پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، سلسله مراتب، رودخانه ارس

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان صفحه
چكيده 1
1-1) مقدمه 2
1-2) بيان مسئله 4
1-3) سوال تحقيق 5
1-4) فرضيه تحقيق 5
1-5) پيشينه پژوهش 6
1-6) اهداف تحقيق 8
1-7) ضرورت تحقيق 8
1-8) روش پ‍ژوهش 11
1-9) تعريف مفاهيم و اصطلاحات 11
1-9-1) ژئوپوليتيک (GEOPOLITICS) 11
1-9-2) جغرافياي سياسي 13
1-9-3) منطقه (ZONE) 14
1-9-4) کشور STATE)) 14
1-9-5) حکومت 16
1-9-6) نظريه 17
1-10) محدوديت ها و تنگناهاي تحقيق 18
2-1) مقدمه 19
2-2) تفاوت جغرافياي سياسي وژئوپلتيک 21
2-3) پيشينه تاريخي حکومت 21
2-3-1)پيدايش حکومت 22
2-4) پيدايش دولت 23
2-4-1) نظريه هاي پيدايش دولت در ايران 24
2-4-1-1) نظريه استبداد شرقي مونتسکيو و هگل 24
2-4-1-2) نظريه وجه دولت توليد آسيايي 24
2-4-1-3) نظريه دولتهاي آبي ( هيدروليک) 25
2-4-1-4) نظريه ضرورت امنيت و دفاع 25
2-4-1-5) نظريه انسان شناسي 26
2-4-1-6) نظريه حکومت ملکوتي – مردمي 26
2-5) نظريه پردازن جغرافياي سياسي 27
2-5-1) فردريک راتزل 27
2-5-2) آلفرد تايرماهان 30
2-5-3) سر هالفورد مکيندر 31
2-5-4) هاوس هوفر 32
2-5-5) کيلن 33
2-5-6) دونالدماينگ 35
2-5-7) الکساندر دو سورسکي 35
2-5-8) موگنتنا 36
2-5-9) ژان ژاک روسو 36
2-5-10) سوئل بي کوهن 36
2-5-11) زيبگنيو برژينسکي 37
2-5-12) يورديس فون لوهازن 38
2-5-13) فرانسيس فوکوياما 39
2-5-14) سامول بي هانتيگتون 40
2-6) نظريه هاي جغرافياي سياسي 41
2-6-1) نظريه هاي اروپاي جديد 42
2-6-2)مکتب هاي جغرافيايي 42
2-6-2-1)تأثير پذيرفردريک راتزل 43
2-6-2-2)بسمارک 44
2-6-2-3)هوس هوفر 44
2-6-2-4)مکتب فرانسوي 45
2-6-2-5)مکتب انگليسي 45
2-6-2-6)نظريه الفردتأيرماهان 46
2-6-2-7) نظريه نيکولاس اسپايکمن 48
2-7)ويژگيهاي جغرافيايي 50
2-7-1)موقعيت نسبي 50
2-7-2)موقعيت دريايي 50
2-7-3)موقعيت راهبردي / استراتژيک 51
2-7-4)وسعت واهميت آن 51
2-7-5) شکل واهميت آن 52
2-7-6)مرزها 52
2-7-7)پايتخت واهميت آن وسياست 52
2-8) نظريه تئوري هارتلند (HEART LAND THEORY) 53
2-9)نظريه تئوري ريميلند (RIMLAND THEORY) 54
2-10) نظريه قدرت دريايي (SEA POWER THEORY) 55
2-11) نظريه کمربند شکننده 56
2-12) نظريه فضاي حياتي 57
2-13) نظريه ارگانيکي 58
2-14) نظريه سيلاک 59
2-15) نظريه شرايبر 59
2-16) موقعيت جغرافيايي 59
2-17)ديدگاه روابط مبتني بر قدرت که به ويژگي سلسله مراتبي دولت ها در درون نظم جهاني تأکيد مي کند. 61
3-1) مشخصات جغرافيايي ايران 63
3-1-1) موقعيت جغرافيايي ايران 64
3-1-2) فلات ايران 66
3-1-3) کشور ايران 67
3-1-4) همسايگان و مناطق مرزي ايران 69
3-1-5) شکل جغرافيايي ايران 71
3-1-6) موقعيت رياضي 72
3-1-7) موقعيت نسبي 73
3-1-8) موقعيت منطقه اي 74
3-1-9)موقعيت جهاني 75
3-1-10) موقعيت بري 76
3-1-11) موقعيت بحري 76
3-1-12) موقعيت استراتژيکي 77
3-1-13) موقعيت حايل 78
3-1-14) موقعيت ترانزيتي 78
3-1-15) موقعيت ژئوپوليتيك ايران 80
3-1-15-1)تاثيرپذيري مسائل ژئوپلتيکي ايران از موقعيت جغرافيايي 81
3-1-15-2) عوامل جغرافيايي که در افزايش يا کاهش ژئوپلتيکي قدرت ايران نقش داشته و دارند 82
3-1-16) مسائل سياسي و جنگ 83
3-1-17) مسائل ژئواکونومي 84
4-1) سير تحولات حکومت در ايران 87
4-2) سير تكوين و تحول حكومت در ايران 92
4-3)ويژگي‌هاي عمده نظام‌هاي حکومتي ايران 102
4-4) جايگاه موقعيت جغرافيايي ايران در نظريه هاي ژئوپلتيکي 104
4-4-1)جايگاه ايران در تئوري ماهان 104
4-4-2)جايگاه موقعيت ايران در تئوري هارتلند مکيندر 105
4-4-3)جايگاه ايران در تئوري ريملند اسپايکمن 106
4-4-4)جايگاه ايران در تئوري کمربندهاي شکننده کوهن 106
4-4-5)جايگاه ايران در تئوري مرکز مرکز هاي يورديس فون لوهازن 108
4-4-6)جايگاه ايران در تئوري جهان بيني برژينسکي 108
4-4-7)جايگاه ايران در نظريه هاي جديد ژئوپليتيکي 109
4-4-8)جايگاه ايران در تئوري ژئوکالچرايمانوئل والرشتاين 110
4-4-9)جايگاه ايران در تئوري برخورد تمدن هاي هانتيگتون 111
4-5)تحليل حکومت يا نظام سياسي از منظر فضايي 112
4-5)هويت‌سازي ملي در دوران پهلوي اول 117
4-6) نوسازي در عصر پهلوي 117
4-7)دولت مطلقه، تجدد و هويت‌سازي ملي 119
4-8)فرآيند شکل‌گيري دولت مدرن 120
4-9)پهلويسم (ايران‌گرايي و شاه‌پرستي) 124
4-10)جنبش دانشجويي در ايران 125
5-1) مقدمه 127
5-2)ارزيابي فرضيه ها 128
5-2-1) فرضيه اول 128
5-2-2) فرضيه دوم 129
5-3) نتيجه گيري 129
منابع و مأخذ 131

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 سير تاريخي حکومت‌ها در ايران 101
چكيده
دراين پژوهش سعي شده که با بررسي نظريه هاي جغرافياي سياسي و تحولات آتي که در روند اين نظريه‎ها گذشته است يک بررسي اجمالي صورت گيرد. آلفرد ماهان بر نقش مناطق دريايي و هالفورد مکيندر بر نقش مناطق خشکي تاکيد مي کند. ساير نظريه ها ملهم از اين دو نفراست. هالفورد مکيندر بر نقش مناطق خشکي تاکيد مي کند هالفرد مکيندر، نظريه “هارتلند” يا قلب زمين را مطرح کرد. به نظر وي منطقه اروپا شرقي، هارتلند محسوب مي شد. در نظريه مکيندر: خاور ميانه جزء مناطق هلالي شکل محسوب مي شد و به همين دليل همواره جز مناطق کليدي کشمکش بين شوروي و امريکا بود. دکتري معروف رواساي جمهوري امريکا مانند دکترن ترومن و آيزنهاور در همين جهت بود. در سالهاي بعد يکي ديگر از نظريه پردازان ژئوپوليتيک به نام ان. جي. اسپايکمن با ايجاد تغيراتي در نظريه هارتلند نظريه ريميلند (مناطق حاشيه اي) را ارائه کرد. وي بر اين باور که هر دولتي مناطق ريميلند را کنترل کند بر جهان حکومت خواهد کرد. اس. بي کوهن نظريه” کمربندهاي شکننده” را مطرح کرد.
اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي، تحليلي مي باشد و مبتني بر روش كتابخانه اي انجام مي پذيرد. اطلاعات اسنادي و كتابخانه اي از طريق مراجعه به كتب ، مجلات علمي و پژوهشي ، مقالات و سايت هاي اينترنتي گردآوري شده است. مطالعات كتابخانه اي ، بعنوان محور اصلي و اساسي در زمينه دسترسي به اطلاعات و منابع مورد نظر قرار گرفته است و سعي گرديده با فيش برداري از منابع مختلف و تاكيد بر منابع مهم كتابخانه اي زمينه قوام يابي اطلاعات تحقيق بيشتر گردد. اطلاعات به دست آمده بعد از طبقه بندي، مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفته و در اين رابطه از جداول و نقشه هاي مربوط به موضوع نيز استفاده گرديده است. به طور کلي محتوا، قلمرو و موضوعات مورد بحث را مي توان در چند مورد زير بيان داشت:
الف. نظرات و انديشه هاي جغرافياي سياسي (از جمله مباحث پيرامون تأثير جغرافيا بر سياست) و ژئوپلتيک.
ب. چون هدف بررسي جغرافياي سياسي يک واحد سياسي خاص مي باشد، بايد حداقل به چند زمينه و عامل توجه نمود که عبارتند از:1. علت وجودي. 2. جغرافياي سياسي سرزمين و ويژگي هاي طبيعي آن شامل مباحثي مانند موقعيت و انواع آن، وسعت، شکل، ناهمواري ها، آب و هوا، منابع معدني، و غيره. 3. جغرافياي سياسي مرزهاي بين المللي. 4. اهميت مراکز سياسي يا پايتخت کشور. 5. انواع، ميزان و شکل کنترل سرزميني. 6. جمعيت و ترکيب اجتماعي و نحوة توزيع سرزميني آن. 7. شبکة راه هاي ارتباطي.
واژگان كليدي: نظريه هاي جغرافياي سياسي، حکومت، ايران،

1-1) مقدمه
در اين فصل پيرامون چارچوب تحقيق ابتدا بيان مسئله تحقيق پرداخته و سپس سوالات تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، ضرورت تحقيق، انگيزه تحقيق، اهداف تحقيق، اهميت موضوع تحقيق، محدوده مورد مطالعه، سوابق تحقيق، ؛روش تحقيق و مراحل آن ، با تشريح ابعاد هر يك بيان مي شود.
ايران بزرگ (همچنين ايران زمين و يا ايرانشهر) محدوده جغرافيايي و حوزه تمدني فلات ايران و جلگه‌هاي مجاور آن، شامل ايران کنوني، بخش اعظم قفقاز، افغانستان و آسياي مرکزي است، که گهگاه از آن با عنوان پارس بزرگ هم ياد مي‌کنند.
عنوان ايران صرفا محدود به بخش غربي آن که هم اکنون به اين نام خوانده مي‌شود، نيست و تمام مرزهاي سياسي کشوري که تحت تسلط ايرانيان بود همچو بين النهرين و اغلب ارمنستان و جنوب قفقاز را هم در بر مي‌گيرد. مفهوم ايران بزرگ از جهات گوناگون ريشه در تاريخ چند هزار ساله آن دارد و به دوران نخستين امپراتوري پارس بازمي گردد. در دوران جديد، ايران بسياري از سرزمينهاي خود را از دست داد از جمله واگذاري عراق به امپراتوري عثماني (???? ميلادي)، واگذاري افغانستان به بريتانيا طي قرار داد پاريس در ???? ميلادي و ???? ميلادي و واگذاري سرزمينهاي قفقاز به روسيه در قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي؛ عهدنامه ترکمانچاي در سال ???? و پس از نبرد روسيه و ايران، استانهاي قفقازي ايران را براي هميشه به روسيه واگذار کرد و مرزهاي جديد در طول رودخانه ارس شکل گرفت. بر طبق عهدنامه گلستان در سال ????، مناطق ارمنستان، جمهوري آذربايجان و شرق گرجستان که پيشتر بخشي از ايران بودند، به روسيه واگذار شدند. در اثر اين تجزيه تاريخي کشورها و ملت‌هاي جديدي تحت نفوذ روسيه و انگلستان شکل گرفتند که اگرچه از طريق زبان يا فرهنگ با ايران پيوستگي داشتند اما جوامع خاص خود را شکل دادند. در سال ???? در زمان سلطنت رضا شاه، نام ايران رسما در مجامع بين المللي به عنوان نام بخش بجا مانده از سرزمين ايران بکار رفت. ( http://fa. wikipedia. org/wiki )
تاريخ ايران به معني سرزمين آريائيها با مهاجرت گروهي از اقوام آريائي به داخل فلات ايران آغاز مي شود. در متون زرتشتي، از سرزمين کهن ايرانيان با نام ايران ويج ياد شده است. (دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1380، 523). ايران سرزميني نسبتاً مرتفع که بخش عمده اي از فلات ايران را در بر مي گيرد در ميان 25 درجه تا 5/39 درجه عرض شمالي و 40 تا 63 درجه طول شرقي در قاره آسيا و در جنوب غربي اين قاره قرار دارد. ايران کنوني داراي شکل شبه لوزي است که قطر بزرگ آن 2250 کيلومتر از دامنه آرارات در شمال غربي تا بندر گواتر در جنوب شرقي امتداد دارد. مساحت ايران 1,648,195 کيلومتر مربع مي باشد. ايران در منطقه خاورميانه و در همسايگي کشورهاي ارمنستان ، آذربايجان و ترکمنستان در شمال و ترکيه و عراق در غرب و افغانستان و پاکستان در شرق مرز خشکي دارد. درياي کاسپين در شمال ايران با روسيه، قزاقستان, آذربايجان و ترکمنستان و در جنوب بوسيله درياي عمان و خليج فارس با کشورهاي عراق، کويت، بحرين، قطر، امارات متحده عربي، عمان و پاکستان همسايه مي باشد. (همان، 499)

1-2) بيان مسئله
جغرافياي سياسي شاخه‏اي از علم جغرافياست که تأثيرپذيري و تأثيرگذاري سياست و قدرت در محيط جغرافيايي و به بيان ديگر، تأثير تصميمات سياسي بر محيط جغرافيايي را مورد کاوش و بررسي قرار مي‏دهد. نقش ويژه جغرافياي سياسي، سازماندهي سياسي فضا در سطح محلي، ملي و منطقه‏اي است و ژئوپليتيک که به طور سنتي بر اساس اطلاعات، ديدگاه‏ها و تکنيک‏هاي جغرافيايي به مسائل سياست خارجي کشورها مي‏پردازد، يک نوع جغرافياي سياسي کاربردي قلمداد مي‏شود. طرح مدل‏هاي فضايي براساس الزامات جغرافيايي، به عنوان راهنمايي براي سياست خارجي کشورها را، ابتدا جغرافي‏دانان ارائه کردند و سپس کاربرد وسيعي در سياست عملي پيدا کرد. 3 جغرافياي سياسي پديده‏هاي سياسي را در فضاي دروني يک کشور مورد بحث قرار مي‏دهد که به طور سنتي شامل مفاهيمي مانند مرز، ملت، حکومت و سرزمين است. نظر به اين که يک کشور در بطن مطالعات جغرافياي سياسي جاي دارد از پيوند سه عامل ملت، حکومت و سرزمين، کشور تشکيل مي‏شود؛ بنابراين همه موضوعات مرتبط با اين مفاهيم، مانند ريشه‏يابي مسائل قومي، جريانات مهاجرت، تحليل قدرت سياسي نواحي شهري، تحليل فضايي قدرت سياسي در سطح کشور، تقسيمات کشوري و رقابت‏هاي مکاني، دولت محلي،

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، اساسنامه رم، منشور ملل متحد