منبع مقاله درباره فرعي، “، توصيه

دانلود پایان نامه ارشد

باسپاس
از استاد ارجمند جناب آقاي دکتر محمدحسين برومند که زحمت راهنمايي اين رساله رامتقبل شدند؛و باکلام دلگرم کننده مرا در انجام اين رساله ياري رساندند.
همچنين
از استاد محترم جناب آقاي دکتر کمال صحرايي که زحمت مشاوره اين رساله را به عهده گرفتند، تشکر و قدرداني مي نمايم.
و با قدرداني
از پدر و مادرم که از بدو کودکي شهد شيرين تلاوت قرآن را به من نوشاندند و در طول زندگي همواره مشوقم در اين زمينه بودند.
لازم مي دانم از همسر و فرزندانم بخاطر همه فداکاريهائي که در طول دوران تحصيلم نموده اند نيز تشکر نمايم.

چکيده
هدف اصلي اين رساله، بررسي ارتباط آيات سوره انفال است، تا روشن شود اگرچه آيات، به صورت پراکنده و متناسب با شرايط زمان نازل شده باشد، ولي به اقتضاي نزول آنها از سوي خداوند حکيم، نظمي منطقي و کاملاً حکيمانه بر آيات حکمفرماست.
به اين منظور، در گام اول از رهگذر دسته بندي موضوعات سوره، اصليترين خطوط ارتباطي و اهداف سوره انفال جستجو شده و در نتيجه، هفت خط ارتباطي مهم پديدار گشته که اجمالاً ساير موضوعات سوره را نيز پوشش داده است و عبارتند از: ويژگيها و امدادهاي خداوند، قوانين تکويني و سنن الهي، جهاد و مبارزه در راه خداوند، مخالفان حق، دستورات و توصيه ها، مؤمنان و امور مرتبط با پيامبر9.
در گام دوم، هر يک از خطوط مذکور به صورت مستقل و با زير مجموعه هاي خاص خود بررسي شده است و سرانجام در آخرين قدم، از طريق بررسي اين خطوط، و با توجه به احتمال خط ارتباطي پنهان که در پاره اي از سوره هاي قرآن، قابل استنباط است، شبکه ارتباطي سوره انفال جستجو شده و در موارد ضروري از نقد و بررسي آراء مفسران نيز غفلت نشده است. لازم است گوشزد شود که موضوع اين پايان نامه زير مجموعه طرحي جامع است که به ارتباط آيات يکايک سوره ها مي پردازد و هم اکنون در دست انجام است.
کليد واژه ها: سوره انفال، ارتباط آيات، تناسب آيات، خط ارتباطي، شبکه ارتباطي، هدف يا اهداف سوره انفال، سياق، سياق آيات، غرض سوره، انسجام آيات، پيوستگي آيات، انسجام سوره، مقاصد سوره، چينش آيات، توقيفي بودن آيات، رابطه حکيمانه، نظم آيات.

فهرست مطالب
1-کليات 1
1-1- طرح مسئله و هدف 2
1-2- ضرورت 2
1-3- پيشينه 2
1-4- فرضيه ها 6
1-5- روش 6
1-6- اصطلاحات 7
1-6-1- خط ارتباطي 7
1-6-2- شبکه ارتباطي 7
1-6-3- نقاط تلاقي 7
2-بررسي ارتباط آيات سوره انفال با تکيه بر خطوط ارتباطي هفتگانه 8
2-1- بررسي خطوط ارتباطي سوره انفال به صورت مجزا 9
2-1-1- ويژگي هاي خداوند و امدادهاي الهي 10
2-1-1- بررسي خط ارتباطي اول: ويژگي هاي خداوند و امدادهاي الهي 16
2-1-1-1- ربوبيت 16
2-1-1-2- قدرت 17
2-1-1-2-1- عزيز 18
2-1-1-2-2- قدير 19
2-1-1-2-3- قوي 19
2-1-1-2-4- شديدالعقاب 20
2-1-1-3- رحمت 21
2-1-1-3-1- ذوالفضل 21
2-1-1-3-2- غفور 22
2-1-1-3-3- رحيم 22
2-1-1-4- حکمت 23
2-1-1-5- علم 25
2-1-1-5-1- عليم 25
2-1-1-5-2- بصير 28
2-1-1-5-3- محيط 29
2-1-1-6- سمع 30
2-1-1-7- مکر 31
2-1-1-8- همراهي و ياوري 31
2-1-1-9- عدل 33
2-1-1-10- مولا 34
2-1-1-11- اجابت کننده 34
2-1-1-12- الفت دهنده 34
2-1-1-2- امداد هاي الهي……………………………………………………………………………………….35
2-1-2- بررسي خط ارتباطي دوم: قوانين تکويني 42
2-1-2-1- پيروزي حق بر باطل 49
2-1-2-2- ابتلاء و امتحان 51
2-1-2-3- دگرگوني و زوال مواهب الهي در گرو ناسپاسي 53
2-1-2-4- عذاب الهي…………………………………………………………………………………………..53
2-1-2-4-1-عذابها تابع عملکردها 53
2-1-2-4-2- وقوع عذاب پس از درخواست آن از سوي مخالفان 54
2-1-2-4-3- حضور پيامبر9، مانع عذاب مخالفان 55
2-1-2-5- پيامد اعمال 55
2-1-2-5-1- نسبت به مؤمنان 55
2-1-2-5-1-1- دنيوي 55
2-1-2-5-1-2- اخروي 59
2-1-2-5-2- مخالفان 60
2-1-2-5-2-1- دنيوي 60
2-1-2-5-2-2- اخروي 63
2-1-3- بررسي خط ارتباطي سوم: جهاد 66
2-1-3-1- فلسفه جهاد 72
2-1-3-2- جنگ بدر به عنوان مصداق جهاد اسلامي 74
2-1-3-2-1- عنايات خداوند در جنگ بدر 74
2-1-3-2-2- حالات و روحيات مسلمين در جنگ بدر 77
2-1-3-2-3- حالات و روحيات سپاه کفر در جنگ بدر 82
2-1-3-3- دستورات و توصيه هايي در ارتباط با جهاد 84
2-1-3-3-1- نظام جهاد و ميدان رزم 84
2-1-3-3-2- صلح 90
2-1-3-3-3- اسراي جنگ 91
2-1-3-3-4- غنايم جنگ 92
2-1-4- بررسي خط ارتباطي چهارم: مخالفان حق 94
2-1-4-1- ويژگيها 100
2-1-4-1-1- لجاجت و مخالفت 100
2-1-4-1-2- مکر 104
2-1-4-1-3- عدم تعقل و پذيرش حقايق 106
2-1-4-1-4- غرور 107
2-1-4-1-5- باز داشتن مردم از مسير الهي 108
2-1-4-2- پيامدها 109
2-1-4-3- مصداق مخالف 109
2-1-5- بررسي خط ارتباطي پنجم: دستورات و توصيه هاي الهي 111
2-1-5-1- دستورات و توصيه ها در زمينه خاص 116
2-1-5-1-1- انفال 116
2-1-5-1-2- هجرت 117
2-1-5-1-3- جهاد 119
2-1-5-2- دستورات و توصيه ها به شکل عام 119
2-1-5-2-1- تقوا 119
2-1-5-2-2- صبر 120
2-1-5-2-3- اطاعت از خدا و رسول9 120
2-1-5-2-4-توکل به خداوند 122
2-1-5-2-5- نهي از خيانت 122
2-1-5-2-6- نهي از غرور و رياکاري 122
2-1-6- بررسي خط ارتباطي ششم: مؤمنان 124
2-1-6-1- ويژگيهاي مؤمنان 129
2-1-6-2- عکس العملها 132
2-1-6-3- خطابها 134
2-1-6-4- پيامدها 137
2-1-7-بررسي خط ارتباطي هفتم: پيامبر9 138
2-1-7- 1- وظايف پيامبر9 144
2-1-7- 1-1- پاسخگويي به سؤالات مردم 144
2-1-7- 2- برخورد مخالفان با پيامبر9 146
2-1-7- 2-1- جدال 146
2-1-7- 2-2- مکر 146
2-1-7- 2-3- انکار قرآن و نبوت 147
2-1-7- 2-4- نقض پيمان 148
2-1-7- 2-5- مخالفت و مشاقه 148
2-1-7- 3- حمايت ها و عنايت هاي خداوند نسبت به پيامبر9 149
2-2- بررسي خطوط ارتباطي به صورت شبکه اي 153
2-2-1- نحوه اتصال خط دستورات و توصيه هاي الهي با خط مؤمنان 158
2-2-2- نحوه اتصال خط پيامبر9و خداوند با خط مخالفان حق 159
2-2-3- نحوه اتصال خط مؤمنان با خط خداوند و جهاد 163
2-2-4- نحوه اتصال خط خداوند با خط دستورات و توصيه هاي الهي 166
2-2-5- نحوه اتصال خط دستورات و توصيه هاي الهي با خط خداوند 167
2-2-6- نحوه اتصال خط خداوند و خط جهاد و مبارزه با خط مخالفان حق و خط مؤمنان 169
2-2-7- نحوه اتصال خط مؤمنان و خط دستورات و توصيه هاي الهي با خط مخالفان حق 171
2-2-8-نحوه اتصال خط مؤمنان، دستورات و توصيه هاي الهي و قوانين تکويني با خط پيامبر9و خداوند 180
2-2-9- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط پيامبر9و قوانين تکويني 180
2-2-10- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط قوانين تکويني و خط پيامبر9 182
2-2-11- نحوه اتصال خط مخالفان حق و خط پيامبر9با خط جهاد و مبارزه و خط دستورات و توصيه ها 183
2-2-12- نحوه اتصال خط جهاد و مبارزه با خط خداوند 185
2-2-13- نحوه اتصال خط دستورات و توصيه هاي الهي با خط جهاد و مبارزه 187
2-2-14- نحوه اتصال خط خداوند و مؤمنان با خط مخالفان حق 190
2-2-15- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط قوانين تکويني 192
2-2-16- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط دستورات و توصيه هاي الهي 193
2-2-17- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط پيامبر9و دستورات و توصيه هاي الهي 194
2-2-18- نحوه اتصال خط خداوند با خط پيامبر9و دستورات و توصيه هاي الهي 195
2-2-19- نحوه اتصال خط پيامبر9با خط جهاد و مبارزه و خط دستورات و توصيه هاي الهي و خط مؤمنان 197
2-2-20- نحوه اتصال خط مؤمنان و خط دستورات و توصيه هاي الهي با خط پيامبر9و خط خداوند 199
2-2-21- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط مؤمنان حقيقي 200
پي نوشت 203
نتيجه گيري 205
منابع و مآخذ 206
فهرست جداول
جدول 1 بخش 2-1-1: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” ويژگيها و امدادهاي خداوند” 11
جدول 2بخش2-1-1: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” ويژگيها و امدادهاي خداوند” 13
جدول 1بخش2-1-2: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي” قوانين تکويني” 43
جدول 2 بخش2-1-2: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” قوانين تکويني ” 45
جدول 1بخش 2-1-3: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” جهاد ” 67
جدول 2بخش2-1-3: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” جهاد ” 69
جدول1بخش 2-1-4: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” مخالفان حق ” 95
جدول 2 بخش2-1-4: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” مخالفان حق ” 97
جدول1بخش 2-1-5: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” دستورات و توصيه هاي الهي ” 113
جدول 2بخش2-1-5: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” دستورات و توصيه هاي الهي” 115
جدول 1بخش 2-1-6: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” مؤمنان ” 127
جدول 2بخش2-1-6: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” مؤمنان ” 128
جدول 1بخش 2-1-7: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” پيامبر9″ 141
جدول 2بخش2-1-7: تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي ” پيامبر9″ 143
جدول1بخش 2-2: شبکه ارتباطي 156

فهرست نمودارها
نمودار بخش2-1-1: نقاط تلاقي خطوط فرعي 15
نمودار بخش2-1-2: نقاط تلاقي خطوط فرعي 47
نمودار بخش2-1-3: نقاط تلاقي خطوط فرعي 71
نمودار بخش2-1-4: نقاط تلاقي خطوط فرعي 100
نمودار بخش2-1-5: نقاط تلاقي خطوط فرعي 116
نمودار بخش2-1-6: نقاط تلاقي خطوط فرعي 130
نمودار بخش2-1-7: نقاط تلاقي خطوط فرعي 145
نمودار بخش 2-2- نقاط تلاقي خطوط اصلي 159

1-کليات

1-

کليات

فصل
اول
1-طرح مسئله و هدف
2- ضرورت و اهميت
3-پيشينه
4-فرضيه
5- روش تحقيق
6- اصطلاحات

1-كليات
1-1- طرح مسئله و هدف
از آنجا که مسئله ارتباط آيات از دير باز موافقان و مخالفاني داشته است و هر کدام دلايلي براي اثبات نظر خود ارائه کرده اند، در يک طرح جامع، عوض پرداختن به بحث هاي نظري در مورد ارتباط آيات، آيات يکايک سوره ها مورد بررسي قرار مي گيرد تا از سويي ارتباط و انسجام آنها در درون سوره مشخص گردد و از سوي ديگر، زمينه بررسي ارتباط سوره ها با يکديگر فراهم گردد. لذا به عنوان بخشي از اين طرح کلي، ميزان ارتباط آيات سوره انفال و نقش آن در تأمين هدف يا اهداف سوره، در اين نوشته مورد نظر بوده است.
1-2- ضرورت
شأن يک متن که با علم الهي نازل شده و در اختيار بشر قرار گرفته است اقتضاء دارد آکنده از ارتباط و انسجام حکيمانه باشد و اين گونه تحقيقات هريک گامي کوچک براي به تصوير کشيدن اين حقيقت بزرگ مي باشد.
1-3- پيشينه
به نظر برخي قرآن پژوهان1 ميتوان پيشينه اين بحث را با قدمت تفسير يکي دانست؛ زيـرا هر مفسر به منظور شرح و بيان مفاهيم آيات، ناگزير از بيان ارتباط مطالب و مفاهيم هر آيه با آيات قبل و بعد بوده و بدين ترتيب خواه و ناخواه با اين مبحث ارتباط داشته است.
“نخستين کسي که در مورد وجه تناسب آيات به ظاهر غير مرتبط و نيز مناسبت ميان سـورههاي قرآن به بحث جدي پرداخته است، “ابوبکر نيشابوري”(م324) است که در بغداد به اين بحث ميپرداخته و عالمان بغداد را به خاطر ناآگاهي از اين علم سرزنش ميکـرده است.”2 پس از وي بسياري از مفسران به اختصار يا تفصيل در اين موضوع سخن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، معاونت در جرم، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم