تحقیق با موضوع توزيع، واحدهاي، عملکردي

دانلود پایان نامه ارشد

سپاس بي کران پروردگار يکتا را که هستي مان بخشيد و به طريق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشيني رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چيني از علم و معرفت را روزيمان ساخت.
تشکر وامتنان خالصانه خود را از زحمات استاد ازجمندمسرکار خانم موسوي به عنوان استاد محترم راهنما که با هدايت و حمايت هاي خود اينجانب را در کليه مراحل پژوهش ياري نمودند ابراز مي نمايم و سلامتي روز افزون ايشان را آرزومندم.
مراتب سپاس و قدرداني خود را از جناب آقاي دکتر کاظم نژاد ليلي استاد محترم آمار که با ارائه پيشنهادات ارزنده و سازنده خود درتنظيم فصول آماري ياريگرم بوده اند ابراز مي دارم.
از استاد محترم مشاوره جناب آقاي مقدم نيا رياست محترم دانشکده که در طول اين مدت با کمک هاي ارزنده و دلسوزانه و نظرات سازنده خود مرا ياري نمودند کمال تشکر را دارم.
از سرکار خانم دکتر قنبري و جناب آقاي مقصودي اساتيد محترم ناظر که با نهايت دقت و با رهنمودهاي ارزنده خود مرادر بهتر شدن اين پژوهش ياري نمودند کمال تشکر و قدرداني را دارم.
از جناب آقاي دکتر اشرف که همواره از نظرات سازنده ايشان در طول انجام اين پژوهش بهره بردم صميمانه تشکر مي کنم.
مراتب تشکر خود را از جناب آقاي دکتر فرمانبر معاونت محترم پژوهشي ، سرکار خانم ميرحق جو معاونت محترم دانشکده و سرکار خانم پارياد مسئول محترم کارشناسي ارشد ، به پاس زحمات و رهنمودهايشان ابراز مي دارم.
مراتب تشکر خود را از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان که با تصويب پايان نامه به عنوان طرح تحقيقاتي در تأمين هزينه هاي پژوهش ياري رسان بوده اند اعلام مي دارم.
همچنين از همکاري صميمانه پرسنل محترم شاغل در بخش هاي آي سي يو بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان قدر داني مي نمايم.
در ادامه سپاس و تشکر خود را از پرسنل محترم کتابخانه ، آ موزش و سمعي -بصري ابراز مي دارم.
در نهايت مراتب امتنان خود را از کليه کساني که به عنوان آزمودني در اين پژوهش شرکت داشته اند اعلام مي دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات

1- 1 مقدمه (بيان مسئله)………………………………………………………………………………………………………………….2
1- 2 اهداف پژوهش (هدف کلي و اهداف ويژه)………………………………………………………………………………10
1- 3 سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-4 تعاريف علمي واژه ها………………………………………………………………………………………………………..13و12
1-5 تعاريف عملي واژه ها……………………………………………………………………………………………………….13و12
1-6 محدوديت هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..13
1-7پيش فرض ها…………………………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم: زمينه و پيشينه تحقيق
2-1 چهارچوب پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….16
2-2 مروري بر مطالعات انجام شده …………………………………………………………………………………………..38

فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….61
3-2نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3 جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………61
3-4 مشخصات واحدهاي مورد پژوهش……………………………………………………………………………………….61
3-5 تعيين حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………….62
3-6 محيط پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………62
3-7 ابزار گرد آوري داده ها………………………………………………………………………………………………………..62
3-8 اعتبار واعتماد علمي ابزار……………………………………………………………………………………………………64
3-9 روش گردآوري داده ها………………………………………………………………………………………………………..66
3-10 روش هاي تجزيه وتحليل آماري داده ها…………………………………………………………………………….66
3-11 ملاحظات اخلاقي…………………………………………………………………………………………………………………68

فصل چهارم:نتايج پژوهش:
4-1 يافته هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….70
4-2جداول و نمودارها………………………………………………………………………………………………………………….71

فصل پنجم: بحث وبررسي يافته ها
5-1 تجزيه وتحليل يافته ها………………………………………………………………………………………………………….106
5-2 نتيجه گيري نهايي………………………………………………………………………………………………………………..127
5-3 کاربرد يافته ها…………………………………………………………………………………………………………………….131
5-4 پيشنهادات براي پژوهش هاي بعدي…………………………………………………………………………………….132
5-6فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….133

پيوست ها
فهرست جداول فصل چهار
جدول 4-1 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب جنس………………………………………………………….71
جدول 4-2 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب سن……………………………………………………………71
جدول 4-3 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب مدرک تحصيلي……………………………………….72
جدول 4-4 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب وضعيت استخدامي……………………………………..72
جدول 4-5 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب نوبت کاري………………………………………………..73
جدول 4-6 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب نوع نوبت کاري…………………………………………73
جدول 4-7 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب بخش ويژه وبيمارستان……………………………..74
جدول 4-8 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب نوع بخش ويژه ………………………………………..74
جدول 4-9 : شاخص هاي پراکندگي مرکزي صفات کمي واحدهاي مورد پژوهش ………………………75
جدول 4-10 : توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه درحيطه محيطي از
ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش…………………………………………………………………………..76
جدول 4- 11 : توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه درحيطه سازماندهي
از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش………………………………………………………………………….77
جدول 4- 12 : توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه درحيطه تکنولوژي و
تجهيزات از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش……………………………………………………………78

جدول 4- 13 : توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه درحيطه وظايف از ديدگاه
نمونه هاي مورد پژوهش………………………………………………………………………………………79
جدول 4-14: توزيع موانع عملکردي همراه تجربه شده مربوط به همکاري کمک بهيار(در صورت داشتن
کمک بهيار) به تفکيک سوالات مطروحه از ديد گاه نمونه هاي مورد پژوهش……………..80
جدول 4 – 15 : توزيع موانع عملکردي همراه تجربه شده مربوط به کمک و همکاري ساير پرستاران
(درصورت نياز)به تفکيک سوالات مطروحه از ديد گاه نمونه هاي مورد پژوهش………….81
جدول 4 – 16 : توزيع موانع عملکردي همراه تجربه شده مربوط به کمک و همکاري منشي بخش
(درصورت نياز) به تفکيک سوالات مطروحه ازديد گاه نمونه هاي مورد پژوهش …………..82
جدول 4- 17 : توزيع موانع عملکردي همراه تجربه شده مربوط به فضاي بخش و تخت/اتاق بيمار به تفکيک
سوالات مطروحه از ديد گاه نمونه هاي مورد پژوهش……………………………………………………………..83
جدول 4 – 18: مقايسه نمرات موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک چهار حيطه اصلي (محيطي،
تکنولوژي و تجهيزات سازماندهي و وظايف) از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش……..84
جدول 4 -19 : مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات تجربه شده درحيطه هاي موانع عملکردي همراه
(کمک و همکاري کمک بهيار، کمک ساير پرستاران،کمک منشي بخش و فضاي بخش
وتخت/اتاق بيمار) توسط نمونه هاي مورد پژوهش از ديدگاه آنان ……………………………87

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی 35-25، 45-35، 55-45 Next Entries تحقیق با موضوع عملکرد کارکنان، پرستاران شاغل