منابع و ماخذ مقاله رفتار شهروندی، هوش هیجانی، رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

م منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام.
2) اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي(هم سطح، پائين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد ازفراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و ….. از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگي: مجتبی محبوبی نژاد تاريخ و امضاء: اثر انگشت:

این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.

معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
9. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.

تقديم به
روح پاك پدرم كه عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي، ايستادگي را تجربه نمايم…
و به مادرم، درياي بي‌كران فداكاري و عشق كه وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر…

سپاسگزاری:
جناب آقاي دكتر سيد مسعود سيدي استاد محترم راهنما
جناب آقاي دكتر مجيد برزگر استاد محترم مشاور
شما روشنايي بخش تاريكي جان هستيد و ظلمت انديشه را نور مي‌بخشيد. چگونه سپاس گويم مهرباني و لطف شما را كه سرشار از عشق و يقين است. چگونه سپاس گويم تأثير علم‌آموزي شما را كه چراغ روشن هدايت را بر كلبه‌ي محقر وجودم فروزان ساخته است. آري در مقابل اين همه عظمت و شكوه شما مرا نه توان سپاس است و نه كلام وصف.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 3
1-1- بيان مسأله 8
1-2- اهميت و ضرورت 11
1-3- اهداف كلي 13
1-4- اهداف فرعي 13
1-5- فرضيه‌ها 13
1-5-1- سؤالات 14
1-6- تعريف نظري و عملياتي متغيرها 14
1-6-1- نظري 14
1-6-2- تعاريف عملياتي 21
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه 26
2-1- ادبیات نظری 27
2-2- رفتار شهروندی سازمانی 27
2-3- دیدگاههای نظری رفتار شهروندی سازمانی 32
2-3-1- نظریه انتظار 32
2-3-2- نیاز به پیشرفت 32
2-3-3- نظریه تبادل اجتماعی 33
2-4- ابعاد رفتار شهروندی 35
2-5- انواع رفتار شهروندی 37
2-6- عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی 40
2-6-1- ویژگی‏های شغل و رفتار شهروندی 40
2-6-2- شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی 41
2-6-3- سن و رفتار شهروندی 41
2-6-4- عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی 42
2-7- ابعاد رفتار شهروندی 44
2-7-1- رفتارهای ضد شهروندی 50
2-7-2- رفتار شهروندی سازمانی 51
2-7-3- حمایت سازمانی 53
2-7-4- اهمیت رفتار شهروندی 55
2-8- هوش چیست؟ 55
2-8-1- هوش، هیجان، هوش هیجانی ابعاد و تعاریف آن 58
2-8-2- هیجان چیست؟ 60
2-8-3- هوش هیجانی از دیدگاه مایر، سالوی و کاروسو 65
2-8-4- ارزیابی و ابراز هیجان در دیگران 67
2-8-5- نظم جویی هیجان در خود و دیگران 67
2-8-6- به کار بستن هیجان ها 67
2-8-7- برخی از مدل‏های هوش هیجانی 70
2-8-8- هوش هیجانی و تاثیر آن بر استرس 73
2-8-9- هوش هیجانی و کاربردهای سازمانی 73
2-8-10- هوش هیجانی و کاربرد آن 74
2-8-11- هوش هیجانی و جریان مقابله با بحران 76
2-8-12- آیا هوش هیجان را مي‏توان افزایش داد 77
2-8-13- چارچوب مفهومی هوش هیجانی از دیدگاه برادبری و گریوز 78
2-8-14- ابعاد هوش هیجانی 79
2-9- مفاهیم نظری رضایت شغلی 81
2-9-1- مفهوم رضایت شغلی 81
2-9-2- عوامل موثر بر رضایت شغلی 82
2-9-3- نظریه‏های رضایت شغلی 84
2-10- رابطه بین تلاش و عملکرد 87
2-10-1- نظریه گینزبرگ 88
2-10-2- نظریهX و Y 89
2-11- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 90
2-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 90
2-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 91
2-12- جمع بندی 93
2-12-1- چهارچوب نظری 94
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 96
3-2- روش تحقیق 96
3-3- جامعه آماری 96
3-4- ابزار اندازه گیری 97
3-5- اعتبار (روايي) پرسشنامه 98
3-6- پایایی پرسشنامه 99
3-7- اعتبار (روايي) پرسشنامه 100
3-8- پایایی 101
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 105
3-10- روش اجرا 105
3-11- ملاحظات اخلاقی : 105
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش
4-1- یافته‏های پژوهش 107
4-2- فرضیه‏های فرعی 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بحث و نتیجه گیری 119
5-2- محدودیتهای پژوهش 126
5-2-1- محدودیتهای در اختیار محقق 126
5-2-2- محدودیتهای خارج از اختیار محقق 126
5-3- پیشنهادهای تحقیق 127
5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی 127
5-3-2- پیشنهادهای کاربردی 127
منابع
منابع فارسی 128
منابع لاتین 132
پیوست
پیوست 1: پرسشنامه شهروند سازمانی اورگان و كانوسكي 1996 OCB 135
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… 136
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2ـ1 مقایسه رویکرد توانایی مایر، کاروسو و سالوی و رویکرد ترکیبی بار ـ آن و گلمن (چاروکی و همکاران، 2001) 72
جدول 2ـ2 انواع مهارت‏های هوش هیجانی گنجی (1384) به نقل از برادبری و گریوز (2004) 79
جدول 3-1 تعیین سوالات ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندی 97
جدول 3-2 ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس‌های چند سوالی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………. 99
جدول 3-3 بررسی پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط محقق 99
جدول 3-4 ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس‌های چند سوالی پرسشنامه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………… 101
جدول 3-5 بررسی پایایی پرسشنامه هوش هیجانی و ابعاد آن توسط محقق 102
جدول 3-6 ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس¬های چند سوالی پرسشنامه رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………… 104
جدول 3-7 بررسی پایایی پرسشنامه رضایت شغلی و ابعاد آن توسط محقق 104
جدول 4-1 بررسی میانگین و انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی 107
جدول 4-2 بررسی میانگین و انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن 108
جدول 4-3 بررسی میانگین و انحراف استاندارد رضایت شغلی و ابعاد آن 109
جدول 4-4: بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش هیجانی و ابعاد آن 110
جدول 4-5: ماتریس همبستگی بین متغیرها 111
جدول 4-6: ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندي سازمانی 112
جدول 4-7: ضریب همبستگی بین مولفه‏های هوش هیجانی با رفتار شهروندي سازمانی 113
جدول 4-8: ضریب همبستگی بین مولفه‏های رضایت شغلی با رفتار شهروندي سازمانی 114
جدول 4-9: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان 115
جدول 4-10: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان 116
جدول 4-11: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین ابعاد رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان 117

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: بررسی نمرات رفتار شهروندی سازمانی 107
نمودار 4-2: بررسی نمرات رفتار شهروندی سازمانی 107
نمودار 4-3: بررسی نمرات رضایت شغلی 109
نمودار 4-4: بررسی نمرات هوش هیجانی 110

رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازمانی
کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس
به‌وسیله: مجتبی محبوبی‌نژاد
چکیده
در این تحقیق به بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني، هوش هيجاني بر رضايت شغلي کارکنان امور مالي دانشگاه علوم پزشکی فارس پرداخته و به نتایجی دست یافت. به منظور بررسي این متغیرها تحقيقي به روش توصيفي از نوع همبستگي در دانشگاه علوم پزشکی فارس انجام شد. نمونه پژوهش شامل 110نفر از کارکنان ياد شده بود که با روش سرشماری انتخاب شدند. براي جمع آوري داده‏ها از پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني، هوش هيجاني و رضايت شغلي استفاده شد. ضريب آلفاي پرسشنامه ‌هاي مذکور به ترتيب 889/0، 879/0و 865/0 محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل اجرايي پژوهش با استفاده از روش ضریب همبستگي و آزمون خطی رگرسون چند گانه انجام پذيرفت. در نهايت نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که بین متغیرهای رفتار شهروندي سازماني، هوش هيجاني، و رضايت شغلي رابطه معناداری وجود دارد. همچنين نتايج حاکي از آن است که مولفه‏های هوش هیجانی مي‏تواند رفتار شهروندی را پیش بینی نماید ضمن اینکه تمامی مولفه‏های هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارد.
کلید واژه‏ها: رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی، رضایت شغلی

فصـل اول
کلـیات پژوهـش

مقدمه:
در دوران كنوني، سازمان‌ها جايگاه والا و برجسته‌اي در ساختار فرهنگي و اجتماعي جوامع پيدا كرده‌اند. بسياري از فعاليت‌هاي اساسي و حياتي مربوط به زندگي مردم در سازمان‌ها انجام مي‌گيرند و زندگي بدون وجود سازمان‌هاي گوناگون آموزشي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي، سياسي، نظامي و غيره غيرمقدور است. با وجود اين نيل به موفقيت و پيشرفت همه جانبه و تأمين رفاه آسايش به صرف وجود سازمان‌ها تحقق نمي‏يابد، بلكه براي اين منظور به سازمان‌هاي كارآمد و اثربخش نياز است(شکر کن ,1379).
توسعه هر سازماني تا حد زيادي به كاربرد صحيح نيروي انساني

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود ارزش بازار، داده ها و اطلاعات، ارزش بازار سهام Next Entries منابع و ماخذ مقاله رضایت شغل، رضایت شغلی، رضایت شغلی کارکنان