پایان نامه رایگان درباره ساختار سازمانی، مدیریت دانش، استقرار مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد
انسجام مبانی نظری در زمینه ساختار سازمانی و مفاهیم مدیریت دانش در سازمان
شناسایی تاثیر بعد تمرکز ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش
شناسایی تاثیر بعد پیچیدگی ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش
شناسایی تاثیر بعد رسمیت ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش
ارزیابی نوع ساختار سازمانی

1-4 مدل تحلیلی تحقیق :
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و استقرار مدیریت دانش درسازمان می باشد ، که جهت انجام این تحقیق از مدل استاندارد ساختار سازمانی “رابینز” و همچنين مولفه هاي مديريت دانش از ديدگاه ژوزف حداد براي تحلیل انتخاب شده اند. این مولفه ها عبارتند از 4 مولفه خلق دانش، استقرار دانش، تثبیت دانش و تسهیم دانش که جهت سنجش مدیریت دانش مورد استفاده قرار گرفته اند.
ساختار سازمانی در تحقیق حاضر متغیر مستقل بوده و متغیر وابسته نیز مولفه های استقرار مدیریت دانش می باشد.
متغیرهای تحقیق در غالب مدل مفهومی زیر ترسیم شده است:

مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل استاندارد ساختار سازمانی” رابینز” و مدل استاندارد مدیریت دانش ” جوزف حداد” می باشد.

1-5 فرضيه اصلی :
ساختار سازمانی می تواند براستقرار مدیریت دانش در شرکت های فعال در منطقه اقتصادی شهید رجایی تاثیر گذار باشد.
فرضيه های فرعی:
پیچیدگی در ساختارسازمانی می تواند بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های فعال در منطقه اقتصادی شهید رجایی تاثیر گذار باشد.
رسمیت در ساختار سازمانی می تواند بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های فعال در منطقه اقتصادی شهید رجایی تاثیر گذار باشد.
تمرکز در ساختار سازمانی می تواند بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های فعال در منطقه اقتصادی شهید رجایی تاثیر گذار باشد.

1-6 قلمرو موضوعي :
اين تحقيق از لحاظ قلمرو موضوعي از یک سو به بسط و تشریح مباحث ساختار سازمانی می پردازد و از سوی دیگر مولفه ها و قابلیت های زیر بنائی و فرایندی مدیریت دانش را بررسی می نماید.

الف) قلمرو مکاني :
قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می باشد.
ب) قلمرو زماني :
پژوهش حاضر از نظر قلمرو زماني مربوط به دوره توزیع پرسشنامه می باشد که در دی و بهمن ماه 1392 صورت گرفته است..
پژوهش حاضر از این جهت که تصویری از وضع موجود ارائه می دهد توصیفی و از این جهت که گرد آوری اطلاعات از جامعه آماری از طریق پرسشنامه انجام میگیرد پیمایشی میباشد

1-7 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامع اماری در هر تحقیق عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی شخص (جهانی یا منطقه ای )در یک صفت مشترک باشند(حافظ نیا 1382 ،19)
جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان در شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی مي باشد.كه 426 نفر گزارش شده است.
1-7-1حجم نمونه :
با توجه به حجم جامعه مورد نظر تحقيق، از فرمول كوكران براي محاسبه حجم نمونه در حالت حجم جامعه معلوم استفاده شده است و به روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب خواهد شد.
ضريب اطمينان 95% ، 0.5 p=q= ، 1.96z= : پيش فرض‌ها
426 = حجم جامعه N
d = مقدار خطا 0.05=
نمونه حجم=n= (Nz^2 pq)/(Nd^2+ z^2 pq)=198

جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه کارکنان در شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی مي‌باشد که تعداد آنها در مجموع 426 نفر است و نمونه‌گيري به روش نمونه‌گيري تصادفي خواهد بود. 198 نفر از کارکنان با روش تصادفي طبقه‌اي به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. داده‌هاي لازم اين پژوهش نيز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوري خواهد گرديد.
1-7-2 ابزار گرد آوری داده ها :
برای انجام کارهای پژوهشی این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات لازم است. این ابزارها شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی مدارک و اسناد است. ابزار گردآوری اطلاعات در مورد مبانی نظری تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای نوشته شده است که از نوع ابزار بررسی مدارک سازمانی و اسناد ثانویه است. برای گردآوری اطلاعا ت و داد‌ه‌های آماری تحقیق نیز از ابزار پرسشنامه با مقیاس لیکرت جهت شناسائی روایط بین متغیرهای تحقیق استفاده شده است .
جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش نیز بسته به نیاز بخش های مختلف ، از روشهای متعددی استفاده شده که مهمترین آنها به قرار زیر است :
1- مطالعات نظری و کتابخانه ای
یکی از مراحل جمع آوری اطلاعات استفاده از کتابخانه می باشد که اهداف آن به شرح زیر است :
الف ) کسب اطلاعات اولیه راجع به موضوع مورد تحقیق
ب ) اخذ تصمیم در مورد این که چه محلی و چه اشخاصی باید مورد مطالعه قرار گیرند .
ج ) اطلاع یافتن از سوابق موضوع مورد تحقیق
د ) گرفتن تجربه از آنچه تا به حال انجام شده
ه ) استفاده از آمارها ، کتاب ها ، مآخذ و اسناد موجود
2- کتابهای مختلف فارسی و لاتین
محقق با انجام مطالعات کتابخانه ای جهت تکمیل بخش های از این تحقیق از جمله فصول دوم و سوم سعی در فراهم آوردن پایه علمی مناسب برای پژوهش داشته است . بدین منظور با استفاده از کتب موجود در کتابخانه های مختلف و با استفاده از متون متنوع ، تلاش کرده تا اطلاعات دقیق و صحیحی در باره موضوع پژوهش داشته و پایه علمی مناسبی برای روش های تحلیل در اختیار گیرد .
3- رساله ها و پایان نامه ها
در بخش تاریخچه پژوهش با مراجعه به رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه های معتبر کشور ، سعی در استفاده از نقاط قوت آنها در راستای بهبود روش کار شده و برای انجام یک کار علمی و بی نقص اقدام به مطالعات گسترده سایر پایان نامه ها با موضوعات ساختار سازمانی و مدیریت دانش سازمانی شده است.
4- پرسشنامه: در اين تحقيق جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده می گردد.
1-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها:
در تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی(میانگین ،مد،میانه ، واریانس ، انحراف معیار)و استنباطی( کولوموگروف- اسمیرنوف همبستگی اسپیرمن یا پیرسن و رگرسیون) استفاده شده است.

1-9 تعاریف متغیر ها و داده ها :
در تعریف عملیاتی ساختار سازمانی از مدل ساختار سازمانی ” رابینز” استفاده شده است. که دارای ابعاد سه گانه پیچیدگی، رسمیت و تمرکز می باشد.
1-9-1 تمرکز: در سلسله‌مراتب اختيارات، متمركـز بودن به آن سطح از اختيـارات گفته مي‌شود كه فرد قـدرت تصميم‌‌گيري دارد. هنگامي كه تصميـم در سطح بالاي سازمـاني گرفته شود، آن سـازمان را متمركـز مي‌نامند و هنگـامي كه تصميم‌گيري‌هـا به سطوح پايين‌تر سازمـان تفويـض گردد، سازمان غيرمتمركز است (رابینز، 1388).
1-9-2 پيچيدگي: مقصود از پيچيدگي تعداد كارها يا سيستم‌هاي فرعـي است كه در درون يك سازمـان انجـام مي‌شود يا وجود دارد (رابینز، 1388).
1-9-3 رسميت: به اسناد و مداركي اطلاق مي‌شود كه در سازمان وجود دارد.در اين اسناد روش‌ها،شرح وظائف، مقررات و سياست‌هايي را كه سازمان بايد رعايت و اجرا نمايد نوشته شده است (پارسیان، 1381، 18).
دانش سازمانی: عبارت است از ترکيبي سيال از تجارب، ارزش ها، اطلاعات زمينه اي و دانش تخصصی که به صورت منسجم و یک پارچه چارچوبی را برای ارزیابی و کسب تجارت اطلاعات جدید فراهم می کند . (حداد، 2006،12)
1-9-4 خلق دانش: شامل مجموعه فعاليت هايي است که از طريق آن دانش جديد در سازمان خلق و توليد مي شود .فعالیت هایی مانند اعطای پاداش و تشویق، نوآوری ها و ایده های جدید، بحث آشکارا در مورد تجارب و شکست هاي سازمان و نهايتاً تشکيل گروه هاي يادگيري. (حداد، 2006،15)
1-9-5 ثبت دانش: شامل مجموعه فعاليت هايي است که به منظور ثبت دانش موجود در سازمان صورت م ي گيرد. فعاليت هايي مانند استفاده از پايگاه داده ها براي ثبت دانش سازماني و مستند سازی تجارب موفق و ناموفق. (حداد، 2006،15)
1-9-6 استقرار دانش : شامل مجموعه فعاليت هایی است که از طریق آن دانش جدید در واحد های سازمانی مستقر شده و متناسب با نوع فعاليت واحدهاي سازماني در اختيارشان قرار مي گيرد. (حداد، 2006،16)
1-9-7 تسهیم دانش: در اين مرحله، سازمان از تبادل دانش بين اعضاي خود حمايت کرده و بدين منظور فرصت و امکانات کافي را در اختيار آن ها قرار می دهد. تعاملات و ارتباطات دو یا چند جانبه ، می تواند در مبادله دانش بين اعضاي سازمان موثر باشد . در اين مرحله کوشش مي شود تا فرهنگ ” دانش قدرت است” به فرهنگ ” تسهیم دانش قدرت است” تبدیل شود. (حداد، 2006،16)

بخش اول : ساختار سازمانی
مقدمه :
امروزه نقش سازمانها در فرآیند توسعه بر همگان روشن است و همواره این سؤال نیز مطرح است که چرا برخی از سازمانها در ایفای نقش و وظایف خود موفق و برخی ناموفق هستند ، در پاسخ به سؤال فوق و با نگرش سیستمی و و واقع بینانه به قضیه ، می توانیم علل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی و ارزشی ، فرهنگی ، اقتصادی ، جغرافیایی و غیره را نام ببریم . اما تا اینجا در ارائه پاسخ کلی اختلاف نظر چندانی نیست آن چیزی که ما را به متن واقعیت های بزرگ تر رهنمون می سازد ، سؤال ثانویه است و آن اینکه چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشترفت و موفقیت بعضی از سازمانها و عملکرد نادرست و غیرموفق برخی دیگر می شود .
اغلب اندیشمندان مدیریت بر این باورهستند که سازمانهای امروزی از آغاز قرن بیست و یک ، برای حفظ پویایی خود در جامعه و محیط رقابتی ناچارند که سازمانهای خود را از حالت دنباله رو به پیشرو تبدیل کنند . مزیت های رقابتی آینده به شکل توانایی سازمانها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوه گر خواهند شد و سرمایه های فیزیکی و مالی ، جای خود را به سرمایه های فکری و ذهنی می دهند و قدرت ذهن 6 ، قدرت غالب و مسلط در عرصه های رقابت جهانی می شود .(فقهی فرهمند ، 1381، 165)
حال به نظر می رسد که یکی از مهمترین دلایل به وجود آمدن چنین شرایطی نداشتن ساختار سازمانی مناسب جهت رویارویی با مشکلات است . از آنجایی که صاحب نظران سازمان و مدیریت ، سازمان را به عنوان یک سیستم تلقی می کنند که دارای اجزاء و عناصری است واین اجزاء و عناصر در ارتباط و تعامل با هم می باشند .(رضائیان ، 1380 ، 29)
1-2- ساختار سازمانی :
سازمانها نقش عمده ای را در جهان نوین ایفا می کنند . حضور سازمانها اساسأ هر بخشی از زندگی اجتماعی کنونی را تحت تأثیر قرار می دهد . در محیطی که همواره در حال تغییر است ، افراد در طول زمان ، گرایش می یابند که هر چه بیشتر با گذشته پیوند داده شوند تغییر اگر بخواهد اتفاق بیفتد، به ناگزیر می باشد از طریق یک فشار خارجی بر سیستم پدید می آید بی تردید یک سازمان بدون فشارهای خارجی ، خود را با اصلاحات و تجدید نظرهای مداوم همراه نخواهد ساخت .( هیکس – گولت ، 1379) . برخی بر این نکته تأکید دارند که واژه تغییر به معنی تحول مناسبتر از تأثیر به معنی تغییرات ظاهری می باشد . « پیتر دراکر» معتقد است که : امروزه جوانان باید سازمانها را همانگونه بیاموزند که اجدادشان کشاورزی را آموختند.( اسکات ، 1374، 25)
جامعه ما یک جامعه سازمانی است . ویژگی جوامع مدرن این است که نقش سازمانها در تمدنهای کهن (مانند : چین و یونان) نیز وجود داشته اند اما در جوامع مدرن می توان سازمانهای زیادی را مشاهده نمود که عهده دار انجام وظایف بسیار متنوعی می باشند.
امروزه اثرات توسعه یافتگی در تمام سطوح ( فردی ، سازمانی ، اجتماعی ) و در تمام بخش ها( اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ) خود را نشان می دهد . نهادهای اجتماعی و سیاسی منطبق با توسعه و پیشترفت ، خود را مجهز ساخته اند ، نباید فراموش کرد که رشد و توسعه نیازمند ایجاد و یا تطبیق انواع جدید دانش و سازماندهی است و اگر تغییر و تحولی صورت نگیرد با توجه به نیازهای ضروری جوامع امروزی ، دستیابی به توسعه مشکل تر از گذشته خواهد بود .( سبحان اللهی ،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد روابط عمومی، پیشبرد فروش، فروش تلفنی Next Entries پایان نامه رایگان درباره ساختار سازمانی، نمودار سازمانی، تقسیم کار