مقاله درمورد مجتمع های مسکونی، مکان یابی، مکانیابی

دانلود پایان نامه ارشد

معاونت پژوهش و فناوری
فرم منشور اخلاق پژوهش
اینجانب علی مسلمی دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تعهد می نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام.
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان، نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع دراختیار.
6-اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
محل امضاء و تاریخ
علی مسلمی

تعهد نامه اصالت پایان نامه تحصیلی
اینجانب علی مسلمی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری که در تاریخ……………………………از پایان نامه خود تحت عنوان
بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)
با کسب نمره………………..و درجه……………………………دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه،کتاب،مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج نموده ام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: علی مسلمی
تاریخ و امضاء

چکیده
بحث مکانیابی مجتمع های مسکونی در حال حاضر از موضوعات بسیار مهم و تاثیر گذار در بحث کاربری اراضی شهری می باشد و از آنجایی که امروزه مراکز شهری از تجهیزات عمرانی بسیار پیچیده ای برخوردارند و ساختمان ها ابعاد وسیعی به خود گرفته اند و شهرها وسعت قابل توجهی یافته اند اهمیت ژئومورفولوژی شهری وقتی آشکار می شود که خسارات وارده زیاد و خارج از تحمل انسان باشد. از این رو باید قبل از ایجاد ساختمان های مطمئن و مقاوم، در مکان گزینی شهرها و انتخاب محل مناسب برای توسعه ساختمان ها مطالعات و پژوهش دقیقی صورت گیرد برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نه تنها به عنوان عوامل مخرب و بازدارنده در استقرار و توسعه شهرها محسوب نمی شوند، بلکه اگر برنامه ریزان شهری آگاهی کامل از نوع و کاربرد همه جانبه ژئومورفولوژیکی این پدیده ها داشته باشند، آن ها را به عاملی مثبت در استقرار و توسعه شهرها تبدیل خواهند به علاوه برنامه ریزی های زیر بنایی شهر به دور از تاثیرات شرایط توپوگرافی نبوده و نیست زیرا توپوگرافی محل و جهت گیری ناهمواریها در مسائلی نظیر ساخت ساز شهری و یا در جابجایی جمیعت شهری نقش انکار ناپذیری دارد در این پژوهش یا استفاده از روش تحلیلی و میدانی با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين بين دو نمونه (T-Test) ميانگين پدیده های ژئومورفیک و مکانیابی متأثر از از خدمات سازمان های مربوطه در هنگام صدور مجوز از دیدگاه کارشناسان مورد مقايسه قرار گرفته و از آنجائيكه بين ميانگين دو نمونه به لحاظ آماري اختلاف معني داري وجود دارد اين تفاوت بيان مي كند كه عدم توجه به شاخص های ژئومورفیک توسط سازمان های متولی در هنگام صدور مجوز به دليل اختلاف معنادار از شاخص استاندارد تاثيرمعناداري در روند مکانیابی مجتمع های مسکونی موفق عمل نکرده است.
واژگان کلیدی: شهر شاهرود، مکانیابی، مجتمع های مسکونی، ژئومورفیک

فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله 3
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-3- اهداف تحقیق 3
1-3-1-اهداف کلی 3
1-3-1-اهداف جزئی 3
1-4- سوال تحقیق 3
1-5-فرضیه : 3
1-6-تعریف اصطلاحات و واژه ها 3
1-7- مروری بر ادبیات تحقیق 3
1-8-روش شناسی تحقیق 3
1-9- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 3
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
2-1-شهر 3
2-2-مادر شهر (METROPOLIS) و کلان شهر (MEGALAPOLIS) 3
2-3-مکانیابی 3
2-4-هدفهای مسائل مکان یابی 3
2-4-1-هدف های کششی 3
2-4-2-هدفهای فشاری 3
2-4-3-هدفهای متعادل 3
2-4-4-اشتباه های متداول در مکان یابی 3
2-5- معیارهای بهینه در مکان یابی کاربری های شهری 3
2-5-1- سازگاری 3
2-5-2- آسایش 3
2-5-3- کارآیی 3
2-5-4- مطلوبیت 3
2-5-6-سلامتی 3
2-6- تئوری های رایج در مکان یابی مجتمع های بزرگ مسکونی 3
2-6-1- تئوری سیستمی 3
2-6-2- تئوری مکان مرکزی 3
2-6-3-تئوری جاذبه یا تئوری ویلیام رایلی 3
2-7- مدل های رایج در مکان یابی کاربریی ها 3
2-7-1-فرایند تحلیل سلسله مراتب AHP 3
2-7-2-سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 3
2-7-3- سیستم اطلاعات جغرافیایی ، قابلیت و کاربرد آن 3
2-8-سيستم ژئومورفيك 3
2-9-مطالعات ژئومورفيك 3
2-10-پاسخ پيچيده و آستانه ها 3
2-11-مقياس ژئومورفيك 3
2-11-1- مقياس زماني 3
2-11-1-1-زمان چرخه اي 3
2-11-1-2-زمان درجه بندي شده 3
2-11-1-3-زمان يكنواخت 3
2-12-مقياسهاي مكاني ( فضايي ) 3
2-13-سيستم هاي ژئومورفيك 3
2-13-1-سيستم يخچالي 3
2-13-1-1-فرآيندهاي سيستم فرسايش يخچالي 3
2-13-2-لندفرم هاي سيستم فرسايش يخچالي 3
2-13-3- سيستم بادي 3
2-13-4-اشكال و فرايند سيستم بادي 3
2-13-5- سيستم رودخانه اي 3
2-14-ويژگي هاي سيستم رودخانه اي از لحاظ انرژي 3
2-15- سيستم دامنه اي 3
2-15-1-فرآيند ها يا حركات دامنه اي ; جابجايي مواد بر روي دامنه 3
2-16- سيستم ساحلي 3
فصل سوم:شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1-تقسيمات سياسي 3
3-2- موقعيت جغرافيايي: 3
3-3- خصوصیات اقلیمی 3
3-3-1- عوامل اقلیمی 3
3-3-2- اقلیم،انسان ومنطقه آسایش 3
3-3-3- دما 3
3-3-5- باد و فشار هوا 3
3-4-پوشش گياهي 3
3-4-2-مراتع 3
3-5- زمين‌شناسي 3
3-6-وضعيت خاک 3
3-7-منابع آب و خاک 3
3-7-1-منابع آب 3
3-7-1-1-منابع آب شرب 3
3-7-2-2- منابع آب کشاورزی 3
3-8-بهره برداري از منابع آب زيرزميني 3
3-8-1- مصارف آب زيرزميني 3
3-9-پوشش برق روستايي 3
3-10- تأسيسات دفع فاضلاب 3
فصل چهارم:بررسی شاخص های اصلی در مکان یابی مجتمع های مسکونی
4-1- روش تحقیق : 3
4-2- نوع و نحوه گردآوری داده ها : 3
4-3- تعداد نمونه ها و نحوه نمونه گیری : 3
4-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 3
4-5-مراحل انجام يك آزمون فرض آماري 3
4-6- جامعه آماری 3
4-7-اهمیت مطالعات ژئومورفیک 3
4-8- واحدهاي ناهمواري و انواع شهرها 3
4-9- شهرهاي كوهستاني 3
4-10- شهرهاي پايكوهي 3
4-11- شهرهای جلگه و دشت 3
4-12- شهر های ساحلی 3
4-13-شهرهای دره ای 3
4-14- شهرهای مستقر در فرورفتگی ها 3
4-15-يافته هاي توصيفي 3
4-15-1- يافته هاي توصيفي: 3
4-15-1- 1-گروه كارشناسان : 3
4-15-1-1-1- توزیع جغرافیایی : 3
4-15-1- 1 -2- ساختار سني : 3
4-15-1-1-3- پست سازماني : 3
4-15-1-1-4- سابقه خدمت در سازمان : 3
4-15-1-1-5-مدرك تحصيلي : 3
4-15-1-1-6- حقوق و مزايا : 3
4-15-1-1- 7-تعداد کارشناسان بومي ادارات مربوطه : 3
4-15-1-1-8- استقرار کارشناسان بر اساس نوع تخصص : 3
4-15-1-1-9- درجه خبرگي : 3
4-16-2 – گروه بهره برداران ساختمانی : 3
4-16-2-1- سابقه فعاليت در امر ساختمانی : 3
4-16-2-2- ميزان تحصيلات : 3
4-16-2-3- سن : 3
4-17-بخش سوم پرسش نامه 3
4-17-1-آیا در هنگام شروع ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در شروع کار از سازمان های مربوطه در هنگام صدور جواز نقشه پهنه بندی خطر زلزله محل ساخت ارائه می شود؟ 3
4-17-2-آیا پدیده هایی همچون، حرکات دامنه ای (لغزش، ریزش، خزش) به عنوان عوامل بازدارنده در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در طول دوره فعالیت شما عمل کرده است. 3
4-17-3-آیا در ساخت مجتمع های مسکونی در قسمت شمالی شهر شاهرود با توجه به نزدیکی به محدوده خط گسل الزامات مربوط به رعایت حدود خط گسل در مکان یابی مورد توجه قرار می گیرد؟ 3
4-17-4-آیا مسیل ها چه از نوع فصلی و از نوع دائمی در قسمت های شمالی شهر شاهرود به عنوان یک عامل مهم و بازدارنده در مکان یابی مجتمع های مسکونی نقش ایفا نموده اند؟ 3
4-17-5- آیا دامنه های شمالی منطقه مورد مطالعه به عنوان منطقه مهم در مکانیابی مناطق مستعد جهت ساخت و ساز مجتمع های مسکونی می باشد؟ 3
4-18-کارشناسان ادارات و سازمان های دخیل در مکانیابی مجتمع های مسکونی 3
فصل پنجم:آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه 3
5-2- آزمون فرضيات 3
5-2-1- آزمون فرضيه اول 3
5-2-2- آزمون فرضيه دوم: 3
5-2-2-1- تبيين رابطه بين پدیده های ژئومورفیک و توسعه بهینه مناطق مسکونی 3
5-3-نتیجه گیری و پیشنهادات 3

فهرست جداول
جدول2-1-نظم و ترتيب زماني در رده بندي شكل هاي زمين 3
جدول 2-2- انواع حرکات دامنه ای بر حسب سرعت و حجم 3
جدول 3-1 – تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود در سال 1390 3
جدول 3-2- حدود آسایش ا نسان در سرعت های مختلف باد 3
جدول 3-3- ميانگين روزانه دمای هوا در ايستگاههای هواشناسی ناحيه میامی 3
جدول 3-4- روند تغییرات شاخص های و حداقل مطلق دما در ايستگاههای شاخص ناحيه شاهرود 3
جدول 3-5- توزيع بارندگی ماهانه و فصلی در ايستگاه هواشناسی شهرستان شاهرود 3
جدول3-6-ميزان بهره برداري ازمنابع آب زيرزميني در ناحيه شاهرود به تفكيك نوع منبع و شهرستان سال 81-1380 3
جدول 3-7-تعداد منابع و ميزان بهره برداري ازآبهاي زيرزميني ناحيه به تفكيك نوع منبع و شهرستان 3
جدول 3-8-مشخصات پستهاي 63 كيلو ولتي بهره برداري شده تاپايان سال 1381 3
جدول 3-9-تعداد مشتركين برق به تفكيك شهرستان هاي ناحيه در سال 1381 3
جدول 3-10-فروش انرژي برق به تفكيك شهرستانهاي ناحيه در سال 1381 3
جدول 4-1-شاخص های کاربردی در مکان یابی مجتمع های مسکونی 3
جدول 4-2- توزيع اداری گروه نمونه (كارشناسان) 3
جدول 4-2- توزيع سني گروه نمونه (كارشناسان) 3
جدول 4-3- توزيع پست سازماني گروه نمونه (كارشناسان) 3
جدول 4-4- توزيع سابقه خدمت در سازمان گروه نمونه (كارشناسان) 3
جدول 4-5-توزيع مدارك تحصيلي گروه نمونه (كارشناسان) 3
جدول 4-6- توزيع حقوق و مزاياي گروه نمونه (كارشناسان) 3
جدول 4-7- توزيع افراد بومي و غیر بومی گروه نمونه (كارشناسان) 3
جدول 4-8-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، معافیت مالیاتی Next Entries مقاله درمورد ژئومورفولوژی، مورفولوژی، مجتمع های مسکونی