دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، دوره متوسطه، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

1-2 بيان مساله
بدون شک، مهم ترين عاملي که آهنگ رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي را تسريع مي بخشد منابع انساني آن جامعه است. هر جامعه انساني نيز متشکل از زنان و مرداني است که تحت روابط متقابل اجتماعي، در عين وابستگي متقابل هر يک از دو جنس به يکديگر، نقش و کارکرد ويژه اي را ايفا مي کنند و بي ترديد زنان، به عنوان نيمي از جمعيت نيز، تأثير مستقيمي در توسعه جامعه دارند. لذا استراتژي هاي يک جامعه توسعه يافته، لازم است بر مبناي مشارکت هر چه فعال تر زنان در اموراقتصادي، سياسي و اجتماعي پي ريزي گردد.
در قلمرو علوم انساني، علي الخصوص در حوزه هاي جامعه شناسي کار و شغل و مکاتب روانشناسي صنعتي، مفهوم کار، طبيعت و ماهيت آن، کارکردها، آثار و نتايج آن، عوامل موجده و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن و نقشي که کار، توليد و آفرينندگي در حيات اجتماعي انسان ها ايفا مي کند از ابعاد و جهات مختلف مورد تدقيق و تحقيق قرار گرفته است.
انتخاب شغل و آمادگي براي اشتغال يکي از مهمترين تکاليف مربوط به دوران رشد است که نوجوانان و جوانان در جوامع مختلف، بويژه در جوامع صنعتي، با آن مواجه مي شوند. اگر چه اين مساله هميشه براي
پسران مصداق داشته، اما شواهدي وجود دارد که سالهاي اخير براي دختران نيز اهميت پيدا کرده است. عوامل اقتصادي و اجتماعي، بين تجربيات روزمره نوجوانان و دنياي کار فاصله انداخته است. يکي از مهمترين عوامل اجتماعي که بر آرزهاي شغلي نوجوانان تاثير مي گذارد خانواده است. آرزوهاي شغلي نوجوانان و جوانان با خواسته هاي والدين آنان براي موفقعيت هاي شغلي فرزندانشان رابطه دارد.
به نظر مي رسد که مادران و پدران اثرات متفاوتي بسته به سن فرزندان بر ارزش هاي شغلي فرزندان خود دارند. مادراني که شاغل هستند نگرش مثبتي نسبت به کار خود، به عنوان يک زن و نيز يک نيروي کار دارند و مي توانند الگوهاي شغلي مثبتي براي فرزندان خود باشند تا آن حد که پدران بتوانند نگرش مثبتي
نسبت به زنان به عنوان نيروي کار داشته باشند. وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده تاثير نيرومندي بر انگيزش والدين نسب به کار دارد که آن هم به نوبه خود بر آرزوهاي شغلي نوجوانان و جوانان تاثير مي گذارد (شفیع آبادی، 1388: 149).
تحقيقات نشان مي دهد که پدران طبقه متوسط تاثير قابل توجهي برآرزوهاي شغلي پسران و دختران خود دارند. پدران طبقه پايين تاثير کمتري دارند و بيشترين تاثير را پدراني داشته اند که وضعيت طبقه بالا را داشته و رابطه بسيار نزديکي با پسران خود دارند .همچنين تحقيقات نشان داده است که دختراني که
موفقيت هاي بالايي داشته اند رابطه خوبي با پدران خود دارند. همسالان و دوستان نيز به ميزان زيادي مي توانند بر آرزوهاي شغلي دختران تاثير داشته باشند. مطالعات نشان مي دهد که مشاوران آنطور که بايد در مشاوره شغلي موفق نبوده اند بسياري از مشاوران شغلي در مورد مشاغل زنان نگرشهاي قالبي و
جنسيتي دارند. نياز است که بر تعداد مشاوران افزوده شده و آنها را براي مشاوره و نيازهاي شغلي از جمله امکان استفاده از دستگاههاي کامپيوتري، تصميم گيري شغلي، مورد آموزش قرار دهند. طبقه اجتماعي و
اقتصادي به دلايل متعددي بر آرزوهاي شغلي دختران تاثير مي گذارند. نخست: نوجوان به طور معمول سطوح آموزشي و شغلي را آرزو مي کنند که با آن آشنا هستند. دوم : به نظر مي رسد طبقه اجتماعي-
اقتصادي امکان دستيابي به برخي مشاغل را تعيين مي کند. و سوم اينکه طبقه اجتماعي و اقتصادي بر ادراک نوجوانان از فرصت هاي شغلي موجود براي وي تاثير مي گذارد.
به دلايل زيادي طبقه اقتصادي- اجتماعي پايين تر احتمال کمتري، براي دستيابي به مشاغل طبقه بالاتر را دارا هستند از جمله اين دلايل عبارتند از: تحصيلات پايين، فرصت هاي کمتر براي آموزش پيشرفته به علت تحصيلات پايين و محدوديت هاي مالي و عدم آشنايي با مهارتهاي اجتماعي و ارزشهاي طبقه متوسط.
هوش و استعداد نيز به نوبه خود بر آرزوهاي شغلي نوجوانان تاثير گذار است. تحقيقات آشکار ساخته که نوجوانان باهوش تر، آرزوهاي شغلي و آموزشي بالاتري نسبت به همسالان کم هوش تر خود دارند. احتمال کمي وجود دارد که اين در مورد دختران صحت داشته باشد، همچنين نوجوانان باهوش تر تصميمات شغلي واقع گراتري مي گيرند، يعني احتمال بيشتري وجود دارد که مشاغلي با توانائي ها، علايق وفرصتهاي شغلي خود انتخاب کنند. نوجوانان امروز اغلب نسبت به شرايط و فرصت هاي شغلي يا بي اطلاعند يا اطلاعات نادرست دارند. آنها همچنين در مورد مهارتها و علائق خودشان و فرايند تصميم گيري شغلي اغلب بسيارکم ميدانند (ایران محبوب و طاهریان فرد،1383). علاوه براين وضعيت اقتصادي موجود بسياري
از کشورها بر نوجوانان فشار مي آورد تا هر شغلي بدست آورند. در جامعه ما به طور عموم برنامه ها دبيرستاني و دانشگاهي با توجه به آموزش شغلي افراد نوجوان طراحي نشده است به جز دبيرستان هاي فني تاکید اصلی آموزش بر باسواد کردن افراد متمرکز است. برخي انتقاداتي که از نظام آموزشي مي شود اين است که فارغ التحصيلان مدارس و دانشگاهها، مهارتهاي شغلي و مناسب بازار را فرا نمي گيرند بسياري از دانش آموزان بين برنامه هاي تحصيلي خود و مشاغل آينده رابطه اي نمي بينند، همچنين باعث شده است
که آنها در انتقال از نقش دانش آموز به نقش نيروي کار مشکلاتي داشته باشند. بسياري از اين مشکلات در صنعتي شدن فرايندجوامع ريشه دارد.
مطالعات انجام‌شده نشان مي‌دهد كه جوانان تصوير روشني از شغل آينده ندارند بر اين اساس بر آن شديم تا در پژوهش حاضر به بررسي آرزوهاي شغلي دختران شهرستان انديمشك بپردازيم

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش
دانشآموزان دوره متوسطه چون با انتخاب شغل و اشتغال فاصله چنداني ندارند مقدمات اشتغال آنان بايد فراهم شود. در پايان اين دوره دانشآموزان بايد با توجه به آموخته هايشان بتوانند به بازار کار وارد شوند و مسئوليت شغلي را بپذيرند و زندگي مستقلي را آغاز کنند. دانشآموزان در اين دوره بايد اطلاعات دقيقتري درباره خصوصيات خود و مشاغل کسب کنند و با امکانات و فرصت هاي استخدامي جامعه بخوبي آشنا شوند. اطلاعات شغلي در دوره متوسطه بايد دانشآموزان را به اشتغال و انتخاب شغل بطور جدي علاقمند سازد و آنان را به تفکر درباره مشاغل ترغيب کند تا مناسب ترين شغل را برگزينند (شفيعآبادي، 1388: 127).
انتخاب شغل فرآيند مهم و پيچيده‌اي است که به عوامل متعدد بستگي دارد. انتخاب شغل براي هر فرد يکي از مراحل مهم زندگي اوست که جريان زندگي وي را شکل داده و آنرا هدفمند مي‌کند. انتخاب شغل جريان مستمري است که در يک دوره طولاني- نه در يک لحظه- به وقوع مي‌پيوندد. عمل انتخاب مستلزم آن است که فرد احتياجات را بشناسد، به معضل‌هاي انتخاب آگاهي يابد، ارزش‌ها را تعيين کند و اولويت‌ها را معين سازد. هر کدام از ما انسانها وقتي به سني مي‌رسيم که بايد از خانواده خود مستقل شويم، ناگزير از انتخاب شغل هستيم. بنابراين در جوامع امروزي، داشتن شغل براي حفظ عزت نفس فرد مهم است. کار معمولاً عنصر شکل دهنده‌اي در ترکيب رواني مردم و فعاليت هاي روزانه آنهاست. انسان بيکار فردي است که نه تنها سربار ديگران است، بلکه در درون خود نيز احساس پوچي و سرگرداني مي‌کند، او شخصيت خود را ناقص مي‌داند. مردم وقتي به يک فرد بزرگسال مي‌رسند، مي‌خواهند بدانند که او چه کاره است و از اين طريق تصور خود را در مورد شخصيت او شکل مي‌دهند. به عبارت ديگر، شغل براي انسان بخشي از شخصيت او به شمار مي‌آيد. آرزوهاي شغلي با انتخاب شغل تفاوت دارد. آرزوهاي شغلي آن گروه از مشاغل را در بر مي‌گيرد که فرد آرزو دارد در آينده به آنها بپردازد. انتظارات شغلي بيش تر جنبه رويا دارند و تا حدودي از واقعيت به دورند. آرزوهاي شغلي معمولاً در زمينه مشاغلي است که فرد تمايل به اشتغال در آن زمينه‌ها را دارد. آرزوهاي شغلي جريان زندگي شخص را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. دست يافتن به شغل‌هاي مورد نظر برنامه‌ر‌يزي، تلاش، فعاليت ها و منابع گوناگوني را طلب مي‌کند. فراهم کردن بستر حرکت بطرف مقصد و يا آرزوها به تأمين اين نيازمندي ها بستگي دارد که خود بخشي از جريان زندگي است. براي جوانان داشتن شغل و تحصيل درآمد و رسيدن به استقلال از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. معمولاً اکثر نوجوانان قبل از پايان تحصيلات به شغل آينده خود فکر مي‌کنند. جوانان در انتهاي دوران بلوغ با فرآيند تصميم‌گيري و انتخاب شغل روبرو مي‌شوند. از لحاظ فکري دوره جواني تفکر انتزاعي يا عمليات منطق صوري است. در اين دوران شتابزدگي کودکانه از بين مي‌رود و جاي خود را به نوعي آرامش و تفکر منطقي مي‌دهد. نوجوان به تدريج وابستگي دوران کودکي به والدين را کم مي‌کند و مستقل مي‌شود. به همين علت، معاشرت و همکاري جانشين تک روي‌هاي دوران نوجواني مي‌شود و فرد نياز دارد که به احساس هويت دست يابد. در اين فرآيند نوجوان خود را مي‌شناسد و با ديگران ارتباط برقرار مي‌کند.
عليرغم اهميت شغل در زندگي فردي و اجتماعي انسانها، مردم کشور ما تصور روشني در مورد شغل و نقش آن در زندگي ندارند و به دليل نبودن يک بينش صحيح در مورد شغل، جامعۀ ما بهره کافي از زحماتي که مردم متحمل مي‌شوند، نمي‌برد. حال اينکه جوانان چگونه به انتخاب شغل دست مي‌زنند و چرا برخي مشاغل را رها مي‌کنند مساله‌اي است که مورد توجه جامعه‌شناسان، روانشناسان و مشاوران راهنمايي شغلي قرار گرفته است.
امروزه در حالي كه اقتصاد ما از نداشتن نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر در رنج است و مشاغل سنتي ما كه بعضا” منبع نيرومندي براي ايجاد درآمد و اشتغال هستند، مي روند كه به بوته فراموشي سپرده شوند، همه ساله شاهد ديپلمه شدن صدها هزار جوان هستيم كه غالبا” فاقد مهارت فني و حرفه اي هستند و از مشاغل يدي، فني و حرفه اي رويگردان هستند و داراي ذهنيتي هستند كه تناسبي با وضعيت فعلي اقتصاد ما ندارد. همانطور كه مي دانيم تغيير ساختار نظام آموزشي در كشور ما به منظور ترغيب دانش آموزان به رشته ها و شاخه هايي صورت گرفته است كه در آنها تأكيد عمده بر مهارت آموزي است. اما بديهي است كه تحميل شاخه و رشته بر دانش آموزان، انتخاب هاي كور و تصادفي، آرزوهاي شغلي نامتناسب با نيازهاي واقعي جامعه موجب اتلاف سرمايه هاي هنگفتي در سطح كشور خواهد شد. لذا در مقطع كنوني ضرورت دارد تا به سنجش آرزوهاي شغلي دانش آموزان پرداخته شود و تحقيق حاضر نيز از اين منظر واجد اهميت و ضرورت قابل توجهي است.

1-4 اهداف پژوهش
چنانچه از عنوان طرح بر‏مي‏آيد، هدف عمده و اصلي پژوهش حاضر شناخت عوامل تأثيرگذار بر آرزوهاي شغلي دختران شهرستان انديمشك مي‌باشد. تعيين اهداف جزئي تحقيق موجب مي‏شود كه هدف كلي بيشتر قابل دسترس بوده و دستيابي به آن ميسر گردد. اهداف جزئي و ويژه كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده به شرح ذيل مي‏باشند:

1- تعيين رابطه بين پايگاه اقتصادي-اجتماعي و آرزوهاي شغلي دانش آموزان دختر.
2- تعيين رابطه بين سطح تحصيلات خانواده و آرزوي هاي شغلي دانش آموزان دختر.
3- تعيين رابطه بين وضعيت تحصيلي دانش آموز و آرزوهاي شغلي او.
4- بررسی رابطه بین شغل پدر و آرزوهای شغلی دانشآموزان دختر.
5- بررسی رابطه بین میزان درآمد خانواده و آرزوی شغلی دختران دانشآموز.
6- بررسی رابطه بین پایه تحصیلی دانشآموزان و آرزوی شغلی آنان.

با توجه به اهداف ياد شده، سؤالات زير پيش مي‏آيد:
1-5 سوالات تحقيق
1- آيا پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده دانش آموزان با آرزوهاي شغلي او رابطه دارد؟
2- آيا بين سطح تحصيلات خانواده دانش آموز با آرزوهاي شغلي او رابطه وجود دارد؟
3- آيا بين وضعيت تحصيلي دانش آموز (معدل) و آرزوهاي شغلي او رابطه وجود دارد؟
4- كداميك از عوامل خانواده، دوستان، اقوام.اولياء مدرسه نقش مهمتري در كسب شکل گرفتن آرزوهاي شغلي دانش آموزان ايفا مي كند؟
5- آیا بین شغل پدر و آرزوی شغلی دختران رابطه وجود دارد؟
6- چه رابطهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های خريد، اينترنت، آنلاين Next Entries پایان نامه با کلید واژه های انتقال اطلاعات، عرضه کنندگان، انتخاب کالا