مقاله رایگان با موضوع تأمین مالی، صورت های مالی، آزمون فرضیه، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بيان مساله و تشريح موضوع 3
1-3 اهداف اساسي از انجام تحقيق 5
1-4. سوالات تحقیق 6
1-5. فرضيه‌هاي تحقيق 7
1-6. روش تحقيق 7
1-7. قلمرو تحقیق 8
1-8 الگوی کار پژوهش 9
1-9. تعريف واژه‌ها و اصطلاحات کليدي 10
خلاصه فصل 12
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 14
2-2- صورت های مالی 15
2-2-1- ویژگیهای کیفی صورتهای مالی 15
2-3- ارائه مجدد صورت های مالی 17
2-3-1 دلایل ارائه مجدد صورتهای مالی: 17
2-3-1-1- شناسايي درآمد 22
2-3-1-2- ذخاير 22
2-3-1-3- ارائه بيش از واقع دارايي ها 23
2-3-1-4- مخارج سرمايه اي 23
2-3-1-5- ارائه کمتر از واقع بدهی ها و کاهش ارزش دارایی ها 24
2-3-2 واکنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی 24
2-4 استراتژی‌های تأمین مالی 25
2-5 روش های تأمین مالی 26
2-5-1 تأمین مالی کوتاه مدت 26
2-5-2 تأمین مالی میان مدت 26
2-5-3 تأمین مالی بلند مدت 27
2-5-4 تأمین مالی از طریق استقراض 27
2-5-5 تأمین مالی از طریق سهام عادی 28
2-5-6 تأمین مالی از طریق سهام ممتاز 28
2-5-7 تأمین مالی از طریق سود انباشته 29
2-5-8 تأمین مالی و ساختار سرمایه 29
2-6 تئوری‌های ساختار سرمایه 31
2-6-1 دیدگاه سود خالص 31
2-6-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی 32
2-6-3 دیدگاه سنتی 33
2-6-4 دیدگاه مود یلیانی و میلر 34
2-6-5 دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) 35
2-6-6 دیدگاه ترجیحی 36
2-7 مبانی نظری تامین منابع مالی و موارد مرتبط با آن 37
2-8- تعریف و ماهيت حسابرسي 39
2-8-1 تعريف حسابرسي 39
2-9- اعتباربخشي گزارشهاي مالي 42
2-10- عوامل توجيهکنندهي تقاضا براي حسابرسي از ديدگاه مفاهيم بنيادي حسابرسي 43
2-11 گردش حسابرس 45
2-12 پیشینه پژوهش 48
2-12-1 پیشینه پژوهش خارجی 48
2-12-2 پیشینه داخلی 52
خلاصه فصل 53
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 55
3-2 موضوع تحقیق 55
3-3- روش تحقیق 57
3-4- فرضیه ها 57
3-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق 58
3-5-1- ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها 59
3-6- روش‏های آماری پژوهش 60
3-6-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول 60
3-6-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم 61
3-6-3 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم 62
3-7- متغیرهای تحقیق 62
3-8- روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق 66
3-9 روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 67
3-9-1 مفهوم رگرسیون 67
3-9-2 مفهوم همبستگی 68
3-9-2-1 همبستگی دو متغیری: 68
3-9-2-2 رگرسیون چند گانه: 68
3-9-3 آزمون فرضيه براي ضرايب رگرسيون 69
3-9-4 آزمون معني‌دار بودن معادله رگرسيون 69
3-9-5 آزمون نرمال بودن متغير وابسته 70
3-9-6 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 70
3-9-7 آزمون استقلال خطاها 71
3-9-8 آزمون نرمال بودن خطاها 71
3-10 آزمون همبستگی بین خطاها با دوربين واتسون 71
3-11 انواع داده‌ها: 72
3-11-1 انواع مدل هاي به كار رفته در داده هاي تركيبي 74
3-11-2 مدل اثر ثابت 75
3-11-3 مدل اثر تصادفي 75
3-11-4 آزمون هاي تشخيصي 76
3-11-5 آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر 76
3-11-6 آزمون هاسمن 77
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه 80
4-2 تجزيه و تحليل مدل هاي پژوهش 80
4-2-1 آمار توصيفي 80
4-2-2 تجزيه و تحليل مدل 82
4-2-3 آزمون فرضيات تحقيق 85
4-2-3-1 آزمون فرضيه اول 85
4-2-3-3 آزمون فرضيه اصلی دوم 88
4-2-3-3 آزمون فرضيه اصلی سوم 90
خلاصه فصل 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پشنهادات
5-1- مقدمه 94
5-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیههای پژوهش 94
5-2-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیهی اول 94
5-2-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیهی دوم 95
5-2-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم 96
5-3- محدودیتهای پژوهش 97
5-4- پیشنهادهای پژوهش 98
5-4-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافتههای پژوهش 98
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 99
خلاصهی فصل 99
منابع و ماخذ 100
ضمائم و پیوست‌ها 89

فهرست جداول و نمودار
عنوان صفحه
نمودار 1-2 هزينه سهام عادي ، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص 32
نمودار 2-2 هزينه سهام عادي ، و بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص عملياتي 33
نمودار 3-2 هزينه سهام عادي ، و بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سنتي 34
جدول شماره (4-1): آمار توصيفي متغيرهاي مدل هاي آزمون فرضيه ها 81
جدول شماره (4-2): نتايج آزمون F ليمر فرضيه ها 82
جدول شماره (4-3): نتايج آزمون هاسمن فرضيه ها 83
جدول شماره (4-4): نتايج آزمون ولدريج مدل هاي پژوهش 84
جدول شماره (4-5): نتايج آزمون ناهمساني واريانس مدل هاي پژوهش 84
جدول شماره (4-6): نتايج برآورد مدل براي فرضيه اول با استفاده از روش EGLS 87
جدول شماره (4-7): نتايج برآورد مدل براي فرضيه دوم با استفاده از روش EGLS 89
جدول شماره (4-8): نتايج برآورد مدل براي فرضيه فرعی دوم با استفاده از روش EGLS 91
جدول خلاصه نتایج فرضیات 92

فصل اول
کليات تحقيق

1-1 مقدمه
کیفیت صورت‌های مالی برای تصمیم‌گیرندگان مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو تجدید ارائه صورت‌های مالی، با خود پیغامی از وجود نواقص و ایرادات در اقلام صورت‌های مالی به همراه دارد. که می‌تواند بر سیاست های تامین مالی شرکت تاثیر مهمی داشته باشد، کاهش کیفیت صورت‌های مالی از دید تامین‌کنندگان مالی می‌تواند موجبات خودداری از سرمایه‌گذاری را فراهم کند. همچنین در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده احتمال اینکه حسابرس ثبات کمتری داشته باشد زیاد است، که می‌تواند ناشی از درخواست کارفرما (شرکت) باشد یا به اراده خود حسابرس تا از مسئولیت پاسخگویی شانه خالی کند. تجدیدارائه صورت‌های مالی به دلایل مختلفی می تواند رخ دهد، حسابرس و مدیر شرکت می توانند باعث تجدید ارائه صورت‌های مالی شوند و این زمانی رخ می دهد که صورت های مالی آن دوره یا دوره های قبل، در نتیجه وجود اشتباهاتی به شکل نادرست ارائه شده است، اصلاح آن اشتباهات از طریق تعدیل مانده اول دوره سود انباشته و تجدید ارائه صورت های مالی دوره گذشته ضرورت پیدا می کند. گرچه ارائه صورت های مالی، پدیده ای جدید نیست اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه1، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشم گیری افزایش یافته است. بنابراین، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه جلب شده است. به دلیل تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، ممکن است تغییر در اصول و روش های حسابداری به منظور هماهنگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. هنگامی که مدیریت واحد تجاری به دلیل تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی تصمیم به تغییر در اصول یا روش های حسابداری می گیرد، با این سوال مواجه می شود که این تغییر ( یا تغییرات) چگونه باید گزارش شوند تا قابلیت مقایسه صورت ها ی مالی دوره های مختلف حفظ گردد؟ بدیهی است که به کارگیری اصول و روش های جدید حسابداری در گزارش های سالانه می تواند به عدم یکنواختی صورت های مالی دوره جاری و دوره های گذشته منجر شود و قابلیت مقایسه آنها را با یکدیگر از بین ببرد. از طرف دیگر نمی توان صرفا به خاطر حفظ رعایت ثبات رویه از بکارگیری اصول جدید حسابداری چشم پوشی کرد (کراس و همکاران2، 2003).
در این پژوهش با توجه به اهمیت صورت‌های مالی و کیفیت آن و همچنین تاثیرات منفی تجدید ارائه بر استفاده‌کنندگان از گزارشات منتشرشده به بررسی تاثير ارائه مجدد صورتهاي مالي بر سياستهاي تامين مالي و پاسخگويي حسابرس پرداخته شده است، لذا در این فصل چارچوب پژوهش و کلیات آن ارائه می‌شود.
1-2 بيان مساله و تشريح موضوع
طبق مفاهيم نظری گزارشگری مالي ایران، هدف صورتهای مالي ارائه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندی شده درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذیری مالي واحد تجاری است که برای طيفي گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادی مفيد واقع گردد. خصوصيات کيفي اصلي مرتبط با محتوای اطلاعات، ” مربوط بودن” و ” قابل اتکا بودن” و خصوصيات كيفي اصلي مرتبط با ارائه اطلاعات ” قابل مقايسه بودن” و “قابل فهم بودن ” است . اطلاعاتي كه فاقد اين خصوصيات باشد،مفيد نبوده ويا داراي فايده محدودي است از آنجا كه خصوصيات كيفي قابل مقايسه بودن و قابل فهم بودن ، بر مفيد بودن اطلاعات مي افزايد ،وجود ثبات رويه حسابداري در روشهاي بكارگرفته شده و افشاي مناسب اطلاعات الزامي است ( كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ، 1388 ) . لذا، در صورت وجود اشتباه يا تغيير رويه در صورت هاي مالي دوره جاري نسبت به دوره يا دوره هاي مالي قبل ، تجديد ارائه صورت هاي مالي ابزاري متداول جهت ايجاد ثبات رويه و افشاء مناسب اطلاعات خواهد بود. مهمترين علل تجديد ارائه صورت هاي مالي، شامل شناسائي درآمد ، ذخائر عمومي ، بيش از اندازه گزارش نمودن دارايي ها ، سرمايه اي نمودن نادرست برخي مخارج ، مخارج تجديد ساختار ، ارائه كمتر از واقع بدهي ها يا كاهش ارزش دارايي ها است .
از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار تجدید ارائه صورتهای مالي فقط بيانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نيست، بلکه نوعي پيش بيني مشکلات آتي برای شرکت و مدیریت آن محسوب مي شود و موجب سلب اطمينان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگي مدیریت و کاهش کيفيت سود گزارش شده ميگردد (کاظمي و شریعت پناهي،1389 ) . در واقع، صورتهای مالي تجدید ارائه شده به صورت صریح و شفاف، علائمي پيرامون قابل اتکا نبودن صورت های مالي دوره های گذشته و کاهش کيفيت گزارشگری مالي ارائه ميکنند.
سوال اصلي اين تحقيق اين است كه چگونه كيفيت اطلاعات حسابداري بر انواع سرمايه گذاران اثر مي‌گذارد؟ يا به نحوي ديگر، آيا اطلاعات حسابداري باكيفيت بر انتخاب شركتها از ميان سرمايه گذاران خارجي اثر مي گذارد؟
طبق چهارچوب مفهومي IASB 3 ( هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی) و FASB 4 (هیئت تدوین استانداردهای مالی حسابداری)، گزارشگري مالي بايد به سرمايه گذاران كمك كنند تصميم بگيرند كه چگونه منابع مالي را به يك نهاد مشخص تخصيص دهند.تدوين كنندگان استانداردها بيشتر تاكيد مي كنند كه اطلاعات حسابداري بايد براي طيف گسترده اي از سرمايه گذاران و بستانكاران مفيد باشد ، تانسبت به تامين منابع مالي براي شركت تصميم گيري نمايند. تاثير كيفيت اطلاعات حسابداري در سياستهاي تامين مالي خارجي شركتها يك مسئله مهم براي مطالعه مي باشد .
تحقيقات قبلي نشان مي دهد كه تجديد ارائه صورتهاي مالي منجر به كاهش اعتبار اطلاعات حسابداري مي گردد ( ويلسون 2008 ). بنابراين كاهش اعتبار اطلاعات حسابداري را به تغييرات در سياست هاي تامين مالي شركتها ارتباط مي دهيم .
در اينجا ، بررسي مي كنيم كه چگونه تجديد ارائه صورتهاي مالي به عنوان شاخص كاهش اعتبار اطلاعات حسابداري ، سياستهاي تامين مالي و حقوق صاحبان سهام شركتها را تحت تاثير قرار مي دهد .
همچنين تجديد ارائه صورتهاي مالي نشان دهنده شكست نه تنها مديريت شركت كه مسئول ارائه صورت مالي مي باشد بلكه حسابرسان خارجي بدليل تشخيص و اظهار نظر اشتباه مي باشد .به اين ترتيب هر دوي مديران و حسابرسان بايد سرزنش و مجازاتهايي را براي ايفاي نقش خود در تجديد ارائه داشته باشند . در اين مطالعه شرايط تجديد ارائه كه منجر به تغيير حسابرس مي شود را ارزيابي مي كنيم .
1-3 اهداف اساسي از انجام تحقيق
هر تحقیق از زمان آغاز یقینا با هدفی آغاز شده است که مطابق با آن هدف فرضیات و سوالات خود را تدوین کرده است و لذا این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و اهداف اصلی و فرعی مخصوص به خود را دارد.
هدف اصلي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع وفاداری مشتری، رضایت مندی مشتری، عملکرد کارکنان، ارزش ادراک شده Next Entries مقاله رایگان با موضوع صورتهای مالی، اطلاعات مالی، صورت های مالی، بورس اوراق بهادار