافيايي را تشکيل مي دهد.جغرافيا ارتباط ميان محيط، انسان و زمان را بيان مي‌كند. (www.geography-of-iran.blogfa.com) چهار سنت تاریخی در پژوهش‌های جغرافیایی عبارت است از: واکاوی (تجزیه و تحلیل) مکانی پدیده‌های طبیعی و انسانی (جغرافیا به عنوان بررسی‌ای در بارهٔ پراکندگی)، مطالعات منطقه‌ای (اماکن و مناطق)، مطالعهٔ انسان و رابطهٔ او با زمین، و پژوهش در علوم زمین است. با این وجود، جغرافیای نوین نظم و انضباطی همه‌فراگیر است که در درجهٔ نخست به دنبال درک زمین و همهٔ پیچیدگی‌های انسان و طبیعت بوده و تنها منحصر به چیزها و جایشان نیست، بلکه در مورد آن که چگونه تغییر کرده و خواهندکرد نیز می‌باشد.جغرافیا به عنوان «پلی میان انسان و علوم فیزیکی»، به دو شاخهٔ اصلی جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی تقسیم شده‌است. جغرافیا را می‌توان همانطور که ویدال دولابلاش بیان کرده علم روابط متقابل انسان و طبیعت دانست. وی بیان می‌کند که طبیعت امکان‌هایی را در اختیار انسان قرار می‌دهد و انسان براساس فرهنگش از آنها بهره برداری می‌کند، البته باید توجه داشت که در دهه‌های اخیر انتقادهای بسیاری به این تعریف وارد شده‌است و امروزه اقتصاد سیاسی، مفهوم بازساخت، اقتصاد بازار آزاد در مرکز همه تعاریف جغرافیایی قرار گرفته‌است. (www.wikipedia.org) تعاریف زیر گزیده ای از تعاریفی است که برای علم جغرافیا مطرح شده است:
– علم جغرافیا از علوم اجتماعی است که تمرکز اصلی آن بر روی پراکندگی مکانی انسانها و پدیده های فیزیکی زمین است.

– مطالعه ارتباط بین انسانها و محیط زیست آنها با تاکید بر روی پراکندگی مکانی و محیط زیست در مقیاسهای گوناگون وظیفه اصلی علم جغرافیا توجه به تاثیرات متقابل انسان و طبیعت یا عمل و عکس العمل است. بدین طریق که هر جزء از حیات انسانی و هر پدیده طبیعی و انسان و کیفیت ناحیه ای و عوامل بوم و بومی در داخل یک یا چند شاخه از علم جغرافیا قرار می گیرد و یک نظم ویژه در همه پدیده هایی که در داخل یک سرزمین و یا یک مکان جغرافیایی به ظهور می رسد، بوجود می آید. در حقیقت فکر جغرافیایی ، توانایی شناخت علل این نظم و وابستگی چهره های طبیعی و انسانی به یکدیگر و دریافت نتایج حاصل ازآن است. پس می توان گفت که علم جغرافیا، از طریق تفکر و کاربرد، جهان ما را شکل می دهد و جغرافیدانان به منزله متخصصین محیط جغرافیایی، راهگشا، برنامه ریز، هدایت گر، کشتیبان، مشاهده گر، آموزش دهنده، منتقد و بالاخره زندگی بخش به مکانهای شناخته می شوند. نتیجه آنکه، با تغییر شرایط اجتماعی، محتوای تعاریف جغرافیا نیز تغییر می یابد.
2-2نظریه دانشمندان درباره جغرافیا
آنچه بسياري از دانشمندان جغرافيا بر سر آن توافق پندار دارند اصل محيط. به عنوان بستر و پديده، و انسان به عنوان بستر و پديده‌اي ديگر است. هيچ ‌يك از جغرافيدان‌ها در اينكه اين دو مفهوم و دو واژه در كانون مطالعات جغرافيايي هستند اختلاف نظر ندارند، بلكه اتفاق نظر دارند‌‌.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره اوقات فراغت، شهرستان رودبار، دانش آموزان متوسطه Next Entries منبع پایان نامه با موضوع جغرافیای سیاسی، جغرافیای انسانی، نظام جهانی