پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه، انتقال دانش، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

به نام خدايي که بهره مندي روزانه از مواهب زندگي را نصيبم کرده است
سپاس فراوان از زحمات جناب آقاي دکتر نورمحمد يعقوبي استاد محترم که در طي انجام مراحل اين تحقيق من را ياري نمودند همچنين آقايان دکتر حبيب اله سالارزهي و دکتر ابراهيم مرادي که زحمت داوري اين اثر را برعهده گرفتند
از زحمات همسر بزرگوارم آقاي کاوه مهدي فر و دوستان عزيزم جناب آقاي دکتر محسن طاهري دمنه و سرکار خانم فروزان سرحدي و محبت بي دريغ خواهر مهربانم سرکار خانم سيما سيدزاده متشکرم

چکيده
در اين پژوهش به بررسي مقايسهاي آمادگي دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان در زمينهي زيرساختهاي پيادهسازي مديريت دانش پرداخته شد. ابزار مورد استفاده براي گردآوري داده‌ها يک پرسش نامه ?? سوالي بود که وضعيت زيرساخت‌هاي مديريت دانش را در سه زيرساخت فرهنگ سازماني، فرايندهاي مديريت دانش و فناوري اطلاعات مي سنجيد. اين پژوهش تعداد ?? دستگاه ستادي استان را مورد مطالعه قرار داد . طبق آمار رسمي دستگاه هاي فوق الذکر تعداد جامعه آماري ???? نفر بود که از اين تعداد و با استفاده از روش نمونه گيري جدول مورگان نمونه آماري ??? نفر به دست آمد که در نهايت با توزيع پرسش نامه بيشتر تعداد ??? پرسش نامه قابل استفاده جمع آوري گرديد. نتايج آزمون آلفاي کرونباخ نشان داد که پرسش نامه از پايايي قابل قبولي برخوردار است. به منظور روايي سنجي نيز از روايي محتوا و صوري استفاده و روايي پرسش نامه به دست آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي مانند تي استيودنت و آزمون واريانس استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که همه ?? دستگاه مورد مطالعه از وضعيت مطلوبي در زمينه زيرساخت ها برخوردار هستند. نتايج حاصل از رتبه بندي دستگاه ها نيز نشان داد که به صورت کلي سازمان انتقال خون بالاترين و اداره راه و شهرسازي جنوب پايين ترين رتبه را در زيرساخت هاي مديريت دانش دارا هستند. در نهايت نيز پيشنهاداتي مانند بهبود فرهنگ تسهيم دانش، توسعه سيستم ارزيابي و سازماندهي دانش و چند پيشنهاد عملياتي و کاربردي ديگر براي بهبود وضعيت زيرساخت هاي مديريت دانش ارايه گرديد.
کلمات کليدي: مديريت دانش، زيرساخت هاي مديريت دانش، فرهنگ سازماني، فرايندهاي مديريت دانش، فناوري اطلاعات

فهرست مطالب
فصل اوّل: کليّات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مسئله تحقيق 2
1-3- اهداف پژوهش 4
1-4-ضرورت انجام تحقيق 4
1-5- فرضيات (يا سئوالات پژوهشي) 6
1-5-1-سؤال اصلي 6
1-5-2- سؤالات فرعي 6
1-6- قلمرو تحقيق 6
1-6-1- قلمرو موضوعي 6
1-6-2- قلمرو مکاني 7
1-6-3- قلمرو زماني 7
1-7- روش تحقيق 7
1-8- شرح واژهها و اصطلاحات بکار رفته در تحقيق 8
1-8-1- زير ساخت مديريت دانش 8
1-8-2-فرهنگ سازماني 8
1-8-3- فرآيندهاي دانش 8
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش 9
2-1-مقدمه 10
2-2- مديريت دانش 10
2-3- مباني تئوريک مديريت دانش 11
2-3-1- دانش چيست؟ 11
2-3-2-روابط داده، اطلاعات و دانش 15
2-3-3- عناصر دانش 16
2-3-4- ويژگيهاي دانش 19
2-3-5-انواع دانش 22
2-3-5-1- انواع دانش از نظر نوناکا 22
2-3-5-2-انواع دانش از نظر جورنا 23
2-3-5-3-انواع دانش از نظر ماشلوپ 24
2-3-5-4- طبقه بندي بلاکلر از دانش 25
2-3-5-5- طبقهبندي ليدنر و علوي از دانش 26
2-4-مديريت دانش چيست؟ 26
2-4-1-انتقادات وارد بر مديريت دانش 27
2-4-2- تاريخچه و علل پيدايش مديريت دانش 29
2-4-3- تكامل مديريت دانش 31
2-4-4- ظهور مديريت دانش 32
2-4-5-فرآيند تكامل مديريت دانش 33
2-4-6-چرخه مديريت دانش 37
2-4-6-1-توليد دانش 37
2-4-6-2-جمع‏آوري دانش 42
2-4-6-3- الگوبرداري 44
2-4-6-4- دسته‏بندي دانش 46
2-4-6-5- ذخيره دانش 46
2-4-6-6- انتشار دانش 50
2-4-6-7- بکارگيري دانش 54
2-4-6-8- يکپارچگي دانش 54
2-5- مدل‌هاي مديريت دانش 55
2-5-1- مدل عمومي دانش در سازمان 55
2-5-2- مدل نوناكا 57
2-5-3- مدل شش بعدي مديريت دانش 59
2-5-4- مدل رن جانستون 61
2-5-5- مدل ادل و گراسيون 62
2-5-6- مدل استيوهالس 64
2-5-7- مدل ايجاد و كاربرد دانش ويگ 65
2-5-8-مدل دانششناسي سازماني وانكروگ و روس (1995) 70
2-5-9- مدل مديريت دانش چوو 70
2-5-10-مدل مديريت دانش بويست 73
2-5-11- چهارچوب مديريت دانش پرابست 75
2-6- زيرساخت‌هاي مديريت دانش 77
2-6-1-عامل فني (فناوري اطلاعات) 78
2-6-2- عامل فرهنگ سازماني 80
2-6-3- حمايت مديريت 82
2-6-4-حس تعلق سازماني 83
2-6-5- مشاركت در تصميمگيري 83
2-6-6- عامل مديريتي 83
2-6-7- فناوري‌هاي مديريت دانش 84
2-6-8- مديريت محتوا 85
2-6-9- طبقهبندي دانش 87
2-6-10- گروهافزار 87
2-6-11- گروههاي تسهيم تجربه آنلاين 89
2-6-12- پورتالهاي سازماني 90
2-6-13- تحليل و طراحي شبكه اجتماعي(اس. ان. اي) 92
2-6-14- يادگيري الكترونيك 93
2-6-15- داستانگويي و حكايات 94
2-6-16- ابزارهاي بيسيم براي انتقال دانش 94
2-6-17- سيستمهاي مديريت نوآوري و ايده 95
2-6-18- تركيب ابزارها و فناوريهاي مديريت دانش 96
2-6-18- سيستم‌هاي خبره 98
2-7- مباني زير ساخت مديريت دانش 99
2-7-1- فرهنگ سازماني 100
2-7-1-1-حمايت مديريت 102
2-7-1-2-حس تعلق سازماني 102
2-7-1-3-مشارکت در تصميم گيري 102
2-7-2-فرآيندهاي دانش 103
2-7-2-1-پردازش دانش 103
2-7-2-2- انتقال دانش 104
2-7-2-3- تسهيم دانش 104
2-7-3- نظام فناوري اطلاعات 105
2-7-3-1- سيستمهاي اطلاعاتي 106
2-7-3-2-مديريت فناوري اطلاعات 106
2-7-3-3-فرآيندهاي کسب اطلاعات 107
2-8- پيشينه پژوهش 107
2-9- جمعبندي 109
فصل سوّم: روش پژوهش 110
3-1- مقدمه 111
3-2- روش تحقيق 111
3-3- فرآيند تحقيق 112
3-3-1-مطالعهاي جامع بر مباني نظري و پيشينه پژوهش صورت گرفته بر روي مفاهيم مديريت دانش و زيرساخت هاي مديريت دانش 112
3-3-2- شناسايي شاخص هاي مربوط به زيرساخت هاي مديريت دانش 112
3-3-3- جمع‌آوري داده‌‌هاي تحقيق 112
3-3-4- تحليل داده‌هاي تحقيق 112
3-4- جامعه آماري 113
3-5- نمونه آماري 114
3-6-مدل مفهومي تحقيق 114
3-7- روش گردآوري دادهها 115
3-8- روايي پرسشنامه 119
3-9- پايايي پرسشنامه 119
3-10- روشها و تکنيکهاي تجزيه و تحليل دادهها 121
3-11- جمعبندي 121
فصل چهارم: تجزيه وتحليل نتايج پژوهش 123
4-1- مقدّمه 124
4-2- يافتههاي توصيفي 124
4-3- يافته‏هاي استنباطي 128
?-?- جمع بندي 177
فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات پژوهش 178
5-1-مقدمه 179
5-2- مروري مختصر بر بيان مسأله 179
5-4- پيشنهادات کاربردي 186
?-?- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 186
6-5- محدوديت هاي تحقيق 187
منابع و ماخذ 188

فهرست جدول‌ها
جدول 2-1: کاربرد انواع مختلف دانش در ساختارهاي پنج گانه مينتزبرگ 24
جدول 2-?: نخستين تلاشها در راستاي مديريت دانش 29
جدول 2-3 : مدل مديريت دانش با توجه ساختار كار (جانستون، 2000) 61
جدول 2-4: مدل مديريت دانش ويگ- سطوح دروني‌سازي (ويگ، 1993) 66
جدول 2-5: ماتريس مديريت دانش (ويگ، 1993) 68
جدول 2-6: مدل دانش بويست (1987) 75
جدول 2-7: اهداف و نيازمندي‌هاي پورتال دانش سازماني 91
جدول 2-8: طبقه‌بندي ابزارهاي فناوري اطلاعات بر مبناي زمان و مكان همكاري افراد (رائو، 2005) 96
جدول 2-9: ابزارهاي فناوري اطلاعات براي فرآيندهاي مديريت دانش (رائو، 2005) 97
جدول 2-10: ابزارهاي فناوري اطلاعات در مدل مارپيچ دانش (نوناكا و تاگوچي، 2001) 98
جدول 3-1: جدول نمونه گيري مورگان 116
جدول ?-?: ابعاد و گويه هاي پرسش نامه تحقيق 121
جدول 4-1 دادههاي مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان 124
جدول 4-2 دادههاي مربوط به مشخصات سابقه خدمت………… 125
جدول 4- 3 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات 126
جدول 4-4 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب پست سازماني 127
جدول 4-5 آزمون کولموگروف اسميرنوف براي پرسشنامه 128
جدول 4-6 يافته هاي برآمده از فرضيه 1ارزيابي وضعيت عوامل زمينهاي در پيادهسازي مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 129
جدول 4-7 يافته هاي برآمده از فرضيه 1بررسي و ارزيابي وضعيت شاخصهاي مولفه‏هاي فرايندهاي مديريت دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 130
جدول 4-8 يافته هاي برآمده از فرضيه 2 بررسي و ارزيابي وضعيت خلق و كسب دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 131
جدول 4-9 يافته هاي برآمده از فرضيه 3 بررسي و ارزيابي وضعيت ارزيابي و سازماندهي دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 132
جدول 4-10 يافته هاي برآمده از فرضيه 4 بررسي و ارزيابي وضعيت به اشتراك گذاري دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 133
جدول 4-11 يافته هاي برآمده از فرضيه 5 بررسي و ارزيابي وضعيت به كارگيري دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 134
جدول 4-12 يافته هاي برآمده از فرضيه 6 بررسي و ارزيابي وضعيتشاخصهاي الزام فنيبراي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 135
جدول 4-13 يافته هاي برآمده از فرضيه 7 بررسي و ارزيابي وضعيتسيستم هاي اطلاعاتي براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 136
جدول 4-14 يافته هاي برآمده از فرضيه 8 بررسي و ارزيابي وضعيت فرآيندهاي كسب اطلاعات براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 137
جدول 4-15 يافته هاي برآمده از فرضيه 9 بررسي و ارزيابي وضعيت مديريت فناوري اطلاعات براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 138
جدول 4-16 يافته هاي برآمده از فرضيه 10 بررسي و ارزيابي وضعيتشاخصهاي الزام فرهنگيبراي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 139
جدول 4-17 يافته هاي برآمده از فرضيه 11 بررسي و ارزيابي وضعيت مشاركت در تصميم گيري براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 140
جدول 4-18 يافته هاي برآمده از فرضيه 12 بررسي و ارزيابي وضعيت حس تعلق سازماني براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 141
جدول 4-19 يافته هاي برآمده از فرضيه 13 بررسي و ارزيابي وضعيت حمايت مديريت براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 142
جدول 4-20 يافته هاي برآمده از فرضيه 14 بررسي و ارزيابي وضعيت اعتمادبراي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 143
جدول 4-21 يافته هاي برآمده از فرضيه 15 بررسي و ارزيابي وضعيت تناسب مديريت دانشبراي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان 144
جدول 4-22 خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههاي اجرايي با زيرساخت‏هاي مديريت دانش 145
جدول 4-23 خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههاي اجرايي با ميزان فراِيندهاي مديريت دانش 147
جدول 4-2? خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههاي اجرايي با ميزان عامل فناوري 149
جدول 4-2? خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههاي اجرايي با ميزان عامل فرهنگي 151
جدول 4-2? خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههاي اجرايي با ميزان فراِيندهاي خلق و كسب دانش 153
جدول 4-2? خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون رابطه دستگاه‏ههاي اجرايي با ميزان فراِيندهايارزيابي و سازماندهي دانش 155
جدول 4-?? خروجي آزمون تحليل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، بازارگرایی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ارزش افزوده، سلسله مراتب، آموزش کارکنان