منبع تحقیق درباره مطالبه خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

تاريخ و امضا واثر انگشت…………………..

تقدير و تشکر :

تقديم به :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده ………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………
2
الف) بيان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..
3
ب) سوالات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………..
4
ج) پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………
4
د) فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….
5
ه) اهداف و ضرورت تحقيق ………………………………………………………………………………………………….
5
و) روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..
6
ز) ساماندهي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………..
6
فصل اول: کليـات تحقيق

1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوي و اصطلاحي …………………………………………………………………..
7
1-1-1- حق از نظر لغوي …………………………………………………………………………………………………….
7
1-1-2- حق از نظر اصطلاحي………………………………………………………………………………………………
8
1-1-3- خيار………………………………………………………………………………………………………………………
8
1-1-3-1- خيار از نظر لغوي ……………………………………………………………………………………………….
9
1-1-3-2- خيار از نظر فقها و حقوقدانان ………………………………………………………………………………
9
الف) معنا و مفهوم اصطلاحي خيار از نظر فقهاء……………………………………………………………………….
9
ب) خيار از نظر فقهاي عامه ………………………………………………………………………………………………….
10
1-1-3-3- تقسيم بندي خيارات از منظر فقهاي( شيعه و عامه) و قانون مدني ……………………………
11
الف) خيارات از نظر فقهاي شيعه ………………………………………………………………………………………….
11
ب) خيارات از نظر فقهاي عامه ……………………………………………………………………………………………..
11
پ) خيارات از نظر قانون مدني ……………………………………………………………………………………………..
11
1-2- فسـخ ………………………………………………………………………………………………………………………..
14
1-2-1- معنا و مفهوم فسخ ………………………………………………………………………………………………….
14
1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوي ……………………………………………………………………………
14
1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحي و فقهي ………………………………………………………….
15
1-2-1-3- فسخ از حيث ماهيت …………………………………………………………………………………………..
15
1-2-1-4- انوع فسخ ………………………………………………………………………………………………………….
16
1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ ……………………………………………………………………………
17
1-2-2- اسباب و شرايط و موانع فسخ ………………………………………………………………………………….
19
1-2-2-1- اسباب ايجاد حق فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………..
19
الف) نقض اساسي در حقوق ايران ………………………………………………………………………………………..
19
ب) عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي در حقوق ايران ……………………………………………………………..
22
پ) اعلام فسخ در حقوق ايران ……………………………………………………………………………………………..
22
1-2-2-2- موانع اعمال فسخ ……………………………………………………………………………………………….
23
الف) حق جبران عدم اجراي تعهد به وسيله متعهد …………………………………………………………………..
24
ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ايران ……………………………………………………………………………………
24
1-2-2-3- تضمين کافي در نقض اساسي قابل پيش بيني …………………………………………………………
25
1-2-3- آثار فسخ ……………………………………………………………………………………………………………….
25
1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ايران ………………………………………………………………
25
1-2-3-2- استرداد اموال و منافع ………………………………………………………………………………………….
26
الف) استرداد مال يا پول پرداخت شده ……………………………………………………………………………………
27
ب) مالي که ارزش آن کاهش يافته ………………………………………………………………………………………..
27
پ) عدم امکان استرداد …………………………………………………………………………………………………………
28
ت) استرداد منافع …………………………………………………………………………………………………………………
29
1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجراي بعد از فسخ ……………………………………………………………..
30
الف) مطالبه خسارت ……………………………………………………………………………………………………………
30
ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد ………………………………………………………….
33
1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ايران …………………………………………………..
34
1-2-3-5- حق فسخ در عقود جايز و لازم …………………………………………………………………………….
35
الف) حق فسخ در عقد جايز …………………………………………………………………………………………………
35
ب) حق فسخ در عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………
37
1-3- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………..
39
1-3-1- تعاريف …………………………………………………………………………………………………………………
39
1-3-1-1- تعريف شرط در علوم مختلف ……………………………………………………………………………..
39
1-3-1-2- شرط از ديدگاه فقه اماميه …………………………………………………………………………………….
40
1-3-1-3- جمع تعاريف در حقوق ………………………………………………………………………………………
41
1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط …………………………………………………………………………..
43
1-3-2-1- توصيف شرط فعل ……………………………………………………………………………………………..
43
الف) شرط فعل (حقوقي و مادي) ………………………………………………………………………………………….
43
ب) شرط فعل حقوقي کلي …………………………………………………………………………………………………..
44
پ) متعذر شدن انجام شرط ………………………………………………………………………………………………….
45
1-3-2-2- صحت و فساد شرط …………………………………………………………………………………………..
45
الف) شرايط صحت شرط در فقه …………………………………………………………………………………………..
45
ب) شروط باطل ………………………………………………………………………………………………………………….
45
1-3-3- مبناي الزام آور بودن شروط ……………………………………………………………………………………..
48
1-3-3-1- اصل اباحه در شروط …………………………………………………………………………………………..
48
1-3-3-2- ديدگاه فقها و الزام آور بودن شروط ……………………………………………………………………..
50
1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلي …………………………………………………………………………………….
52
1-3-4-1- تأثير لزوم عقد و تعهد اصلي در شرط …………………………………………………………………..
53
1-3-4-2- تبعيت شرط از عقد يا تعهد اصلي ………………………………………………………………………..
53
1-3-4-3- تبعيت عقد و تعهد اصلي از شرط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پیش آزمون، تعارض کار، انحراف معیار Next Entries منبع تحقیق درباره ترک فعل، صحت معامله، اشخاص ثالث