منابع پایان نامه درمورد ابزار پژوهش، توسعه مدل، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول- کليات پژوهش 1
1-1 مقدمه 1
1-2 بيان موضوع 2
1-3 اهميت موضوع 4
1-4 مروري بر ادبيات پژوهش 8
1-4-1 توانمند‌سازي شغلي کارکنان 8
1-4-2 عملکرد شغلي 9
1-4-3 ارتباطات 10
1-4-4 روابط آفلاين (رو‌‌ در رو) 11
1-4-5 روابط آنلاين 11
1-4-6 شبکه‌هاي ارتباطي 12
1-4-7 شبکه اجتماعي 12
1-5 ا هداف پژوهش 14
1-6 سوالات پژوهش 14
1-7 فرضيات پژوهش 15
1-8 روش پژوهش 16
1-9 مفاهيم و واژگان کليدي 16
1-9-1 شبکه ارتباطي 16
1-9-2 شبكه روابط آفلاين 16
1-9-3 شبکه‌ روابط آنلاين 17
1-9-4 ارتباط مستقيم آفلاين 17
1-9-5 ارتباط غير مستقيم آفلاين 18
1-9-6 ارتباط مستقيم آنلاين 18
1-9-7 ارتباط غير مستقيم آنلاين 18
1-9-8 شبکه اجتماعي 18
1-9-9 تکامل ( رابطه مکمل) 19
1-9-10 عملکرد شغلي (متغير وابسته) 19
1-10 قلمرو پژوهش 20
1-11 ساختار پژوهش 20
1-12 جمع بندي 22
فصل دوم – ادبيات پژوهش 23
2-1 مقدمه 23
2-2 عملکرد: مفاهيم و ابعاد 24
2-3 عملکرد شغلي 25
2-4 عوامل موثر بر عملکرد شغلي 27
2-4-1 عوامل شخصيتي 28
2-4-2 عوامل سازماني 34
2-5 ارتباطات 39
2-5-1 روابط آفلاين 40
2-5-2 روابط آنلاين 42
2-5-3 رابطه مکمل ارتباطات آنلاين و آفلاين 43
2-5-4 عوامل موثر بر قدرت ارتباطات در دستيابي به منابع 45
6-2 شبکه اجتماعي 52
2-6-1 سايت‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي و تعامل در فضاي آنلاين 56
2-7 فرهنگ 65
2-7-1 فرهنگ سازماني 66
2-7-2 فرهنگ و اثر بخشي سازماني 67
2-8 پيشينه پژوهش 67
2-8-1 پيشينه پژوهش در داخل کشور 67
2-8-2 پيشينه پژوهش در خارج از کشور 72
2-9 جمع بندي 83
فصل سوم- روش پژوهش 85
3-1 مقدمه 85
3-2 نوع و روش پژوهش 85
3-3 روش‌شناسي پژوهش 86
3-4 شناسايي متغير‌ها و توسعه مدل 88
3-4-1 توسعه مدل 88
3-5 توسعه فرضيه‌ها 89
3-6 ابزار پژوهش 98
3-7 سازمان و جامعه آماري 101
3-8 نمونه آماري 102
3-9 روش جمع آوري داده 102
3-10 روايي (اعتبار) و پايايي (قابليت اعتماد) ابزار گردآوري داده 103
3-11 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 103
3-12 ابزار نرم‌افزاري پژوهش 103
3-13 جمع بندي 105
فصل چهارم- تجزيه و تحليل آماري 106
4-1 مقدمه 106
4-2 تحليل آماري 106
4-2-1 روايي ابزار پژوهش 106
4-2-2 پايايي (قابليت اطمينان) 108
4-3 آمار توصيفي 109
4-3-1 بررسي توصيفي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي 109
4-4 آزمون همبستگي پيرسون 113
4-5 رگرسيون 115
4-6 مقايسه نتايج با مقاله مرجع 118
4-7 روايي ) اعتبار) پرسشنامه فرهنگ 120
4-8 پايايي (قابليت اطمينان) 122
4-9 آمار توصيفي 123
4-9-1 بررسي توصيفي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي 124
4-10 آزمون نرمال بودن توزيع 126
4-11 آزمون فريدمن 127
فصل پنجم- بحث و نتيجه‌گيري 130
5-1 مقدمه 130
2-5 خلاصه پژوهش 130
5-3 بررسي فرضيات پژوهش 133
5-4 بررسي سوالات پژوهش و پاسخ به آنها 136
5-5 نتايج پژوهش 137
5-6 پيشنهاد به سازمانها 139
5-7 محدوديتهاي پژوهش 140
5-8 پيشنهاد براي تحقيقات آتي 141
5-9 محدوديت‌ها و مشکلات پژوهشگر 143
فهرست منابع فارسي 144
فهرست منابع انگليسي 149
پيوست‌ها 169
فهرست جداول
جدول ‏2-1 عوامل موثر بر عملکرد شغلي 38
جدول 2-2 مکانيزم‌هاي دستيابي به منابع 52
جدول 2-3 پژوهش‌هاي انجام شده در داخل کشور 71
جدول 2-4 پژوهشهاي انجام شده در خارج از کشور 77
جدول 2-5 تحقيقات اوليه شبکه اجتماعي و عملکرد فردي 79
جدول 3-1 جزئيات پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلي 100
جدول 3-2 جزئيات پرسشنامه عوامل فرهنگي 101
جدول 4-1 شاخص KMO و آزمون بارتلت 107
جدول 4-2 تحليل عاملي 107
جدول 4-3 خلاصه پردازش 108
جدول 4-4 روايي ابزار پژوهش 108
جدول 4-5 روايي مولفه‌هاي اصلي پژوهش 108
جدول 4-6 آمار توصيفي 109
جدول 4-7 توزيع کارکنان برحسب جنسيت 110
جدول 4-8 توزيع کارکنان برحسب مقام 110
جدول 4-9 توزيع کارکنان برحسب سابقه کاري 111
جدول 4-10 توزيع کارکنان برحسب تجربه کامپيوتري 112
جدول4-11 همبستگي متغيرهاي پژوهش 114
جدول 4-12 خلاصه آزمون مدل 115
جدول 4-13 ضرايب رگرسيون براي پيش بيني عملکرد شغلي با توجه به مدل‌هاي پژوهش 115
جدول 4-14 خلاصه آزمون مدل 116
جدول 4-15 ضرايب رگرسيون براي پيش بيني عملکرد شغلي با توجه به مدل‌هاي پژوهش 116
جدول 4-16 مقايسه نتايج با مقاله مرجع 119
جدول 4-17 شاخص KMO و آزمون بارتلت 120
جدول 4-18 تحليل عاملي 120
جدول 4-19 نتايج پردازش داده‌ها 122
جدول 4-20 روايي ابزار پژوهش 122
جدول 4-21 روايي مولفه‌هاي اصلي پژوهش 122
جدول 4-22 آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 123
جدول 4-23 توزيع کارکنان برحسب جنسيت 124
جدول 4-24 توزيع کارکنان برحسب رشته تحصيلي 125
جدول 4-25 آزمون نرمال بودن توزيع 126
جدول 4-26 آزمون فريدمن 127
جدول 4-27 ميانگين رتبه عوامل 128
جدول 4-28 رتبه بندي عوامل بر اساس اولويت 129
فهرست شکل‌ها
شکل 1-1 ساختار پژوهش 21
شکل 2-1 مجازي سازي شبکه ارتباطي محيط کاري 41
شکل 3-1 روش‌شناسي پژوهش 87
شکل 3-2 مدل مفهومي پژوهش 89
فهرست نمودارها

نمودار 4-1 توزيع کارکنان بر حسب جنسيت 110
نمودار 4-2 توزيع کارکنان بر حسب مقام 111
نمودار 4-3 توزيع کارکنان بر حسب سابقه کاري 112
نمودار 4-4 توزيع کارکنان بر حسب تجربه کامپيوتري 113
نمودار 4-4 توزيع کارکنان را بر حسب جنسيت 124
نمودار 4-5 توزيع کارکنان را بر حسب رشته تحصيلي 125

فصل اول- کليات پژوهش

1-1 مقدمه
تغييرات سريع از ويژگي‌هاي مهم محيط كسب‌و‌كار كنوني مي‌باشد. بنگاه‌هاي صنعتي و خدماتي با محيط رقابتي كه پيچيدگي، پويايي و غير قابل‌ پيش‌بيني بودن از ويژگي‌هاي اصلي آن است در تعامل هستند )نيك‌سير، 1371). تغييراتي همچون افزايش رقابت جهاني، تأثير فناوري اطلاعات، طراحي مجدد فرايندهاي کسب‌و‌کاري و توسعه بخش‌هاي خدماتي بر دنياي کار تاثير مي‌گذارند (Frese, 2000). سازمان‌ها همچنان به سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم براي ايجاد زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور تسهيل روابط کارکنان و در نتيجه افزايش عملکرد شغلي کارکنان ادامه مي‌دهند ((Guartner, 2008. شبکه‌هاي اجتماعي مجازي به عنوان يکي از جديدترين فناوري‌هاي ارتباطي هستند که به کاربران در حفظ روابط اجتماعي موجود، پيدا کردن دوستان جديد، تغيير و تکامل سايت‌ها و شريک و سهيم شدن در تجربه‌هاي يکديگر کمک مي‌کنند و زمينه عضويت، فعاليت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم مي‌کنند (Massari, 2010). توسعه‌هاي اخير فناوري اطلاعات و سرويس‌هاي وب منجر به توسعه و گسترش شبکه‌هاي اجتماعي و ارتباطات شده است. از ويژگي‌هاي مهم شبکه‌هاي اجتماعي، تعامل بين کاربران است. کاربران شبکه‌هاي اجتماعي نه تنها اطلاعات شخصي خود (Foster et.al‚ 2010) را به اشتراک مي‌گذارند، بلکه از وب‌سايت‌هاي اجتماعي به منظور جستجوي محصولات يا اشتراک‌گذاري توصيه‌ها و تجربيات با دوستان خود و ساير کاربران استفاده مي‌نمايند (Tripp & Gregoire‚ 2011).
در اين پژوهش، از يک ديدگاه نظري به نام شبکه‌هاي اجتماعي براي توضيح عملکرد شغلي استفاده مي‌شود. شبکه اجتماعي عمدتا با يک ديد ساختاري عملکرد شغلي را توضيح مي‌دهد و بحث مي‌کند که ارتباطات شبکه‌اي کارمند نقش مهمي در دسترسي موثر به منابع مهم ايفا مي‌کنند که به عنوان مکانيزم‌هاي کليدي مشارکتي به طور مثبت بر عملکرد شغلي تاثير مي‌گذارند. اين پژوهش با تمايز ميان شبکه‌هاي ارتباطي آنلاين و آفلاين کارکنان، فناوري را در نظريه شبکه اجتماعي جاي داده تا عملکرد شغلي کارکنان را درک کند. ارتباطات شبکه‌اي مانند ارتباطات مستقيم و غيرمستقيم در هر دو شبکه ارتباطي محيط کاري آنلاين و آفلاين در نظر گرفته مي‌شوند که به چهار نوع ارتباط متمايز منتهي مي‌شود. در اين فصل ابتدا موضوع پژوهش و اهميت آن از نظر پژوهش و کاربرد بيان مي‌شود و ادبيات پژوهش به طور مختصر مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس اهداف، سوالات و فرضيه‌هاي پژوهش بيان شده و در نهايت مفاهيم و واژگان کليدي تعريف شده و ساختار پژوهش بيان مي‌شود.
1-2 بيان موضوع
ميزان موفقيت سازمان‌ها در رسيدن به اهدافشان با عملکرد شغلي کارکنان رابطه مستقيم دارد، به همين جهت عملکرد شغلي کارکنان از اهميت بالايي در سازمان برخوردار مي‌باشد. سازمان‌ها به دنبال كاركناني هستند كه بتوانند در مشاغل خويش به خوبي عمل كنند. عملكرد خوب، بهره‌وري سازمان را ارتقاء مي‌بخشد و ارتقاء بهره‌وري، منجر به بهبود اقتصاد ملي جامعه مي‌شود (Wright, 2004). بررسي‌هاي اوليه ارتباط مثبت بين سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات و عملکرد شغلي را نشان مي‌دهند، اخيرا محققان بينش بهتر و وسيع‌تري را درمورد چگونگي و چرايي اثر فناوري اطلاعات بر عملکرد شغلي سازمان‌ها به کارگرفته و دريافته‌اند که اين اثر به يک موضوع بديهي براي بهبود عملکرد شغلي تبديل شده است. تريليون‌ها دلار صرف خدمات ICT به عنوان منبع عظيم انگيزش براي تحقيقاتي مي‌شود که به دنبال درک سيستم‌هاي اطلاعاتي هستند (Zhang &Venkatesh, 2013). وجود ارتباطات موثر و صحيح، همواره يکي از عوامل مهم موفقيت در سازمان بوده است. بدون وجود يک سيستم ارتباطي موثر مديران و کارکنان قادر نخواهند بود وظايف خود را به درستي انجام دهند و اداره سازمان دشوار خواهد بود. توسعه ارتباطات الکترونيکي و ماهواره‌اي در طرز تفکر، نحوه انجام کارها، شيوه مذاکره و به طورکلي شيوه زندگي، نسبت به گذشته تغييرات زيادي را ايجاد کرده است که اين تغييرات همچنان ادامه دارند. رشد سيستم‌هاي اطلاعاتي با داده‌هاي غني به اين معنا است که مديران ديگر در حيرت و سرگرداني نيستند بلکه آنلاين و هميشه نزديک هستند و به اطلاعات مهمي که براي تصميم‌هاي درست و به موقع نياز دارند، دسترسي دارند. سطح فناوري درکل و فناوري اطلاعات به طور خاص در حال رشد مي‌باشد که باعث شده وضعيت زندگي مردم در سراسر جهان به طور قابل‌توجهي تغيير يابد (Laudon & Laudon, 2012). با فراتر رفتن الگوهاي ارتباطي از مرزهاي ملي و انتشار پرشتاب اينترنت، ماهواره و فناوري‌هاي ديجيتالي، ارتباط همزمان ميان بخش‌هاي وسيع‌تري از جهان امکان‌پذير شده است. نقش عمده رسانه‌ها در شکل‌دهي به افکار عمومي باعث شده که اهميت رسانه‌ها بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و شبكه‌هاي اجتماعي به جايگاهي بي بديل دست يابند. در حال حاضر، شبكه‌هاي اجتماعي مجازي به يكي از مهم‌ترين ابزارهاي ارتباطي در سطح جامعه و جهان تبديل شده و از شهرت فراواني برخوردار است (Pempek et.al, 2009). شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، مكان‌هايي هستند كه در آن‌ها افراد فرصت مي‌يابند خود را معرفي نموده، ويژگي‌هاي شخصيتي خود را بروز داده و با سايرين ارتباط برقرار كرده و روابط خود را حفظ نمايند (2000 Ellison,). اين شبکه‌ها به طور بالقوه، چه در سطح روابط بين فردي و چه در سطح روابط اجتماعي، توانايي ايجاد تغييرات اساسي در زمينه زندگي اجتماعي هر فرد را دارند (Ellison et.al, 2009). همانطور که سازمان‌ها در انجام وظايف خود بيشتر به فناوري اطلاعات و ارتباطات وابسته مي‌شوند، بايد به طور موثر در فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي نفوذ کرده و از مزاياي آن مانند ارتقاء عملکرد شغلي استفاده کنند. سازمان‌ها بايد نقش شبکه‌هاي اجتماعي در به حداکثر رساندن مزاياي فناوري اطلاعات و ارتباطات را در نظر بگيرند. زماني که کارکنان شبکه‌هاي آفلاين خود را کاهش مي‌دهند، ممکن است شبکه‌هاي آنلاين خود را گسترش دهند، به اين دليل که آنها قادر به حل همه مشکلات خود از طريق ارتباطات رو در رو نيستند. بنابراين، به منظور درک صحيح مزاياي فناوري اطلاعاتي و ارتباطاتي، کارکنان نيازمند توسعه هر دو شبکه آنلاين و آفلاين مي‌باشند. يکي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اگزیستانسیال Next Entries منابع پایان نامه درمورد فرهنگ و ارتباطات، عملکرد کارکنان، عملکرد سازمان