مقاله درمورد دانلود عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

ه تشکر نموده و برایشان توفیقات روز افزون در تمام مراحل علمی وزندگی را آرزو میکنم .
واز کلیه اساتیدی که در دوران دانش آموختگی ام در دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات اراک ازحضورشان کسب فیض نمودم.

تقدیم به:

«همسرگرامی ویگانه فرزند عزیزم[فرید]،که این موفقیت خودرا نتیجه صبر ،حوصله ،شکیبائی ودعای خیرشان می دانم تابدین طریق ،قطره ای ازدریای بیکران مهربانی هایشان راسپاس گویم.»

چكيده: 1
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت تحقیق 5
1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق 6
1-5 فرضیه‌های تحقیق 7
1-6 اهداف تحقیق 8
1-6-1 اهداف علمی 8
1-6-2 اهداف کاربردی 8
1-6-2-1 کاربران مستقیم 8
1-6-2-2 کاربران غیرمستقیم 8
1-7 حدود مطالعاتی 9
1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق 9
1-7-2 قلمرو زمانی تحقیق 9
1-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق 9
1-8 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات 9
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
2-1 مقدمه 12
2-2 هموارسازي سود و مفاهيم آن 13
2-2-1 هموار سازی سود 13
2-2-2 علل هموار سازی سود توسط مدیران 13
2-2-2-1 اندازه شرکت 13
2-2-2-2 مالیات بر در آمد 14
2-2-2-3 قراردادهای بدهی 14
2-2-2-4 فاصله گرفتن فعالیت‌های عملیاتی واقعی از فعالیت‌های عملیاتی مورد انتظار 14
2-2-2-5 تغییر پذیری سود 14
2-2-3 انگیزه های هموار سازی سود 15
2-2-4 ابعاد هموار سازی سود 18
2-3 شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي 19
2-4 ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه 21
2-5 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران 21
2-6 برابري در توزیع اطلاعات 22
2-7 عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار 23
2-7-1 شكل ضعيف 24
2-7-2 شكل نيمه قوي 25
2-7-3 شكل قوي 25
2-8 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 26
2-9 عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي 28
2-10 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه 28
2-11 تئوری چرخه عمر شرکت 31
2-12 نحوه طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر 36
2-13 پیشینه تحقیق 38
2-13-1 پژوهش‌های داخلی 38
2-13-2 پژوهش‌های خارجی 45
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 50
3-2 روش تحقیق 51
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 51
3-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 53
3-4-1 مدل تحلیلی تحقیق 53
3-4-2 مدل پژوهش 53
3-5 فرضیه‌های تحقیق 59
3-6 قلمرو تحقیق 59
3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق 60
3-6-2 قلمرو زمانی تحقیق 60
3-6-3 قلمرو موضوعي تحقیق 60
3-7 روش های جمع آوری داده ها 60
3-8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 61
3-8-1 روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی 61
3-8-2 منطق آزمون فرضیه 61
3-8-3 معیار آزمون 62
3-8-4 ضریب تعیین 62
3-8-5 انواع داده‌ها 62
3-8-6 آزمون تشخیص دوربین- واتسون 63
3-8-7 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف Ks 64
3-8-8 آزمون نابرابري واريانس های جملات اختلال 64
3-8-9 تحلیل رگرسیون 64
3-8-10 مدل هاي داده هاي تابلويي 66
3-8-11 آزمون ليمر (معني دار بودن اثرات فردي) 67
3-7-12 آزمون هاسمن 69
3-7-13 آزمون مانايي 69
3-7-14 معرفي نرم افزار Eviews 70
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1 مقدمه‏ 72
4-2 توصیف یافته ها 73
4-3 تحلیل یافته ها 76
4-3-1 تحلیل پیش فرض ها 76
4-4 آزمون فرضیات پژوهش 84
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه 93
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها 93
5-2-1 بررسی فرضیه اصلی اول 94
5-2-2 بررسی فرضیه اصلی دوم 94
5-2-3 بررسی فرضیه اصلی سوم 94
5-3 پیشنهادها 95
5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش 95
5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 96
5-4 محدودیت‌های انجام پژوهش 96
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 99
منابع لاتین: 102
پیوست ها
پيوست الف: پرسشنامه 106
چکیده لاتین 112

جدول 2-1 استراتژی‌های مرحله ظهور 33
جدول 2-2 استراتژی‌های مرحله رشد 34
جدول 2-3 استراتژی‌های مرحله بلوغ 35
جدول 2-4 استراتژی‌های مرحله افول 36
جدول 2-5 طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر 37
جدول 3-1 مراحل مختلف نمونه گیری 52
جدول 3-2 58
جدول 4-1 اندازه شاخص هاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقیق-مرحله افول 73
جدول 4-2 اندازه شاخص هاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقیق-مرحله بلوغ 74
جدول 4-3 اندازه شاخص هاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقیق-مرحله رشد 74
جدول 4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيروابسته 77
جدول 4-5 بررسي فرض نرمال بودن متغيرهای تبدیلی 78
جدول 4-6 نتایج آزمون ناهمسانی وايت 78
جدول 4-7 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 79
جدول 4-8 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل 81
جدول 4-9 نتايج آزمون F ليمر(همساني عرض از مبدأهاي مقاطع) 83
جدول 4-10 نتايج آزمون هاسمن (انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي) 84
جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون بین هموارسازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول 90
جدول 4-12 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله افول 90
جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ 87
جدول 4-14 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله بلوغ 88
جدول 4-15 ضریب همبستگی پیرسون بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد 85
جدول 4-16 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله رشد 86
جدول 4-17 خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش 91

نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق 7
نمودار 2-1 رابطه بين قابليت كنترل و انعطاف پذيری در چرخه عمر واحد تجاری 31
نمودار 3-1 مدل تحلیلی پزوهش 53

چكيده:
هموارسازي سود، تلاش اعمال شده توسط مديريت جهت كاهش تغييرات غيرعادي در سود در قالب اصول حسابداري تعريف مي شود. در اين پژوهش رابطه بين هموارسازي سود و عدم تقارن اطلاعاتي درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1391 به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق، دربازه زمانی 5ساله ، 87 شرکت می‌باشند. در تحقیق حاضر جهت انجام آزمون فرضیات اصلی تحقیق از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گرديده است. ابزارگردآوري اطلاعات، اسناد كاوي و بانكهاي اطلاعاتي مي باشد. داده هاي مورد نياز شامل هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی از اطلاعات مالي مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نيز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، كه این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوين و ساير نرم افزارها و در مواردي از آرشيوهاي الكترونيكي و اينترنتي استخراج شده است. درراستای هدف تحقیق 3فرضیه تدوین گردیده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه هاازمدل رگرسیون چندمتغیره وداده های ترکیبی استفاده شده است. مهمترین یافته‌های تحقیق عبارت است از اینکه بین هموارسازی سود وعدم تقارن اطلاعاتی درهیچ یک ازمراحل چرخه عمرشرکت رابطه معناداری وجودندارد. که نتایج حاصل شده حاکی از ناآگاهی سرمایه گذاران نسبت به هموار سازی سود می باشد.

واژه های کلیدی: هموارسازی سود،اقلام تعهدي اختیاری٬چرخه عمرشرکت٬عدم تقارن اطلاعاتی

فصل اول
كليات تحقیق

1-1 مقدمه
از ديدگاه تئوري حسابداري، پديده هموارسازي سود در رويكرد رفتاري موضوعي قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نيز حسابداران، حسابرسان و تحليل گران مالي در فرايند گزارشگري مالي، كه گزارشگري سود از مهم‌ترین اجزاي آن به شمار می‌آید، به نوعي با اين پديده و پيامدهاي آن مواجه بوده‌اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازي سود در راستای شناسايي ویژگی‌ها و محدودیت‌های سود حسابداري قرار می‌گیرد. در صورت امكان ارائه يك چارچوب نظري براي اين پديده كه به نظر می‌رسد تاكنون ميسر نشده، محتمل است بتوان به پيشرفتي در زمينه كيفي گزارشگري سود دست يافت.
سهم عمده اي از تحقيقات و مطالعات نظري در موضوع هموارسازي سود، متعلق به كشورهاي توسعه يافته است، از اين رو، با توجه به تفاوت‌های اساسي در متغيرهاي كلان محيطي نظير اقتصاد و فرهنگ، گسترش اين تحقيقات به كشورهاي در حال توسعه می‌تواند در تكميل ادبيات پژوهشي اين پديده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر می‌رسد از ديدگاه امور مالی نتايج اين تحقيقات برخي زمينه هاي لازم را براي كارايي بازار سرمايه در محيط اقتصادي مورد نظر فراهم نمايد. تحقيق حاضر به بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

1-2 بیان مسئله
ابزار اصلي انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازماني، صورت‌های مالي اساسي است. صورت سود و زيان، از صورت‌های مالي اساسي است كه در ارزيابي وظيفه مباشرت مديريت يا حساب دهی آن‌ها در قبال منابعي كه در اختيار دارند، از اهميت زيادي برخوردار است. صورت سود و زيان دربرگيرنده بازده حاصل از منابع تحت كنترل مديريت واحد تجاري است و عملكرد واحد تجاري را در طي دوره مورد نظر منعكس می‌کند. از آن جا که مسئوليت تهيه صورت‌های مالي بر عهده مديريت واحد تجاري است و با توجه به دسترسي مستقيم مديران به اطلاعات و داشتن حق انتخاب روش‌های اختياري حسابداري، امكان هموارسازی سود وجود دارد. به دليل اين كه سرمایه گذاران به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم تصمیم‌گیری به رقم سود توجه خاصي دارند، اين پژوهش‌ها از جنبه‌ی رفتاري، اهميت خاص خود را دارند. از انگيزه هاي مديريت سود، كاهش خطاي پيش بيني سود در دوره جاري و آتي است. مديران علاقه‌مند می‌باشند كه پیش‌بینی‌های آن‌ها در رابطه با سود بودجه شده تحقق يابد؛ چنان چه اين امر محقق نشود، مديران با استفاده از ابزارهايي سود را مدیریت می‌کنند. استفاده فرصت‌طلبانه از هموارسازي سود، ممكن است بر شفافيت دادههاي گزارش شده حسابداري تأثير معكوس بگذارد. از نتايج اقتصادي غیر شفاف بودن اطلاعات اين است كه ممكن است بر تمايل سرمایه گذاران به خريد سهام شركت تأثير بگذارد. بدين ترتيب شفافيت كمتر باعث نقدشوندگي كمتر و در نتيجه باعث افزايش هزينه سرمايه شركت به دليل افزايش ريسك نقدشوندگي می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزينه معاملات به دليل نقدشوندگی پايين، ممكن است امكان كشف قيمت سهام را كاهش داده و در نتيجه ابهام مرتبط با قيمت سهم را افزايش دهد. از سوي ديگر بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي، تغييرپذيري بالاي سود منجر به منافع اطلاعاتي بيشتر براي سرمایه گذاران آگاه نسبت به سرمايه گذاران ناآگاه می‌شود. افزايش تغييرپذيري سودهاي گزارش شده، زيان معاملاتي سرمايه گذاران ناآگاه را بزرگ‌تر جلوه داده و آن‌ها را مجبور به خروج از بازار می‌کند.
همچنین تئوری چرخه عمر شرکت چنين فرض می‌کند كه شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده كه متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، همانند موجودات زنده، رشد و پيری واحدهای تجاری را بر مبنای قابليت كنترل و انعطاف پذيری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسيار انعطاف پذير، ولي در بيشتر مواقع غير قابل كنترل اند. با افزايش عمر سازمان‌ها، روابط تغيير می كند، كنترل افزايش و انعطاف پذيری كاهش می‌یابد. در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش بازار، داده ها و اطلاعات، ارزش بازار سهام Next Entries مقاله درمورد دانلود عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، هموارسازی سود