تحقیق رایگان درباره آزمايش، اسلامپ، الياف، جريان

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه
فصل اول: معرفي بتن خودمتراکم
1-1- مقدمه 1
1-2- اهداف تحقیق 4
1-3- تاریخچه 4
1-4- تعريف بتن خودمتراکم 8
1-5- مشخصات بتن خودمتراکم 8
1-6- محاسن بتن خودمتراكم 9
1-7- دلايل گسترش بتن خودمتراكم 10
1-8- کاربردهاي بتن خودمتراكم 10
1-9- بررسي ويژگيهاي بتن خودمتراكم 11
1-9-1- رئولوژي بتن خودمتراکم 11
1-9-2- کارايي بتن خودمتراکم 12
1-10- معرفي بتن سبک خودمتراكم 13
1-11- نحوه سبک سازي بتن خودمتراكم 14
1-11-1- استفاده از دانههاي منبسط شده پلي استايرن 15
1-11-2- استفاده از ساختار سلولي (فوم) 15
1-11-3- استفاده از انواع سنگدانههاي سبک با منشأ طيبعي و مصنوعي 17
1-11-4- معرفي سبکدانه ليکا 18
1-11-4-1- فرآيند توليد ليکا 18
1-11-5- معرفي سبکدانه اسکريا و پوميس 20

عنوان صفحه
فصل دوم: معرفي مواد پوزولاني، مواد جايگزيني و مصالح
2-1- مقدمه 26
2-2- ميكروسيليس و نانوسيليس (دودهاي سيليسي) 26
2-2-1- تعريف 27
2-2-2- خصوصيات شيميايي ميكروسيليس 27
2-2-3- تأثير ميكروسيليس بر خواص بتن 28
2-2-3-1- مقاومت فشاري 28
2-2-3-2- دوام بتن 30
2-2-3-3- نفوذ آب 30
2-2-3-4- نفوذ يون كلرايد 31
2-2-3-5- مقاومت در برابر آب دریا و اثرات جزر و مد ………………………………………………………………………………………….31
2-2-3-6- نتیجهگیری 32
2-3- متاكائولين 32
2-4- تأثير مس باره بر بتن خود متراكم 34
2-4-1- نتیجهگیری 36
2-5- تاثير ضايعات لوله هاي PVC بر بتن خود متراكم 36
2-5-1- نتیجهگیری 40
2-6- تاثير خاكستر بادي بر بتن خودمتراكم 40
2-6-1- نتیجهگیری 42
2-7- تاثير ضايعات خرده لاستيك بر بتن خود متراكم 42
2-7-1- نتیجهگیری 44
2-8- فوقروانکننده 44

عنوان صفحه
2-9- مصالح سنگي 45
2-9-1- آزمايش دانه‌بندي مصالح سنگي 45
2-9-2- مدول نرمي ماسه 47
2-10- سيمان مصرفي 48
2-11- پودر سنگ آهك 48
2-12- ليکا 49
2-13- الياف و کاربرد آن 52
2-13-1- مقدمه 52
2-13-2- ويژگيهاي فيزيکي الياف 53
2-13-3- شيوه قرار گرفتن و توزيع الياف در ماتريس 54
2-13-4- موارد مصرف محصولات سيماني تقويت شده با الياف 55
2-13-5- ضرورت استفاده از الياف 55
2-13-6- انواع الياف از لحاظ شکل و اندازه قطري آنها 57
2-14- بتن مسلح به الياف فولادي 58
2-14-1- مزايا و خواص بتن اليافي مسلح به الياف فولادي 59
4-14-2- نحوه ساخت الياف فولادي 61
2-14-3- کاربردهاي بتن مسلح به الياف فولادي 61
2-14-4- تاريخچه الياف فولادي و تحقيقات انجام شده در اين زمينه 62
فصل سوم: آزمايشهاي بتن تازه و سخت شده
3-1- مقدمه 67
3-2- آزمايش جريان اسلامپ 67
3-2-1- وسايل مورد نياز 68

عنوان صفحه
3-2-2- روش انجام 68
3-2-3- تفسير نتايج 69
3-3- آزمايش اسلامپ كوچك 70
3-4- آزمايش حلقه J 70
3-4-1- وسايل مورد نياز 71
3-4-2- روش انجام 71
3-4-3- تفسير نتايج 71
3-5- آزمايش قيف V شكل و زمان 5 دقيقه 72
3-5-1- وسايل مورد نياز 73
3-5-2- روش انجام 73
3-5-3- تفسير نتايج 73
3-6- آزمايش جعبه L شكل 74
3-6-1- وسايل مورد نياز 75
3-6-2- روش انجام 75
3-6-3- تفسير نتايج 75
3-7- آزمايش جعبه U 77
3-7-1- وسايل مورد نياز 77
3-7-2- روش انجام 77
3-7- تفسير نتايج 78
3-8- اسلامپ T50 80
3-9- آزمايش جداشدگي ستون 80
3-10- آزمايش پايداري الك GTM 81
3-11- آزمايش جعبه پركنندگي (Fill) 81

عنوان صفحه
3-12- آزمايش سنگدانه و ملات 82
3-13- محدودههاي ارائه شده و توصيه شده در EFNARC 82
3-14- آزمايشهاي بتن سختشده…………………………………………………………………………………………………………………………..85
3-14-1- مقاومت فشاري بتن 86
3-14-1-1- آزمايش نمونههاي مكعبي 87
3-14-1-2- شكست نمونههاي فشاري 88
3-14-2- مقاومت كششي بتن 90
3-14-3- مقاومت خمشي بتن 91
3-14-4- آزمایش حرارتي بتن 94
3-14-4-1- اثر دماي بالا بر مصالح 96
3-14-4-2- اثر دماي بر بتن 97
3-14-4-3- تحقيقهاي پيشين صورت گرفته 102
3-14-7- تست يخزدگي و آبشدگي بتن 104
فصل چهارم: طرح اختلاط بتن خودمتراکم معمولي و سبک
4-1- مقدمه 108
4-2- توصيههاي EFNARC 108
4-3- روش طرح اختلاط Void –Bulk Density 113
4-4- روشي ساده براي ارائه طرح اختلاط بتن خود متراكم 115
4-5- ارائه طرح اختلاط با توجه به نتايج حاصل شده از تحقيقات پاياننامه 119
فصل پنجم: ايجاد طرحهاي اختلاط و شروع آزمايشها
5-1- مقدمه 123
5-2- طرحها و آزمايشها 123

عنوان صفحه
5-2-1- طرح اختلاط1 125
5-2-2- طرح اختلاط2 127
5-2-3- طرح اختلاط 3 129
5-2-4- طرح اختلاط 4 130
5-2-5- طرح اختلاط 5 132
5-2-6- طرح اختلاط 6 134
5-2-7- طرح اختلاط 7 136
5-2-8- طرح اختلاط 8 137
5-2-9- طرح اختلاط 9 139
5-2-10- طرح اختلاط 10 140
5-3- بررسي کلي طرحهاي اختلاط و انتخاب طرح شاهد 142
5-4- انتخاب طرح شاهد و ادامه آزمايشها 150
5-4-1- افزودن الياف فولادي به طرح شاهد 150
5-4-1-1- افزودن الياف به ميزان 5/0% حجمي بتن 151
5-4-1-2- افزودن الياف به ميزان 1% حجمي بتن 152
5-4-1-3- افزودن الياف به ميزان 5/1% حجمي بتن 153
5-4-1-4- تفسير نتايج اثر الياف بر خصوصيات بتن تازه 153
5-4-1-5- تفسير نتايج اثر الياف بر خصوصيات مکانيکي بتن 160
5-5- آزمايش حرارتي 169
5-6- آزمايش يخزدگي و آبشدگي بتن 179
فصل ششم: نتیجهگیری
6-1- مقدمه 183

عنوان صفحه
6-2- اثر الیاف بر رفتار بتن تازه 183
6-3- اثر الیاف بر رفتار مکانیکی بتن 183
6-4- اثر الیاف بر مقاومت حرارتی بتن 185
6-5- اثر الیاف بر یخزدگی و آبشدگی بتن 185
پیشنهادها 187
منابع و مآخذ 188

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شكل1-1- پل معلق Akashi-Kaiko ژاپن 5
شکل 1-2-ديواره هاي مخازن LNG 6
شكل 1-3- برج Landmark يوكوهاما – ژاپن 6
شکل 1-4- بازار midsummer در لندن 7
شکل 1-5- سر در دانشگاه علم و صنعت 7
شكل 1-6- تصاويري از روان سنجهاي با صفحههاي موازي و استوانهاي هممحور 11
شکل 1-7 وزن مخصوص تقريبي و طبقهبندي استفاده از بتنهاي سبکدانه 17
شکل 1-8- سبکدانه ليکا 19
شکل 1-9- ابعاد سبکدانه اسکريا 22
شکل 1-10- شکل سبکدانه اسکريا 23
شکل 1-11- سبکدانه اسکريا با چگالي پايين 23
شکل 1-12- شکل سبکدانه پوميس 24
شکل 1-13- ابعاد سبکدانه پوميس 24
شکل 1-14- انواع سبکدانههاي مورد استفاده در بتن 25
شکل 2-1- درصدهاي استفاده از مسباره و اثر آن بر اسلامپ مرجع 35
شکل 2-2- ذرات خرد شده PVC 37
شکل 2-3- اثر افزودن PVC بر جريان اسلامپ 38
شکل 2-4- اثر افزودن PVC بر جريان اسلامپ با گذر زمان 38
شکل 2-5- اثر افزودن PVC بر زمان جريان اسلامپ T50 با گذر زمان 39
شکل 2-6- تصاوير ميکروسکوپيک از خاکستر بادي 40
شکل 2-7- نتايج مقاومت فشاري با افزايش ددرصد خاکستر بادي مرجع 42

عنوان صفحه
شکل 2-8- نسبت استفاده از فوقروانکننده به ازاي افزايش خرده لاستيک 43
شکل 2-9- کاهش مقاومت بتن با افزايش درصد خرده لاستيک 43
شکل 2-10- فوقروانکننده مصرفي در اين تحقيق 45
شکل 2-11- منحني دانهبندي و محدودههاي مشخص شده دانهبندي ASTM 47
شکل 2-12- ليکاي درشت 49
شکل 2-13- ليکاي ريز 50
شکل 2-14- انسداد بتن توسط ليکاي درشت 50
شکل 2-15- بروز پديده جداشدگي در بتن ناشي از مصرف ليکاي درشت 51
شکل 2-16- مصالح بهکار رفته در طرح اختلاط 52
شکل 2-17- انواع الياف از لحاظ شکل فيزيکي 57
شکل 2–18- الياف فولادي دوپا 58
شکل3-1- آزمايش جريان اسلامپ 68
شکل 3-2– آب انداختگي و جداشدگي ذرات بتن 69
شکل 3-3- شکل اسلامپ کوچک 70
شکل 3-4- تصاويري از حلقه J 72
شکل 3– 5- قيف V شکل 74
شکل 3–6- ابعاد جعبه L 76
شکل 3–7- تصاويري از آزمايش جعبه L 76
شکل 3–8- انسداد جعبه L توسط دانهها 77
شکل 3–9- ابعاد جعبه U 79
شکل 3–10- تصاويري از آزمايش جعبه U 79
شکل 3–11- آزمايش جداشدگي بتن 80
شکل 3-12- آزمايش پايداري الک 81

عنوان صفحه
شکل 3– 13- نحوه شکسته شدن صحيح بتن در آزمايش مقاومت فشاري 88
شکل 3– 14- نحوه شکسته شدن ناصحيح بتن در آزمايش مقاومت فشاري 89
شکل 3-15- شکسته شدن صحيح نمونه فشاري مکعبي در تست مقاومت فشاري 89
شکل 3–16- شکست نمونههاي مردود مقاومت فشاري 89
شکل 3-17- نمونه کششي بتن 90
شکل 3–18- آزمايش مقاومت کششي غيرمستقيم 91
شکل 3–19- مقاومت خمشي بتن با يک نقطه بارگذاري در وسط تير 93
شکل 3–20- مقاومت خمشي بتن با چهار نقطه بارگذاري 93
شکل 3–21- مقاومت خمشي بتن با يک و دو نقطه بارگذاري در وسط تير، استانداردهاي مختلف 94
شکل 3-22- منحنيهاي مختلف زمان- دما در استانداردهاي مختلف 95
شکل 3-23- انواع منحنيهاي زمان- دما 96
شکل 3-24- هدايت گرمايي بتن با مصالح مختلف 97
شکل 3-25- مقايسه آناليز حرارتي بتن با عملکرد بالا و بتن خودمتراکم 99
شکل 3-26- مقايسه کاهش وزني بتن با عملکرد بالا و بتن خودمتراکم طي آناليز حرارتي 100
شکل 3-27- سرعت کاهش آب بتن با عملکرد بالا و خودمتراکم 101
شکل 3-28- خطوط سياه نشان دهنده جداشدن سنگدانهها 102
شکل 3-29- کرنش حاصله در شوک حرارتي 105
شکل 3 -30- ترکهاي ايجاد شده در اثر سيکل حرارتي 105
شکل 4-1- تخمين اوليه نسبت آب به مواد پودري 110
شکل 4-2- اسلامپ و قيف V به کار رفته براي طرح اختلاط 110
شکل 4-3- عوامل تأثيرگذار بر طرح اختلاط 112
شکل 4-4- تفاوت عمده بتن معمولي و بتن خودمتراکم 112
شکل 4-5- اثر خمير سيمان بر سنگدانهها 113

عنوان صفحه
شکل 4-6- تخمين فضاي بين سنگدانهها با نسبت درشتدانه به کل سنگدانه 114
شکل 4-7- نمودار اثر نسبت روانکننده به قوامدهنده بر جريان اسلامپ 119
شکل 4-8- اثر نسبت روانکننده به قوامدهنده بر اختلاف ارتفاع جعبه U 120
شکل 4-9- تخمين اوليه مصالح از روي جريان اسلامپ 120
شکل 4-10- تخمين اوليه مصالح از روي اختلاف ارتفاع جعبه U 121
شکل 4-11- تخمين اوليه مصالح از روي مقاومت فشاري 28 روزه 122
شکل 5-1- طرح اختلاط 1 126
شکل 5-2- نمونههاي طرح اختلاط 1 و بروز جداشدگي 127
شکل 5-3- طرح اختلاط 2 و بروز بلوکاژ 128
شکل 5-4- طرح اختلاط 2 و بروز جداشدگي 128
شکل 5-5- بتن طرح اختلاط 3 130
شکل 5-6- آزمايش جعبه U و نمونه ساخته شده طرح اختلاط 3 130
شکل 5-7- آزمايش حلقه J و جعبه L طرح اختلاط 4 131
شکل 5-8- نمونه¬هاي طرح اختلاط 4 132
شکل 5-9- بتن طرح اختلاط 5 و آزمايش جعبه L 133
شکل 5-10- آزمايش حلقهJ و نمونه فشاري طرح اختلاط 5 133
شکل 5-11- آزمايش جعبه L و جريان اسلامپ طرح اختلاط 6 135
شکل 5-12- نمونههاي فشاري طرح اختلاط 6 135
شکل 5-13- آزمايش حلقه J و بتن طرح اختلاط 7 137
شکل 5-14- نمونه فشاري و آزمايش جعبه L طرح اختلاط 7 137
شکل 5-15- آزمايش جريان اسلامپ و حلقه J 138
شکل 5-16- آزمايش جعبه L و قيف V طرح اختلاط 8 139
شکل 5-17- آزمايش حلقه J و قيف V طرح اختلاط 9 140

عنوان صفحه
شکل 5-18- نمونه فشاري و جريان اسلامپ طرح اختلاط 9 140
شکل 5-19- آزمايش حلقه J و جريان اسلامپ طرح اختلاط 10 141
شکل 5-20- آزمايش جعبه L و قيف V طرح اختلاط 10 142
شکل 5-21- نتايج آزمايش جريان اسلامپ 143
شکل 5-22- زمان تخليه بتن از قيف V 144
شکل 5-23- اختلاف ارتفاع آزمايش حلقه J 144
شکل 5-24- اختلاف ارتفاع آزمايش جعبه U 145
شکل 5-25- نتايج آزمايش جريان اسلامپ 146
شکل 5-26- روند تغييرات اختلاف ارتفاع حلقه J در برابر قطر اسلامپ 147
شکل 5-27- روند تغييرات اختلاف ارتفاع جعبه U در برابر نسبت آب به پودر 147
شکل 5-28- روند تغييرات اختلاف ارتفاع جعبه U در برابر جريان اسلامپ 148
شکل 5-29- مقاومتهاي مکانيکي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مددکاری اجتماعی Next Entries تحقیق رایگان درباره نتايج، آزمايشهاي، الياف، آزمايش