پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، آزمون فرضیه، قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه ارشد

1-3-4 . جنسیت 135
2-3-4 . ميزان تحصيلات 136
3-3-4.تاهل 138
4-3-4 شغل 140
5-3-4. سن 141
4-4 . استاندارد سازی ابزار اندازه‌گيري مفاهيم تحقيق 143
1-4-4. تحلیل عاملی اکتشافی عوامل محسوس 144
2-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل محسوس 149
3-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی قابلیت اطمینان(اتکا) 152
4-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر قابلیت اطمینان 158
5-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد کارکنان 161
6-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل کارکنان 168
7-4-4تحلیل عاملی اکتشافی ارزش مشتری 170
8-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارزش مشتری 175
9-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی وفاداری 177
10-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر وفاداری 181
4.5.تبیین مدل ساختاري براساس چارچوب نظري پژوهش 183
4.6.تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق 183
فصل پنجم : 190
نتیجه گیری و تحلیل داده ها 190
1-5 . مقدمه 191
2-5 . نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها 192
1-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اول 192
2-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه دوم 192
3-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه سوم 193
4-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه چهارم 193
5-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه پنجم 194
6-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه ششم 194
.5-3موانع و محدودیت‌های تحقیق 195
.5-4مقايسه نتايج تحقيق با تحقیقات پیشین 195
.5-6پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 196
4-5. پیشنهادهای مدیریتی 197
منابع و مآخذ 201
الف – منابع فارسی 200
ب – منابع لاتین 202

فهرست جداول نمودار وشکل ها
جدول 1-2- مدل اندازه گيري کيفيت خدمت اوپال و ورين……………………….. ….. ……… ….. ………………………………39
جدول 2-2- رابطه تغييرپذيري و پيچيدگي…………………………………………………………………………………………………….95
جدول 1- 3- ابعاد کیفیت خدمات بانکی و سؤالات مربوط به هریک……………………………………………………………….112
جدول 2- 3- معیارهای محققان در سنجش متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………115
جدول 1- 4 توزيع جنسیتی واحدهاي آماري………………………………………………………………………. ……………………………..135
نمودار 1- 4 توزيع جنسیتی واحدهاي آماري………………………………………………………………………………………………..135
جدول 2- 4 توزيع تحصيلي واحدهاي آماري. ……………………………………………………………………………………………..137
نمودار 2- 4 توزيع تحصيلي واحدهاي آماري. ……………………………………………………………………………………………..138
جدول 3- 4 توزيع وضعیت تاهل واحدهاي آمار…………………………………………………………………………………………….139
نمودار 3- 4 توزيع وضعیت تاهل واحدهاي آماري………………………………………………………………………………………..139
جدول 4- 4 توزيع شغلی وادهاي آماري…………………………………………. ….. …….. ………. ………………………………………….140
نمودار 4- 4 توزيع شغلی واحدهاي آماري……………………………………………… ………. … ……………………………………………..141
جدول 5- 4 توزیع سنی واحدهای آماری………………………………………………………………………………………………………142
نمودار 5- 4 توزیع سنی واحدهای آماری…………………………………………………….. …… …….. ………………………………………142
جدول 6- 4 نتايج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………………………………. …. … ………………145
جدول 7- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون عوامل محسوس…………………………………………………. . ……. …………….146
جدول 8- 4 ماتريس بارهاي عاملي پس از چرخش عامل‌های سازه عوامل محس…………………………………. ……. ……… ………148
جدول 9- 4 شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه گیری عوامل محسوس……………………………………….. … …………… …………….151
جدول 10- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett………………………………………………………………………………………………153
جدول 11- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون قابلیت اطمینان…………………………………………………………….154
جدول 12- 4 ماتريس بارهاي عاملي پس از چرخش عامل‌های قابلیت اطمینان………………………….. ….. ….. ………………….156
جدول 13- 4 شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه گیری قابلیت اطمینان……………………………………………………………161
جدول 14- 4 نتايج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………. ….. ………………….. …………………162
جدول 15- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون عملکرد کارکنان……………………………………………………………163
جدول 16- 4 ماتريس بارهاي عاملي پس از چرخش عامل‌های سازه عملکرد کارکنان………………………………………165
جدول 17- 4 شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه گیری عملکرد کارکنان………………………………………………………….170
جدول 18- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett………………………………………………………………………………………………171
جدول 19- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون ارزش مشتری………………………………….. …… …. …………………………172
جدول 20- 4 ماتريس بارهاي عاملي پس از چرخش عامل‌های ارزش مشتری…………………………………… …. ………………….173
جدول 21- 4 شاخص‌هاي برازندگي مدل اندازه گیری ارزش ادراک شده………………………………….. …… …….. ……………….176
جدول 22- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett ………………………………………………………… …. …….. ………………………….177
جدول 23- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون وفاداری ……………………………………….. …… …….. ………………………178
جدول 24- 4 ماتريس بارهاي عاملي پس از چرخش چرخش عامل وفاداری………………………. ……. ……. ………………………180
جدول 25- 4 شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری وفاداری………………………………………………………………………183
جدول 26- 4 ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد کیفی خدمات با ارزش مشتری……………………………………………….184
جدول 27- 4 محاسبات مربوط به ازمون فرضیه H1 تحقیق ……………………………………………………………………………….185
جدول28- 4 ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد کیفی خدمات با رضایتمندی مشتری……………………………………….186
187……………………………………………………………………………..…..H2جدول 29- 4 محاسبات مربوط به آزمون فرضیه

188…..……………………….………………………………………………………….. جدول 30- 4 یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق

شکل 1-1- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

شکل 1-2- مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی …………………………………………………………………………………………..36

شکل 2- 2 مدل وفاداری به بانک…………………………………………………………………………………………………………………. 78
شکل 3-2- مدل وفاداری مشتری در بانک ……………………………………………………………………………………………………79
شکل 1- 4 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..134
شکل 2- 4 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون سازه عوامل محسوس ………………………………………….147
شكل 3- 4 دسته‌بندي سنجه هاي عوامل محسوس بر حسب عوامل مكنون……………………………………………………147
شکل 4- 4 مدل اندازه گیری عوامل محسوس……………………………………………………………………………………………….150
شکل 5- 4 آماره t و سطح معني‌داري………………………………………………………………………………………………………….150
شکل 6- 4 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه قابلیت اطمینان…………………………………………….155
شكل 7- 4 دسته‌بندي سنجه هاي قابلیت اطمینان بر حسب عوامل مكنون…………………………………………………….157
شکل 8- 4 مدل اندازه گیری قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………………………….159
شکل 9- 4 آماره t و سطح معني‌داري…………………………………………………………………………………………………………..159
شکل 10- 4 اصلاحات پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………. 159
شکل 11- 4 ضرایب استاندارد مدل اصلاح شده……………………………………………………………………………………………160
شکل 12 – 4 آماره t و سطح معني‌داري در مدل اصلاح شده……………………………………………………………………….. 160
شکل 13- 4 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه عملکرد کارکنان………………………………………..164
شكل 14- 4 دسته‌بندي سنجه عملکرد کارکنان بر حسب عوامل مكنون……………………………………………………….167
شکل 15- 4 مدل اندازه گیری عملکرد کارکنان……………………………………………………………………………………………168
شكل 16- 4 آماره t و سطح معني‌داري

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد تحلیل داده، بیمارستان، همسانی درونی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع رضایتمندی، وفاداری مشتری، صنعت بانکداری، وفاداری مشتریان