منبع پایان نامه ارشد درمورد آميخته، تحقيقات، استراتژي

دانلود پایان نامه ارشد

.

سپاسگزاری

سپاس خدای را که هر چه هست از اوست ومرا یاري نمود تا بتوانم این درجه از درجات علمی را با موفقیت پشت سر گذارم.
اکنون که این پایاننامه به پایان رسیده است، بر خود لازم میدانم که از استاد گرانقدر خانم دکتر مینا جمشیدی که افتخار شاگردی ایشان را داشتم و در تمام مدت این پژوهش همواره راهنما و مشوق اینجانب در اتمام این رساله بودهاند، کمال تشکر و قدرداني را بنمایم. راهنماییهای ایشان در به سرانجام رساندن این رساله نقشی چشمگیر در اتمام آن داشته است.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول:كليات تحقيق
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2 بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3 ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4 اهداف. تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5 سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6 فرضيه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-7 روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-8 قلمرو مكاني و زماني. تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-9 تعريف واژگان گليدي………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
فصل دوم : ادبيات پژوهش
2-1 آميخته بازاريابي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-1-2 بازاريابي رابطه اي و بازاريابي سنتي………………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-3 فعاليت هاي ترفيعي و تبليغي……………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-1-4 هدف گذاري آميخته ترفيع…………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-1-4-1 اهميت هدف گذاري……………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-4-2 تحول استراتژي هاي ترفيع………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-1-4-3 استراتژي ترفيع و ارتباطات منسجم…………………………………………………………………………………………………………………..23
2-1-4-4 تحقيقات بازار و استراتژي ترفيع………………………………………………………………………………………………………………………24
2-1-4-5 فرآيند هدف گذاري ترفيع……………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-1-5 هرم آميخته ترفيع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-1-6 روابط عمومي(تاريخچه، اصول، مفاهيم و كاربرد)…………………………………………………………………………………………………..31
2-1-6-1 تعريف روابط عمومي …………………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-1-6-2 تاريخچه روابط عمومي……………………………………………………………………………………………………………………………………33
2-1-6-3 فرد در روابط عمومي………………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-1-6-4 وظايف روابط عمومي……………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-1-6-5 اصول روابط عمومي……………………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-1-6-6 ارتباط كاربردي روابط عمومي با وسايل ارتباط جمعي………………………………………………………………………………………..39
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-1-7 پيشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-1-7-1 تصميمات اصلي در امور پيشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………….40
2-1-8 فروش شخصي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-1-9 تبليغات و آگهي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
بخش دوم :مروري بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-2-1 تحقيقات داخلي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-2-2 تحقيقات خارجي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
بخش سوم : معرفي شركت مورد مطالعه (اسنوا)………………………………………………………………………………………………………………..52
فصل سوم: روش شناسي يا متدولوژي تحقيق
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-3 جامعه و نمونه مورد بررسي……………………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-4 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-5 روائي و پايائي پرسشنامه خبره………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-6-1 الگوريتم استفاده از ANP…………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-6-2 تكنيك ديماتل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
4-2 طراحي مدل فرآيند تحليل شبكه اي (ANP)…………………………………………………………………………………………………………….71
4-3 تعيين اولويت بر اساس هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………..73
4-4 مقايسه زوجي زير معيار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ابزار ارتباط، توسعه بازار، قدرت بازار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره روابط عمومی، پیشبرد فروش، روزنامه نگاران