روش های تدریس، پیشرفت تحصیلی، علوم تجربی

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت علوم و تحقيقات و فناور

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشکر وقدردانی……………………………………………………………………………………………………………………………..د
تقدیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..ه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1-فصل اول:کلیات
1-1-مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-3-ضرورت واهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..9
1-4-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….12
1-5-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..12
1-6-تعاریف نظری واژگان بکار رفته درتحقیق……………………………………………………………………………….13
1-7- تعاریف عملیاتی واژگان بکار رفته درتحقیق…………………………………………………………………………15

2-فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1-مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….18
2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-1-2-.تعریف روش تدریس…………………………………………………………………………………………………. 21
2-1-3-اهمیت شناخت روش های تدریس………………………………………………………………………………….24
2-1-4-تناسب سنجی روش های تدریس……………………………………………………………………………………24
2-1-5-تناسب روش های تدریس با اهداف آموزشی…………………………………………………………………….24
2-1-6-تعریف بدیعه پردازی……………………………………………………………………………………………………..26
2-1-7-هدف الگوی بدیعه پردازی…………………………………………………………………………………………….32

2-1-8-اثرات آموزشی .پرورشی الگوی تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………32
2-1-9-مزایای روش بدیعه پردازی…………………………………………………………………………………………….33
2-1-10-مراحل اجرای الگوی بدیعه پردازی………………………………………………………………………………..34
2-1-11-شرح وبسط قیاس……………………………………………………………………………………………………….35
2-1-12-کاربردقیاس در علوم تجربی………………………………………………………………………………………….35
2-1-13-نقش الگوی بدیعه پردازی درعلوم تجربی……………………………………………………………………….36
2-1-14-چارچوب اجرای روش تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………………….38
2-1-15-مهم ترین ویژگی روش تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………………….42
2-1-16-روش های تدریس سنتی ومتداول…………………………………………………………………………………..44
2-1-17-ماهیت یادگیری…………………………………………………………………………………………………………….48
2-1-18-تعاریف یادگیری…………………………………………………………………………………………………………..48
2-1-19-انواع یادگیری……………………………………………………………………………………………………………….50
2-1-20-عوامل موثر بریادگیری………………………………………………………………………………………………….51
2-1-21-بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………..52
2-1-22-پیشینه نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………..53
2-1-23-یادداری………………………………………………………………………………………………………………………..53
2-1-24-انگیزه پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………57
2-1-25-نقش انگیزش در یادگیری……………………………………………………………………………………………….60
2-2-مبانی تجربی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….65
2-2-1-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………65
2-2-2-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….68
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….72
3-2-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………72
3-3-روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………………………….72
3-4-روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..72

3-5-ابزارهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………72
3-6-روش اجرای آموزش بدیعه پردازی………………………………………………………………………………………..73
3-7-روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..75
3-8-روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………..77
3-9-روش پایایی پرسشنامه های مورد استفاده………………………………………………………………………………..78
3-11-چگونگی نمره گذاری وتحلیل پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی………………………………………79
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-2-مقایسه وتحلیل پیش آزمون ها………………………………………………………………………………………………83
4-3-مقایسه وتحلیل آزمون های یادگیری……………………………………………………………………………………..85
4-4-مقایسه وتحلیل آزمون های یادداری……………………………………………………………………………………….85
4-5-مقایسه وتحلیل آزمون های انگیزش پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………..
فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
5-1-مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………..
5-2-خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….86
5-3-بحث وتفسیر یافته ها………………………………………………………………………………………………………….87
5-4-پیشنهادات
5-1-4-پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………92
5-2-4-پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..94
5-5-محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………95
فهرست منابع:
الف-منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………98.
ب-منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل یکم

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :

با ورود به هزاره سوم ميلادي ،دانش تجربي نو و پيشرفت هاي فن آوري اين امكان را فراهم ساخته است كه بازنمايي ذهني انسان از كره زمين به « دهكده جهاني » و بزرگراه هاي اطلاعاتي بهبود يافته و ضرورت چاره جويي در مسائل اجتماعي،اقتصادي، فرهنگي و در مجموع بهره مندي از كيفيت بهزيستي و با هم زيستي بيش از پيش احساس می گردد(احقر1383).از آنجايي كه آموزش و پرورش در شكل دهي سرمايه انساني و اجتماعي نقش تعيين كننده اي داشته است بنابراین؛انتظار مي رود نسل امروز را براي زندگي در جامعه فردا آماده سـازد و با توجه به اهميت علوم تجربی ،آگـاه بودن از وضعيت و ماهيت دانش علمي ،چگونگي خلق آن و وابستگي به آن ،نه تنها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ایالات متحده، دوران کودکی، ابتلا به بیماری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع شاپوری،1386)، PH، کوالان