پایان نامه با واژگان کلیدی تعارض کار، پیش آزمون، فوردایس

دانلود پایان نامه ارشد

وهش………………………………………………………………………………..5
5-1 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………5
1-5-1 فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………5
2-5-1 فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………………………………………..5
6-1 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………………..6
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
1-2 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………8
2-2 تعریف شادمانی……………………………………………………………………………………..8
3-2 نظریه های شادمانی……………………………………………………………………………..11
4-2 تعریف روان درستی………………………………………………………………………………12
5-2 عوامل موثر در شادمانی………………..…………………………………………13
1-5-2 تفریح ………………………………………………………………………………………..14
2-5-2 ثروت………………………………………………………………………………………….14
3-5-2 شخصیت…………………………………………………………………………………….14
4-5-2 جنسیت…………………………………………………………………………………….15
5-5-2 سن…………………………………………………………………………………………..15
6-5-2 روابط اجتماعی…………………………………………………………………………….16
7-5-2 کار و شغل………………………………………………………………………………….17
8-5-2 تحصیلات……………………………………………………………………………………17
6-2 روش های افزاش شادمانی……………………………………………………………….18
1-6-2 القاء منظم خلق مثبت………………………………………………………………….18
2-6-2 شناخت درمانی …………………………………………………………………………..19
3-6-2 آموزش مهارت های اجتماعی……………………….…………………………..20
7-2 صفات درونی افراد شادکام……………………………………………………………….20
8-2 شرح حال مختصری درباره فوردایس………..……………………………………….21
9-2 اصول چهارده گانه فوردایس……………………………………………………………….22
1-9-2 اصل اول: فعال تر بودن و سرگر….…………………………..…………………22
2-9-2 اصل دوم: گذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالیت های جمعی…………..23
3-9-2 اصل سوم: مولد بودن و انجام کارهای سودمند و معنادار………………………………23
4-9-2 اصل چهارم: برنامه ریزی و سازماندهی بهتر…………………………………….24
5-9-2 اصل پنجم: دور کردن نگرانی ها…………………………………………………….24
6-9-2 اصل ششم: کاهش سطح توقعات و آرزوها……………………………………….25
7-9-2 اصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و خوش بینی……………………………………25
8-9-2 اصل هشتم: زندگی در زمان حال…………………………………………………….26
9-9-2 اصل نهم: پرورش شخصیت سالم……………………………………………………..26
10-9-2 اصل دهم: پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا…………………………27
11-9-2 اصل یازدهم: خود بودن……………………………………………………………….27
12-9-2 اصل دوازدهم: از بین بردن احساسات و مسائل منفی……….…………..28
13-9-2 اصل سیزدهم: ارتیاطات نزدیک و صمیمانه……………………………………28
14-9-2 اصل چهاردهم: اولویت و ارزش دادن به شادی……..……….….……….28
10-2 تعارض کار- خانواده…………………………………………………………………………..29
1-10-2 تعارض کار- خانواده………………………………………………………………….30
2-10-2 تعارض خانواده- کار………………………………………………………………….30
11-2 انواع تعارض کار- خانواده………………………………………………………………31
1-11-2 تعارض مبتنی بر زمان………………………………………………………….31
2-11-2 تعارض مبتنی بر فشار………………………………………………………….32
3-11-2 تعارض میتنی بر رفتار………………………………………………………….33
12-2 مدلهای تعارض کار- خانواده…………………………………………………….34
1-12-2 مدل ناسازگاری نقش های شغلی و خانوادگی گرینهاوس و بیوتل………..34
2-12-2 مدل تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار-خانواده وایدانوف…………..37
1-2-12-2 عوامل مرتبط با زمان …………………………………………………………..38
2-2-12-2 سرایت روانی از نقش های کاری یا خانوادگی…..……………………38
3-12-2 مدل پیشایندها و پیامدهای تعارض کار- خانواده دوکسبری و هیگینز………40
1-3-12-2 پیشایندهای مدل و ساز و کار آنها……………………………………………..40
2-3-12-2 پیامدها………………………………………………………………………………………….42
13-2 تفاوت های جنسیتی در تعارض کار- خانواده………………………………….43
14-2پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران…..……………………………..47
15-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران……………………………………………51
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
1-3 روش پژوهش…………………………………………………………………………………….56
2-3 روش گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………..56
3-3 مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد……………………………………………56
1-3-3 پایایی مقیاس………………………………………………………………………………58
2-3-3 روایی مقیاس……………………………………………………………………………….58
4-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه………………………………………..59
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………….61
2-4 توصیف داده ها……………………………………………………………………………………….61
3-4 تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………..62
1-3-4 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………….65
2-3-4 فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….67
3-3-4 فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………67
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………….72
2-5 فرضیه اول………………………………………………………………………………………72
3-5 فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………….73
4-5 فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………..73
5-5 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………..77
6-5 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………77
7-5 پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………77
فهرست جداول
جدول(1-2) فرمت کلی جلسات گروه درمانی شادمانی فوردایس……………………28
جدول1-3 شاخص های مقیاس تعارض کار با خانواده، تعداد و شماره سوالات……..57
جدول2-3 شاخص های مقیاس تعارض خانواده با کار، تعداد و شماره سوالات………57
جدول 3-3 میانگین انحراف معیار و ضریب آلفای مقیاس تعارض کار-خانواده به تفکیک بررسی مقدماتی و نهایی…………………………………………………………………….58
جدول 1-4 نتایج توصیفی گروههای مورد مطالعه …………………………………….61
جدول 2-4 نتایج توصیفی سن افراد مورد مطالعه………………………………………61
جدول 3-4 نتایج توصیفی تحصیلات افراد مورد مطالعه..…………………………61
جدول 4-4 نتایج توصیفی سابقه كار افراد مورد مطالعه..…………………………..61
جدول 5 – 4 مفروضات تحلیل کوواریانس…………………………………………………..62
جدول 6-4 بررسي خطي بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه و همگني ضرایب رگرسیون در در آنها…………………………………………………………………………….63
جدول7– 4 نتایج مقایسه واریانس های دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون با کنترل پیش آزمون…………………………………………………………………………………..64
جدول 8-4 نتایج نرمال بودن توزیع داده ها……………………………………………….64
جدول 9-4 نتایج توصیفی نمره كل تعارض كار- خانواده در پیش آزمون و پس آزمون………………………………………………………………………………………………..65
جدول10-4: نتایجANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش درنمره كل تعارض كار- خانواده با کنترل اثر پیش آزمون……………………………………………………………………65
جدول11-4: نتایج آزمون t مستقل بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و آزمايش در متغیر نمره كل تعارض كار – خانواده……………………………………..66
جدول 12-4 نتایج توصیفی خرده مقياس تعارض کار-خانواده در پیش آزمون و پس آزمون ………………………………………………………………………………………………………………67
جدول13-4: نتایج ANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل وآزمایش درنمره خرده مقياس تعارض كار- خانواده با کنترل اثر پیش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، دادگاه صالح