پایان نامه با واژه های کلیدی ایدئولوژی، امنیت ملی، محیط امنیتی، امپراتوری عثمانی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………1
الف: بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………..2
ب: سؤال اصلی و سؤال فرعی…………………………………………………………………………………………4
ج: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………5
د: پیشینه موضوع ………………………………………………………………………………………………………….6
ه: فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………12
و: بیان مفاهیم اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………..12
ز: روش تحقیق و روش جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………..16
ک: محدوده زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………….16
ل: سازمان‌دهی تحقیق………………………………………………………………………………………………….16
فصل دوم: خشونت و تسری آن ………………………………………………………………………….18
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
مبحث اول: خشونت …………………………………………………………………………………………………………………..20
گفتار اول: انواع خشونت……………………………………………………………………………………………….22
گفتار دوم: خشونت فرقه‌ای………………………………………………………………………………………….25
گفتارسوم: خشونت‌های قومی…………………………………………………………………………………….27
گفتار چهارم: تحولات جدید و خشونت درحرکت‌های اسلامی…………………………………..28
گفتار پنجم: انواع خشونت درجنبش‌هاي اسلامي……………………………………………………….33
گفتار ششم: خشونت فرقه‌ای دولت اسلامی عراق و شام……………………………………………39
مبحث دوم: تسری یافتن خشونت در مناطق دیگر…………………………………………………………………..42
مدل خشونت………………………………………………………………………………………………………………………………44
نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………45
فصل سوم: بحران عراق و محیط امنیتی خاورمیانه……………………………………………….47
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
مبحث اول: بحران‌های عراق ……………………………………………………………………………………………………..50
گفتار اول: بحران‌های قومی عراق……………………………………………………………………………..51
گفتار دوم: بحران ایدئولوژیک عراق…………………………………………………………………………..60
گفتار سوم: بحران ایدئولوژیک عراق و دولت اسلامی عراق و شام (داعش)……………..65
مبحث دوم: تأثیرگذاری بحران‌های عراق بر محیط منطقه خاورمیانه ………………………………………74
گفتار اول: ترکیه…………………………………………………………………………………………………………..75
گفتار دوم: سوریه………………………………………………………………………………………………………..82
گفتار سوم: اردن…………………………………………………………………………………………………………84
گفتار چهارم: کردها…………………………………………………………………………………………………….84
گفتار پنجم: کشورهای حوزه همکاری خلیج‌فارس……………………………………………………88
نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….90
فصل چهارم: بحران عراق و محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران…………………………. 92
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………93
مبحث اول: بحران عراق و خشونت فرقهای در ایران……………………………………………………………………94
گفتار اول: تسری خشونت فرقهای در ایران و نقش متغیرهای داخلی……………………….95
گفتار دوم: بحران فرقهای و ایدئولوژیک در مرزهای شرقی ایران……………………………….97
گفتار سوم: سرایت بحران‌های فرقهای به ایران و تهدید امنیت ملی……………………….102
مبحث دوم: بحران‌ عراق و خشونت قومی در ایران……………………………………………………………………108
گفتار اول: قومیت ترک و تأثیرات امنیتی آن‌ها………………………………………………………..108
گفتار دوم: قومیت کرد و تأثیرات امنیتی آن‌ها…………………………………………………………109
گفتار سوم: قومیت لر و تأثیرات امنیتی آن‌ها…………………………………………………………..110
گفتار چهارم: قومیت بلوچ و تأثیرات امنیتی آن‌ها……………………………………………………111
گفتار پنجم: قومیت عرب و تأثیرات امنیتی آن‌ها………………………………………………………113
مبحث سوم: ایران و مبارزه با بحران عراق…………………………………………………………………………………115
گفتار اول: تأثیر فعالیت‌های داعش در عراق بر امنیت ملی ایران…………………………………116
گفتار دوم: تهديدات داعش بر امنیت ملی جمهوري اسلامي ايران………………………………118
گفتار سوم: نقش ایران در شکست داعش……………………………………………………………………..121
گفتار چهارم: نقش سپاه پاسداران ایران در مبارزه با پیکارجویان معارض در عراق و سوريه…124
نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………133
نتیجه‌گیری کلی……………………………………………………………………………………………….135
منابع………………………………………………………………………………………………………………..142
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی…………………………………………………………………….151

فصل اول:
کلیات

کلیات

الف: بیان مسئله
تأمین امنيت و راه‌های دستيابی به آن ازجمله سنگ بناهای شکل‌گیری واحدهاي سياسي از نگاه تاريخی بوده است. تا از این طريق اعضای جوامع مذکور  بتوانند به کمک همديگر به مهم‌ترین نیازشان ‌که تأمین امنيت است دست يابند. بدین‌سان مفهومی تحت عنوان امنیت ملی در ادبیات سیاسی شکل گرفت که از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد. این باعث پیچیده شدن این مفهوم گردیده است. این مفهوم ابعاد اقتصادی؛ حقوقی، اجتماعی و سیاسی را در برمی‌گیرد. هر کشوری نیز سعی کرده عناصر تأثیرگذار بر آن را تبیین کند تا بتواند این کارکرد را که ازجمله کارکردهای کلاسیک دولت‌هاست به‌خوبی انجام دهد.
بیش از دو دهه است که در ادبیات سیاسی ایران نیز این موضوع اهمیت یافته که عناصر مختلفی در آن دخیل بوده است. ازجمله این عناصر گروه‌های قومی و مذهبی است که در مرزهای کشور مستقر هستند و براثر تداخل قومیتی و یا هویتی با برخی گروه‌های قومی و مذهبی در مرزها همواره برخی تهدیدات امنیتی در طول تاریخ برای کشور به وجود آورده‌اند. دو خطر مهمی که هم‌اکنون امنیت ملی ایران را تهدیدی می‌کند بحران‌های قومی و ظهور برخی گروه‌های ایدئولوژیک تندرو در کنار مرزهای کشور است. محور عملیاتی این گروه‌ها بیشتر در کشور عراق است. این کشور هم‌اکنون به محل رقابت برخی کشورها برای ایجاد تهدید علیه ایران تبدیل‌شده است.
آنچه در جامعه عراق و تا اين اواخر وجود دارد وضعیت ناامنی مفرط است. چالش امنیتی عراق بحران‌های سیاسی و ایدئولوژیکی ایجاد می‌کند که باعث حساسیت ایران در حوزه امنیتی خود می‌شود. جمهوری اسلامی ایران کشوری با قومیت‌ها و مذاهب و گرایش‌های ایدئولوژیکی خاص و تقریباً مشترک و تأثیرگذار با اتفاقات و بحران‌های منطقه‌ای می‌باشد و این تأثیرگذاری از کشور عراق بیشتر خود را نشان می‌دهد. گروه‌های سنی حاضر در مناطق مرزی ایران و خصوصاً در مرز عراق باعث حساسیت فوق‌العاده‌ای برای دو کشور شده که ظهور پیکارجویان معارض جدید در عراق تبیین و تحلیل بیشتر این مسئله را موجب شده است. اگر بخواهیم بحران‌های ایجادشده در این دو کشور را بررسی کنیم باید سابقه تاریخی بحران‌های ناشی از عراق و سرایت آن به ایران نیز مورد تحلیل قرار گیرد.
اختلافات ایران و عراق سابقه‌ای طولانی دارد و ریشه درزمانی داشت که هنوز کشوری به نام عراق تشکیل نشده بود و سرزمینی که اکنون با نام عراق شناخته می‌شود جزئی از امپراتوری عثمانی بود. اختلافات ایران و عثمانی در طول چهار قرن همچنان پابرجا بود تا اینکه پس از جنگ جهانی اول با تجزیه امپراتوری عثمانی و تشکیل دولت عراق منازعات و اختلافات ایران و عثمانی به اختلافات و  منازعات ایران و عراق بدل شد. در دوره عثمانی منازعات بیشتر ابعاد مذهبی و ایدئولوژیک

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره (kg)، آزمايشهاي، نتايج، آزمايش Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی امنیت ملی، ایدئولوژی، عراق جدید، دانشگاه آزاد اسلامی