منابع مقاله با موضوع خودتنظیمی، هوش هیجانی، اهمال کاری تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

اینجانب منصوره اصغری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره 910886468 در رشته روانشناسی تربیتی که در تاریخ 5/12/93 از پایان نامه خود تحت عنوان: «رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های يادگيري خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6و11 با اهمال‌کاری تحصیلی»
با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه،کتاب،مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده‌ام.
2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح،پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،
ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: منصوره اصغری
تاریخ و امضاء

بسمه تعالی

در تاریخ: 5/12/93
دانشجوی کارشناسی ارشد خانم منصوره اصغری از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره18
بحروف هیجده و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت .

امضاء استاد راهنما:

بسمه تعالي
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
(اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحددانشگاهي: تهران مركزي کد واحد: 101
كدشناسايي پايان‌نامه:10120702922021
عنوان پايان‌نامه رابطهی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های يادگيري خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6و 11 با اهمال‌کاری تحصیلی»
نام ونام خانوادگي دانشجو: منصوره اصغری
شماره دانشجوئي: 910886468
رشته تحصیلی:روانشناسی تربیتی
تاريخ شروع پايان‌نامه: 25/12/1392
تاريخ اتمام پايان‌نامه: 5/12/1393
استاد / استادان راهنما: دكتر مرجان جعفری روشن
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های يادگيري خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی 6و 11 با اهمال كاري تحصيلي بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه از دو منطقه 6و11 شهر تهران بودند. نمونه‌ي پژوهش شامل 480 دانش آموز بود که با روش نمونه‌ ي در دسترس از بين دانش آموزان دختر دبیرستانهای اين دو منطقه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اهمال کاری نسخه دانش آموزی(سولومون و راث بلوم،1984)، پرسشنامه خودتنظیمی (زیمرمن ومارتینزپونز, 1988) وهوش هیجانی شات (مايرو سالووي،1990) جمع آوری شد. دادههای پژوهش با روشهای ضریب هبستگی پيرسون و رگرسیون چند متغییری(گام به گام)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه هاي یادگیری خودتنظیمی تنها مولفه ي انگیزشی،(که نشانگر باور فرد به خودکارآمدی اش در انجام تکلیف) پيش بيني کننده اهمال‌کاری تحصیلی بوده است و همچنین از بین مولفه هاي هوش هیجانی، دو مولفه ي بهره‌برداری از هیجان، بصورت منفي و مولفه تنظیم هیجان بصورت مثبت، پيش بيني كننده اهمال‌کاری دانش‌آموزي بود.كه در مجموع حدوداً 14 درصد از واریانس اهمال کاری تحصيلي را پیش‌بینی کردند.متغییر دو منطقه اقتصادی – اجتماعی نیز در حاشیه معنا داری قرار گرفت.
کلمات کلیدی:مولفه هاي هوش هیجانی،مولفه هاي يادگيري خودتنظیمی،زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی،اهمال كاري تحصيلي
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه مناسب است تاريخ و امضاء
مناسب نیست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مسأله 5
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4) اهداف پژوهش 8
1-4-1) هدف اصلی 8
1-4-2) هدف های اختصاصی 8
1-5 ( فرضیه ها و سئوال اصلی پژوهش 9
1-6) تعاریف نظری 9
1 -6-1) اهمال کاری تحصیلی 9
1-6-2) خودتنظیمی 10
1-6-3) هوش هيجاني 10
1-6-4) زندگي در دو منطقه اقتصادی- اجتماعي متفاوت 10
1-7) تعاریف عملیاتی متغيرها 10
1-7-1) اهمال کاری تحصیلی 10
1-7-2) خودتنظیمی 10
1-7-3) هوش هيجاني 10
1-7-4) زندگي در دو منطقه اقتصادی- اجتماعي متفاوت 10
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) اهمال‌کاری 12
2-1-1) تعاریف اهمال‌کاری 12
2-1) اهمال‌کاری اجتنابی 13
2-2) اهمال‌کاری تحصیلی 16
3-2 هوش هيجاني 26
2-2-1)گسترش مفهوم هوش 30
2-2-3) تاریخچه هوش هیجانی 31
2-2-3) نظریه‌هاي هوش‌هيجاني 33
3-3) خودتنظیمی 36
3-3-1) خود تنظیمی رفتار 37
2-3-2) خود واکنشی (خود مشوقی) 38
2-4) زندگي در دو منطقه اقتصادي – اجتماعي متفاوت 53
فصل سوم:‌ روش شناسی پژوهش
روش پژوهش 66
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ‌ 66
روش اجرای پژوهش 67
ابزار(ابزارهای) گردآوری داده‌ها 67
روش اجرا 69
نمره گذاري 69
قابليت اعتماد يا پايايي ( Reliability ) 69
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 71
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل
داده ها 72
بخش اول: آمار توصیفی 73
بخش دوم: آمار استنباطی 75
فرضیه های پژوهش 75
فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه گیری 83
فرضیه اصلی پژوهش 86
محدودیت های پژوهش 89
پیشنهادهای پژوهش 89
منابع فارسی 91
ضمائم 100
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول2-1: راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و مارتینزپونز(1986) 44
جدول3-1 اعتبار کل پرسشنامه ها 70
جدول 3-2 پایایی پرسشنامه ها به تفکیک مولفه ها 70
جدول 4-1 توزیع فراوانی سن دانش آموزان 73
جدول 4-2 توزیع فراوانی دانش آموزان به تفکیک منطقه آموزشی 74
جدول 4-3 آمارههای توصیفی مولفه های یادگیری خود تنظیمی, مولفه های هوش هیجانی و اهمال کاری 74
جدول 4-4 بررسی میران همبستگی مولفه های هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی 76
جدول 4-5 بررسی میران همبستگی مولفه های یادگیری خودتنظیمی با اهمال کاری تحصیلی 77
جدول 4-6)بررسی میران همبستگی زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی 78
جدول 4-7 خلاصه مدل و ضرایب رگرسیونی 79
جدول 4 -8 آناليز واريانس 79
جدول 4-9 ضرايب رگرسیونی 80

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه ی بين مولفه های هوش هیجانی و مولفه های يادگيري خودتنظیمی وزندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6 و11 با اهمال كاري تحصيلي بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه در منطقه 6 و11 شهر تهران بودند. نمونه ي پژوهش شامل 480 دانش آموز بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس از بين دانش آموزان دختر دبیرستانهاي اين دو منطقه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اهمال کاری نسخه دانش آموزی(سولومون و راث بلوم،1984)، پرسشنامه خودتنظیمی (زیمرمن ومارتینزپونز, 1988) و هوش هیجانی شات (مايرو سالووي، 1990) جمع آوری شد. دادههای پژوهش با روشهای ضریب هبستگی پيرسون و رگرسیون چند متغییری(گام به گام)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه هاي یادگیری خودتنظیمی تنها مولفه ي انگیزشی،(نشانگر باور فرد به خودکارآمدی اش در انجام تکلیف) پيش بيني کننده اهمال‌کاری تحصیلی بوده است و همچنین از بین مولفه هاي هوش هیجانی، دو مولفه ي بهره برداری از هیجان ،بصورت منفي و مولفه تنظیم هیجان ، بصورت مثبت پيش بيني كننده اهمال‌کاری دانش‌آموزي بود. در مجموع حدوداً 14 درصد از واریانس، اهمال كاري تحصيلي را پیش‌بینی كردند. متغییر زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی نيز در حاشیه معنی داری قرار گرفت.
کلمات کلیدی: مولفه هاي هوش هیجانی، مولفه هاي يادگيري خودتنظیمی،زندگي در دو منطقه اقتصادي- اجتماعي، اهمالكاري تحصيلي

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1) مقدمه
موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین دغدغه های هر دانش‌آموز، والدین و به طورکلی هر نظام آموزشی است. موفقیت تحصیلی هر جامعه مبین وجود دانش‌آموزان و در عین حال نظام آموزشی کارا و موفق است. از طرف دیگر، از نظر والدین مهمترین شاخص برای تربیت این است که فرزند آنها بتواند در آینده گلیم خود را از آب بیرون بکشد و از پس وظایفی که به آنها محول می‌گردد، بخوبی برآید. در همین راستا، زیست‌شناس و مربی بریتانیایی قرن نوزدهم، توماس هاکسلی1( 1896)اشاره دارد كه: “شاید ارزشمندترین نتیجه همه آموزشها، توانایی وادارکردن خود به انجام کاری است، موقعی که آن کار باید انجام شود. چه آن را دوست داشته باشد و چه نداشته باشد. در واقع این اولین درسی است که باید آموخته شود”(فاران2، 2004,به نقل از پور کمالی,1392).
یکی از ویژگی‌هایی که مانع از انجام خوب کارها، نیل به موفقیت و پیشرفت می‌شود، اهمال‌کاری3است. اصطلاح”اهمال‌کاری”، از کلمه لاتین پروکرستینوس گرفته شده است که پرو به معنای جلو یا پیشرو و کرستینوس به معنای فردا می‌باشد و ترکیب آن به‌معنای به بعد موکول کردن، به تأخیرانداختن، طولانی کردن، عقب انداختن، قصور ورزیدن و یا به تعویق انداختن انجام یک تکلیف، می‌باشد(رساریو4 و همکاران، 2009). اهمال‌کاری با توجه به پیچیدگی و مؤلفه‌های مختلف، تظاهرات گوناگونی نیز دارد، که یکی از متداولترین اشکال آن، اهمال‌کاری تحصیلی می‌باشد. و به شهادت از دو پژوهش, شیوع آن در میان جمعیت دانش‌آموختگان، دانشجویان و دانش آموزان رو به افزایش است(استراند5، 2009؛ لوی6، 2001؛به نقل از پور کمالی,1392).
اهمال‌کاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمال‌کاری است که در حیطه‌ها و ساختارهای تحصیلی نمایان ‌می‌گردد(لوی، 2010). و عبارتست از گرایش عامدانه به تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی که تجارب ناراحت کننده‌ای را به‌همراه دارد. و به‌شکل تاخیر در فعالیت‌هایی همچون مطالعه و آماده شدن برای امتحانات، نوشتن مقالات پایان ترم وخواندن تکالیف هفتگی نمایان می‌‌شود(سولومون و راث بلوم، 1984؛ به نقل از پور کمالی,1392).از آن‌جایی‌که اهمال‌کاری به‌عنوان صفتی درنظر گرفته می‌شود که دارای مؤلفه‌های شناختی، رفتاری و انگیزشی است. به‌نظر می‌رسد هزاران دلیل برای رفتار سهل انگارانه وجود داشته باشد(استراند، 2011). در خصوص پیشایندها و عوامل علی اهمال‌کاری، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره نموده‌اند.
يكي از پیشایندهای ‌‌‌اهمال‌کاری، هوش‌هيجاني است. منظور از هوش‌هيجاني‌از نظر گاردنر7‌ (2011) ‌متشكل ‌از دو مولفه ‌است: هوش‌ درون‌‌فردي: ‌اين هوش مبين آگاهي فرد از احساسها و هيجانهاي خويش، ابراز باورها و احساسهاي شخصيت و احترام به خويشتن و تشخيص استعدادهاي ذاتي، استفلال عمل در انجام كارهاي مورد نظر و در مجموع كنترل شخصي بر هيجانها و احساسات خود رهبري است.
هوش ميان فردي: كه به توانايي درك و فهم ديگران اشاره دارد و مي‌خواهد بداند چه چيزهايي احساس آنها را برمي‌انگيزد، چگونه فعاليت مي‌كنند و چگونه مي‌توان با آنها همكاري داشت،‌ به‌نظر گاردنر، فروشندگان، سياستمداران، معلمان متخصصان باليني ورهبران مذهبي موفق احتمالاً ازهوش ميان‌فردي بالايي برخوردارند( به نقل از جلالي، 1381).

پیشایند دیگر اهمال‌کاری، خودتنظیمی8است. در سالهای اخیر،اهمال‌کاری ‌به‌عنوان نوعی “نقص در خودنظم جویی”مطرح شده است(استیل9،2007(. به‌طورکلی، خودتنظیمی به استفاده فرد از نشانه‌های درونی و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله رضایت شغلی، رضایت شغل، هوش هیجانی Next Entries منابع مقاله با موضوع خودتنظیمی، خود تنظیمی، هوش هیجانی