پایان نامه رایگان درباره مواد غذایی، دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

طوب ………………………………………………………………………….14
2-4-5 نقطه ی شبنم ………………………………………………………………………………15
2-4-6 فعالیت آبی…………………………………………………………………………………15
2-4-7 جذب ایزوترمی……………………………………………………………………………15
2-4-8 انواع آب در مواد غذایی………………………………………………………………….16
2-5 انواع رطوبت…………………………………………………………………………………17
2-5-1 رطوبت اولیه………………………………………………………………………………17
2-5-2 رطوبت ماکزیمم…………………………………………………………………………..17
2-5-3 رطوبت سطحی……………………………………………………………………………17
2-5-4 رطوبت تعادلی…………………………………………………………………………….18
2-5-5 رطوبت آزاد……………………………………………………………………………….18
2-5-6 رطوبت پیوندی …………………………………………………………………………..18
2-5-7 رطوبت غیرپیوندی……………………………………………………………………….18
2-5-8 رطوبت نمودار بیشینه…………………………………………………………………….19
2-5-9 رطوبت بحرانی……………………………………………………………………………19
2-5-10 رطوبت نهایی……………………………………………………………………………19
2-6 پارامترهای موثر در طراحی خشک کن ها………………………………………………..21
2-6-1 مشخصات مواد……………………………………………………………………………21
2-6-2 خواص ترمودینامیکی هوا………………………………………………………………..21
2-6-3 وضعیت آب درون ماده…………………………………………………………………..22
2-6-4 نحوه ی حرارت دهی به ماده…………………………………………………………….22
2-7 تعیین تجربی سرعت خشک کردن………………………………………………………….24
2-8 مکانیسم حرکت رطوبت در جامدات………………………………………………………..28
2-9 دسته بندی خشک کن ها……………………………………………………………………..37
2-10 بررسی خشک کن ها بر اساس نحوه ی تماس گاز جامد…………………………………38
2-11 معرفی چند نوع خشک کن کاربردی……………………………………………………..40
2-11-1 خشک کن سینی دار…………………………………………………………………….40
2-11-2 خشک کن پاششی………………………………………………………………………. 41
2-11-3 خشک کن استوانه ای……………………………………………………………………43
2-11-4 خشک کن با فیلم نازک …………………………………………………………………44
2-11-5 خشک کن نوارنقاله ای………………………………………………………………….45
2-11-6 خشک کن دوار………………………………………………………………………….45
2-11-7 خشک کن انجمادی………………………………………………………………………46
2-11-8 خشک کن بستر سیال……………………………………………………………………47
2-11-9 خشک کن سیلویی……………………………………………………………………….48
2-11-10 خشک کن کوره ای و اتاقکی…………………………………………………………48
2-11-11 خشک کن تونلی……………………………………………………………………….49
2-12 انتخاب خشک کن…………………………………………………………………………..51
فصل سوم : فرایند خشک کردن و اندازه گیر ضریب انتقال جرم
3-1 نفوذ و انتقال جرم ……………………………………………………………………………54
3-2 نفوذ در جامدات………………………………………………………………………………57
3-2-1 نفوذ مطابق قانون فیک……………………………………………………………………57
3-2-2 نفوذ ناپایا…………………………………………………………………………………..57
3-3ضرائب انتقال جرم……………………………………………………………………………59
3-4 مقدمه ای بر انتقال حرارت………………………………………………………………….63
3.5 اصول انتقال حرارت جابجایی……………………………………………………………….65
3-5-1 انتقال حرارت با جابجایی طبیعی…………………………………………………………66
3-5-2 انتقال حرارت با جابجایی اجباری………………………………………………………..68
3-6 انتقال همزمان جرم و حرارت……………………………………………………………….69
فصل چهارم: خواص مهندسی غذاها
4-1 خواص مهندسی غذاها……………………………………………………………………….72
4-1-1 خواص دمایی………………………………………………………………………………72
4-1-2 گرمای مخصوص…………………………………………………………………………73
4-1-3 نفوذ دمایی………………………………………………………………………………….74
4-2 خواص فیزیکی در مواد غذایی……………………………………………………………..76
4-2-1 دانسیته……………………………………………………………………………………..76
4-2-2 تخلخل………………………………………………………………………………………77
4-2-3 چروکیدگی…………………………………………………………………………………78
4-3 تغییر ساختار میوه ها وسبزی ها در مدت خشک شدن با هوا…………………………….78
4-3-1 تآثیر خشک کردن بر تغییرات ماکروسکوپی……………………………………………78
4-3-2 تآثیر خشک کردن بر چروکیدگی………………………………………………………..78
4-3-3 تآثیر خشک کردن بر خواص فیزیکی……………………………………………………79
4-3-4 تآثیر خشک کردن بر تخلخل……………………………………………………………..79
4-3-5 تآثیر خشک کردن بر دانسیته ی جرئی………………………………………………….79
4-3-6 تآثیر خشک کردن بر دانسیته ی ظاهری………………………………………………..80
4-3-7 تآثیر خشک کردن بر بافت……………………………………………………………….80
فصل پنجم:مواد و روش ها
5-1 مواد و روش ها………………………………………………………………………………81
5-2 مشاهدات………………………………………………………………………………………83
فصل ششم:محاسبات
6-1 آنالیز آماری………………………………………………………………………………….96
6-2 تعاریف مفاهیم در آنالیز آماری……………………………………………………………..97
6-3 تست ANOVA……………………………………………………………………………….100
6-4 محاسبات…………………………………………………………………………………….103
6-4-1 اندازه گیری مقدار حجم و سطح………………………………………………………..103
6-4-2محاسبه ی مقدارme……………………………………………………………………….104
6-4-3 محاسبه ی مقدار ماده ی خشک…………………………………………………………102
6-4-4 محاسبه ی مقدار ضریب انتقال جرم……………………………………………………117
6-5محاسبات آنالیز آماری………………………………………………………………………124
6-6 تست (ANOVA) برای مقایسه ی شرایط…………………………………………………132
فصل هفتم:بحث در نتایج،نتیجه گیری و پیشنهادات
7-1نتایج ……………………………………………………………………………………….. 136
منابع ……………………………………………………………………………………………..145
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………155

فهرست جدول ها :
2-14.جدول : معیار دسته بندی خشک کن ها…………………………………. …………………….37
3-2.جدول : روابط بین ضرائب انتقال جرم………………………………………………………….62
5-2.جدول :مشخصات فنی خشک کن آزمایشگاهی………………….. ……………………………..82
5-15.جدول : نتایج بدست آمده از خشک کردن کدو………… ……………………………………….90
5-16.جدول : نتایج بدست آمده از خشک کردن پیاز…………………………….. …………………..91
5-17.جدول : نتایج بدست آمده از خشک کردن سیب زمینی ………………………………………..92
6-1.جدول: جدول نتایج برای( one-way anova) …………………………………………………..100
6-2.جدول : جدول نتایج برای ( two-way anova)………………………………………………….102
6-3.جدول : جدول محاسبات آنالیز آماری برای(two-way anova)……………………………….103
6-4.جدول : نسبت حجم به سطح برای محاسبه ضریب انتقال جرم………………………………..104
6-5.جدول: مقادیر دما،رطوبت ورطوبت تعادلی در زمان آزمایش…………………………………105
6-6.جدول : مقادیر رطوبت برای کدو با روشن بودن فن دمای 90……………………………….106
6-7.جدول : مقادیر رطوبت برای کدو بدون روشن بودن فن دمای 90……………………………107
6-8.جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رضایت از زندگی Next Entries پایان نامه رایگان درباره سبزی، 90درجه، 80درجه