پایان نامه درباره حرمت نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

56
بند اول : بررسي رابطه توارث بين کودک و صاحب اسپرم 56
بند دوم: بررسي رابطه توارث بين کودک و صاحب تخمک 57
بند سوم: بررسي توارث بين کودک و بانوي صاحب رحم 57
مبحث سوم : وضعيت ارث جنين منجمد شده 59

بخش سوم: حقوق و تکاليف دريافت کنندگان جنين و طفل ناشي از آن 64
فصل اول: محرمانه بودن و رازداري اسرار مربوط به اهداي جنين 65
مبحث اول : اهداي ناشناخته و دلايل مخالفان افشاي راز اهدا به کودک و ديگران 66
مبحث دوم : اهداي شناخته شده و دلايل موافقان افشاي راز اهدا به کودک و ديگران 70
فصل دوم: حق دسترسي به اطلاعات در حقوق ايران 76
فصل سوم : تکاليف متقابل دريافت کنندگان جنين و طفل حاصل 79
مبحث اول :نگهداري و تربيت اطفال 79
گفتار اول: حضانت 79
بند اول: تعريف حضانت 79
بند دوم: ماهيت حضانت 81
بند سوم: مسئولان حضانت 83
بند چهارم : مسوولان حضانت طفل ناشي از اهداي جنين 84
بند پنجم : حضانت در حالت اهداي جنين 84
گفتار دوم: تربيت طفل ناشي از اهداي جنين 86
بند اول: دعوي استرداد اهدا کنندگان 88
بند دوم: طرح دعوي انصراف از طرف دريافت کنندگان جنين 91
مبحث دوم: نفقه 93
گفتار اول : مفهوم و ماهيت نفقه 93
گفتار دوم : نفقه اقارب در حالت اهداي جنين 94
مبحث سوم: احترام 95
بخش چهارم: ضوابط فقهي و حقوقي تلقيح مصنوعي 98
فصل اول: انواع تلقيح اسپرم 99
مبحث اول : بررسي وضعيت فقهي و حقوقي تلقيح اسپرم شوهر به همسر 99
مبحث دوم : بررسي وضعيت فقهي و حقوقي تلقيح اسپرم مرد به رحم زن نامحرم 102
گفتاريکم : استناد به آيات قرآن 102
گفتار دوم : استناد به پاره اي از روايات 104
گفتار سوم : نظريات فقها و علماي حقوق 107
مبحث سوم : تلقيح تخمک زن به رحم زن نازا 113
مبحث چهارم : تلقيح اسپرم و تخمک بيگانه در محيط آزمايشگاه و انتقال آن به رحم 115
مبحث پنجم :ترکيب اسپرم و تخمک زن و شوهر در آزمايشگاه (مادر جانشين ) 116
گفتار اول : نظريه فقها 116
گفتار دوم : ارزيابي مفاد آيات مورد استناد 117
مبحث ششم : تلقيح مصنوعي با استفاده از اسپرم شوهر مرده در حقوق ايران 120
گفتار اول : انجام عمل تلقيح مصنوعي يا انتقال جنين در ايّام عده وفات 122
گفتار دوم : انجام عمل تلقيح مصنوعي يا انتقال جنين بعد از ايام عده وفات 122
فصل دوم : مشروعيت يا عدم مشروعيت استفاده از رحم جايگزين 123
مبحث اول : حکم جانشيني در بارداري 125
گفتار اول: دسترسي به سلول هاي جنسي 125
بند اول: نمونه گيري 125
الف: نمونه گيري از مردان 125
ب: نمونه گيري از زنان 126
بند دوم: لمس يا مشاهده اندام هاي جنسي 127
الف: معيارهاي فقهي جواز انجام اين کار 128
ب: اعتبارمماثل بودن پزشک و بيمار 129
ج: بررسي مسأله در درمان ناباروري 130
گفتار دوم: باروري پزشکي 133
گفتار سوم : بارداري براي ديگري 135
بند اول: حقوق موضوعه داخلي و ديدگاه حقوق دانان 135
بند دوم : منابع فقهي و آراي فقها 146
مبحث دوم : حکم جانشيني سنّتي رحم 166
مبحث سوم: حکم جانشيني با استفاده از تخمک يا جنين اهدايي 167

پيشنهادات 170
نتيجه گيري 171
منابع 174

چکيده
يکي از فوايد نکاح که در شريعت اسلام به آن تأکيد شده است، توليد مثل و بقاي نسل است. هر زن و شوهري حق دارد از داشتن فرزند برخوردار شود در پاره اي از موارد در بين گروهي از زوجين بنا به دلايلي ناباروري شيوع دارد و زوجين از طريق شيوه هاي معمول باروري طبيعي قادر به فرزند دار شدن نيستند و چه بسا زنان و مرداني که براي هميشه از داشتن فرزند محروم مي مانند. خواه يا ناخواه ناباروري زوجين مشکلاتي را براي خانواده ها پيش مي آورد و در بسياري از موارد سبب اصلي فروپاشي خانواده ها از هم است. اما جاي خوشحالي است که در سال هاي اخير در اثر تلاش دانشمندان در حوزه هاي مختلف پزشکي درصد قابل توجهي از زوجين نابارور از طريق استفاده از شيوه هاي مختلف کمک باروري (ART) در جايگزيني رحمي مي توانند با داشتن فرزند کانون خانواده خود را از فروپاشي نجات دهند.
فرزندي که در نتيجه اهداء و دريافت جنين پا به عرصه گيتي مي گذارد همانند هر شخص ديگري از کليه حقوق مدني متمع مي شود و داراي کليه حقوق و تکاليفي است که اشخاص در طول زندگي خود از آنها بهره مند مي شوند. بنابراين، طفل حاصل از جنين اهدايي حق دسترسي به اطلاعات ژنتيکي و سوابق خانوادگي خود را دارد. همچنين نامبرده مي تواند وفق قواعد مسووليت مدني، کليه خسارات وارد بر جسم و روان و حيثيت معنوي خود را از واردکنندگان خسارت مطالبه نمايد. با وجود اين به اعتقاد برخي از انديشمندان، طفل حاصل از جنين اهدايي به علت کيفيت خاص و استثنايي تولد آن و احسان اهداءکنندگان و کادر پزشکي آن، از برخي حقوق متصوره براي اشخاص ديگر بايد محروم باشد.
براي جنين اهدايي حالت هاي متفاوتي متصور است ولي چهار حالت آن بارزتر است که بايد مورد بررسي قرار گرفته است : 1ـ جنين تشکيل شده از نطفه هاي والدين قانوني و مشخص مي باشد و مادر متقاضي جنين اهدايي ازلحاظ ژنتيکي هيچ ارتباطي با کودک ندارد. 2 ـ جنيني که متشکل ازاسپرم پدرقانوني وتخمک مادر متقاضي جنين اهدايي است و مادراهدا کننده ارتباط ژنتيکي با فرزند ندارد. 3 ـ حالتي که درآن جنين حاصله متشکل از اسپرم پدرقانوني و تخمک زن ثالث مي باشد و مادر متقاضي جنين اهدايي ارتباط ژنتيکي با فرزند ندارد. 4 ـ حالتي که جنين اهدايي، حاصل ازاسپرم و تخمک اهدايي از والدين نامشخص است و دررحم مادر متقاضي جنين اهدايي قرار مي گيرد.
درحقوق ايران، اهداي جنين ازنوع اول مي باشد. جهت روشن ترشدن مسائل مختلف حقوقي که درفروض مختلف ومخصوصاً درمورد طفل حاصل از آن وجود دارد سوالهاي بسيار مطرح است که درطول اين نوشتار به نوعي پاسخگوي آن بوده ايم.
در اين پايان نامه سعي بر آن خواهد شد که نظرات مطروحه در اين خصوص را با نگاهي به قوانين موضوعه مورد بررسي قرار گيرد. همچنين حقوق و تکاليف متقابل دريافت کنندگان جنين و طفل حاصل از آن نيز مورد بحث خواهد بود.
کليد واژگان : تلقيح مصنوعي، لقاح، جنين اهدايي، نسب، توارث

مقدمه
يکي از روشهاي درمان ناباروري و رساندن زوجين نابارور به هدف خود، يعني همان صاحب فرزند شدن، اهداي جنين مي باشد. اين روش باعث شده تا مباحث پيچيده فقهي و حقوقي در زمينههايي چون، قرارداد ميان طرفين، نسب و آثار ناشي از نسب، شرايط اهدا کنندگان و متقاضيان، حفظ رازداري و آيين دادرسي مربوطه به وجود آيد .
هرچند که اين روشهاي درمان، پيشرفتهاي عديده اي را در حوزه پزشکي به دنبال داشت اما نتوانست موجب اقناع دانشمندان علوم ديگر شود و موجب بروز مشکلات و پرسشهايي در علوم اخلاقي، جامعه شناختي، روان شناسي و حقوق و فقه گرديد که بسياري از موارد هنوز بي جواب مانده است و نيازمند تحقيقات و تخصص بيشتري مي باشد. ولي آنچه مسلم است استفاده از اين روشها نيازمند پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگي – اجتماعي، اعتقادي حاکم بر جامعه است که تا قبل از ابداع اين تکنيک ها جايگاهي را به خود اختصاص نداده بود. بطور کلي بحث توليد مثل حساسيت و محدوديتهاي قانوني و شرعي و اجتماعي خاصي را در فتاوا و فرهنگ اسلامي دارد. اين تحولات و پيشرفتها به ويژه در باروري با دخالت عامل بيگانه، ديدگاههاي مختلف اخلاقي، شرعي و قانوني را در رد يا پذيرش آن فراهم آورده و در اين ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملي تعيين کننده در مباحث مربوط به حقوق توليد مثل مورد توجه قرار گرفته است. اين فناوري با سرعت عجيبي به پيش مي رود. در اين رابطه فتاوا و قوانين و محدوديتهاي اخلاقي، نياز به اظهار نظر و تدوين دارد و بايد براي اين امر تحقيق و تلاش بسياري نمود که به کارگيري اين روشها مغايرت با موازين شرعي و اصول حقوقي نباشد و نيز پاسخگوي مسائل اجتماعي و روان شناختي نيز باشد.
فرزندي که در نتيجه اهداء و دريافت جنين پا به عرصه گيتي مي گذارد همانند هر شخص ديگري از کليه حقوق مدني متمتع مي شود و داراي کليه حقوق و تکاليفي است که اشخاص در طول زندگي خود از آنها بهره مند مي شوند. بنابراين، طفل حاصل از جنين اهدايي حق دسترسي به اطلاعات ژنتيکي و سوابق خانوادگي خود را دارد.
همچنين درخصوص حفظ اسرار در اين مورد به آنجا رسيديم که کليه مشخصات طرفين و نيز چنين ثبت و ضبط شود و تحت شرايطي بايد کساني که در اين امر دخيل هستند از آن گاه گردند تا در صورت بروز مشکلات براي رفع آن اقدام نمايند.
نسبناشي از اهداي جنين از مباحث مهم اين تحقيق است و با توجه به آيات و روايات و همچنين نظرات فقهي و حقوقي نتيجه اين شد که پدر و مادر واقعي طفل همان پدر و مادر ژنتيکي يعني صاحباناسپرم و تخمک ميباشند.از آنجا که نسب طفل ناشي از اهدايجنين مشروع بوده، آثار نسب مشروع از جمله: نگهداري و تربيتطفل، ولايتقهري، نفقه و رابطهتوارث مطابق با قواعد و مقرراتحقوقي کشورمان خواهد بود.
مسائل مطرح شده در اين تحقيق با استناد به منابع مهم فقهي مانند آيات و روايات و استفاده از نظريات علماي فقه و حقوق مي باشد و به نظر نگارنده ، تحقيق و پژوهش در زمينه هاي جديد حقوقي از جمله موضوع مورد بحث ما هرچه بيشتر انجام شود ما را در ارائه پاسخي واحد و بدون شبهه در اين زمينه ياري خواهد نمود.
اين پايان نامه در سه بخش تنظيم شده است. در بخش اول به بيان مفاهيم و مبادي بحث پرداخته شده و تعريف، تاريخچه باروري مصنوعي و روشهاي تلقيح مصنوعي، درمان نازائي و اشکال مختلف استفاده از رحم جايگزين آورده شده است . در بخش دوم در دو فصل نسب، توارث بحث شده است و در بخش آخر نيز حقوق و تکاليف دريافت کنندگان جنين و طفل ناشي از آن بحث شده است . و در آخر نتيجه گيري، پيشنهادات و منابع آورده شده است.

سوالات تحقيق
سوال اصلي
آيا حقوق و تکاليف جنين حاصل از لقاح مصنوعي با فرزند طبيعي تفاوت دارد يا خير ؟ وجوه اشتراک وافتراق اين کودکان چيست؟
سوالات فرعي
1. وضعيت نفقه کودکان متولد از تلقيح مصنوعي به چه صورت خواهد بود؟
2. وضعيت نسب کودکان متولد از تلقيح مصنوعي به چه صورت خواهد بود؟
3. وضعيت ارث کودکان متولد از تلقيح مصنوعي به چه صورت خواهد بود؟
4. حفظ و نگهداري اطلاعات مربوط به جنين اهدايي لزوماً به چه منظور و تا چه مرحله اي مي باشد ؟
5. آثار حقوقي نسب ناشي از اهدا جنين، مانند نگهداري و تربيت طفل، حرمت نکاح، ولايت قهري طفل، نفقه وارث چگونه خواهد بود ؟
فرضيات
فرضيه اصلي
وظايف و تکاليف اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام ، نظير وظايف و تکاليف اولاد و پدر است.
فرضيات فرعي
1- پدر طبق ماده 1199 ق.م تکليف به دادن نفقه فرزند خود مي باشد و از اين رو، تفاوتي بين فرزند و جنين وجود ندارد. بدين ترتيب مي توان گفت: در حالت استفاده از رحم جايگزين مادر جانشين به علّت حمل جنين فراکاشته والدين حکمي، مستحق نفقه از جانب ايشان خواهد بود.
2- در اين مورد اختلاف نظرهاي وجود دارد که بعضي طفل را متعلق به صاحبان نطفه و بعضي طفل را متعلق به صاحب رحم ميدانند.
3- مساله ارث کودکاني که از طريق تلقيح مصنوعي متولد ميشوند تابع ثبوت نسب ميان طفل و صاحبان اسپرم و تخمک ويا رحم است.چنانچه رابطه نسبي ميان طفل و صاحب اسپرم از يک سو و صاحب تخمک يا رحم يا هر دو(بنا به اختلاف مباني در مساله نسب مادري) از سوي ديگر به رسميت شناخته شود”توارث ميان انها نيز بر قرار ميشود و بر عکس هر گاه رابطه نسبي ميان کودک و والدين ژنتيکي او بر قرار نباشد توارث ميان انها نيز منتفي خواهد بود.
4 ـ حفظ و نگهداري اطلاعات مربوط به جنين

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ارتکاب جرم، جبران خسارت، تکرار جرم Next Entries منابع مقاله درباره حل و فصل اختلافات، جبران خسارت، آداب و رسوم