تحقیق درمورد عین تعهد، اجرای عین تعهد، فورس ماژور

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند در کنوانسیون های بین المللی نظیر CESL برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است(نظیر اعطا مهلت اضافی ،جبران خسارت با پرداخت جریمه و غیره ) . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در کنوانسیون CISG در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، و متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد به این عناوینی نظیر هاردشیپ و نظریه عدم پیش بینی هیچ توجهی ننموده است.
کلمات کلیدی :
اجرای عین تعهدات تعهدات، عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)،فورس ماژور،هاردشیپ،الزام به اجرای تعهد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کليات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………
1-2- بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………..
1-3- ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………
1-4- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………
1-5- اهداف عملي انجام تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..
1-6- اهداف کاربردي………………………………………………………………………………………………………………………..
1-7- فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..
1-8- سوابق مربوط به موضوع…………………………………………………………………………………………………………….
1-9- تعريف مفاهيم و واژگان…………………………………………………………………………………………………………….
1-10- روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………….
1-11- روش گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………
1-12- ابزار گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم : مفاهيم……………………………………………………………………………………………………………………
2-1- مفاهيم(تعريف، ماهيت، اقسام)…………………………………………………………………………………………………….
2-2- مبحث اول: تعريف اجراي عيني تعهد…………………………………………………………………………………………..
2-3- مبحث دوم : ماهيت اجرايي تعهد…………………………………………………………………………………………………
2-4- مبحث سوم : اقسام اجراي تعهد …………………………………………………………………………………………………
.2- 5- گفتار اول : اجراي اختياري تعهد……………………………………………………………………………………………….
2- 6-گفتار دوم: اجراي اجباري تعهد……………………………………………………………………………………………………
2-7- مباني اجرايي تعهدات ………………………………………………………………………………………………………………..
2-8- مبحث اول : تبيين قاعده لزوم……………………………………………………………………………………………………..
2-9- مبحث دوم : بررسي ادله و مدلول قاعده ………………………………………………………………………………………
2-10- گفتار اول – ادله قاعده لزوم………………………………………………………………………………………………………
2-11- بند اول : در فقه……………………………………………………………………………………………………………………….
2-12- دلايل اجتهادي ………………………………………………………………………………………………………………………
2-12-1- کتاب………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-12-2- روايات……………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1-2-3- بناي عقلا …………………………………………………………………………………………………………………………
2-13- دلايل فقاهني…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-13-1- قاعده استصحاب ………………………………………………………………………………………………………………..
2-13-2- قاعده تسلط………………………………………………………………………………………………………………………..
2-14- بند دوم : در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………..
2- 15- نظر موافقين……………………………………………………………………………………………………………………………
2- 16- نظر مخالفين…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-17- اثر پذيرش هر يک از دو نظر…………………………………………………………………………………………………….
2-18- گفتار دوم: مدلول قاعده لزوم…………………………………………………………………………………………………….
2-19- بند اول : ترديد در لزوم و جواز عقد………………………………………………………………………………………….
2-20-بند دوم:ترديد در فرد لازم يا جايز بودن……………………………………………………………………………………….
2-21- بند سوم: ترديد در وجود حق فسخ…………………………………………………………………………………………….
2-22- منابع قانوني اجراي عين تعهد……………………………………………………………………………………………………
2-23- مبحث اول: حقوق موضوعه………………………………………………………………………………………………………
2-24- گفتار اول : در حقوق موضوعه ايران…………………………………………………………………………………………
2-24-1 بند اول : در قانون مدني………………………………………………………………………………………………………….
2-25- گفتار دوم : کنوانسيون بيع بين المللي………………………………………………………………………………………..
2-26 گفتار :اصول اروپايي حقوق قراردادها…………………………………………………………………………………………..
2-27- بنداول: بررسي ماده 101………………………………………………………………………………………………………….
2-28- بند دوم : بررسي ماده 102………………………………………………………………………………………………………..
2-29- مبحث دوم:استثنائات قانوني عين تعهد……………………………………………………………………………………….
2-30- گفتار اول : در حقوق ايران……………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم : شرايط و موانع اجراي عين تعهد………………………………………………………………………………..
3-1- بخش اول : شرايط اجراي عين تعهد…………………………………………………………………………………………….
3-2- مبحث اول از موضع تعهد…………………………………………………………………………………………………………..
3-3- گفتاراول: عدم الهام در مقام اجراي تعهد……………………………………………………………………………………….
3-4- گفتار دوم : موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………………
3-5- بخش دوم : موانع اجراي عين تعهدات…………………………………………………………………………………………
3-5-1- گفتار اول : بطلان…………………………………………………………………………………………………………………..
3-6-سررسيدن زماني درعقودوتعهدات موقت……………………………………………………………………………………….
3-7- اوضاع و احوال اقتصادي و اثر تغيير

پایان نامه
Previous Entries پیش آزمون، انگیزش پیشرفت، انگیزش پیشرفت تحصیلی Next Entries تحقیق درمورد عین تعهد، جبران خسارت، اجرای عین تعهد