مقاله رایگان درمورد مالیات بر درآمد، صورتهای مالی، قیمت گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

و سپاس خالصانه از مادر و پدر و همسرم که مرا در به انجام رساندن اين مهم ياری نمود.

تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب فرزانه اسدی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته حسابداری که در تاريخ 27/11/92 از پايان نامه خود تحت عنوان” مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها ” با کسب نمره 18بحروف هجده دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد می شوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی ديگران (اعم از پايان نامه،کتاب،مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) اين پايان نامه قبلاً برای دريافت هيچ مدرک تحصيلی (هم سطح،پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذيرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلی ام هيچگونه ادعايی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:
تاريخ و امضاء

بسمه تعالی
در تاریخ :27/11/1392
دانشجوی کارشناسی ارشد خانم فرزانه اسدی از پایان نامه خود دفاع نمود و با نمره18 بحروف هجده و با درجه خیلی خوب مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی
دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
کد شناسایی پایان نامه: 10121301921039
نام واحد دانشگاهی:تهران مرکزی کد واحد:101
عنوان پایان نامه: مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها
تاریخ شروع پایان نامه: نیمسال اول 92
تاریخ اتمام پایان نامه: 27/11/1392
نام و نام خانوادگی دانشجو: فرزانه اسدی
شماره دانشجوئی: 891251957
رشته تحصیلی: حسابداری
استاد / استادان راهنما : دکتر یداله تاری وردی
استاد / استادان مشاور : دکتر آزیتا جهانشاد
آدرس و شماره تلفن:
چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده‌ ):
هدف از این تحقیق اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد. نمونه تحقیق شامل 46 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1391 است.برای آزمون فرضیه تحقیق از آزمون t نمونه های مستقل و t جفت نمونه استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بر اساس هر دو آماره میان مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود داشته و این مالیات ها متفاوت از هم می باشند.
واژگان کلیدی: مالیات بر درآمد،شخصیت اقتصادی،صورتهای مالی تلفیقی
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهشنامه دانشگاه مناسب است □ تاریخ و امضا
مناسب نیست □

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………….. 5
1-4) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-5) فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-6) قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-7) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-8) تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-9) ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
گفتار اول: مالیات بر درآمد
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2) تعریف مالیات…………………………………………………………………………………………………………..13
2-3) تاریخچه مالیات از آغاز تا امروز در ایران……………………………………………………………………..15
2-4) اهداف وضع مالیات…………………………………………………………………………………………………. 23
2-4-1) توزیع مجدد درآمد………………………………………………………………………………………………. 23
2-4-2) ایجاد توازن در دخل و خرج دولت……………………………………………………………………….. 24
2-4-3) ابزار سیاست گذاری هدایتی………………………………………………………………………………….. 24
2-5) معنی و مفهوم عدالت مالیاتی………………………………………………………………………………….. 25
2-5-1) عدالت افقی……………………………………………………………………………………………………… 25
2-5-2) عدالت عمودی…………………………………………………………………………………………………… 26
2-6) سیستم مالیاتی و اجزای آن……………………………………………………………………………………… 29
2-7) ویژگی های یک سیستم مالیاتی مطلوب…………………………………………………………………….. 29
2-7-1) اصول سیستم مالیاتی مطلوب از نظر آدام اسمیت…………………………………………………… 30
2-8) انواع مالیات…………………………………………………………………………………………………………… 31
2-9) مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………………………… 32
2-10) سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه…………………………………………………….. 33
2-11) مبانی تشخیص مالیات…………………………………………………………………………………………… 35
2-12) مشکلات نظام ساختار مالیاتی ایران………………………………………………………………………… 36
2-13) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………. 36
گفتار دوم: صورتهای مالی تلفیقی
2-14) مقدمه ای بر مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی………………………………………………………. 38
2-14-1) مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی………………………………………………………………. 40
2-15) صورتهای مالی تلفیقی و ماهیت آنها……………………………………………………………………….. 41
2-16) لزوم تهیه صورتهای مالی تلفیقی…………………………………………………………………………….. 42
2-17) محدودیتهای صورتهای مالی تلفیقی……………………………………………………………………….. 45
2-18) تحلیل فرآیند تلفیق صورتهای مالی شرکت اصلی و فرعی………………………………………… 46
2-19) تئوری های حاکم برتهیه صورتهای مالی تلفیقی……………………………………………………….. 47
2-20) کاربرگ تهیه صورتهای مالی تلفیقی………………………………………………………………………… 49
گفتار سوم : مروری برتحقیقات گذشته مرتبط با موضوع پژوهش
رابطه بین اقلام صورتهای مالی و مالیات بر درآمد شرکتها……………………………………….. 53
شرکتهای عضو گروه تجاری درون یک کشور…………………………………………………………. 55
تاثیر شرکتهای چند ملیتی بر میزان مالیات بر درآمد………………………………………………… 59
عضویت در گروه و مدیریت سود…………………………………………………………………………. 63
تاثیر مشوق های مالیاتی……………………………………………………………………………………….. 64
شرکتهای عضو گروه که معاف از مالیاتند……………………………………………………………….. 66
گروه تجاری و انطاف پذیری-بازار سرمایه داخلی که باعث اجتناب مالیاتی می شود….. 66
گروه تجاری و بحث قیمت گذاری انتقالی……………………………………………………………… 67
2-28-1) قیمت گذاری انتقالی چیست…………………………………………………………………………….. 68
2-28-1-2) هدف های قیمت گذاری انتقالی…………………………………………………………………….. 68
2-28-1-3) روش های قیمت گذاری انتقالی……………………………………………………………………. 69
2-28-2) رابطه بین قیمت گذاری انتقالی و اجتناب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عربستان سعودی، جانشینی پیامبر، کمال انسانی Next Entries مقاله رایگان درمورد مالیات بر درآمد، صورتهای مالی، گروههای تجاری