پایان نامه با کلید واژه های رفتار مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-5 رفتار مصرف کننده آنلاين 43
2-1-6 عوامل موثر بر رفتار خريد اينترنتي 56
2-2پيشينه تحقيق 79
2-2 -1 بررسي پاياننامههاي داخلي مرتبط 79
2-2-2 بررسي پاياننامههاي خارجي مرتبط 83
2-2-3 مدل مفهومي تحقيق 87
فصل سوم: روش شناسي تحقيق 91
مقدمه 92
3-1 روش تحقيق 92
3-1-1 تحقيق کاربردي 92
3-1-2 تحقيق توصيفي 92
3-2 متغيرها و فرضيه هاي تحقيق 94
3-2-1 مدل تحليلي تحقيق 95
3-3 روش ها و ابزارهاي گردآوري اطلاعات 97
3-4 مقياس مورد استفاده 98
3-4 روايي و پايايي پرسشنامه 99
3-4-1 پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه 99
3-4-2 تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه 100
تحليل عاملي 100
3-5 قلمرو تحقيق 105
3-5-1 دوره هاي زماني انجام تحقيق 105
3-5-2 مکان تحقيق 105
3-6 جامعه آماري (N) 105
3-7 نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه (n) 106
3-8 روش يا روش هاي نمونه گيري 106
3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها 107
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 109
مقدمه 110
4-1 آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي 110
4-1-1 آمار توصيفي متغير جنسيت 110
4-1-2 آمار توصيفي متغير سن 111
4-1-3 آمار توصيفي متغير تحصيلات 112
4-1-4 آمار توصيفي متغير وضعيت تأهل 113
4-1-4 آمار توصيفي سوالات پرسشنامه 114
4-2 آمار استنباطي 116
4-2-7 مراحل عمومي آزمون فرض آماري 131
4-2-8 آزمون فرضيه دوم تحقيق 135
4-2-9 آزمون فرضيه سوم تحقيق 139
4-2-10 آزمون فرضيه چهارم تحقيق 143
4-2-11 آزمون فرضيه پنجم تحقيق 146
4-2-12 آزمون فرضيه ششم تحقيق 149
4-2-13 رتبه بندي متغيرهاي تحقيق 153
4-2-14 بررسي متغيرهاي تحقيق با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي 153
فصل پنجم: نتيجه‌گيري 156
مقدمه 157
5-1 نتايج مربوط به متغيرهاي جمعيت‌شناختي 157
5-1-1 متغير جنسيت 157
5-1-2 متغير سن 157
5-1-3 سطح تحصيلات 157
5-2 نتايج حاصل از فرضيه‌هاي تحقيق 157
5-2-1 بررسي فرضيه اول (محيط بازاريابي اينترنتي) 157
5-2-2 بررسي فرضيه دوم (ويژگي هاي محصول) 158
5-2-3 بررسي فرضيه سوم (امنيت و اعتماد) 158
5 -2-4 بررسي فرضيه چهارم (پيشنهادات ارتقايي) 158
5-2-5 بررسي فرضيه پنجم (قيمت) 159
5-2-6 بررسي فرضيه ششم (سهولت خريد) 159
5-2-7 ساير نتيجه‌گيري ها 159
5-3 محدوديتهاي تحقيق 160
5-4 پيشنهادهاي اجرايي 160
5-5 پيشنهاداتي براي انجام تحقيقات آتي 161
منابع و مآخذ 163
پيوست 169

فهرست شکل‌ها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل1- 1: مدل پيشنهادي 8
شکل 2-1:عوامل موفقيت و پذيرش اينترنت،دهقان(1386) 17
شكل 2-2. ايجاد ارزش از طريق اينترنت(دهقان،1386) 30
شکل شماره 2-3: کلارک و فلاحرتي (2005) 42
شكل 2-2. ايجاد ارزش از طريق اينترنت(دهقان،1386) 43
شکل 2-5: چارچوب رفتار مصرفکننده آنلاين 44
شکل 2-6: فرايند پذيرش فناوري خانلري لاريمي، (1388) 50
شکل 2-7 :مدل خلاصه شده عوامل موثر بر خريد آنلاين(چنگ و همکاران، 2005) 56
شکل 2-8 مدل ارتباطي رفتار خريد آنلاين (پارک و کيم، 2003) 57
شکل 2-9: چارچوب تحقيق ليانگ و هوآنگ (1998) 57
شکل 2-10: مدل فرآيندي خريد اينترنتي، ماي سو و همکاران (2005) 59
شکل 2-11: مدل تحقيق ويجاياساراتسي (2002) 60
شکل 2-12: تعميم يافتهي مدل پذيرش تکنولوژي، ها و استوئل، (2009) 62
شکل2-13 : مدل پيشنهادي تحقيق وو (2003) 64
شکل 2-14: مدل مفهومي تحقيق سيترين و همکاران (2000) 64
شکل 2-15: مدل مفروض در تحقيق ميازاکي و فِرناندِز (2001) 65
شکل 2-16: مدل تحقيق ليان و لين (2008) 68
شکل 2-17: مدل مفروض در تحقيق ريچارد و همکاران (2010) 70
شکل 2-18 : سواميناتان و همکارانش (1999) 71
شکل 2-19: چارچوب مفهومي درک ارزش مشتري در زمينه تجارت الکترونيکز.چن و دوبينسکي (2003) 73
شکل شماره 2 – 20 : مدل توصيفي از فرايند خريد آنلاين س.ج. چن و چنگ (2003) 74
شکل 2-21 : رابطه بازاريابي اينترنتي،هاکيو و همکاران (2009) 75
شکل2-2-3 : رابطه بازاريابي اينترنتي با رفتار خريد 88
شكل 4-1: نمودار توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير جنسيت 111
شكل 4-2: نمودار توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير سن 112
شكل 4-3: نمودار توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير تحصيلات 113
شكل 4-4: نمودار توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير وضعيت تاهل 114
شكل 4-5: تخمين بارهاي عاملي استانداردشده متغير محيط بازاريابي اينترنتي 117
شكل شماره 4-6: مقادير آماره t-استيودنت متغير محيط بازاريابي اينترنتي 118
شكل 4-7: تخمين بارهاي عاملي استانداردشده متغير ويژگي هاي محصول 119
شكل شماره 4-8: مقادير آماره t-استيودنت متغير ويژگي هاي محصول 120
شكل 4-9: تخمين بارهاي عاملي استانداردشده متغير امنيت و اعتماد 122
شكل 4-10: مقادير آماره t-استيودنت متغير امنيت و اعتماد 123
شكل 4-11: تخمين بارهاي عاملي استانداردشده متغير پيشنهادات ارتقايي 124
شكل 4-12: مقادير آماره t-استيودنت متغير پيشنهادات ارتقايي 125
شكل 4-13: تخمين بارهاي عاملي استانداردشده متغير قيمت 126
شكل 4-14: مقادير آماره t-استيودنت متغير قيمت 127
شكل 4-15: تخمين بارهاي عاملي استانداردشده متغير سهولت خريد 129
شكل 4-16: مقادير آماره t-استيودنت متغير سهولت خريد 130
شكل 4-17: نمودار نرمال بودن متغير محيط بازاريابي اينترنتي 133
شكل 4-18: نمودار نرمال بودن متغير ويژگي هاي محصول 136
شكل 4-19: نمودار نرمال بودن متغير امنيت و اعتماد 140
شكل 4-20: نمودار نرمال بودن متغير پيشنهادات ارتقايي 144
شكل 4-21: نمودار نرمال بودن متغير قيمت 147
شكل 4-22: نمودار نرمال بودن متغير سهولت خريد 150

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول2-1: تأثير اينترنت بر آميخته بازاريابي سنتي(ترومن،2002) 33
جدول 2-2: بررسي تفاوت ميان بازاريابي سنتي و بازاريابي اينترنتي از جنبه هاي مختلف (ترومن، 2002) 40
جدول شماره 2-3: دستهبندياي از تحقيقات انجام شده 76
جدول 3-1: مدل تحليلي تحقيق بر مبناي متغيرها و شاخص‌هاي تحقيق 97
جدول 3-2: تقسيم بندي سوالات پرسشنامه بر اساس متغيرهاي تحقيق 98
جدول شماره 3-2: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه 100
جدول4-1: توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير جنسيت 110
جدول 4-2: توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير سن 111
جدول 4-3: توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير تحصيلات 112
جدول4-4: توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير وضعيت تأهل 113
جدول4-5: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير محيط بازاريابي اينترنتي 114
جدول4-6: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير ويژگي هاي محصول 115
جدول4-7: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير امنيت و اعتماد 115
جدول4-8: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير پيشنهادات ارتقايي 115
جدول4-9: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير قيمت 116
جدول4-10: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير سهولت خريد 116
جدول 4-11: آزمونهاي مورد استفاده جهت آمار استنباطي 116
جدول شماره 4-12 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير محيط بازاريابي اينترنتي 118
جدول شماره 4-13: شاخص‌هاي نيکويي برازش مدل تحليل عاملي متغير وابسته محيط بازاريابي اينترنتي 119
جدول شماره 4-14 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير ويژگي هاي محصول 120
جدول شماره 4-15: شاخص‌هاي نيکويي برازش مدل تحليل عاملي متغير وابسته ويژگي هاي محصول 121
جدول شماره 4-16 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير امنيت و اعتماد 123
جدول شماره 4-17: شاخص‌هاي نيکويي برازش مدل تحليل عاملي متغير وابسته امنيت و اعتماد 124
جدول شماره 4-18 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير پيشنهادات ارتقايي 125
جدول شماره 4-19: شاخص‌هاي نيکويي برازش مدل تحليل عاملي متغير وابسته پيشنهادات ارتقايي 126
جدول شماره 4-20 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير قيمت 128
جدول شماره 4-21: شاخص‌هاي نيکويي برازش مدل تحليل عاملي متغير وابسته قيمت 128
جدول شماره 4-22 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير سهولت خريد 130
جدول شماره 4-23: شاخص‌هاي نيکويي برازش مدل تحليل عاملي متغير وابسته سهولت خريد 131
جدول شماره 4-24: نتايج آزمون نرمال بودنمتغير محيط بازاريابي اينترنتي 132
جدول شماره 4-25: نتايج آزمون نسبت متغير محيط بازاريابي اينترنتي 134
جدول 4-26 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغير محيط بازاريابي اينترنتي 135
جدول 4-27 : رتبه بندي عناصر متغير محيط بازاريابي اينترنتي 135
جدول شماره 4-28: نتايج آزمون نرمال بودنمتغير ويژگي هاي محصول 136
جدول شماره 4-29: نتايج آزمون نسبت شاخص هاي متغير ويژگي هاي محصول 137
جدول 4-30 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغير ويژگي هاي محصول 138
جدول 4-31 : رتبه بندي عناصر متغير ويژگي هاي محصول 138
جدول شماره 4-32: نتايج آزمون نرمال بودنمتغير امنيت و اعتماد 139
جدول شماره 4-33: نتايج آزمون نسبت شاخص هاي متغير امنيت و اعتماد 141
جدول 4-34 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغير امنيت و اعتماد 142
جدول 4-35 : رتبه بندي عناصر متغير امنيت و اعتماد 142
جدول شماره 4-36: نتايج آزمون نرمال بودنمتغير پيشنهادات ارتقايي 143
جدول شماره 4-37: نتايج آزمون نسبت شاخص هاي متغير پيشنهادات ارتقايي 145
جدول 4-38 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغير پيشنهادات ارتقايي 145
جدول 4-39 : رتبه بندي عناصر متغير پيشنهادات ارتقايي 146
جدول شماره 4-40: نتايج آزمون نرمال بودنمتغير قيمت 146
جدول شماره 4-41: نتايج آزمون نسبت شاخص هاي متغير قيمت 148
جدول 4-42 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغير قيمت 149
جدول 4-43 : رتبه بندي عناصر متغير قيمت 149
جدول شماره 4-44: نتايج آزمون نرمال بودنمتغير سهولت خريد 150
جدول شماره 4-45: نتايج آزمون نسبت شاخص هاي متغير سهولت خريد 151
جدول 4-46 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عناصر متغير سهولت خريد 152
جدول 4-47 : رتبه بندي عناصر متغير سهولت خريد 152
جدول 4-48 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي متغيرهاي تحقيق 153
جدول 4-49 : رتبه بندي متغيرهاي تحقيق 153
جدول 4-50: آزمون من وييتني متغيرهاي تحقيق با توجه به متغير جنسيت 154
جدول 4-51: آزمون من وييتني متغيرهاي تحقيق با توجه به متغير وضعيت تأهل 154
جدول 4-52: آزمون من وييتني متغيرهاي تحقيق با توجه به متغير تحصيلات 155
جدول 4-53: آزمون کروسکال واليس متغيرهاي تحقيق با توجه به متغير سن 155

چکيده
رشد سريع زير ساختارهاي اينترنت فرصتها و روشهايي جديد براي انجام کسب وکار به تمامي جهانيان معرفي کرد. اينترنت دنيا را بدون مرز کرده است. توليدکنندگان، تجار و مصرفکنندگان در حال حاضر ميتوانند به بازارها به طور سريعتري دسترسي پيدا کرده و اطلاعات بيشتري را نسبت به قبل در کمترين زمان ممکن کسب کنند(جاتوراويث، 2007). در کل استفاده از اينترنت ميتواند در سه فعاليت اصلي دستهبندي شود: نشر اطلاعات شرکت، اجراي تجارت الکترونيکي و تبادلات کسب و کاري. برجستهترين ويژگي اينترنت عدم نياز به واسطه است؛ توليدکنندگان ميتوانند کالاهاي خود را به طور مستقيم و به آساني از طريق اينترنت به فروش برسانند (جاتوراويث، 2007).
با اينکه تحقيقات متعددي در خصوص رابطه بازاريابي اينترنتي با رفتار خريد مشتريان در خارج از کشور صورت گرفته ولي در داخل کشور مدل هاي چندان مناسبي در اين ارتباط ارائه نشده است. بديهي است که بررسي رابطه بازاريابي اينترنتي با رفتار خريد مشتريان مي تواند به شناسايي دلايل احتمالي عدم استقبال آنان از اين شيوه خريد کمک نمايد. اين تحقيق، تاثير عوامل بازاريابي اينترنتي بر رفتار خريد مشتريان را بررسي مي کند.
مطالعه حاضر بر اساس مدل اوليه هاکيو و همکاران در سال 2009 انتخاب شده و پس از بررسي تحقيقات مختلف مرتبط با تحقيق حاضر،مدل ذکر شده تغيير يافت و عوامل قيمت و سهولت خريد به آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ضریب تعیین، ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره Next Entries پایان نامه با کلید واژه های رفتار مصرف کننده، عرضه کنندگان، ابزار ارتباط