منبع پایان نامه ارشد درمورد هوش هیجانی، سلامت روان، باورهای غیرمنطقی

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به:پدر عزيزم
كه سايه ي سر بوده وهست وحمايت هايش هميشه در لحظات سخت اميد بخش زندگي است.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات
-1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….3
-2-1بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..Error! Bookmark not defined.
-3-1اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….12
-4-1اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………14
-5-1فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….14
-6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………15
1-6-1- هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………..15
2-6-1 – باور غیر منطقی …………………………………………………………………………………………………………Error! Bookmark not defined.
3-6-1 – سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………….Error! Bookmark not defined.
فصل دوم پيشينه پژوهش
-1-2مقدمه: Error! Bookmark not defined.
-2-2سلامت روان و تعریف آن 21
-3-2 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف 26
-4-2 اصول بهداشت روانی 30
-5-2 خصوصیات افراد دارای سلامت روان Error! Bookmark not defined.
-6-2 عوامل موثر در تامین سلامت روان 38
-7-2 نقش خانواده در تامین سلامت روان 39
-8-2 نظریات مرتبط با سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………40
– نظریه زیگموند فروید …………………………………………………………………………………………………………….40
– نظریه الفرد ادلر……………………………………………………………………………………………………………………..41
– نظریه یونگ ……………………………………………………………………………………………………………………..42
– نظریه سالیوان ………………………………………………………………………………………………………………………………43
– نظریه راجرز ………………………………………………………………………………………………………………………..45
– نظریه الیس …………………………………………………………………………………………………………………………46
9-2 – نظریه مبتنی بر شناخت درمانی ………………………………………………………………………………………..48
– نظریه گلاس …………………………………………………………………………………………………………………………..49
– نظریه اسکینر ………………………………………………………………………………………………………………….50
– نظریه مازلو ……………………………………………………………………………………………………………………………51
– نظریه فروم …………………………………………………………………………………………………………………………52
– نظریه موری …………………………………………………………………………………………………………………….53
– نظریه اریکسون ………………………………………………………………………………………………………………..54
– نظریه الیس …………………………………………………………………………………………………………………………….54
– 2-10باورهای غیرمنطقی ………………………………………………………………………………………..56
1-10-2 – تعریف باور و باورهای غیرمنطقی…………………………………………………………………………………….60
2-10-2– انواع باورهای غیرمنطقی …………………………………………………………………………………………………………….61
3-10-2– خصوصیات باورهای منطقی ………………………………………………………………………………….64
4-10-2 – طبقه بندی باور غیرمنطقی …………………………………………………………………………….65
1–11-2 هیجان و اجزای آن ………………………………………………………………………………..71
2-11-2- اهمیت هیجان و ضرورت توجه به آن …………………………………………………………74
3-11-2- هوش هیجانی و ریشههای تاریخی ان ……………………………………………………………..74
4-11-2- هوش هیجانی و مقابله با استرس و سلامتی …………………………………………………………..81
5-11-2- اصطلاح شناسی هوش هیجانی …………………………………………………………………………….82
– هوش هیجانی و مفهوم روح زمان …………………………………………………………………………………….82
– هوش هیجانی و مفهوم شخصیت …………………………………………………………………………………85
– هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………..89
6-11-2- مدلهای هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………….92
– رویکرد توانایی( پردازش اطلاعات) ………………………………………………………………………………………….95
– رویکرد مختلط ……………………………………………………………………………………………………………………..111
– هوش هیجانی گلمن………………………………………………………………………………………………..113
– مدل هوش هیجانی با- آن ……………………………………………………………………………………………119
– پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………..122
الف) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
ب) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم طرح پژوهشي
-1-3طرح پژوهش 129
-2-3جامعه آماري 130
-3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه 130
-4-3روش گردآوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.
-5-3ابزار گرداوری اطلاعات 131
– پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن………………………………………………………………………………131
– پرسشنامه باور غیرمنطقی جونز………………………………………………………………………………….133
– پرسشنامه سلامت عمومی…………………………………………………………………………………..134
فصل چهارم تجزيه وتحليل آماري
4-1- تحلیل توصیفی داده های پژوهش 137
4-2- تحلیل استنباطی دادههای پژوهش 141
4-3- آناليز رگرسيون Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري
5-1- بحث و نتيجه گيري 146
5-2- محدودیتهای پژوهش 157
5-4- پیشنهادهای پژوهش 158
منابع ومآخذ 159
فهرست منابع فارسي 159
فهرست منابع انگليسي 167

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول1-4-میزان فراوانی و درصد مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل به تفکیک جنسیت معلمان مورد بررسی…………..138
جدول 2-4-میانگین و انحراف استاندارد نمره کل سلامت به تفکیک جنسیت معلمان………………..139
جدول 3-4-میانگین و انحراف استاندارد نمره کل هوش هیجانی به تفکیک جنسیت معلمان……………..139
جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد باور های غیر منطقی به تفکیک جنسیت معلمان 140
جدول 5-4- نتایج ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه باور های غیر منطقی و سلامت روان معلمان Error! Bookmark not defined.141
جدول 6-4- نتایج ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین نمره کل سلامت روان و نمره کل هوش هیجانی 142
جدول 7-4- نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه معلمان زن و مرد در میزان هوش هیجانی 142
جدول 8-4- نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه باورهای غیر منطقی بین معلمان زن و مرد 143
جدول 9-4 نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه نمره کل سلامت روان در معلمان زن و مرد 144

چکیده
هدف:هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد.
روش:روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد 240 نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونهی آماری این پژوهش تعداد 148 معلم زن و مرد است که با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشهای انتخاب و توسط پرسشنامههای هوش هیجانی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان بررسی شدند.دادهها با استفاده از شیوههای آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد)و شیوههای آماراستنباطی(ماتریس همبستگی پیرسون و t مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین نمره کل سلامت و باور های غیر منطقی (تمایل به ارزش، واکنش نسبت به ناکامی، و کمال گرایی) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود ندارد و نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین معلمان زن و مرد در باور های غیر منطقی انتظار بالا از خود، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توام با اضطراب و درماندگی نسبت به تغییر(ناامیدی) تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از بالاتر بودن میزان این باور های غیر منطقی در معلمان زن بود. همچنین مشخص شد که بین معلمان زن و مرد در میزان نمره کل هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد و بین دو گروه معلمان زن و مرد در نمره سلامت روان تفاوت معنی داری به دست نیامد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که برخورداری از سلامت روان در معلمان مورد بررسی با نوع باور های غیر منطقی و هوش هیجانی در آنان رابطه دارد. از این رو کمک به معلمان برای تغییر در باور های غیر منطقی خود، و پرورش هوش هیجانی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، سلامت روانی، نیروی انسانی