دانلود پایان نامه درمورد نگهداشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی، تحقیق و توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

2-2۱ نقششرکتهایدولتیدرحاکمیتشرکتی 62
2-22 پيشينهتحقيق 66
2-22-۱پيشينهخارجي 66
2-22-2پيشينهداخلي 70
فصلسومروش‌شناسی تحقیق
3-۱ مقدمه 73
3-2 روشونوعتحقیق 73
3-3 جامعهونمونهآماری ۷4
3-4 جمع‌آوریاطلاعاتوتجزیهوتحلیلداده‌ها ۷6
3-5 فرضيههايتحقيق ۷6
3-6 مبانی نظری و طراحی مدل تحقیق ۷7
3-7 متغيرهايتحقيق ۷9
3-7-1متغیرمستقل ۷9
3-7-2متغیرهایوابستهتحقیق 80
3-7-3 متغیرهایکنترلی …………………………………………………………………………….80
3-8 روشآزمونفرضیهها 81
3-8-1همبستگی……………. 83
3-8-2رگرسیون ……………………………………………………………………………………85
3-8-3رگرسیونچندمتغیره 86
3-9 مفروضاترگرسیونخطی 86
3-9-1نرمالبودن 87
3-9-2خودهمبستگی 88
3-9-3ناهمسانیواریانس 89
3-9-4 همخطی …………. 89
3-10 ماناییوایستایی 90
فصلچهارمتجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه ۹۱
4-2 آمارهتوصیفیدادههایتحقیق ۹۱
4-3 نتایجآزمونهایاولیهوتخمینها ۹۴
4-3-1فرضیهیاول ۹۴
4-3-2فرضیهیدوم ۹۸
4-4 آزمونمانایی ۱۰۲

فصلپنجمنتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ۱۰۵
5-2 نتیجهازمونفرضیات ۱۰۵
5-3 پیشنهاداتبراساسنتایجتحقیق ۱۰۶
5-4 پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی ۱۰۷
5-5 محدودیتهایتحقیق ۱۰۸
منابع……….… ۱۰۹
پیوست………. ۱۱۵

فهرست جداول
جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل ………………………….. ۹۷
جدول ۴-۲ آماره توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………98
جدول ۴-۳ خروجی آزمون چاو فرضیه ی اول ……………………………………………. 100
جدول ۴-۴ خروجی آزمون هاسمن فرضیه ی اول ………………………………………… 101
جدول ۴-۵ تخمین مدل اول ………………………………………………………..…102
جدول ۴-6 خروجی آزمون چاو فرضیه ی دوم …………………………………………… 104
جدول۴-7 خروجی آزمون هاسمن فرضیه ی دوم …………………………………………. 105
جدول ۴-8 اولین تخمین مدل دوم ………………………………………………………106
جدول ۴-9 آزمون مانایی……………………………………………………………… 108

چكيده
برخيازتحقیقاتيخارجيصورتگرفته،بيانگرآناستكهافزايشكيفيتحاكميتشركتي،باعثكاهشسطحنگهداشتوجهنقدشركتهاميگردد. با توجه به اهميت وجه نقد در شركت ها و نقش هيئت مديره و اعمال نفوذ آن ها در مديريت اجرايي كه سبب تاثيرگذاري براي تصميم گيري جهت نگهداري ميزاني مشخصي از وجه نقد ميگردد ،اين نياز حس ميشود که به بررسی این اثر گذاری پرداخته شود بنابراین ما در این تحقیق به بررسی ارتباط پنج سازوکار کنترل کننده شرکت ها(دوره تصدی مدیر عامل،نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره،دوگانگی پست مدیریت عاملی، میزان مالکیت مدیریت و میزان مالکیت دولت ) بر میزان نگهداشت وجه نقد در فاصله زمانی پنج ساله در طول سالهای 1388-1392 پرداخته ایم.
دراین تحقیق اطلاعات مالی 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از نرم افزار ره آورد نوینو تدبير پرداز جمع آوری شده است. داده ها وارد نرم افزار Ecxel ميگردد تا دسته بندي شده و به صورت داده های تابلویی وارد نرم افزار Eviews شده و فرضیات با استفاده از مدل رگرسیونی مورد تحلیل قرار می گیرند.نتایج این تحقیق وجود رابطه بین تمام مولفه های بکار گرفته شده بعنوان کنترل عملکرد شرکت ها با میزان نگهداشت وجه نقد را به اثبات میرساند این درحالی است که فقط میزان مالکیت دولت و نسبت اعضای غیر موظف بر نسبت جاری تاثیر گذارند.همچنین دوره تصدی مدیر عامل رابطه ای منفی با میزان نگهداشت وجه نقد دارد.
واژگان کلیدی : حاکمیت شرکتی ،اعضای غیر موظف ،دوگانگی مدیریت ،نسبت نقدینگی

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:
چگونگيبهكارگرفتنوجوهداخلي،تصميميمهمدرتضادبينسهامدارانومديراناست. دردورانرشداقتصاديشركت،همانطوركهذخايروجهنقدافزايشمييابد،مديرانتصميمميگيرندكهآياوجهنقدبينسهامدارانتوزيعشود،صرفمخارجداخليشود،برايتحصيلخارجيبهكارگرفتهشودوياهمچناننگهداريشود؟اينكهمديرانمنفعتطلبچگونهبينمصرفيانگهداشتذخايروجهنقديكيراانتخابميكنند،موضوعيمبهماست. مديرانبايدمنافعشخصيمخارججاريراباانعطافپذيريكهبانگهداشتذخايروجهنقدبهدستميآيد،مقايسهكنند. بعلاوه،مديرانمنفعتطلببايداحتمالفزونيمنافعبرمخارجناشيازنگهداشتوجهنقدزيادرااندازهگيريكنند.

بیان مسئله:
شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل میدهد میتوان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند ،سرمایه عبارتست از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد ،مهمترين اين منابع وجه نقد است كه مي تواند از كليه فعاليت هاي شركت چه عملياتي و چه غير عملياتي حاصل شود ،چگونگي بكار گرفتن وجوه داخلي تصميمي مهم در تضاد بين منافع سهامداران و مديران است ،در دوران رشد اقتصادي شركت ،همانطور كه وجه نقد افزايش مي يابد مديران تصميم ميگيرند كه آيا وجه نقد بين سهامداران توزيع شود ،صرف مخارج داخلي شود ،براي تحصيل خارجي بكار رود و يا همچنان نگهداري شود ؟
اينكه مديران منفعت طلب چگونه بين مصرف يا نگهداشت ذخاير وجه نقد يكي را انتخاب ميكنند همواره موضوعي مبهم بوده .مديران محافظه كار با حفظ نقدينگي و افزايش آن توان بازپرداخت بدهي هاي شركت را افزايش و ريسك را كاهش ميدهند اما به دليل معطل ماندن سرمايه شركت بازدهي سرمايه گذاري را كاهش ميدهند ،مديران جسور نيز باصرف وجه نقد شركت در امور مختلف از قبيل سرمايه گذاري سبب افزايش بازدهي شركت مي شوند اما ريسك شركت را بدليل امكان عدم پاسخگويي به تعهدات افزايش مي دهند .
(گانسان 2007) مدیریتسرمایهدرگردشناکارامدنشانازضعفسازوكارهاي كنترلشرکتیاستکهتاثیرمنفیبرثروتسهامداراندارد .
براساستئورینمايندگی،بهدليلواگرايیمنافعمديرانوسهامدارانمعمولاانتظارمیرودکهمديران،فعاليتهايیراانجامدهندکهبرایسهامدارانپرهزينهباشد . همچنينقراردادهایبينمديرانوشرکت هانمیتواندمانعازايندستهفعاليتهایفرصتطلبانهمديرانشوند،لذااگرسهامداراندارایقدرتکنترلنباشند،بهناچاربايدساختاریرابراینظارتبراينامرايجادکنند . ايجادسازوكار كنترلشرکت هامیتواندبهحلاينمشکلکمککند . بنابراين براي سهامداران همواره كنترل عملكرد مديران با اهميت بوده است. بنابراين وجود يك سازوکار كنترلي كه تضمین کننده منافع سهامداران ،خریداران و بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیری های آتخاد شده توسط مدیران است شديدا احساس ميشود.
از جمله سازو كارهاي كنترل عملكرد شركتها كه به سازوكارهاي راهبري شركتي نيز معروف ميباشند عبارتند از:
1)وجود سهامداران داخلي شركت (مالكيت مديران)
2)وجود سهامداران عمده خارجي
3)وجود سهامداران نهادي
4)وجود سهامداران دولتي
5)وجود كميته حسابرسي در شركت
6)استفاده شركتها از اعضاي هيئت مديره در امور اجرايي
7)استفاده شركتها از بدهي ها
(رابرتز 2003)هدف بسیاری از سازو كارهي كنترلي در شركت ها دستیابی به شرکت های مسئولیت پذیر ، پاسخگو ،مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل صحیحشرکت هاست . (رسائي و همكاران 1389)معتقدند كه افزايش درصد اعضا غير موظف هيات مديره احتمال اعمال نظارت كارامد بر شركت هارا كاهش داده و وجه نقد اضافي شركت را افزايش ميدهد.
در نتيجه انتظار ميرود كه سازو كارهاي كنترلي نقشي تاثير گذار بر مديران اجرايي شركت ها جهت تصميم گيري براي ميزان نگهداشت وجه نقد داشته باشد ، بنابراين اين تحقيق بدنبال پاسخگويي به اين سوال است كه :
ايا بين سازوكارهاي كنترلي و ميزان نگهداشت وجه نقد در شركت رابطه اي وجود دارد؟؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :
با توجه به اهميت شفافيت مالي در دنياي امروز و در ميان بحران اقتصادي گسترش بحث كنترل شركت ها و ترويج ان بسيار پر اهميت است و همچنين با توجه به محدوديت منابع در دنياي مالي امروز كنترل نقدينگي تاثير بسيار ارزشمندي بر ارزش شركتها دارد بنابراين هدف ما در اين تحقيق مشخص كردن راه كارهاي كنترل تصميم مديران در مورد ميزان مصرف وجه نقد است.
برخي مولفه هاي اين تحقيق مانند طول دوره تصدي مديريت كه باعث ايجاد يك خط فكري ثابت در شركتها ميشود و يا حتي حضور مديران دولتي در شركتها و همچنين ايفاي نقش اعضاي هيئت مديره بعنوان مديران اجرايي همگي براي اولين بار است كه در ايران نقش آن ها در موجودي نقدي شركت ها به صورت خاص بررسي ميگردد.

اهداف تحقیق :
اهدف کاربردی :
سرمایه گذاران : نتايج اين تحقيق نقش بسيار مهمي را براي تصميم گيري سرمايه گذاران ايفا مي كند ،آن ها ميتوانند با توجه به ساختار مالكيت موجود بر شركت بر طرز تفكر مديران در مورد انتخاب ميزان وجه نقد شركت پي ببرند و با آگاهي بيشتري درمورد عملكرد شركت دراينده هدف سرمايه گذاري خود را دقيق تر مورد بررسي قرار دهند و يا حتي با هدف گذاري هايي، تصميماتي جهت جذب سهامداران با قدرت كنترل و نفوذ بر مديريت شركت را داشته باشند .
سیاست گذاران : با توجه به اهميت وجه نقد در شركت ها و نقش هيئت مديره و اعمال نفوذ آن ها در مديريت اجرايي كه سبب تاثيرگذاري براي تصميم گيري جهت نگهداري ميزاني مشخصي از وجه نقد ميگردد ،اين نياز حس ميشود كه با بررسي هايي در اين نقش ميزان تاثير گذاري آن ها در مسائل مختلف بررسي گردد تا با توسعه اين مبحث بتوانيم پيش بيني كنيم كه ساختار هيئت مديره و ميزان مداخله آن ها در امور اجرايي يك شركت چگونه بر نگهداري وجه نقد تاثير گذار است .
هدف علمی:
براورد و بررسی متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها و همچنین بررسی مدل بکار گرفته شده در تحقیق برای سنجش ارتباط بین سازوکار کنترل شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد از هدف های علمی و آماری تحقیق محسوب می شود.

مبانی نظری تحقیق:
فعالیت مدیران توسط برخی عوامل ،هدایت یا بعضا محدود می شود .این عوامل برای حاکمیت شرکتی مناسب تر ،مطرح و مستقر شود شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را برای را در انجام وظایف ،رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت های واحدهای اقتصادی نظارت نمایند .این عوامل مواردی از قبیل سازوکارهای کنترل درونی (نظیر هیئات مدیره) و سازوکار بیرونی (نظیر بازار )می باشند. به طور کلی شرکت هایی با حاکمیت ضعیف که از لحاظ مالی تحت فشار نیستند تمایل دارند سرمایه گذاری بیشتری نمایند و ذخایر وجه نقد انباشته شده را سریع تر مصرف کنند . مدیرانی که تحت کنترل ضعیفی قرار دارند به طور قطع ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری داخلی از طریق مخارج سرمایه ای و تحقیق و توسعه ،وجوه را برای تحصیل و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها مصرف کنند ،برای سرمایه گذاران این سوال مطرح است که آیا تصمیمات سرمایه گذاری و سطوح وجه نقد نگهداری شده برای شرکت ها بر حسب نوع سازوکار کنترلی درونی چگونه است؟ شواهد نشان می دهد در کشور هایی با حاکمیت ضعیف ،مدیران می توانند با مصونیتی نسبی وجه نقد را انباشته و سود نقدی کمتری تقسیم کنند .همچنین میانگین نگهداشت وجه نقد برای کشورهایی با حاکمیت قوی که بازار سرمایه آن ها توسعه یافته تر است کمتر می باشد ،این نشان می دهد که سهامداران می خواهند وجه نقد در اختیار مدیران را محدود کنند . (دیتمار و همکاران ،2003)
نیزتأثیرحمایتازحقوقسهامداراندرسطحکشوربرنگهداشتوجهنقدراآزمودهونشانمیدهندکهدرکشورهاییباحمایتپایینازسرمایهگذار،وجهنقدبرایسهامدارانخردارزشکمیدارد . ایننتیجهبااینفرضهماهنگاستکهحمایتضعیفازحقوقسهامداراناینامررابرایمدیرانوسهامداراندارایکنترلتسهیلمیکندکهمنابعشرکترادرجهتمنافعخودهدایتکنند.(پینکویتز و همکاران ،2004)
بررسیکردندکهچگونهحمایتازحقوقسهامدارانبرنگهداشتوجه نقدتأثیرمیگذارد. آن هادریافتندکهدرسطحبینالمللی،کشورهاییباحقوقضعیفترسهامدارانوجهنقدبیشترینگهداریمیکنند. به علاوه،آن هانتیجهگرفتندکهداراییهاینقدیباارزششرکترابطهیامنفیدارد.(کالچو و لینز ،2007)
بنابراین با طراحی مدلی رگرسیونی سعی شده به بررسی رابطه سازوکار کنترل درونی شرکت ها با میزان نگهداشت وجه نقد پرداخته شود.
روش شناسی تحقیق:
این تحقیقیک تحقیق

پایان نامه
Previous Entries قانون مجازات، اعمال مجرمانه، جبران خسارت Next Entries قانون مجازات، اعمال مجرمانه، مواد مخدر