پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه گردشگری، آداب و رسوم، استان ایلام

دانلود پایان نامه ارشد

تشکر خالصانه ی خود را تقدیم بزرگوارانی می نمایم که مرا در تدوین پژوهش حاضر بسیار یاری نمودند. در راه انجام تحقیق دشواری هایی وجود داشتند و پیمودن این مسیر، محقق نبود مگر با راهنمایی ها و زحمات بی شائبه ی اساتید گرانقدر…
استاد راهنما جناب آقای دکتر محمود شبگو منصف
استاد مشاور،
گروه و مدیریت محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان، و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
2- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
3- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
5- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
8- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
9- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

چکیده:
امروزه توجه به گردشگری، به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهان و کشورها، به سرعت در حال گسترش است. در این بین توجه به توریسم فرهنگی در هر دو زمینه توریستی و تحقیقاتی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. گردشگری فرهنگی مناسب ترین روش شناخت وابستگی متقابل فرهنگی ملت ها با همدیگر است. گردشگری فرهنگی برای آشنایی میراث های هنری و فرهنگی ، آداب و رسوم، بناهای تاریخی با هدف های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی صورت می گیرد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر گردشگران استان ایلام هستند که از بین آنها بر طبق جامعه نامحدود نمونه ای به تعداد 385 نفر جهت پخش پرسش نامه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری احتمالی در دسترس، و روش آزمون فرضیه ها رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss 18 می باشد. در نهایت نتایج حاصل از آزمون، نشان دهنده تایید کلیه فرضیه هاست یعنی عوامل فرهنگی تاثیر بسزایی در توسعه و تقویت گردشگری در شهرستان ایلام دارد.
کلمات کلیدی: توسعه و تقویت گردشگری، ابعاد فرهنگی (زبان، آداب و رسوم و اعیاد، ادیان و آیین ها، معماری آثار فرهنگی، تنوع قومی، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای) ، استان ایلام

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 3
1-3 اهداف تحقیق 5
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-5 چارچوب نظری تحقیق 6
1-6 فرضیه ها 8
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8
1-7-1 تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق 8
1-7-2 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 9
1-8 قلمرو تحقیق 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 13
2-2 گردشگر (توریست) 14
2-3 گردشگري در جهان 14
2-4 گردشگری در ایران 18
2-5 توسعه گردشگری 19
2-6 راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري 19
2-7 موانع توسعه صنعت گردشگري 20
2-8 اثرات و کارکردهای گردشگری 21
2-9 اثرات مثبت گردشگری 27
2-10 برنامه ریزی گردشگری 28
2-11 گردشگری پایدار 29
2-12 فرهنگ 30
2-12-1 زبان هاي ايراني 33
2-12-2 آداب و رسوم و اعياد ملي 34
2-12-3 ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي ايران 34
2-12-4 معماري ايراني 35
2-12-5 تنوع قومي در ايران 36
2-12-6 اديان ها و آيين ها و اقليت هاي مذهبي در ايران 37
2-12-7 مراسم مذهبی 37
2-13 فرهنگ و گردشگری 38
2-14 بررسی مشکلات و موانع فرهنگی جهانگردی در ایران 40
2-14-1 بیم از اثرات مخرب جهانگرد بر فرهنگ 40
2-14-2 پندارهای نادرست جهانگردان از ایران 40
2-14-3 عدم تبلیغات مناسب در زمینه جاذبه های سیاحتی ایران 41
2-14-4 عدم شناخت سلایق جهانگردان و سیاحان خارجی 41
2-14-5 مشروط کننده های فرهنگی و مذهبی کشور 41
2-14-6 موانع فقهی و مذهبی 42
2-14-7 وجود برخی برخوردهای نامناسب در فرودگاه چه در بخش پلیس گذرنامه 42
2-14-8 ضعف تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه 42
2-15 تاریخچه استان ایلام 43
2-16 مشخصات جغرافیایی 45
2-17 کشاورزی و دامداری 46
2-18 صنایع و معادن 46
2-19 موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان 46
2-20 زبان و گویش های مختلف ایلام 47
2-21 مکان های دیدنی و تاریخی 49
2-22 تحقیقات داخلی 55
2-23 تحقیقات خارجی 56
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 60
3-2 روش تحقيق 60
3-3 جامعه آماري 61
3-4 نمونه و روش نمونه گيري 61
3-5 حجم نمونه 62
3-6 روش و ابزار جمع‌آوري داده ها 62
3-6-1 روش جمع آوري داده ها: 62
3-6-2 ابزار جمع آوري داده ها 62
3-6-2-1 تدوين پرسشنامه (عملياتي نمودن مدل) 63
3-6-2-2 تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه 66
3-6-2-3 تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه 66
3-7 روش تجزيه و تحليل داده ها 68
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه: 70
4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 71
4- 3 توصیف متغیر های تحقیق: 74
4- 4 آزمون فرضيه هاي تحقيق : 82
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 86
5-2) نتایج آمار توصیفی 86
5-3 نتایج آمار استنباطی 92
5-4 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته 94
5-5 پیشنهادات با توجه به فرضیه های تحقیق 94
5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 95
5-7 محدودیت های تحقیق 95
فهرست منابع: 96
فهرست منابع فارسی: 96
فهرست منابع غیر فارسی: 98
پیوست ها 100

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1) تعداد پرسش نامه 61
جدول 3-2) جامعه و نمونه آماری 62
جدول 3-3) سوالات پرسش نامه 64
3-4) جدول درصد آلفای متغیرها 67
جدول 4- 1) توصیف متغیر جنسيت پاسخ دهندگان 71
جدول 4- 2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان 72
جدول 4- 3 ) توصیف متغیر ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان 73
جدول 4- 4 ) توصیف متغیر زبان 74
جدول 4- 5 ) توصیف متغیر آداب و رسوم و اعياد 75
جدول 4- 6 ) توصیف متغیر ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي 76
جدول 4- 7 ) توصیف متغیر معماري 77
جدول 4- 8 ) توصیف متغیر تنوع قومي 78
جدول 4 – 9 ) توصیف متغیر اديان و آيين ها 79
جدول 4 – 10 ) توصیف متغیر ابعاد فرهنگي 80
جدول 4 – 11 ) توصیف متغیر توسعه و تقويت گردشگري 81
جدول4- 12 ) آزمون رگرسیون بین زبان و توسعه گردشگری 82
جدول4- 13 ) آزمون رگرسیون بین آداب و توسعه گردشگری 82
جدول4- 14 ) آزمون رگرسیون بین ادبیات و توسعه گردشگری 83
جدول4- 15 ) آزمون رگرسیون بین معماری و توسعه گردشگری 83
جدول4- 16 ) آزمون رگرسیون بین تنوع قومی و توسعه گردشگری 84
جدول4- 17 ) آزمون رگرسیون بین آیین ها و توسعه گردشگری 84
جدول5-1) توصیف معیارهای متغیر زبان 87
جدول5-2) توصیف معیارهای متغیر آداب و رسوم و اعیاد 88
جدول5-3) توصیف معیارهای متغیر ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي 88
جدول5-4) توصیف معیارهای متغیر معماری 89
جدول5-5) توصیف معیارهای متغیر تنوع قومی 90
جدول5-6) توصیف معیارهای متغیرادیان و آیین ها 90
جدول5-7) توصیف معیارهای ابعاد فرهنگی 91
جدول5-8) توصیف معیارهای متغیر معماری 92

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4- 1) میله ای متغیر جنسيت پاسخ دهندگان 71
نمودار4- 2 ) میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان 72
نمودار4- 3 ) میله ای متغیر ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان 73
نمودار4- 4 ) هیستوگرام متغیر زبان 74
نمودار4- 5 ) هیستوگرام متغیر آداب و رسوم و اعياد 75
نمودار4- 6 ) هیستوگرام متغیر ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي 76
نمودار4- 7 ) هیستوگرام متغیر معماري 77
نمودار4- 8 ) هیستوگرام متغیر تنوع قومي 78
نمودار4 – 9 ) هیستوگرام متغیر اديان و آيين ها 79
نمودار4 – 10 ) هیستوگرام متغیر ابعاد فرهنگي 80
نمودار 4 – 11 ) هیستوگرام متغیر توسعه و تقويت گردشگري 81

فهرست اشکال
عنوان صفحه
1-1) مدل مفهومی تحقیق 7
2-1) عوامل موثر در درجه ی اثرگذاری گردشگری بر رشد اقتصادی کشور میزبان 22
2-2) مراحل برنامه ریزی گردشگری 28

1-1 مقدمه
توریسم واژه ای فرانسوی است که از کلمه Tour گرفته شده است که در زبان فرانسوی به معنای پیمودن، سیر کردن و گردش نمودن به کار رفته است. از زمان نوشته شدن اولین کتاب در زمینه گردشگری، تحت عنوان کتاب راهنمای گردشگری در سال 1778، به وسیله توماس نوگ نت بیشتر از 200 سال می گذرد. در واقع صنعت گردشگری را باید پدیده ای تقریباً نو دانست که آغاز آن به اوایل قرن نوزدهم میلادی بر می گردد. سازمان جهانی جهانگردی، فعالیت های افراد را که با نیت گذراندن اوقات فراغت، تفریح، خرید و … در کمتر از یک سال از خارج از محیط عادی زندگی خود صورت می گیرد، توریسم می نامد (فاضل نیا و هدایتی، 1389: 147).
امروزه توسعه ی گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشورها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود (طیبی و همکاران، 1386: 84).
براي ايجاد يك توسعه همه جانبه و پايدار و همچنين جايگزيني منابع جديد كسب درآمد به جاي منابع نفتي نيازمند استفاده از تمامي امكانات و قابليت ها مي باشيم . در اين راستا توسعه صنعت جهانگردي كه اقتصاددانان آنرا سومين پديده اقتصادي پويا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودروسازي مي دانند، به عنوان نياز اساسي كشور مطرح مي شود (مدهوشی و ناصر پور، 1382: 27). در این بین توجه به توریسم فرهنگی در هر دو زمینه توریستی و تحقیقاتی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. فرصتهای توریسم فرهنگی طیف وسیعی، از آثار فرهنگی گذشته تا سبک و نوع زندگی کنونی را شامل می شود (Gnoth & Zins, 2013: 1). بررسي تاريخچه گردشگري در ايران وجهان حاكي از رابطه نزديك گردشگري با فرهنگ است بطوري به نظر مي رسد شناخت فرهنگ وتعاملات فرهنگي يكي از اولين ومهمترين اهداف وانگيزه هاي گردشگران در طول تاريخ بوده است (کاظمی و کاظمی، 1389: 4). ریچاردز (2002) معتقد است که در عصر حاضر، رابطه ای دو جانبه بین فرهنگ و گردشگری بوجود آمده است. فرهنگ منبعی حیاتی برای توسعه گردشگری محسوب می شود و گردشگری نیز سهم مهمی در توسعه فرهنگی دارد Richards, 2002: 9)). بنابراین با توجه به اهمیت موضوع گردشگری و بالاخص گردشگری فرهنگی این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تحلیل شبکه ای، تحلیل شبکه، عدم قطعیت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه گردشگری، آداب و رسوم، گردشگری فرهنگی