دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع حقوق، فرهنگ مصرف، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه

فصل اول: پيشگفتار 1
مبحث اول: مقدمه 2
مبحث دوم: بيان مسئله 3
مبحث سوم: ضرورت و اهميت تحقيق 4
مبحث چهارم: چارچوب نظري 6
مبحث پنجم:روش تحقيق………………….. …………………….. …………………………………………11
فصل دوم: اتحاديه اروپا ،ساختار وحقوق اتحاديه ي اروپا به عنوان يک سازمان بين الملي 12
مبحث اول: مقدمه 13
مبحث دوم: زمينه هاي تشکيل اتحاديه اروپا 13
مبحث سوم : گام هاي آغازين در تشکيل اتحاديه ي اروپا 17
مبحث چهارم: انعقاد پيمان ماستريخت Maastricht و تشکيل اتحاديه ارو پايي European union 21
گفتار اول :شورا council of Ministers and European council 27
گفتار دوم : کميسيون (commission ) 30
گفتار سوم : پارلمان اتحاديه ي اروپايي 31
گفتار چهارم : ديوان دادگستري اروپايي (ECJ ) 33
گفتار پنجم:ديوان بدوي 35
گفتار ششم : ديوان محاسبات The court of Auditor 36
مبحث ششم : اهداف اتحاديه اروپا 37
گفتار اول : اهداف اقتصادي و اجتماعي 37
گفتار دوم : اهداف سياسي و امنيتي 42
گفتار سوم : اهداف پليسي و قضائي 46
فصل سوم: سازمان همكاري اقتصادي (اكو) 49
سازمان همكاري اقتصادي (اكو) 49
مبحث اول: مقدمه 50
مبحث دوم: سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي) 51
گفتار اول: مقدمه 51
گفتار دوم: كاركرد 52
گفتار سوم: روابط تجاري 53
گفتار چهارم: عوامل ناكامي 54
مبحث دوم: سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و گسترش آن 56
گفتار اول: مقدمه 56
گفتار دوم: اهداف 57
گفتار سوم: اركان 58
گفتار چهارم: تشكيلات 61
گفتار پنجم: همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي 62
مبحث سوم: رويكردها و راهبردهاي اكو 63
گفتار اول: مقدمه 63
گفتار روم: بيانيه‌ي كويته (طرح عمل اكو) 66
گفتار سوم: بيانيه‌ي استانبول (دورنماي بلند مدت اكو) 69
گفتار چهارم: موافقت نامه‌هاي مهم سازمان اكو 72
مبحث چهارم: اعضاي اكو در يك نگاه 76
گفتار اول: مقدمه 76
گفتار دوم: موقعيت و وسعت اكو 77
گفتار سوم: تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت‌هاي منطقه اكو 77
گفتار چهارم: بررسي شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي اقتصادي اكو در نگاهي كوتاه 80
مبحث پنجم: همكاري‌هاي بين‌المللي اكو 81
مبحث ششم: نگاهي كوتاه به دست‌آوردهاي اكو 84
فصل چهارم: بررسي روابط حقوقي سازمان همكاري اقتصادي (اكو) 89
مبحث اول: مقدمه 90
مبحث دوم: چالش‌هاي اقتصادي موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اكو 99
مبحث سوم: نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اكو 103
گفتار اول: ارزيابي عملكرد سازمان اكو 104
گفتار دوم: جمهوري آسياي مركزي و قفقاز 106
مبحث چهارم: نظام حقوقي اتحاديه‌ي اروپا 112
گفتار اول: منابع حقوق 113
گفتار دوم: ارتباط بين نظام حقوقي اتحاديه اروپا با نظام‌هاي حقوقي ملي دول عضو 114
مبحث پنجم: روند قانونگذاري در اتحاديه اروپا 115
مبحث ششم: شخصيت حقوقي اتحاديه اروپا 120
مبحث هفتم: روابط ايران با اتحاديه اروپا: پيشينه و موانع پيش رو 124
مبحث هشتم: آسيب شناسي روابط ايران و اتحاديه اروپا : پيشنهادهايي براي تنظيم روابط 139
مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌هاي اتحاديه اروپا (اروپاي متحد) براي ايران 143
مبحث دهم: تحريم‌ها، موضوع هسته‌اي ايران: مواضع قدرت‌هاي اروپايي در قابل آنها 152
گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپايي در قبال تحريم‌ها 152
گفتار دوم: ديدگاه شهروندان اروپايي در قبال موضوع هسته‌اي ايران 154
گفتار سوم: نتيجه 157
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات 158
مبحث اول: نتيجه‌گيري 159
مبحث دوم: پيشنهادات 175
گفتار اول: مفاد آخرين قطعنامه اتحاديه اروپا عليه ايران و پيشنهادات موجود 175
فهرست منابع و مآخذ 180
الف: فارسي 180
ب:انگليسي:……………………………………………………………………………………………………………183
ج:سايت ها:…………………………………………………………………………………………………………..184
Abstract ……………………………………………………………………………………………………………….185

چكيده
موفقيت نسبي همگرايي در اروپا، موجب شده است كه ساير مناطق جهان به ايجاد ترتيبات منطقه‌اي، به منظور رشد و توسعه اقتصادي و ترويج صلح و دوستي در منطقه فكر مي‌كنند. يکي از زمينه هاي اصلي شکل گيري سازمان همکاري اقتصادي(اکو) را نيز مي توان اين موفقيت در اروپا دانست.وضعيت اقتصادي موجود کشور ووضعيت فعلي جمهوري اسلامي ايران در عرصه ي بين الملل مسئولين را بر آن داشته تا از طريق ايجاد همگرايي در سازمان هاي بين المللي به نفع خود به رفع موانع موجودي که از طريق کشورهاي غربي براي ايران به وجود آمده است اهتمام ورزند.در حال حاضر برخي از مسائل هسته اي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ملعبه ي دست اجانب قرار گرفته تا به وسيله ي آن به دشمني هاي ديرينه ي خود عليه ايران ادامه داده و تحريم هاي همه جانبه ي خود را افزايش دهند تا بدينوسيله ايران را مجاب نمايد تا به خواسته هاي معاندانه ي آنان تن دهد.يکي از راه هاي جلوگيري از اين موضوع اثبات حقانيت ايران با نظر مثبت سازمان هاي بين المللي و همگرايي آنان در سطح فراملي و فرامنظقه اي مي باشد و راه حل ديگر التزام علمي و عملي به ضرورت هاي موجود و راهکاري ارائه شده دراقتصاد مقاومتي مي باشد که اين راهکارها ضمن معرفي سازمان اکو و اتحاديه ي اروپا و جايگاه ايران در اين سازمان ها در اين تحقيق گنجانده شده است.

كليد واژه
سازمان همكاري اقتصادي (اكو) ـ اتحاديه اروپا ـ سازمان‌هاي فرامنطقه‌اي-اقتصاد مقاومتي

فصل اول

پيشگفتار

مبحث اول: مقدمه
ايجاد اروپاي واحد، يكي از بزرگترين حوادث تاريخي قرن بيستم بوده است. فرآيندي كه بر اساس اهداف و ارزش‌هاي مشترك اروپاي مدرن، حفظ صلح، توسعه اقتصادي، پيشرفت‌هاي اجتماعي و برتري بنا شده است. انديشه همگرايي در اروپا به دوران شارلمان (شارل كبير) در قرون 8 و 9 ميلادي باز مي‌گردد. شارل كبير معتقد بود كه اروپائيان به دليل داشتن فرهنگ، دين، زبان، نژاد، هنر و ادبيات نسبتاً مشترك بايد متحد شوند تا به صورت قدرتي بزرگ در نظام بين‌المللي عمل كنند. همچنين تفكر پيدايش اتحاديه اروپا از زمان جنگ جهاني دوم و به زمان سخنراني معروف چرچيل در زوريخ در سپتامبر 1944 بر مي‌گردد كه در آن سخنراني ايده ايالات متحده اروپا را مطرح كرد.
در ابتدا بازار مشتركي با شش عضو ايجاد شد و به طور كلي تاكنون پنج بار افزايش عضو داشته است. پيوستن دانمارك، ايرلند و انگلستان در 1973، يونان در 1981، پرتغال و اسپانيا در 1986، اتريش، فنلاند و سود در 1995 و قبرس، اسلواكي، استوني، مجارستان، لهستان، جمهوري چك، لتوني، ليتواني، مالت، اسلواني در 2004، اين اتحاديه در حال حاضر 25 عضو دارد و از ابتداي سال 2007 نيز با پيوستن بلغارستان و روماني، تعداد اعضاي آن به 27 عضو خواهد رسيد.
تغيير نام رسمي بازار مشترك اروپا (EEC) به اتحاديه اروپا (EU) و توسعه قلمروي اين اتحاديه به 15 عضو، طبق پيمان ماستريخت در 7 فوريه 1992 اعمال شد. از سوي ديگر مجمع عمومي سازمان ملل متحد، دهه شصت ميلادي را دهه توسعه و عمران كشورهاي در حال توسعه اعلام نمود و بر اهميت همكاري بين كشورهاي مختلف در چارچوب منطقه‌اي تأكيد كرد. با وجود صف ‌بندي‌هاي سياسي موجود در اين منطقه از جهان، كشورهاي ايران، تركيه و پاكستان تصميم گرفتند تا با توجه به علايق تاريخي، فرهنگي و مرزهاي مشترك يك سازمان همكاري چند جانبه تشكيل دهند. وجود برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و صنعتي مشابه در هر سه كشور، اجراي طرح‌هاي صنعتي به شيوه غربي، نياز به دريافت تكنولوژي، محدوديت ذخاير ارزي، استفاده از امكانات رفاهي منطقه و قرار گرفتن در يك منطقه استراتژيك سبب شد كه انديشه ايجاد اين سازمان تقويت شود.
اين سازمان در سال 1964 ميلادي برابر با سال 1343 شمسي به موجب عهدنامه ازمير به عنوان سازمان همكاري عمران منطقه‌اي با نام اختصاري آر.سي.دي آغاز به كار كرد.
سازمان همكاري عمران منطقه‌اي در دهه اول تشكيل با موفقيت چنداني روبرو نبود. اما پس از آن كشورها با اجراي طرح‌هايي مانند مثل توليد آلومينيوم در ايران، كاغذ و بلبرينگ در پاكستان، تدوين اساس‌نامه بانك سرمايه‌گذاري و توسعه و نيز تهيه پيش‌نويس مقررات همكاري‌هاي گمركي و تعرفه‌اي گام‌هايي را در راستاي اهداف اين سازمان برداشتند.
با اين حال سازمان همكاري عمران منطقه‌اي زير بناي مناسبي براي افزايش توانايي اقتصادي سه كشور فراهم نساخت. ايران به عنوان كشوري ثروتمند و برخوردار از دلارهاي نفتي و رواج فرهنگ مصرف‌گرايي، براي تأمين نيازهاي اقتصادي خود نمي‌توانست در كشورهاي هم‌جوار مانند تركيه و پاكستان عرصه مناسبي بيابد.
از سوي ديگر كشورهاي تركيه و پاكستان فاقد ساختار اقتصادي مناسب توليد و داراي تقاضاي مؤثر بودند. لذا براي دريافت كمك با ايران همكاري داشتند. ضعف تفكرات فراملي و همچنين برخي از تعهدات فرامنطقه‌اي برخي كشورهاي عضو سازمان موجب شد تشكيلات و سازمان پيش‌بيني شده نتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تحولات سياسي، روند فعاليت سازمان همكاري عمران منطقه‌اي تا چند سال دچار ركود شد.
مبحث دوم: بيان مسئله
ايران از جمله كشورهايي است كه به لحاظ قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب از مزاياي ترانزيتي خوبي بهره‌مند بوده و با گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباطات مطمئن و كارآمد، مي‌تواند از اين مزايا در راستاي افزايش درآمدهاي ارزي و ارتقاي موقعيت استراتژيك خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده كند.
در جنوب ايران خليج فارس قرار دارد كه كشورهاي عمده توليد كننده نفت جهان را در خود جاي داده است. در شمال ايران نيز درياي خزر قرار دارد كه بهترين پل ارتباطي ميان كشورهاي ايران، روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان است و مي‌تواند نقش مهمي در تجارت ميان اين كشورها ايفا كند. از سوي ديگر ايران از شرق و غرب با كشورهاي تركيه، پاكستان و افغانستان مرتبط است، لذا ايران مي‌تواند به عنوان پل ارتباطي ميان كشورهاي منطقه ايفاي نقش كند. ارتباط كشورهاي آسياي ميانه با خليج فارس و همچنين برقراري رابطه تجاري بين شرق آسيا با كشورهاي اروپايي از طريق ايران بسيار مقرون به صرفه است.
ايران مي‌تواند با تقويت مناسبات منطقه‌اي از جمله گسترش تجارت با كشورهاي واقع در اين منطقه، فرآيند يكپارچگي اقتصادي را به گونه‌اي مطمئن و با حفظ منافع ملي فراهم آورده و مباني امنيت و اقتدار ملي كشور را تحكيم و تقويت كند.
بنابراين تعامل منطقه‌اي با كشورهاي واقع در منطقه اكو مي‌تواند فرصت مناسبي براي جمهوري اسلامي ايران محسوب شود. قرار گرفتن ايران در مركزيت جغرافيايي كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو)، نقش مهمي براي ايران در برقراري ارتباط تجاري و اقتصادي في‌مابين كشورهاي عضو ايجاد كرده است. ايران مي‌تواند در چارچوب همكاري‌ها و موافقت‌نامه‌هاي مختلف تجاري، در ترانزيت كالاهاي صادراتي و وارداتي كشورهاي عضو نقش مؤثر داشته باشد.
موقعيت جغرافيايي ايران در منطقه مذكور اهميت ويژه‌اي به اين كشور به لحاظ ترانزيت كالا و عبور خطوط لوله‌هاي نفت و گاز در اقتصاد جهاني بخشيده است. ايران با بهره‌گيري از اين مزيت مي‌تواند منافع بسياري را به دست آورد و جايگاه اقتصادي خود را در سطوح منطقه‌اي و جهاني ارتقا بخشد. اين مهم مستلزم درك واقعيت، بهره‌گيري از فرصت‌ها و كسب آمادگي لازم براي رقابت با رقباي منطقه‌اي و بين‌المللي است.
از سوي ديگر وضعيت بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران سبب شده كه اتحاديه اروپا از كانال اكو و همچنين به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره تجاري، هويت، پيکر Next Entries منبع تحقیق درباره انتقال اطلاعات، توسعه بازار، ارزش افزوده