پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………..6
تقسیم بندی کانسارهای منگنز (پارک و مک دیارمید 1975) …………………………………………………8
1-5-2تقسیم بندی کانسارهای منگنز (گیلبرت و پارک 1977) ……………………………………………………………..8
1-6 اکتشاف و ارزیابی ذخایر منگنز…………………………………………………………………………………………………………………..14
1-7روش های عمده استخراج منگنز…………………………………………………………………………………………………………………14
1-8کاربردهای منگنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-9توزیع منگنز در دنیا……………………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-9-1تولید منگنز در ایران………………………………………………………………………………………………………………………17
1-9-2 تولید منگنز در دنیا و توسعه های اخیر……………………………………………………………………………………….18
فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..21
روش های فرآوری منگنز
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-2 سنگ جوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-3 پرعیارسازی به روش ثقلی………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-4 پرعیارسازی به روش مغناطیسی……………………………………………………………………………………………………………….24
2-5 پرعیارسازی به روش فلوتاسیون………………………………………………………………………………………………………………..24
2-6 روش تشویه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-7 پرعیارسازی به روش لیچینگ…………………………………………………………………………………………………………………..25
2-7-1 لیچینگ کاهشی با محلول یون آهن……………………………………………………………………………………………..28
2-7-2 لیچینگ کاهشی توسط سولفور دیاکسید یا محلولهای سولفیت……………………………………………….30
2-7-3 لیچینگ کاهشی با استفاده از کاهندههای ارگانیک…………………………………………………………………………31
2-7-4 لیچینگ الکترو-کاهشی…………………………………………………………………………………………………………………….39
2-7-5 لیچینگ همزمان منگنز (IV) و کانیهای سولفیدی……………………………………………………………………….39
2-7-6 لیچینگ با هیدروژن پراکسید…………………………………………………………………………………………………………….40
2-7-7 لیچینگ در محلول اسید هیدروکلریک……………………………………………………………………………………………..42
2-7-8 لیچینگ با نیتروژن دیاکسید و محلول نیتریک اسید……………………………………………………………………….43
2-8 استحصال منگنز از محلول های لیچینگ…………………………………………………………………………………………………..45
2-8-1 بازیابی منگنز به روش استخراج حلالی……………………….. …………………………………………………………………46
2-8-2 بازیابی منگنز به روش رسوب شیمیایی…………………………………………………………………………………………..46
2-8-3 بازیابی منگنز به روش تبادل یونی………………………………………………………………………………………………….. 47
2-8-4 مطالعه انجام شده برای بازیابی منگنز……………………………………………………………………………………………….47
2-8-4-1 ترسیب منگنز و آهن…………………………………………………………………………………………………………………..48
2-9 تولید منگنز الکترولیتی…………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-10 تولید منگنزدی اکسید الکترولیتی ……………………………………………………………………………………………………….50
2-11 تولید منگنز دی اکسید شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………..50
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..51
معرفی مواد،روش ها و تجهیزات
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………52
3-2 تهیه نمونه………………………………………………………………………………………………………… …………………………….. …….. 52
3-3 شناسایی نمونه………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… 52
3-3-1 تجزیه شیمیایی نمونه…………………………… …………………………… ………………………….. ………………………….. 52
3-3-2 مطالعات پراش پرتو ایکس(XRD) ……………………………………………………………………………………………..53
3-3-3 مطالعات میکروسکوپی………………………………………………………………………………………………………………….53
3-3-4 تجزیه سرندی و تعیین دانه بندی و عیار کانسنگ منگنز…………………………………………………………….55
3-3-5 مطالعات درجه آزادی…………………………………………………………………………………………………………………………57
3-4 پرعیارسازی منگنز……………………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-4-1 آزمایش پرعیارسازی با جیگ………………………………………………………………………………………………………….58
3-4-2 آزمایش های پرعیارسازی با میزلرزان……………………………………………………………………………………………..59
3-4-3 آزمایش های پرعیارسازی به روش مغناطیسی………………………………………………………………………………59
3-4-4 انجام آزمایش های پرعیارسازی به روش فلوتاسیون………………………………………………………………………60
3-4-5 روش آزمایش های پرعیارسازی به روش لیچینگ…………………………………………………………………………60
3-4-5-1 تئوری سینتیک لیچینگ……………………………………………………………………………………………………..61
الف- نفوذ از لایه مایع…………………………………………………………………………………………………………………….63
ب-نفوذ از میان خاکستر………………………………………………………………………………………………………………..64
ج- واکنش شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………………….64
3-4-6 روش انجام آزمایش های سینتیک………………………………………………………………………………………………………66
3-4-7 نرم افزار طراحی آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………. 66
3-4-8 روش انجام آزمایشها ……………………………………………………………………………………………………………………….69
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
بحث و نتایج
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4-2 آزمایش های جیگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4-3 نتایج آزمایش های میزلرزان………………………………………………………………………………………………………………………72
4-4 نتایج آزمایش های پرعیار سازی به روش مغناطیسی……………………………………………………………………………….77
4-5 نتایج آزمایش های پرعیار سازی به روش فلوتاسیون………………………………………………………………………………..80
4-6 نتایج آزمایش های پرعیار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره 35-25، 45-35، 55-45 Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کانه، EDX، هیدروژنپراکسید