مقاله رایگان درمورد خودکارآمدی، انحراف معیار، کانون کنترل سلامت، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

2-33-1. عاملیت انسانی 73
2-33-2. عاملیت انسانی و مشخص نمودن اهداف 74
2-33-3. عاملیت انسانی و نتایج مورد انتظار 76
2-34. خودکارآمدی 76
2-34-1. ماهیت و ساختار خودکارآمدی 77
2-34-2. منابع اطلاعات خودکارآمدی 80
2-34-3. سیستم چندبعدی خودکارآمدی 84
2-34-4. تأثیر باورهای خودکارآمدی 86
2-34-5. تفاوت باورهای خودکارآمدی با دیگر باورهای خود 87
2-34-6. خودکارآمدی در بیماری آسم 89
فصل سوم: روششناسی پژوهش 90
3-1. مقدمه 91
3-2. طرح پژوهش و نوع مطالعه 91
3-3. جامعه،نمونه آماری و روش نمونه گیری 91
3-3-1. روش نمونه گیری 91
3-3-2. حجم نمونه 92
3-4. ابزارهای پژوهش 92
3-4-1. پرسشنامه جمعیت شناختی 93
3-4-2. مقیاس استرس ادراک شده کوهن(PSS-14) 93
3-4-3. پرسشنامه کانون کنترل سلامت چند وجهی(MHLC) 94
3-4-4. پرسشنامه خودکارآمدی آسم(ASES) 95
3-4-5. آزمون کنترل آسم(ACT) 96
3-5. روش اجرای پژوهش 97
3-7. ملاحظات اخلاقی 98
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها 100
4-1. مقدمه 101
4-2. بررسی فرضیههای پژوهش 104
4-2-1. فرضیهی اول پژوهش: 104
4-2-2. فرضیهی دوم پژوهش: 104
4-2-3. فرضیهی سوم پژوهش: 104
4-2-4. فرضیهی چهارم پژوهش: 105
4-4. سوال پژوهش 106
4-5. یافتههای دیگر پژوهش 107
4-5-1. ارتباط بین سن و میزان کنترل علائم آسم 107
4-5-2. تفاوت جنسیتی در کنترل علائم آسم 108
4-5-3. تفاوت مقاطع تحصیلی در کنترل علائم آسم 109
4-5-4. تفاوت مشاغل در کنترل علائم آسم 110
4-5-5 تفاوت گروههای کنترل آسم از لحاظ خودکارآمدی 111
4-5-6. تفاوت گروههای کنترل آسم از لحاظ استرس 113
4-5-7. نقش میانجی متغیر استرس در تأثیر متغیر خودکارآمدی و کانون کنترل سلامت در پیشبینی کنترل علائم آسم 114
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 118
5-1. مقدمه 119
5-2. بحث و نتیجه گیری 119
5-2-1. سوال پژوهش: 119
5-2-2. فرضیه اول پژوهش: 119
5-2-3. فرضیه دوم پژوهش: 122
5-2-4. فرضیه سوم پژوهش: 122
5-2-5. فرضیه چهارم پژوهش: 126
5-3. یافتههای دیگر پژوهش 129
5-3-1. تفاوت جنسیتی در کنترل علائم آسم 129
5-3-2. نقش استرس ادراک شده به عنوان متغیر میانجی در رابطه ابعاد کانون کنترل سلامت و خودکارآمدی با کنترل علائم آسم 131
5-4. محدودیتهای پژوهش 134
5-5. پیشنهادات 134
منابع 136
پیوستها 151

فهرست جداول
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار سن افراد نمونه 101
جدول 4-2: اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنیها 102
جدول 4-3: میانگین و انحراف معیار استرس ادراک شده 102
جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار ابعاد کانون کنترل سلامت 103
جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار ابعاد خودکارآمدی آسم 103
جدول 4-6: میانگین و انحراف معیار نمره آزمون کنترل آسم 104
جدول 4-7: همبستگی پیرسون بین متغیر استرس ادراک شده و میزان کنترل علائم آسم 104
جدول 4-8: نتایج همبستگی پیرسون بین متغیر ابعاد کانون سلامت و میزان کنترل علائم آسم 105
جدول 4-9: نتایج ضریب همبستگی پیرسون میان متغیرهای خودکارآمدی و کنترل علائم آسم 105
جدول 4-10: نتایج ضریب همبستگی پیرسون میان ابعاد مختلف خودکارآمدی آسم و کنترل علائم آسم 106
جدول 4-11: خلاصه مدل رگرسیون گام به گام برای پیشبینی کنترل علائم آسم 107
جدول 4-12: نتایج ضریب همبستگی پیرسون میان سن و میزان کنترل علائم آسم 107
جدول 4-13: میانگین و انحراف معیار متغیر کنترل آسم به تفکیک جنسیت و نتایج آزمون t برای تفاوت دو جنس در متغیر کنترل آسم 108
جدول 4-14: میانگین،انحراف معیار،بیشترین و کمترین مقدار کنترل آسم به تفکیک تحصیلات 109
جدول 4-15: نتایج تحلیل و اریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب تحصیلات در متغیر میزان کنترل آسم 109
جدول 4-16: میانگین،انحراف معیار،کمترین و بیشترین مقدار متغیر کنترل آسم به تفکیک شغل 110
جدول 4-17: نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب نوع شغل در متغیر میزان کنترل آسم 110
جدول 4-18: میانگین،انحراف معیار،بیشترین و کمترین مقدار متغیر گروههای کنترل آسم در متغیر خودکارآمدی 111
جدول 4-19: نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب طبقهبندی گروههای کنترل آسم در متغیر خودکارآمدی 111
جدول 4-20: نتایج آزمون توکی برای تفاوت میانگین گروههای کنترل آسم بر حسب خودکارآمدی 111
جدول 4-21: میانگین،انحراف معیار،بیشترین و کمترین مقدار متغیر گروههای کنترل آسم در متغیر استرس 113
جدول 4-22: نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب طبقه بندی گروههای کنترل آسم در متغیر استرس 113
جدول 4-23: نتایج آزمون تعقیبی توکی برای تفاوت میانگین گروههای کنترل آسم بر حسب استرس ادراک شده 114
جدول 4-24: خلاصه ضرایب رگرسیون خودکارآمدی و کانون کنترل سلامت بر استرس 115
جدول 4-25: خلاصه ضرایب رگرسیون متغیرهای استرس،خودکارآمدی،ابعاد کانون کنترل بر علائم آسم 116
فهرست اشکال
شکل 4-1 مدل تحلیل مسیر برای نقش میانجی استرس در رابطه خودکارآمدی و ابعاد کانون کنترل سلامت با کنترل علائم آسم 116

فصل اول:کلیات پژوهش
1-1. مقدمه
آسم یکی از مشکلات سلامتی جهانی است که تمام گروههای سنی را تحت تأثیر قرار میدهد و شیوع آن در بسیاری از جوامع در حال افزایش است. اگرچه در بعضی جوامع ما شاهد کاهش موارد بستری و مرگومیر ناشی از بیماری آسم هستیم،آسم همچنان بار مسئولیت غیرقابل قبولی را در سیستم مراقبت سلامتی، و در جامعه از طریق از دست دادن تولید در مکان کار،و بخصوص برای آسم کودکان در هم شکستن خانواده تحمیل میکند.
آسم یکی از رایجترین بیماریهای مزمن است که از طریق مراقبتهای کلینیکی ابتدایی درمان میشود. و بطور تخمینی بالای 300 میلیون نفر در جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. این یک بیماری چندوجهی و پیچیده است که سلامتی را از بسیاری از راهها تحت تأثیر قرار میدهد. اگرچه در کوششهای کلینیکی،درمانهای دارویی مدرن ظرفیت دستیابی به سطوح بالای کنترل را برای بیشتر بیماران دارند اما بررسیهای مکرر نشان دادند که کنترل ضعیف همچنان در تمرینات کلینیکی باقی میمانند. یک تحقیق اروپایی اخیر گزارش داد که بیش از نیمی از بیماران مرتبط با درمان آسم کنترل ناکافی علائم دارند. ممکن است دلایل متعددی برای کنترل ضعیف علائم آسم وجود داشته باشد،این دلایل به بیمار،درمانگر و روابط بین آنها مرتبط است. عوامل مرتبط با بیمار با نتایج ضعیف شامل همبودی با شرایط گوناگون شامل اضطراب و افسردگی است و عوامل رفتاری مرتبط با مشکلات روانی مانند مهارتهای خود مدیریتی ضعیف میباشد. در بررسیها گزارش شده است که شرایط روانی مانند اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به آسم رایج است و ممکن است با کنترل ضعیف آسم مرتبط باشد. بیماری آسم ارتباط طولانی با کاهش عملکرد روانی دارد. طبق اظهارات اوسلر1در قرن نوزدهم در تعداد زیادی ازبیماران آسم عناصر اختلال عصبی جدی وجود دارد. اگرچه کلینیسینهای ماهر در طول ارزیابی بیماری آسم نیازهای روانشناختی بیمارانشان را تشخیص میدهند اما ارزیابیهای روزمره از بهزیستی هیجانی و روانی در مراقبتهای پایهای آسم بصورت استاندارد وجود ندارد (توماس2 و همکاران،2011).
1-2.بیان مسئله
آسم یکی از نشانگان مزمن تنفسی است که منجر به التهاب، تحریکپذیری و اسپاسم راههای هوایی ریه میشود. آسم برونشیال از لحاظ بالینی با حملات قطع تنفس همراه با خس خس سینه در نتیجه انسداد برگشتپذیر راههای هوایی مشخص میشود. این بیماری یک مشکل عمده بهداشتی در اغلب نقاط دنیاست که هنوز تشخیص و معالجه آن معضل بهداشتی است و سالانه تعداد زیادی از مبتلایان به آسم جان خود را از دست میدهند(اسماعیلی و همکاران 1392).
از جمله مهمترین عوامل ابتلای به این بیماری میتوان به عوامل ژنتیکی،آلرژنها،عفونتها و عوامل روانشناختی اشاره کرد. در چهارمین ویرایش تجدید نظر شده راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی آسم به عنوان یکی از بیماریهای روانتنی که از عوامل روانشناختی اثر میپذیرد، طبقهبندی شده است. در حقیقت ارتباط میان آسم و عوامل روانشناختی چندین قرن است که مورد توجه قرار گرفته است. یک دیدگاه رایج در مورد بیماری آسم به این صورت مطرح شده است که آسم یک بیماری متشکل از سه بعد جسمانی،روانی و اجتماعی است. یافتههای عینی فراوانی وجود دارد که نشان میدهد عوامل روانشناختی با آمادگی ابتلا به آسم تداخل نموده و باعث بهبود یا تشدید فرآیند بیماری آسم میشود. پژوهشگران اظهار داشتند مشکلات روانشناختی در بسیاری از بیماران به عنوان یکی از عوامل محرک نشانهها و علائم آسم میباشد. از جمله مهمترین این عوامل میتوان به استرس،افسردگی،اضطراب،انزوای اجتماعی،مشکلات عاطفی،مشکلات جسمانی و خانوادگی اشاره کرد.
عوامل روانی از راههای گوناگونی میتوانند وضعیت علائم و نشانههای بیماری را تغییر دهند. برخی بیماران توجه بیشتری به علائمشان دارند وبرخی دیگر نیز از دیدن علائم بیماری خود مضطرب میشوند. بعضی بیماران به علت بروز علائم آسم احساس، اضطراب گیجی و سردرگمی میکنند. و عدهای دیگر نیز وقتی به علائم توجه میکنند احساس شکست کرده یا عصبانی میشوند. در هر صورت تشخیص این بیماری ممکن است میزان آمادگی مبتلایان به آن را تغییر دهد. زیرا مشکلات ایجاد شده برای بیماران آسمی نه تنها به بیماری و علائم آسم بلکه به سایر عوامل روانی نیز بستگی دارد. (فاطمه رضایی و همکاران 1390).
استرسهای روانشناختی میتوانند در پاسخ به محرکها و آلرژنها در تحریک راههای هوایی تأثیر بگذارند. اما اهمیت استرس به عنوان نقش سبب شناختی در حملههای تنفسی بزرگسالان نا واضح است. استرس بطور قوی بر شیوع (ان. اچ راد3 و همکاران،2012) و بستری افراد مبتلا به آسم رابطه دارد.
استرسهای هیجانی به عنوان یک راهانداز مهم بیماری آسم برای سالهها مطرح شده است. از طریق مکانیسمهایی که استرس ممکن است باقیمانده ناچیز بیماری آسم را تشدید کند. همبودی و رابطه آسم- استرس ممکن است از طریق راههای شناختی- رفتاری، مانند کاهش خودکارآمدی بیماری آسم و مختل کردن مراقبت از خود، یا از طریق افزایش آثار فیزیولوژیکی مستقیم استرس بر روی فعالیت سیستم عصبی خودکار (پاراسمپاتیک) رخ دهد. هیچ مطالعهای در زمینه چگونگی اثرات متقابل این دو مکانیسم در جهت کمک به گرفتگی راههای هوائی در طول استرسهای هیجانی در زندگی روزمره انجام نشده است.
مفهوم خود کارآمدی در واقع اشاره بهاعتماد شخص در توانایی انجام دادن رفتارهای خاص در موقعیتهای خاص است. خودکارآمدی به معنی اعتمادی است که شخص به خود دارد که رفتاری خاص را با موفقیت اجرا کند و انتظار نتایج حاصل از آن را داشته باشد و پیش نیاز مهم رفتار محسوب میشود. چرا که به عنوان بخش مستقلی از مهارتهای اساسی فرد عمل مینماید.به باور بندورا میتوان از طریق ایجاد زمینه مناسب در جهت کسب مهارتها و دانش مورد نیاز و حصول موفقیت در آن،خودکارآمدی و توانمندی شخص را افزایش داد.
خودکارآمدی روی انگیزه فرد اثر گذاشته و فرد را به تلاش و مداومت در رفتار وامیدارد. خودکارآمدی درک شده در واقع اعتقادات مردم در زمینه تواناییهایشان برای عمل کردن در زمینههایی است که به آنها قدرت کنترل وقایعی که زندگیشان را متأثر میسازد؛میدهد. لذا در روند درمان بیماریهای مزمن،بالا بردن خودکارآمدی اهمیت زیادی دارد.
در مطالعه گیسبرز و همکاران زنان مبتلا به بیماری آسم دارای خودکارآمدی بالا،در شیردهی موفقتر بودند (منیژه اسماعیلی و همکاران 1390).
خود کارآمدی پایین بیماران مبتلا به آسم با کارکرد بد ریوی و کیفیت پایین زندگی در ارتباط است. در حالیکه خودکارآمدی پایین با کارکرد ضعیف ریوی،آسم شدید و استفاده زیاد از برونکودیلاتورهای کوتاه و بلند اثر و کورتیکواستروئیدهای استنشاقی مرتبط است ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی و خودکارآمدی به عنوان امری حیاتی و اساسی در مدیریت موفق آسم نشان داده شده است.
جايگاه مهار سلامت يكي از عمده‌ترين مقياسها و شاخصهاي اعتقاد بهداشتي براي طرح‌ريزي برنامه‌هاي آموزش بهداشت محسوب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ، دادهاند.، 228، Next Entries مقاله رایگان درمورد خودکارآمدی، استرس ادراک شده، کانون کنترل سلامت، مدیریت استرس