منابع و ماخذ پایان نامه اعتماد اجتماعی، کانون توجه، صدا و سیما

دانلود پایان نامه ارشد

ی………………………………………………………………………………19
1-5-2 : گئورگ زیمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-5-2 : آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
3-5-2 : نیکلاس لومان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
4-5-2 : پیوتر زتومکا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………27
6-2 : مفهوم بازنمایی…………………………………………………………………………………………………………………………..28
7-2: نظریههای بازنمایی……………………………………………………………………………………………………………………..29
1-7-2 : نظریۀ استوارت هال……………………………………………………………………………………………………………………………………….31
2-7-2 : نظریۀ جان فیسک و کالین مککیب…………………………………………………………………………………………………………….35
8-2 : چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………….36
فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….40
1-3 : مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-3 : تحلیل نشانهشناختی………………………………………………………………………………………………………………41
3-3 : میدان مطالعه و شیوۀ نمونهگیری………………………………………………………………………………………….43
4-3 : تیپایدهآل اعتماد اجتماعیِ بیننسلی…………………………………………………………………………………..43
فصل چهارم: یافتههای تحقیق…………………………………………………………………………………..45
1-4 : مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….46
2-4 : خلاصۀ داستان سریال ستایش…………………………………………………………………………………………….48
3-4 : تحلیل نشانهشناختی سریال ستایش…………………………………………………………………………………..51
4-4 : تحلیل جامعهشناختی اعتماد اجتماعیِ بیننسلی در سریال ستایش…………………………………65
فصل پنجم: نتیجهگیری………………………………………………………………………………………….72
منابع………………………………………………………………………………………………………………………76

فصل اول
كليات تحقيق

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 : طرح مسئله

فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدت زمان كوتاهی كه از پیدایش آن می‌گذرد توانسته است تغییرات بسیاری را در شیوۀ کلی زندگی بشر به وجود آورد. در اين ميان رسانههاي تصويري – كه نمودهای آن در تلويزيون، سينما و شبكههاي توزيع و پخش فيلمهاي خانگي و حتي اينترنت قابل مشاهده است- به علت تاثيرگذاري بر مخاطبان بيشمار خود مهمترين رسانهها در شكلدهي به افكار، انديشهها، عادات، هنجارها و كليه نمودهاي فرهنگي هستند. رسانههاي تصويري هم تأثير ميپذيرند و هم تاثير ميگذارند و آنچه را كه از واقعيت موجود برداشت مينمایند، بازنمايي ميكنند. جهان بازنمودهها مملو از نشانههاست؛ نشانههايي كه در پسزمينۀ آن مخاطب با مفاهيم عميق فرهنگي مواجه ميشود. اين فرايند كه همچون حلقههاي زنجيز به طور متوالي معنا را در چرخه فرهنگ توليد و بازتوليد ميكند، در هر توليدي معناي جديد خلق و در فرايند رمزگشايي قرار مي گيرد و معناي جديدتري باز توليد ميشود (معينيفر و محمدخاني،1390: 106).
يكي از مفاهيمي که در جامعه امروز ايران مورد چالش قرار گرفته است، مفهوم «اعتماد» است. در زبان لاتين اعتماد، اطمينان داشتن و اعتماد داشتن معادل Trust و Confidence مورد استفاده قرار گرفته است. در ادبيات جامعهشناختي مفهوم اعتماد هم به عنوان ويژگي افراد، ويژگي ارتباطات اجتماعي و هم ويژگي سيستم اجتماعي با تأکيد بر رفتار مبتني بر تعاملات و سوگيريهاي در سطح فردي مفهومسازي شده است. با این وصف، این مقوله را رویکردهای مختلفی مفهومپردازی کردهاند. نخستین رهيافت بر احساسات و ارزشهاي فردي تأکيد دارد و بر طبق اعتماد به عنوان متغير فردي و شخصيتي تلقي ميشود. در اين برداشتِ روانشناختي ـ اجتماعي اعتماد در ارتباط بسيار نزديکي با مفاهيمی مانند وفاداري، دگرخواهي، صداقت، دوستي قرار مي گيرد. اين رهيافت يک تئوري شخصيتي در مورد اعتماد را عنوان مينمايد و به زمينه اجتماعي توجهي ندارد. بر اساس رویکردی دیگر اعتماد بيشتر به عنوان يک ويژگي اجتماعي تلقي ميشود و لذا در کالبد نهادي جامعه عملي ميگردد. اعتماد در اين مفهوم منبعی اجتماعي به حساب میآید که برای دستيابي به اهداف سازماني استفاده ميشود. طبق رویکرد سوم اعتماد به عنوان يک خير جمعي با ارزش تلقي ميشود که بوسيله تعاملات اعضاء در جامعه پيگيري مي شود. بطور مثال ميتوان نمود آن را در توصيفي که توکويل از اجتماع مدني دارد مشاهده نمود که بر اساس آن اعتماد به عنوان يک مفهوم ارزشمند قابلیت آن را دارد که به شیوهای روششناختی جهت برطرف نمودن مرز بين سطوح خرد و کلان بکار گرفته شود. در اين رهيافت نشان داده ميشود که اعتماد در سطح خرد چگونه به پيدايش آن در سطح کلان کمک ميکند. مثلاً هر برخورد مثبت با پزشک محلي ميتواند اعتماد ما به سيستم درماني را ارتقاء بخشد. در اين رهيافت اعتماد به عنوان يک مفهوم جامعهشناختي با هدف تحليل آن در سطوح سيستم و روابط بينشخصي مفهومسازي ميگردد. بنابراين اعتماد مکانيسمی اجتماعي پنداشته میشود. مطالعه اعتماد به عنوان مکانيسمی اجتماعي تعاملات مردم را با تکیه بر انگيزهها و باورهاي آنان در کانون توجه قرار مي دهد.
مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر نحوۀ بازنمایی مقولۀ اعتماد اجتماعیِ بیننسلی در سریال تلویزیونی ستایش است. این سریال که نیمه اول امسال (1390) در 44 قسمت از شبکه سوم صدا و سیما پخش شد توانست طیف وسیعی از مخاطبان را به خود جذب کند. شکاف نسلی، چالشهای فرد و ساختارهای اجتماعی، تحول زندگی خانوادگی در فُرم و محتوا، وجود تعارضهای ارزشی و هنجاری در حوزههای خصوصی و عمومی، دگردیسی مقولاتی همچون «صمیمیت»، «پایبندی» و «اعتماد اجتماعی»، و غیره از جملۀ عمدهترین مضامین این مجموعه بود. ملموسترین پدیدۀ اجتماعیِ بازنماییشده در این سریال تحول اعتماد اجتماعی در جامعۀ شهریِ ایران در سه دهۀ اخیر، پیدایش شکاف بیننسلی و نبود مبنایی برای گفتگو و تفاهم بین افراد است. اگر این ایدۀ واتسون و هیل را بپذیریم که بازنماییِ رسانهای عنصری محوری در درک و تفسیر افراد از مسایل و رخدادهای اجتماعی است ( واتسون و هیل، 2006 : 248 )، در آن صورت این موضوع بسیار واجد اهمیت میشود که سریال ستایش اعتماد اجتماعی را چگونه بازنمایی میکند؟ در بازنمایی این مقوله از چه نوع تمهیدات فُرمی، روایی و بصری سود میجوید؟ تصویری که این سریال از اعتماد اجتماعی ( ابعاد و خصلتهای آن، عوامل تقویتکنندۀ آن، موانع تحقق شکلِ مطلوب آن و…) ارایه میدهد بر چه مفروضاتی دربارۀ زندگی اجتماعی مبتنی است؟ به بیان دیگر، اعتماد اجتماعیِ بازنماییشده ( هم در شکلِ موجود و هم در شکلِ مطلوب آن ) در این سریال با کدام زمینه و فضای اجتماعی قرابت و سنخیت دارد؟
در این پژوهش، برای تعریف نظری و کاربردی اعتماد اجتماعیِ بیننسلی، از روش ماکس وبر در برساخت تیپایدهآل استفاده میشود. وبر با مطالعه اولیه پدیده، یک ایضاح موقت از متن ارایه میدهد و پس از استخراج «یکبهیک اجزای منفرد» از واقعیت اجتماعیِ مطالعه شده به تدریج تیپایدهآلی میسازد (وبر،1382 : 51 ). در برساخت تیپایدهآلِ اعتماد اجتماعیِ بیننسلی، نظریه زتومکا دربارۀ اعتماد اجتماعی که حول محور مفهوم «شدن اجتماعی» صورتبندی شده و رویکردی تلفیقی و تاریخی به این پدیده دارد (زتومکا،1387) انتخاب شده است. سپس، در پرتو نظریه زتومکا، به تحقیقاتی رجوع میشود که این پدیده را به طور عینی در جامعه ایران پس از انقلاب مطالعه کردهاند و بدینترتیب مؤلفهها و شاخصهای این پدیده مشخص میشود. این تیپایدهآل در مقام یک برساختۀ تحلیلی محکی است برای شناخت و سنجش تصویری که از این پدیده در سریال مورد مطالعه ارایه شده است. از آنجا که اعتماد، هم در سطح تعاملات بینفردی و هم در سطح نهادی و کلان، امری برساختی است، هرگونه تلاش برای تعریف، توصیف یا بازنمایی آن به واسطۀ یک متن، سوای این که خود نوعی برساخت دوبارۀ این پدیده است، مستلزم مفروض گرفتن یکسری گزارهها، پنداشتها و آگزیومها دربارۀ انسان و جامعه و تاریخ است. مسئلۀ تحقیق حاضر این است که سریال ستایش در مقام یک متن تلویزیونی چگونه این پدیده را بر میسازد؟ در چه سطحی آن را بر میسازد؟ کدامیک از ابعاد و کیفیات آن را برجسته میکند و کدامیک را به حاشیه میراند؟ در تصویری که این سریال از جامعه و اعتماد اجتماعیِ موجود در آن ( با هر درجه از شدت و عمقی که وجود دارد یا ندارد ) ارایه میدهد چالشها و تعارضهای پیشِ روی این پدیده و راهکارهای تقویت آن کدامند؟ این پژوهش بههیچوجه درصدد مقایسۀ اعتماد اجتماعیِ بازنماییشده در سریال ستایش و اعتماد اجتماعی آن گونه که در جامعۀ ایران واقعاً وجود دارد نیست، بلکه صرفاً در پی تحلیل و شناخت تصویری از این پدیده ( و مفروضات اجتماعی نهفته در پس این تصویر ) است که در این متن ارایه میشود. روشن است که دستمایۀ اصلی دستیابی به این شناخت و تحلیل، فرضها و روشها و تکنیکهای جامعهشناختی است. تأمل جامعهشناختی در تصویری که این سریال از اعتماد اجتماعیِ بیننسلی ارایه میدهد، هم از این حیث که دعوی بازنمایی وضعیتِ عینی جامعه ایران را دارد و هم به این لحاظ که خود در برساختن این وضعیت عینی ذیمدخل است، امری ضروری است.

2-1 : اهمیت و ضرورت تحقیق

يکي از مسائلي که در توسعه اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در جوامع کنونی مخصوصاً جوامع در حال توسعه بايد مد نظر قرار بگيرد مسئله اعتماد اجتماعی است. اعتماد در متن کنشهاي انسان نمود پيدا ميکند و نیز تسهيلکنندۀ مبادلات در فضاي اجتماعي است. اعتماد يکي از جنبههاي مهم روابط انساني است و زمينهساز مشارکت و همکاري ميان اعضاي جامعه ميباشد. این پدیده همچنین مبادلات را در زمينههاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي سرعت ميبخشد. در فضاي مبتني بر اعتماد ابزارهايي چون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتماد اجتماعی، تحلیل گفتمان، گروههای اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اعتماد اجتماعی، سبک زندگی، انقلاب ایران