پایان نامه با واژه های کلیدی کارکنان دانشگاه، قصد استفاده، طرح پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به :

اي پدر از تو هر چه مي گويم باز هم کم مي آورم
خورشيدي شدي و از روشنايي ات جان گرفتم و در نااميدي ها نازم را
کشيدي و لبريزم کردي از شوق
اکنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقيتم شد
به خودم تبريک مي گويم که تو را دارم و دنيا با همه بزرگيش مثل تو را ندارد …..

و تو اي مادر، اي شوق زيبايي نفس کشيدن
اي روح مهربان هستي ام
تو رنگ شادي هايم شدي و لحظه ها را با تمام وجود از من دور کردي و
عمري خستگي ها را به جان خريدي تا اکنون توانستي طعم خوش
پيروزي را به من بچشاني برسم

تقدير و تشكر:

جناب آقاي دكتر امير حسين محمودي و سرکار خانم دکتر ناصره مولانا اساتيد راهنما و مشاورم:
شما روشنايي بخش تاريكي جان هستي و ظلمت انديشه را نور مي بخشي. چگونه سپاس گويم مهرباني و لطف تو را كه سرشار از عشق و يقين است. چگونه سپاس گويم تأثير علم آموزي تو را كه چراغ روشن هدايت را بر كلبه ي محقر وجودم فروزان ساخته است. آري در مقابل اين همه عظمت و شكوه تو مرا نه توان سپاس است و نه كلام وصف.
در پايان از دوستان گرامي، آقايان صادق طيبي، محمد حسين خدابنده لو و مهدي سعادتمند به خاطر همكاري و راهنماييشان سپاسگزارم.

بسمه تعالي

تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد

اينجانب عليرضا فروردين دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته به شماره دانشجويي 88064981300 در رشته مديريت آموزشي که در تاريخ 13/11/1390 از پايان نامه خود تحت عنوان : بررسي عوامل مديريتي موثر بر بهره وري سازمان از ديدگاه مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران با کسب نمره 18 و درجه عالي دفاع نموده ام بدين وسيله متعهد مي شوم :
1. اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه هاي موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2. اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( هم سطح ، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3. چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4. چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي :
تاريخ و امضاء :

بسمه‌تعالي

در تاريخ 13/11/1390
دانشجوي کارشناسي ارشد آقاي عليرضا فروردين از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره 18 بحروف هجده تمام و با درجه عالي مورد تصويب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالي
كد شناسايي پايان‌نامه : 10121212892023
نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي كد: 101
عنوان پايان نامه: بررسي عوامل مديريتي موثر بر بهره وري سازمان از ديدگاه مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران
تاريخ شروع پايان نامه: 5/2/1390
تاريخ اتمام پايان نامه: 13/11/1390
نام ونام خانوادگي دانشجو: عليرضا فروردين
شماره دانشجويي: 88064981300
رشته تحصيلي: مديريت آموزشي
استاد /استادان راهنما: دکتر اميرحسين محمودي
استاد/استادان مشاور: دکتر ناصره مولانا
آدرس: کرج – کيانمهر – شهرک مرواريد – بلوک 2- واحد 13
تلفن : 3267101- 0261
چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
از آنجايي که درجه رشد و توسعه يافتگي کشورها به لحاظ اقتصادي به ميزان بهره گيري مطلوب و بهينه از منابع و امکانات موجود جهت رسيدن به هدفهاي اقتصادي آنها دارد، از اين رو مي توان گفت بهره وري از ارزش خاصي در استراتژي توسعه جامعه برخوردار مي باشد، و به عنوان سنگ محک و معيار شناخت بهبود وضعيت اقتصادي در تمامي سطوح اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد. شايد عامل کليدي در بين تمام عوامل موثر بر بهره وري ? عامل مديريتي باشد.عاملي که با ترکيب منابع اقتصادي ? تکنولوژيکي ? سازماني ? انساني? اطلاعاتي مي تواند به اداره کارآمد و اثر بخش سازمان بپردازد. به تعبير ديگر بايد گفت که عوامل مديريتي موثر بر بهره وري تسلط بر مهارتهايي است که امکان ايفاي درست و صحيح وظايف را در شرايط سازماني عملي مي سازد.پس در اين بررسي سعي شده است ابتدا به شناخت عوامل مديريتي موثر بر بهره وري سازمان پرداخته و سپس با استفاده از نظرات مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران به اولويت بندي اين عوامل مديريتي مورد نياز مديران در انجام وظايف مديريتي اقدام شود.براي تحقق اين امر به جمع آوري نظرات با استفاده از پرسشنامه 36 سوالي که در 5 بخش تنظيم گرديده اقدام و از بين جامعه مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران به تعداد6979 نفر ، از تعداد 364 نفر شامل 57 نفر مدير 307 نفر غير مدير به عنوان نمونه انتخاب شدند.روش نمونه گيري در اين پژوهش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي و تصادفي ساده است. سپس با استفاده از نرم افزار spss به تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه فراواني، درصد، خي دو و شاخص مطلوبيت، آزمون فريدمن و آزمون u من ويتني پرداخته شده است.
با توجه به سوالات پژوهش و پس از تجزيه وتحليل آماري نتايج نتايج نشان داد که :
عوامل مديريتي موثر بر بهره وري سازمان کدامند؟
الف) برنامه ريزي ب) سازماندهي ج) رهبري د) هماهنگي ه) نظارت و) هماهنگي
عوامل مديريتي موثر بر بهره وري سازمان به ترتيب اولويت کدامند؟
الف) اولين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل رهبري است.
ب) دومين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل سازماندهي است.
ج) سومين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل نظارت و کنترل است.
د) چهارمين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل برنامه ريزي است.
ه) پنجمين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل هماهنگي است.

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مركزي
دانشکده : روانشناسي و علوم اجتماعي
(اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است ? تاريخ وامضا:
مناسب نيست?

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکيده

فصل اول کليات تحقيق
مقدمه 2
بيان مسئله 5
چارچوب نظري تحقيق 6
اهميت موضوع تحقيق 7
هدفهاي تحقيق 8
سوالات پژوهش 8
تعاريف مفاهيم 9
تعاريف نظري 9
تعاريف عملياتي 9

فصل دوم: ادبيات پژوهش
مقدمه 12
بهره وري چيست؟ 13
جمع بندي از تعاريف بهره وري 18
برداشتهاي نادرست از بهره وري 18
جلوه ها، انواع، سطوح و ارکان بهره وري 21
بهره وري از ديدگاه قرآن 24
راهبردهاي بهره وري 25
عوامل موثر در افزايش سطح بهره وري 33
عوامل ساختاري سازمان و بهره وري 51
اهميت منابع انساني و ديدگاه هاي نوين 53
بهره وري در ايران 55
نقش مديريت در بهبود بهره وري 59
مديريت چيست و چگونه تعريف مي شود؟ 61
عوامل مديريتي موثر بر بهره وري 65
عوامل برنامه ريزي 66
عوامل سازماندهي و به کارگيري نيروي انساني 79
عوامل رهبري 101
عوامل نظارتي 111
عوامل هماهنگي 115
نظام سلامت 119
شاخصهاي سلامت 123
پيشينه تحقيق 124
پيشينه تحقيق در ايران 124
پيشينه تحقيق در جهان 131
جمع بندي 134
شکل مفهومي 140

فصل سوم: روش اجراي پژوهش
مقدمه 142
روش تحقيق 143
جامعه آماري 143
روش نمونه گيري 143
توصيف ابزار گردآوري داده ها 144
اعتبار وروائي 144
طرح پژوهش و روش تحليل داده ها 147

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 151
يافته هاي توصيفي 152
يافته ها ي مربوط به سوالات تحقيق 155

فصل پنجم: بحث و تفسير
مقدمه 200
خلاصه تحقيق انجام شده 200
نتايج حاصل از تحقيق 201
بحث و نتيجه گيري 204
پيشنهادات 204
پيشنهاد به مديران و برنامه ريزان 204
پيشنهاد به ساير پژوهشگران 206
محدوديتهاي تحقيق 207
محدوديتهاي قابل کنترل 207
محدوديتهاي غير قابل کنترل 208
منابع 209
ضمائم 213

چکيده
از آنجايي که درجه رشد و توسعه يافتگي کشورها به لحاظ اقتصادي به ميزان بهره گيري مطلوب و بهينه از منابع و امکانات موجود جهت رسيدن به هدفهاي اقتصادي آنها دارد، از اين رو مي توان گفت بهره وري از ارزش خاصي در استراتژي توسعه جامعه برخوردار مي باشد، و به عنوان سنگ محک و معيار شناخت بهبود وضعيت اقتصادي در تمامي سطوح اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد. شايد عامل کليدي در بين تمام عوامل موثر بر بهره وري ? عامل مديريتي باشد.عاملي که با ترکيب منابع اقتصادي ? تکنولوژيکي ? سازماني ? انساني? اطلاعاتي مي تواند به اداره کارآمد و اثر بخش سازمان بپردازد. به تعبير ديگر بايد گفت که عوامل مديريتي موثر بر بهره وري تسلط بر مهارتهايي است که امکان ايفاي درست و صحيح وظايف را در شرايط سازماني عملي مي سازد.پس در اين بررسي سعي شده است ابتدا به شناخت عوامل مديريتي موثر بر بهره وري سازمان پرداخته و سپس با استفاده از نظرات مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران به اولويت بندي اين عوامل مديريتي مورد نياز مديران در انجام وظايف مديريتي اقدام شود.براي تحقق اين امر به جمع آوري نظرات با استفاده از پرسشنامه 36 سوالي که در 5 بخش تنظيم گرديده اقدام و از بين جامعه مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران به تعداد6979 نفر ، از تعداد 364 نفر شامل 57 نفر مدير 307 نفر غير مدير به عنوان نمونه انتخاب شدند.روش نمونه گيري در اين پژوهش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي و تصادفي ساده است. سپس با استفاده از نرم افزار spss به تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه فراواني، درصد، خي دو و شاخص مطلوبيت، آزمون فريدمن و آزمون u من ويتني پرداخته شده است.
با توجه به سوالات پژوهش و پس از تجزيه وتحليل آماري نتايج نتايج نشان داد که :
عوامل مديريتي موثر بر بهره وري سازمان کدامند؟
الف) برنامه ريزي ب) سازماندهي ج) رهبري د) هماهنگي ه) نظارت و) هماهنگي
عوامل مديريتي موثر بر بهره وري سازمان به ترتيب اولويت کدامند؟
الف) اولين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل رهبري است.
ب) دومين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل سازماندهي است.
ج) سومين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل نظارت و کنترل است.
د) چهارمين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل برنامه ريزي است.
ه) پنجمين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل هماهنگي است.

فصل اول
كليات تحقيق

مقدمه
بهبود بهره وري موضوعي بوده است که از ابتداي تاريخ بشر و در کليه نظامهاي سياسي و اقتصادي مطرح بوده است. اما تحقيق در مورد چگونگي افزايش بهره وري بطور سيستماتيک و در چهارچوب مباحث علمي تحليلي از حدود ??? سال پيش به اين طرف بطور جدي مورد توجه انديشمندان قرار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع ساده سازی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی درآمد سرانه، کارکنان دانشگاه، بخش بهداشت و درمان