پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اختلالات روانی، اختلالات شخصیت، تحقیقات بنیادی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..6
الف : بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….6
ب : اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………8
ج : انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………………10
د : اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10
ه : سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………11
و : فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..11
ز : روش تحقیق(اجمالی)………………………………………………………………………………………………………………………12
ح : پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..12
ط : مشکلات و موانع…………………………………………………………………………………………………………………………….17
ی : ساماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………19

بخش اول: اختلالات روانی و رابطه آن با بزهکاری
فصل اول : نظریه های مرتبط با بزهکاری…………………………………………………………………………20
فصل دوم : اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………23
مبحث اول : انواع اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………………….23
گفتار اول : اختلالات شخصیت……………………………………………………………………………………………………………..23
بند اول : اختلالات خوشه A…………………………………………………………………………………………………………………26
بند دوم : اختلالات خوشه B………………………………………………………………………………………………………………..29
بند سوم : اختلالات خوشه C……………………………………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم : سایر اختلالات روانی……………………………………………………………………………………………………………37
بند اول : اختلالات دوران شیرخواری و کودکی……………………………………………………………………………………37
بند دوم : اختلالات شناختی…………………………………………………………………………………………………………………40
بند سوم : اختلالات روانی ناشی از یک اختلال طبی……………………………………………………………………………41
بند چهارم : اختلالات روانی ناشی از مواد……………………………………………………………………………………………..42
بند پنجم : اختلال اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک……………………………………………………………….44
بند ششم : اختلالات خلقی…………………………………………………………………………………………………………………..49
بند هفتم : اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………………………………………………52
بند هشتم : اختلالات شبه جسمی……………………………………………………………………………………………………….54
بند نهم : اختلالات ساختگی…………………………………………………………………………………………………………………55
بند دهم : اختلالات تجزیه ای……………………………………………………………………………………………………………….56
بند یازدهم : اختلالات جنسی……………………………………………………………………………………………………………….57
بند دوازدهم : اختلالات غذا خوردن……………………………………………………………………………………………………..59
بند سیزدهم : اختلالات خواب……………………………………………………………………………………………………………….59
بند چهاردهم: اختلالات کنترل تکانه…………………………………………………………………………………………………….59
بند پانزدهم : اختلالات انطباق یا سازگاری……………………………………………………………………………………………61
گفتار سوم : سایر حالات روانی ……………………………………………………………………………………………………………..61
بند اول : عملکرد هوش مرزی……………………………………………………………………………………………………………….61
بند دوم : رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی…………………………………………………………………………………….61

بخش دوم : مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد
فصل اول : کلیات روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62
مبحث اول : انواع روش تحقیق بر اساس اهداف تحقیق…………………………………………………………………………62
گفتار اول : تحقیقات بنیادی………………………………………………………………………………………………………………….62
گفتار دوم : تحقیقات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….62
مبحث دوم : انواع روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها…………………………………………………………..63
گفتار اول : تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی )…………………………………………………………………………………………63
گفتار دوم : تحقیق آزمایشی ( تجربی)…………………………………………………………………………………………………..64
مبحث سوم : نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………64
گفتار اول : جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..64
گفتار دوم : نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………64
گفتار سوم : انواع روش های نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….64
بند اول : نمونه های احتمالی یا تصادفی……………………………………………………………………………………………….64
بند دوم : نمونه های غیراحتمالی…………………………………………………………………………………………………………..65
مبحث چهارم : روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه………………………………………………………………………65
فصل دوم : تجزیه و تحلیل دادههای آماری………………………………………………………………………67
مبحث اول : بررسی متغیرها در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………………….67
گفتار اول : شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه……………………………………………………………………………………67
گفتار دوم : شیوع انواع جرایم در نمونه………………………………………………………………………………………………….70
مبحث دوم : بررسی توصیفی شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه مورد بررسی…………………………………..72
گفتار اول : رابطه اختلالات شخصیت با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..75
گفتار دوم : رابطه اختلال سایکوز ناشی از مواد یا ضربه با جرایم ارتکابی……………………………………………….76
گفتار سوم : رابطه اختلال اسکیزوفرنی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………78
گفتار چهارم : رابطه اختلال دوقطبی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..78
گفتار پنجم : رابطه اختلال افسردگی اساسی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………79
گفتار ششم : رابطه سایر اختلالات خلقی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………….79
گفتار هفتم : رابطه اختلال عقب ماندگی ذهنی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………..80
گفتار هشتم : رابطه اختلال اسکیزوافکتیو با جرایم ارتکابی………………………………………………………………….80
گفتار نهم : رابطه اختلال دمانس با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………………………81
مبحث سوم : بررسی استنباطی فرضیه ها……………………………………………………………………………………………81
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های آب زیر زمینی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اختلالات روانی، اختلال روانی، ارتکاب جرم