منابع پایان نامه با موضوع افشای اختیاری، آزمون فرضیه، ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

ی ، كه زحمت داوري اين پايان نامه را برعهده گرفتند كمال تشكر را داشته باشم.

تقدیم به :
زنده ياد مادر م؛ او كه تنها دلیل حركت در روزهاي سراسر نااميديم بود
و
پدرم ؛ به پاس محبتها و گذشتهای بی پایان اش

«خداوندا ، اين توفيق نيز جز در سايه مرحمت تو ميسر نبود، اميد كه مرا در ادامه اين مسير نيز از لطف خود محروم نسازي.»

فهرست مطالب

صفحه عنوان
چکیده فارسی ……………………………………………. 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه …………………………………………………… 3
1-2 بیان مسئله ………………………………………………… 4
1-3 اهداف تحقیق ……………………………………………… 6
1-4 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ………………….. 7
1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………. 8
1-6 روش تحقیق ………………………………………………. 8
1-7 قلمرو تحقیق ………………………………………………. 8
1-8 جامعه و حجم نمونه ……………………………………….. 9
1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ……………. 9
1-10 واژه های کلیدی تحقیق …………………………………… 9
1- 11 چارچوب کلی تحقیق ……………………………………… 11

فصل دوم : مطالعات نظری
2-1 مقدمه …………………………………………………….. 13
2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری ……………………………. 13
2-3 مبانی نظری افشا در حسابداری ……………………………. 15
هدف از افشا
مخاطبین افشا
محتوای افشا
میزان افشا
روش های افشا
2-4 رعایت انصاف در افشای اطلاعات ……………………….. 25
پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات
تئوری لِو
دیدگاه گ آ ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده
دستاوردهای کمیته جنکینز
جایگاه افشا در بازار سرمایه ………………………………. 28
هزینه های افشا …………………………………………… 30
مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری ……………………… 32
انگیزه های افشای اختیاری ……………………………….. 34
فرضیه معاملات بازار سرمایه
فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت
فرضیه سهام جایزه
فرضیه هزینه دعاوی حقوقی
فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت
فرضیه هزینه خصوصی
ساختار مالکیت …………………………………………….. 38
تعریف ساختار مالکیت
ساختار مالکیت و نظریه نمایندگی
ساختار مالکیت و افشای اختیاری
سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری …………………… 43
مروری بر مطالعات پیشین …………………………………. 44
مطالعات خارج از ایران
مطالعات داخل ایران
فصل سوم : روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)
3-1 مقدمه …………………………………………………….. 51
3-2 روش تحقیق ……………………………………………….. 51
3-3 فرضیه تحقیق و مبانی نظری آن …………………………… 51
3-4 جامعه آماری تحقیق ………………………………………. 53
3-5 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………… 54
3-6 روش جمع آوری داده ها…………………………………… 55
3-7 قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………… 56
3-8 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها ……………….. 56
متغیر وابسته تحقیق
متغیرهای مستقل تحقیق
متغیرهای کنترلی تحقیق
مدل تحقیق ……………………………………………….. 58
نحوه آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………. 59
مدل رگرسیون
آزمون خودهمبستگی جملات خطا
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون های مرتبط با انتخاب نوع مدل
تحلیل توصیفی داده ها
3-11 خلاصه فصل …………………………………………….. 67
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه …………………………………………………. 69
4-2 آماررسیر توصیفی متغیرهای تحقیق …………………….. 69
4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ……… 74
4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق ……………….. 75
4-5 بررسی همخطی بین متغیرهای تحقیق ………………….. 77
4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………….. 77
برآورد مدل
تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق
تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق
سایر یافته های تحقیق
خلاصه تحقیق …………………………………………. 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ……………………………………………….. 85
5-2 خلاصه و نتیجه گیری …………………………………. 85
نتایج حاصل از فرضیه اول
نتایج حاصل از فرضیه دوم
نتایج سایر یافته های تحقیق
بررسی تطبیقی یافته های تحقیق ………………………. 89
پیشنهادهای تحقیق …………………………………….. 90
پیشنهادهایی مبنی بر نتایج تحقیق
سایر پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
پیوستها و ضمائم
چک لیست افشای اختیاری …………………………………… 93
– خروجی های نرم افزار آماری ……………………………….. 95
115 فهرست منابع و مأخذ ……………………………………………..
چکیده انگليسي ……………………………………………………….. 121

فهرست جدول ها
صفحه عنوان
3-1 جدول روند غربالگري جامعه آماري ……………………………………………………………….. 54
3-2 جدول پارامترهاي محاسبه تعداد و نمونه آماري تحقيق ……………………………………………… 55
3-3 جدول جدول تحليل واريانس ………………………………………………………………………. 61
4-1 جدول آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق ………………………………………………………………… 71
4-2 جدول نتايج آزمون نرمال بودن متغير وابسته تحقيق ………………………………………………….. 74
4-3 جدول نتايج آزمون نرمال بودن متغير وابسته تحقيق بعد از فرايند نرمال سازي ……………………….. 75
4-4 جدول ماتريس ضرايب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي تحقيق ……………………………………….. 76
4-5 جدول جدول نتايج آزمون چاو براي مدل تحقيق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتقال دانش، انتقال اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتقال دانش، انتقال اطلاعات