پایان نامه با موضوع الکلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73، تهيه، ميكروارگانيسم

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………38
1-3-8- معایب تشخیص کلاسیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
1-4-8- برتری روشهای تشخیص مولکولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
1-1-9- اپیدمیولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
1-1-10- پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
1-1-11- درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-1 واکسن های کونژوگه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-2- واکسن‌های Hib…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
2-3- پاسخ های واکسن کونژوگه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-4- پاسخ های واکسن پلی‌ساکاریدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-5- عوامل دخیل در ایمونوژنسیتی واکسن های کونژوگه پلی ساکاریدی – پروتئینی……………………………………………………………………………………….51
2-5-1- طول زنجیره پلی ساکاریدی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-5-2- نوع اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
2-5-3- مولکول های حامل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
2-6-EDC یا EDAC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
2-7- کونژوگاسیون به روش آمیداسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
2-8- تهیه کونژوگه ایمونوژن هاپتن1 – حامل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
2-9- پروتئین های حامل مناسب برای ایجاد کونژوگه های آنتی ژنیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-10- ادجوانت های مناسب در طراحی واکسن کونژوگه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
2-11- سنجش فعاليت باكتري كشي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
فصل سوم- مواد و روش ها
3-1-1 مواد و وسایل لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
3-2-1- تهيه ميكروارگانيسم هاي به كار گرفته شده در اين مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
3-2-2-باز كردن سویه باکتری همو فیلوس آنفولانزای تیپ b ليوفيليزه و کشت آن…………………………………………………………………………………………………66
3-2-3-فرآوردن و تخلیص PRP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
3-2-4- تهیه بذر محیط کشت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-2-5-تیمار عصاره مخمر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-2-6-آماده کردن فرمانتور و تلقیح بذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
3-2-7-نمونه گیری از فرمانتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-2-8- مرحله رسوب دهی الکلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
3-2-9- مرحله الکل زنی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع نفت و گاز Next Entries منابع تحقیق با موضوع افغانستان، انقلاب اکتبر، رودخانه ارس