دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، تعدد جرم

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………….
گفتار اول : سابقه تاريخي جرم تخريب در ايران ……………………………………………………………………………..
گفتاردوم : سابقه تاريخي جرم تخريب در انگلستان ………………………………………………………………………..
فصل دوم : ارکان و عناصر جرم تخريب ………………………………………………………………………………………….
مبحث اول : رکن قانوني ……………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار اول : مفهوم و مباني رکن قانوني ……………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : رکن قانوني جرم تخريب …………………………………………………………………………..
بند اول : رکن قانوني جرم تخريب در ايران ……………………………………………………………………………………….
بند دوم : رکن قانوني جرم تخريب در انگلستان ……………………………………………………………………………….
مبحث دوم : رکن مادي ………………………………………………………………………………………………………………………….
گفتار اول : مفهوم و مباني رکن مادي ………………………………………………………………………………………………….
گفتار دوم : عناصر رکن مادي جرم تخريب ………………………………………………………………….
بند اول : رفتار مجرمانه ………………………………………………………………………………………………………………………….
الف : ماهيت رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………
ب : صور و مصاديق رفتار مجرمانه …………………………………………………………………………………………………….
بنددوم : موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………
الف : اموال يا اشياء ………………………………………………………………………………………………………………………………
ب : منقول يا غير منقول ………………………………………………………………………………………………………………………..
ج : تعلّق به غير داشتن …………………………………………………………………………………………………………………………
1- تعلّق مالکانه يا مبتني بر تصرّف قانوني ………………………………………………………………………….
2- مالکيت مشاعي يا مفروز …………………………………………………………………………………………………..
د : اسناد و اوراق ……………………………………………………………………………………………………………………………………
1. تعريف اسناد و اوراق ……………………………………………………………………………………………………….
2. انواع اسناد و اوراق …………………………………………………………………………………………………………….
بند سوم : اضرار به غير ………………………………………………………………………………………………………………………….
1. مفهوم و انواع اضرار به غير ……………………………………………………………………………………………….
2. رابطه سببيت بين رفتار مرتکب و اضرار به غير …………………………………………………………….
مبحث سوم : رکن معنوي ……………………………………………………………………………………………………………………….
گفتار اول : مفهوم و مباني رکن معنوي ………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : عناصر رکن معنوي جرم تخريب ……………………………………………………………………………………..
بند اول : عنصر اراده و اختيار ………………………………………………………………………………………………………………
بند دوم : عنصر قصد مجرمانه اضرار به غير …………………………………………………………………….
بند سوم : داعي و انگيزه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………..
بخش دوم: واکنش کيفري در قبال جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان …………………………
فصل نخست : واکنش کيفري سرکوبگر ………………………………………………………………………………………………
مبحث اول : مجازات اصلي …………………………………………………………………………………………………………………
گفتار اول : مجازات ساده ……………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : مجازات تشديد يافته …………………………………………………………………………………………………………
بند اول :کيفيات عام تشديد مجازات ……………………………………………………………………………..
الف : تعدد جرم …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ب : تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
بند دوم : کيفيات خاص تشديد مجازات ………………………………………………………………………………………….
الف : کيفيات شخصي تشديد مجازات …………………………………………………………………………………………….
1. مفهوم و آثار کيفيات شخصي تشديد مجازات …………………………………………………………….
2. مصاديق قانوني کيفيات شخصي تشديد مجازات …………………………………………………………..
ب : کيفيات عيني تشديد مجازات ……………………………………………………………………………………………………
1. مفهوم و آثار کيفيات عيني تشديد مجازات …………………………………………………………………..
2. مصاديق قانوني کيفيات عيني تشديد مجازات ……………………………………………………………..
مبحث دوم : مجازات هاي تکميلي و تبعي ………………………………………………………………………………………..
گفتار اول : مجازات تکميلي ………………………………………………………………………………………………………………….
بند اول : مفهوم مجازات تکميلي ……………………………………………………………………………………
بند دوم : اقسام مجازات تکميلي ………………………………………………………………………………………………………….
الف : مجازات تکميلي اجباري ………………………………………………………………………………………………………….
ب : مجازات تکميلي اختياري ……………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : مجازات تبعي ……………………………………………………………………………………………………………………..
بند اول : مفهوم مجازات تبعي ………………………………………………………………………………………..
بند دوم : مصاديق مجازات تبعي …………………………………………………………………………………………………………
مبحث سوم : مجازات شروع به جرم ، معاونت و مشارکت در جرم ……………………………………………..
گفتار اول : مفهوم و مجازات شروع به جرم تخريب ………………………………………………………………………
بند اول : مفهوم و معيار تمييز شروع به جرم تخريب …………………………………………………………………….
بند دوم : مقايسه شروع به جرم تخريب با مفاهيم جرم محال و عقيم …………………………………………
بند سوم: مجازات شروع به جرم تخريب …………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخريب ……………………………………………..
بند اول : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخريب ……………………………………………………………………..
بند دوم : ملاک تمييز معاونت و مشارکت در جرم تخريب ……………………………………………..
بند سوم : مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخريب …………………………………………………………………
فصل دوم : واکنش هاي کيفري مخفّفه و ارفاقي ……………………………………………………………………………
مبحث اول : واکنش هاي کيفري مخفّفه ……………………………………………………………………………………………
گفتار اول : کيفيات مخفّفه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه شبیه‌سازی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قاعده اتلاف، جبران خسارت