منابع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب ‌د
فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2-بيان مسئله 3
‎1-3- اهميت پژوهش 4
1-4-اهداف پژوهش 5
1-6-فرضیات پژوهش 6
1-7- چارچوب نظري تحقيق: 6
1-8- مدل تحقيق 7
1-9- جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق 7
1-10- قلمرو تحقيق 8
1-11- موانع ومحدودیتهای تحقیق : 8
1-12- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 9
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 10
2-1- مقدمه 11
2-2- بخش اول: هوش هیجانی 12
2-2-1- انواع هوش 13
2-2-2- هوش چندگانه چیست؟ 13
2-2-3- تعريف هوش هیجانی 20
2-2-4- تاريخچه ظهور و پيدايش هوش هیجانی 21
2-2-5- هوش هیجانی و بهره ي هوشي 25
2-2-6- مقايسه هوش هیجانی و عقلي 26
2-2-7- ديدگاههاي مختلف مربوط به هوش هیجانی و مؤلفه‌هاي آن 27
2-3- بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی 40
2-3-1- تاريخچه و تعاريف رفتار شهروندي سازماني 42
2-3-2- انواع رفتار شهروندي 44
2-3-3- عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی 46
2-4- پیشینه تحقیق 48
2-5- نگاهی اجمالی به مدل تحقیق 52
فصل سوم روش تحقیق 53
3-1- مقدمه 54
3-2- روش‏شناسی تحقیق 54
3-2-1- روش تحلیل همبستگی متعارف 55
3-3- ابزار اندازه‌گیری و متغیرهای تحقیق 56
3-4- بازبینی اعتبار پرسشنامه 60
3-4-1- تحلیل عاملی تائیدی 60
3-5- معرفی جامعه‌، تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 65
3-5-1- معرفی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 65
3-5-2- معرفی جامعه و زیرجامعه‌ها 66
3-5-3- تعیین حجم نمونه 67
3-5-4- اجرای نمونه‌گیری 69
3-6- معرفی وضعیت جمعیت‌شناختی (دموگرافی) نمونه 69
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 75
4-1- مقدمه 76
4-2- تحلیل عاملی تائیدی (و اکتشافی) 77
4-2-1- تحلیل عاملی تائیدی برای رفتار شهروندی سازمانی 77
4-2-2- تحلیل عاملی تائیدی برای هوش هیجانی 85
4-3- توصیف ابعاد مختلف دو متغیر اصلی 100
4-3-1- توصیف ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی 101
4-3-2-توصیف ابعاد مختلف هوش هیجانی 106
4-4- استنباط معناداری اثر عوامل گوناگون بر دو حوزه‌ی تحقیق 111
4-4-1- استنباط معناداری اثر عوامل گوناگون بر رفتار شهروندی سازمانی 111
4-4-2- استنباط معناداری اثر عوامل گوناگون بر هوش هیجانی 116
4-5- تحلیل همبستگی 119
4-5-1- تحلیل همبستگی اسکالر بین دو حوزه 120
4-5-2- تحلیل همبستگی برداری بین دو حوزه 121
4-5-3- تحلیل همبستگی متعارف بین بردارهای دو حوزه 124
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 132
5-1- یافته‌های تحقیق 133
5-2- پاسخ به سوالات تحقیق 134
5-3- مشکلات و موانع تحقیق 135
5-4- پیشنهادات 135
منابع 136
پیوست 138

فهرست جداول

جدول2-1 :ظهور مفهوم هوش هیجانی 23
جدول2-2: مؤلفه‌هاي هوش هیجانی از ديدگاه گولمن 29
جدول شماره 2-3 خلاصه مدلهای هوش هیجانی 39
جدول 2-4- سیر تکاملی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی 41
جدول3-1: پرسشنامه‌ی ارگان و کونوسکی سنجه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 57
جدول3-2: پرسشنامه‌ی مایر و سالووی سنجه‌ی هوش هیجانی 58
جدول 3-3: حجم تفکیکی جامعه 66
جدول 3-4: حجم تفکیکی جامعه و مقدمات محاسبه‌ی حجم نمونه 67
جدول 3-5: حجم نمونه 68
جدول 3-6: بافت جمعیتی نمونه 72
جدول4-1: پایایی پرسشنامه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 77
جدول4-2: شاخص KMO و آزمون بارتلت رفتار شهروندی سازمانی 78
جدول 4-3: ماتریس بارهای عاملی در گام اول در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 79
جدول 4-4: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام اول در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 81
جدول 4-5: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام دوم در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 82
جدول 4-6: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام دوم در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی (نهایی) 83
جدول4-7: شرح ساختار عاملی و ابعاد مختلف حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 84
جدول4-8: پایایی پرسشنامه‌ی هوش هیجانی 86
جدول4-9: شاخص KMO و آزمون بارتلت هوش هیجانی 86
جدول 4-10: ماتریس بارهای عاملی در گام اول در حوزه‌ی هوش هیجانی 86
جدول 4-11: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام اول در حوزه‌ی هوش هیجانی 88
جدول4-12: محاسبه‌ی دقت در تحلیل عاملی اکتشافی هوش هیجانی 90
جدول 4-13: ماتریس بارهای عاملی در گام دوم (اکتشاف) در حوزه‌ی هوش هیجانی 91
جدول 4-14: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام دوم (اکتشاف) در حوزه‌ی هوش هیجانی 93
جدول 4-15: ماتریس بارهای عاملی در گام سوم (حذف متغیرهای6 و 21) در حوزه‌ی هوش هیجانی 95
جدول 4-16: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام سوم در حوزه‌ی هوش هیجانی (نهایی) 96
جدول4-17: شرح ساختار عاملی و ابعاد مختلف حوزه‌ی هوش هیجانی 98
جدول 4-18: آمار توصیفی رفتار شهروندی سازمانی 101
جدول 4-19: آمار توصیفی هوش هیجانی 106
جدول4-20: تحلیل واریانس تاثیر عوامل و ابعاد گوناگون بر رفتار شهروندی سازمانی 111
جدول4-21: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی 112
جدول4-22: تحلیل‌های واریانس یک بُعدی برای محل خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی 113
جدول4-23: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر نزاکت 114
جدول4-24: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر وجدان کاری 114
جدول4-25: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر جوانمردی 115
جدول4-26: تحلیل واریانس تاثیر عوامل و ابعاد گوناگون بر هوش هیجانی 117
جدول 4-27: آزمون‌های tی زوجی به عنوان پس‌آزمون معناداری اثر عامل تکرار بر هوش هیجانی 118
جدول 4-28: ضرایب همبستگی نمونه و استنباط مربوطه 120
جدول 4-29: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی نمونه 121
جدول 4-30: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی در نمونه‌ی اصفهان 122
جدول 4-31: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی نمونه‌ی تهران 122
جدول 4-32: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی نمونه‌ی خراسان رضوی 123
جدول 4-33: ضرایب همبستگی متعارف در نمونه بین دو حوزه 131

فهرست اشکال

شکل1-2-متغیرهای تحقیق از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان 7
شكل 2-1: مدل هوش هیجانی ماير و سالوي(1997) منبع:( استايس و برون ،2004 ، ص 6) 33
شكل شماره 2-2 مدل هوش هیجانی بار- آن 35
شکل 2-3 متغیرهای تحقیق از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان 52
شکل3-1: ترکیب سنی نمونه 70
شکل 3-2: وضعیت اشتغال اعضای نمونه 71
شکل 3-3: سطح تحصیلات پاسخ‌گویان 71
شکل 3-4: میزان سابقه‌ی کار پاسخگویان در سازمان اوقاف 72
شکل4-1: نمودار غربال تحلیل عاملی رفتار شهروندی سازمانی 79
شکل4-2: نمودار غربال تحلیل عاملی هوش هیجانی 90
شکل4-3: نمودار جعبه‌ای خوشه‌ای برای ابعاد مختلف دو حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی 101
شکل 4-4: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات نزاکت در کل نمونه 103
شکل 4-5: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات وجدان کاری در کل نمونه 103
شکل 4-6: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات نوع‌دوستی در کل نمونه 104
شکل 4-7: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات جوانمردی در کل نمونه 104
شکل 4-8: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات آداب اجتماعی در کل نمونه 105
شکل 4-9: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات برایند رفتار شهروندی سازمانی در کل نمونه 105
شکل 4-10: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات کنترل در کل نمونه 108
شکل 4-11: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات آگاهی و ادراک بیرونی در کل نمونه 108
شکل 4-12: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات تسهیل ادراکی در کل نمونه 109
شکل 4-13: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات تسهیل کنترلی در کل نمونه 109
شکل 4-14: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات ادراک درونی در کل نمونه 110
شکل 4-15: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات برایند هوش هیجانی در کل نمونه 110
شکل 4-16: نمودار میله‌ای خوشه‌ای ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی در سه منطقه 116
شکل 4-17: نمودار میله‌ای اندازه‌ی ابعاد مختلف هوش هیجانی 119

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
امروزه بسیاری ازسازمانها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی است که انطباق پذیر بوده و با تغییرها سازگار شوند. در این میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته وثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی در مدیریت تغییرهای سازمانی اهمیت فزاينده اي دارد.بررسیها نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرارکنند. دراین زمینه هوش هیجانی یکی ازمولفه هایی است که می تواند به میزان زیادی درروابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کندو به گفته گلمن1 (1998) شرط حتمی واجتناب ناپذیر درسازمان به حساب می آید. اخیرابرخی ازدانشمندان نیز دریافته‌اند که هوش هیجانی بااهمیت تراز بهره هوشی (IQ) برای یک مدیر ورهبر است .
هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص و هم تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران است. هوش هیجانی ، فرد را از نظرهیجانی ارزیابی می کند، به این معنی که فرد به چه میزانی ازهیجانها واحساسهای خود آگاهی دارد وچگونه آنها راکنترل واداره می کند. نکته قابل توجه درراستای هوش هیجانی این است که تواناییهای هوش هیجانی ذاتی نیستند، آنها می توانند آموخته شوند . 
هوش هیجانی ، ظرفيت يا توانايي سازماندهي احساسات و عواطف خود و ديگران، براي برانگيختن، و کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آن ها در روابط با ديگران است (Goleman,1998). هوش هيجاني شامل مجموعه اي از هيجانات، دانش اجتماعي و توانمندي هايي است كه قدر ت كلي ما را در جهتي كه بتوانيم به عوامل و فشارهاي محيطي پاسخ مناسب دهيم هدايت و تقويت ميكند و سبب عملكرد بهينه در چهار حيطه زير مي گردد: خود آگاهي (درك توانايي هاي خود و ابراز آنها)؛ آگاهي اجتماعي (آگاهي نسبت به ديگران و درك توانايي هاي آنها و همدلي)؛ مديريت رابطه؛ و خود مديريتي (Goleman et al,2002).
رفتار شهروندي سازماني يكي از ابعاد مهم سازمان ها و ادارات دولتي است. كارمندان سازمان ها مي توانند نقش مهمي در ارتقا و كيفيت سازمان خود را ايفا كنند. آنان با رفتار هاي نوع دوستانه و جوانمردانه، همراه با ادب و مهرباني، خوش خويي و حس وظيفه شناسي به افزايش كيفيت سازمان خود كمك موثري خواهند كرد. به عبارت ديگر رفتار شهروندي سازماني يكي از شاخص هايي است كه موجب عملكرد بهتر كاركنان مي شود و سازمان را به سوي تحقق اهدافش سوق مي دهد.
با توجه به موارد گفته شده، در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان گردید و سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات تحقيق و فرضیات تحقیق، چارچوب نظري تحقيق، مدل تحقیق و جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق، قلمرو تحقيق، موانع ومحدودیتهای تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق تعريف شد.

1-2-بيان مسئله
موفقیت در زندگی شخصی و حرفه ای هر شخص به توانایی وی برای استدلال در مورد تجارب هیجانی2، مسائل دارای بار هیجانی و ارائه پاسخ به شیوه های سازگارانه از لحاظ هیجانی نسبت به نتایج مبتنی از استدلال درباره گذشته، حال و آینده وابسته استSalovey et al., 2002)).
در دنیای پویا و رقابتی امروز احتمالاً سازمان هایی موفق هستند که بتوانند به طور صحیح هیجان ها و احساسات کارمندان و نیروی انسانی خود را به درستی مدیریت کنند(Goleman,2000). رسیدن این امر در گرو شناسایی و سنجش میزان مهارت های هیجانی کارکنان سازمان ها است (شعبانی و همکاران، 1390).
سير بررسي ادبيات رشته مديريت نشان مي‌دهد نظريه‌پردازان همواره به شيو‌ه‌هاي مختلف

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مدیریت دانش، ساختار سازمانی، سابقه خدمت Next Entries منابع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، رفتار شهروندی، خراسان رضوی