دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

بخش نخست: ماهيت،پيشينه ومباني فقهي-حقوقي قرار بازداشت موقت 6
فصل اول:ماهيت وپيشينه قرار بازداشت موقت 7
مبحث اول:ماهيت و طبقه بندي قرار بازداشت موقت 7
گفتار اول:مفهوم شناسي وطبقه بندي قرار بازداشت موقت 7
الف-تعريف قرار بازداشت موقت 8
1-تعريف قرار وتفاوت آن با حکم 8
2-تعريف بازداشت موقت 10
ب- طبقه بندي قرار بازداشت موقت 13
1-بازداشت موقت اداري-حقوقي وکيفري 13
2-بازداشت موقت اجباري واختياري 16
3-بازداشت موقت قانوني و غير قانوني 18
گفتار دوم:مقايسه بازداشت موقت با مفاهيم مشابه 21
الف- قرار ممنوعيت خروج از کشور 21
ب-حبس متهم 25
ج-تحت نظر قرار دادن متهم 27
د-جلب متهم 27
مبحث دوم:پيشينه قرار بازداشت موقت 28
گفتار اول:سابقه قرار بازداشت موقت در شريعت اسلام 30
گفتار دوم:سابقه بازداشت موقت در حقوق ايران 34
الف-عصر باستان 34
ب-عصر معاصر 37
فصل دوم:مباني فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت 39
مبحث اول:مباني فقهي قرار بازداشت موقت 40
گفتار اول:ادله جواز بازداشت موقت 40
الف-قرآن 41
ب-سنت 47
1-بازداشت متهم به قتل 48
2-بازداشت متهم به ارتداد 52
3-بازداشت متهم به سرقت 55
4-بازداشت مست 57
5-بازداشت کفيل 59
6بازداشت حين سکوت نزد حاکم 62
7-بازداشت شهود 64
ج-اجماع 66
م-عقل 67
گفتار دوم:ادله عدم جواز بازداشت متهم 68
الف-اصل برائت 69
ب-اصل حريت 72
ج-قاعده درء 73
مبحث دوم:مباني حقوقي قرار بازداشت موقت 75
گفتار اول:ادله جواز قرار بازداشت موقت 76
الف-حمايت اجتماعي وفردي 77
1-حمايت از جامعه 78
2-حمايت از متهم 79
3-حمايت از بزه ديده 80
ب-پيشگيري از ايجاد ممانعت در اجراي عدالت 81
1-جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم 81
2-جلوگيري از امحاي آثار جرم 84
3-جلوگيري از تباني متهم با ساير اشخاص 86
4-جلوگيري از اعمال فشار بر شهود ومطلعين و ساير اشخاص 87
5-حفظ دلايل و امارات 88
گفتار دوم:ادله عدم جواز بازداشت موقت 88
الف-مغايرت با اصل برايت 90
ب-تعارض با اسناد وتعهدات بين المللي 94
ج-تاثير در سرنوشت پرونده 99
د-حرفه ايي کردن بازداشت شدگان 100
ي-جبران ناپذير بودن بازداشت موقت با صدور حکم برايت متهم 101
بخش دوم:ضوابط ، جهات و تشريفات فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت 104
فصل اول:ضوابط و جهات قرار بازداشت موقت 105
مبحث اول:ضوابط کلي صدور قرار بازداشت موقت 105
گفتار اول:استثنايي و انحصاري بودن 105
گفتار دوم:متناسب بودن 106
گفتار سوم:مسبوق به تفهيم اتهام بودن به متهم 108
گفتار چهارم:متجاوز نبودن مدت بازداشت از حداقل مجازات قانوني اتهام انتسابي 109
مبحث دوم:جهات صدور قرار بازداشت موقت 110
گفتار اول:جهات اجباري صدور قرار بازداشت موقت 110
الف-در شريعت اسلام 110
ب-در حقوق ايران 111
1-در قانون آيين دادرسي کيفري مادر 111
2-در قوانين دادرسي کيفري متفرقه 117
گفتار دوم:جهات اختياري صدور قرار بازداشت موقت 122
الف- در شريعت اسلام 122
ب- در حقوق ايران 123
1- آيين دادرسي کيفري مادر 123
2-در قوانين دادرسي کيفري متفرقه 127
فصل دوم:تشريفات صدور و اعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت 129
مبحث اول: تشريفات صدور قرار بازداشت موقت 129
گفتار اول: تشريفات ناظر به صلاحيت صدور قرار بازداشت موقت 130
الف-مرجع صلاحيت دار 131
1-دادسراها و دادگاههاي عمومي 131
2-دادسراها و دادگاههاي اختصاصي{نظامي و ويژه روحانيت} 136
ب-مقامات صلاحيت دار 143
1-مقامات صالح طبق قانون اصلاح قانون تشگيل دادگاههاي عمومي وانقلاب 143
2-مقامات صالح طبق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 147
ج-تاييد قرار بازداشت موقت در موارد الزامي 152
1-مقامات صالح در تاييد قرار بازداشت موقت 152
2-مقررات ناظر به اختلاف بين مقام صدور و مقام تاييد قرار بازداشت موقت 156
3-سرنوشت متهم در فاصله بين صدور وتاييد قرار بازداشت موقت 158
4-موارد صدور قرار بازداشت موقت بي نياز از تاييد مقام قضايي ديگر 159
ح-تفهيم و ابلاغ قرار تامين به متهم 161
د-دستورات قضايي بعد از صدور قرار بازداشت موقت 162
مبحث دوم:تشريفات ناظر به اعتراض وضمانت اجراي بازداشت غير قانوني و موارد الغاء قرار بازداشت موقت 163
گفتار اول:تشريفات ناظر به اعتراض و تجديد نظر خواهي از قرار بازداشت موقت 163
الف-اشخاص و مراجع صلاحيدار 165
1-اشخاص داراي صلاحيت اعتراض و تجديد نظر خواهي 165
2-مراجع داراي صلاحيت رسيدگي به اعتراض و تجديد نظر خواهي 167
ب-مهلت اعتراض و تجديد نظر خواهي و رسيدگي به آن 168
1- مهلت اعتراض و تجديد نظر خواهي 168
2-مهلت رسيدگي به اعتراض و تجديد نظر خواهي 170
ج-دفعات اعتراض وتجديد نظر خواهي 171
1-در جرايم در صلاحيت دادگاه کيفري استان 171
2-در ساير جرايم 172
ح-هزينه دادرسي اعتراض و تجديد نظر خواهي 173
گفتار دوم: ضمانت اجراي بازداشت غير قانوني و موارد الغاء قرار بازداشت موقت 173
الف- ضمانت اجراي بازداشت غير قانوني 174
1-ضمانت اجراي بازداشت غير قانوني در حقوق اسلام و ايران 174
2-ضمانت اجراي بازداشت غير قانوني در اسناد بين المللي 177
ب- موارد الغاء قرار بازداشت موقت 179
نتيجه گيري و پيشنهاد ها 182
منابع و ماخذ 185
چکيده انگليسي 195

چکيده :
بازداشت موقت يکي از قرارهاي تامين کيفري دسترسي به متهم مي باشد که ممکن است در فرآيند تحقيقات مقدماتي در مورد وي صادر شود. درشريعت اسلام و قوانين کيفري ايران، بازداشت موقت تحت شرايطي مجاز شمرده شده است و از آن مي توان به عنوان ابزاري در جهت جلوگيري از وقوع جرم استفاده نمود. از مجموعه روايات و فتاواي فقهاي اسلام مي توان به سازگاري بازداشت موقت با مباني شرعي تحت شرايطي پي برد. بازداشت موقت امري استثنايي بوده و فقط در موارد ضروري توجيه دارد و تاکيد بر اختياري بودن آن است، و الزام قاضي به صدور قرار بازداشت موقت اجباري بدليل اين که با اصل تشخيص تناسب قرار در تعارض مي باشد و نوعي دخالت قوه مقننه در امر دادرسي تلقي مي شود که پسنديده نيست. البته در موارد اختياري قانونگذار بايد بر اعمال قاضي نظارت داشته باشد تا از اشتباهات محتمل جلوگيري شود، زيرا بازداشت فرد ممکن است درسرنوشت پرونده تاثير بگذارد. بازداشت موقت مغاير با اصل برائت يا اماره بي گناهي مي باشد و موجب خسارت مادي و معنوي براي متهم مي شود. همچنين اين بازداشت به حقوق دفاعي او نيز لطمه وارد مي کند .متاُسفانه در زندان هاي ما محکومين و متهمين در بندهاي واحد نگهداري مي شوند که باعث موُانست با ساير زندانيان شده و موجب مي شود که فرد شخصيت مثبت خود را از دست بدهد. پسنديده است که محل بازداشت محکومين و متهمين متفاوت باشد. نکته مهم اين است که صدور حکم برائت براي متهمي که در بازداشت موقت بوده جبران ناپذير به نظر مي رسد، زيرا آبرو و مقام ويژه اي که داشته را از دست داده است. در خاتمه بايد گفت بنا به مواردي که ذکر شده، خودداري از صدور قرار بازداشت موقت به طور مطلق ممکن است عواقب نامطلوبي داشته باشد زيرا متهم ممکن است در زمان آزادي مرتکب جرم ديگري شود. لذا بايد گفت؛ بازداشت موقت تاُميني است که اگر بجا و درست به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمايت مي کند، بلکه متهمان را از خشم افکار عمومي حفظ مي کند،هر چند بازداشت موقت خلاف قاعده هاي فقهي و اصل برائت است ولي در برخي مواقع ضروري مي باشد.
واژگان کليدي:آيين دادرسي کيفري، قرار بازداشت موقت، قرآن، شريعت اسلام، اصل برائت، تشريفات صدور

مقدمه:
مقام والاي انسان ورعايت آزادي از دير باز مورد توجه بوده همچنين در شريعت اسلام به آن اهميت داده شده و آزادي را بزرگترين بخشش الهي دانسته که خداوند متعال به بندگان خود اعطاء نموده است زيرا آزادي با سرشت آدمي آميخته و از طبيعت او جدا شدني نيست،آزادي از جهات مختلف بايد مورد حمايت قانونگذار باشد.لازمه وصول به اهداف عاليه انساني در گروي تضمين امنيت جامعه بشري است که خود داراي ارکان مختلفي بوده که بدون شک،امنيت قضايي از ارکان مهم آن مي باشد. ايجاد امنيت قضايي در يک جامعه پيشرفته، محتاج قوانيني است که محتواي آن با معيارهاي سنجيده شده،شايستگي و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد. بدون ترديد يکي از حساس ترين مراحل دادرسي کيفري، مرحله اخذ تامين از فردي است که متهم قرار گرفته است ، پس از انجام تحقيقات مقدماتي نوع تاميني که توسط مقام قضايي براي متهم در نظر گرفته مي شود بستگي به اهميت بزه انتسابي،دلايل توجه اتهام و سوابق متهم دارد.
از طرفي اهميت آيين دادرسي کيفري بر صاحبنظران بويژه بر حقوقدانان کيفري پوشيده نيست، و دراين زمينه بايد گفت هم بايد از متهم هم از جامعه حمايت نمود و منافع هر دو را تامين کنيم.اما اين آزادي مطلق نيست و اين امر نبايد سبب سلب آزادي افراد و تعرض به آنها قرار گيرد و ضمن رعايت حقوق ديگران،از آزادي خود،به عنوان موهبت الهي استفاده کند.
در اين تحقيق سعي شده مقررات قانون آيين دادرسي کيفري دادگاهاي عمومي وانقلاب راجع به بازداشت موقت مورد بررسي قرار گرفته همچنين بازداشت موقت را بر مبناي فقه و شريعت اسلام تحليل و بررسي کنيم و ابهامات موجود در قانون را نشان دهيم.

الف- بيان مساله:
موضوع اين رساله تحليل فقهي حقوقي قرار بازداشت موقت در دادرسي کيفري ايران مي باشد، اين موضوع به بررسي مباني بازداشت موقت از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق موضوعه پرداخته كه با توجه به حجم گسترده بازداشت موقت افراد توسط دستگاه قضائي و بروز عوارض و اثرات منفي اين نوع بازداشت ها در سطح جامعه و نيز در روحيه افراد ، جهت كاهش بازداشت موقت و توجه آنان به اين امر ، و ايجاد حساسيت در دستگاه قضائي و توجه آنان به اين امر كه بازداشت فقط در برخي جرايم محدود براي جلوگيري از فساد و نيز آسيب رساندن فرد به جامعه بايد استفاده قرار گيرد به همين منظور بررسي مباني فقهي و حقوقي بازداشت موقت در دادرسي کيفري ايران ضروري به نظر مي رسد.
ب:-سئوالات تحقيق:
1-آيا بازداشت موقت با مباني شرعي سازگار دارد ؟
2- آيا بازداشت موقت توجيه حقوقي دارد ؟
3- آيا راهکا رها يي در جهت تقليل حرفه اي شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟
ج- فرضيات:
1-از مجموع روايات و فتاواي فقهاي اسلام مي توان نتيجه گرفت که بازداشت موقت تحت شرايطي با مباني شرعي سازگار است.
2- بازداشت موقت امري استثنائي است و فقط در موارد ضروري توجيه دارد و تاُکيد بيشتر بر اختياري بودن آن است.
3- جدا سازي محکومين از متهمين در اين مورد امکان پذير است.
ح- سابقه تحقيق:
در خصوص بازداشت موقت کار تحقيقاتي وسيعي انجام نشده است و اغلب منابع فقهي آن عربي وفاقد ترجمه فارسي مي باشد که در اين مورد پايانامه هاي محدود و کتب کم و مختصري به رشته تحرير در آمده است.
خ- روش تحقيق:
در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از پايانامه ها مقالات و مجلاتي كه در اين زمينه وجود داشته است و همچنين با مراجعه به كتابخانه هاي مختلف به جمع آوري اطلاعات بپردازيم.
ک- معرفي پلان تحقيق:
مباحث اصلي مربوط به پايانامه پيش رو به دو بخش مجزا قابل بحث وبرسي است که بخش اول تحقيق را به ماهيت و پيشينه فقهي حقوق قرار بازداشت موقت اختصاص داده ايم که خود به دو فصل تقسيم مي شود در فصل اول ماهيت و پيشينه قرار بازداشت موقت مورد بررسي قرار مي گيردو به دو مبحث که مبحث اول به ماهيت و مبحث دوم به پيشينه قرار بازداشت موقت و هر يک از مباحث نيز به دو گفتار تقسيم مي شود که تعريف قرار بازاشت موقت طبقه بندي قرار بازداشت موقت مقايسه آن با مفاهيم مشابه و سابقه تاريخي قرار بازداشت در شريعت اسلام و حقوق ايران پرداخته مي شود.در فصل دوم نيز به دو مبحث که مبحث اول به مباني فقهي قرار بازداشت موقت پرداخته و در گفتار اول ادله جواز بازداشت و در گفتار دوم به ادله عدم جواز بازداشت موقت بر اساس آيات احادث روايات واصول علميه مي پردازيم و در مبحث دوم اين فصل به مباني حقوقي قرار بازداشت موقت که در گفتار

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد ، مثبت،، «ادعوا» Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات