منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه کشت، منابع محدود، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

2-25- راهكارها و رويكردهاي ويژه در توسعه و تقويت ترويج تعاون 62
2-26-توسعه پايدار و ترويج تعاون 66
ج) الگوهاي پذيرش و توسعه روش هاي تعاون 71
2-27- مدل پذيرش و توسعه فناوري 71
2-28-مدل رفتار منطقي 82
2-29-مدل رفتار برنامه ريزي شده 83
2-30-مدل رفتاري برنامه ريزي شده تجزيه شده 87
2-31-مدل تركيب شده 89

عنوان صفحه
2-32-مدل انتشار نوآوري 89
2-33-تئوري کنش موجه 92
2-34-مفهوم نوآوري 94
2-35-ويژگي هاي نوآوري 96
2-36-عوامل مؤثر در پذيرش نوآوري ها 98
2-37-ويژگي هاي فردي مؤثر در پذيرش نوآوري ها 99
2-38-ويژگيهاي اجتماعي – فرهنگي 101
د) اهميت و وضعيت پسته کاري 103
2-39-اهميت پسته و پسته کاري 103
2-40-سطح زير کشت پسته 105
2-41-توليد پسته در ايران و جهان 106
2-42-عملکرد پسته 108
2-43-پيشينه تحقيق 109
2-44-چارچوب نظري و مدل پيشنهادي تحقيق 123
فصل سوم: روش تحقيق
3-مقدمه 128
3-1-روش و نوع تحقيق 128
3-2- متغيرهاي تحقيق 128
3-3-فرضيه هاي تحقيق 129
3-4-جامعه آماري و حجم نمونه تحقيق 130
3-5-ابزار تحقيق 130
3-6-روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 131
3-7-روايي و پايايي ابزار اندازه گيري 131

فصل چهارم: نتايج تحقيق
4-مقدمه 134
4-1-سن 134
4-2-سطح تحصيلات 135
4-3-رشته تحصيلي 135
4-4-ميزان زمين زراعي آبي 137
4-5-سابقه کار کشاورزي 137
4-6-سابقه عضويت در تعاوني 138
4-7-ميزان زمين زراعي تحت پوشش تعاوني 139
4-8-تعداد قطعات زمين 139
4-9-درآمد ساليانه از محل کار کشاورزي 140
4-10-عضويت در تشکل ها و شرکت ها 141
4-11-نظام بهره برداري 142
4-12-دفعات شرکت در دوره هاي آموزشي 142
4-13-مالکيت ادوات و ماشين هاي کشاورزي 143
4-14-اولويت بندي متغيرهاي آموزشي – ترويجي 144
4-15-اولويت بندي ميزان فعاليت 146
4-16-منابع اطلاعاتي در پسته کاري 147
4-17-اولويت بندي متغيرهاي منابع اطلاعاتي 149
4-18-اولويت بندي راهکارهاي توسعه پسته کاري 149
4-19-ميزان علاقه مندي به توسعه پسته 151
4-20-ميزان بهره مندي از فعاليت هاي ترويج در توسعه کشت پسته 151
4-21-رگرسيون چندمتغيره 155
4-22- رگرسيون چندگانه 155

فصل پنجم: خلاصه، نتايج و پيشنهادات
5-1-خلاصه 159
5-2-نتايج 160
5-3-پيشنهادات 165

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1. سرمايه گذاري در بخش تعاوني طي سالهاي برنامه چهارم 41
جدول 2-2. مدل پذيرش فناوري 73
جدول 2-3. عوامل مؤثر بر پذيرش آي سي تي 81
جدول 2-4 . برساخته‌هاي اصلي TPB 86
جدول 2-5. جدول تئوري اشاعه نوآوريها IDT 91
جدول2-6 . سطح زير کشت پسته در جهان ايران و نه کشور عمده توليدکننده 106
در سال هاي 2009-2000
جدول 2-7. ميزان توليد پسته در جهان و ده کشور عمده توليدکننده آن 107
طي سالهاي 2009-2000
جدول 2-8. بررسي ميزان توليد پسته در ايران و جهان طي سالهاي 2009 – 2000 108
جدول 2-9. عملکرد پسته در جهان و کشورهاي عمده توليدکننده در سال 2009-2000 109
جدول (4-1) . توزيع فراواني سن افراد مورد مطالعه 134
جدول (4-2). توزيع فراواني سطح تحصيلات افراد مورد مطالعه 135
جدول (4-3). توزيع فراواني رشته تحصيلي افراد مورد مطالعه 136
جدول (4-4). توزيع فراواني ميزان زمين آبي افراد مورد مطالعه 137
جدول (4-5). توزيع فراواني سابقه کار کشاورزي افراد مورد مطالعه 138
جدول (4-6). توزيع فراواني سابقه عضويت در تعاوني افراد مورد مطالعه 138
جدول (4-7). توزيع فراواني ميزان زمين زراعي افراد مورد مطالعه 139
جدول (4-8). توزيع فراواني تعداد قطعات زمين افراد مورد مطالعه 140
جدول (4-9). توزيع فراواني درآمد ساليانه از محل کار کشاورزي افراد مورد مطالعه 140
جدول (4-10). توزيع فراواني عضويت در تشکل ها و شرکت ها افراد مورد مطالعه 141
جدول (4-11). توزيع فراواني نوع نظام بهره برداري افراد مورد مطالعه 142
جدول (4-12). توزيع فراواني دفعات شرکت در دوره هاي آموزشي افراد مورد مطالعه 143
جدول (4-13). توزيع فراواني مالکيت ادوات و ماشين هاي کشاورزي افراد مورد مطالعه 144
جدول (4-14). رتبه بندي متغيرهاي آموزشي – ترويجي با استفاده از شاخص ضريب تغييرات (C.V) 145
جدول (4-15). رتبه بندي فعاليت با استفاده از شاخص ضريب تغييرات (C.V) 146
جدول (4-16). منابع اطلاعاتي در خصوص پسته کاري در افراد مورد مطالعه 148
جدول (4-17). رتبه بندي متغيرهاي منابع اطلاعاتي با استفاده از شاخص ضريب تغييرات (C.V) 149
جدول (4-18). رتبه بندي متغيرهاي نگرشي با استفاده از شاخص ضريب تغييرات (C.V) 150
جدول (4-19). توزيع فراواني ميزان علاقه مندي به توسعه پسته 151
جدول (4-20). توزيع فراواني ميزان بهره مندي از فعاليت هاي ترويج در توسعه کشت پسته 152
جدول (4-21) . همبستگي متغيرها با استفاده از ضرايب همبستگي 153
جدول (4-22) . آزمون فريدمن براي بررسي وجود تفاوت بين گويه نگرش کشاورزان 154
جدول (4-23) . خلاصه مدل رگرسيوني 157
جدول (4-24) رگرسيون گام به گام به منظور تحليل متغيرهاي تأثيرگذار بر متغير وابسته 157

فهرست نمودارها
نمودار 1 . فرايند فعاليت هاي آموزشي و ترويجي 57
نمودار 2. الگوي يک تعاوني پويا 67
نمودار 3. مدل پذيرش فناوري (Cho, 2004) 72
نمودار 4. الگوي اصلي پذيرش فناوري (ديويس، 1989) 74
نمودار 5. الگوي پذيرش فناوري (Lu et al 2009 ) 75
نمودار 6 . تئوري رفتار منطقي (Hung, Ku, Chang, 2003) 83
نمودار 7 . الگوي تئوري رفتار برنامه ريزي شده (Donnelley, 2004) 84
نمودار 8 . تئوري رفتار برنامه ريزي شده (Fishbein, Ajzen, 1975) 85
نمودار 9 . الگوي تئوري رفتار 87
نمودار 10 . تئوري رفتار برنامه ريزي شده تجزيه شده(1995( Taylor & Todd, 88
نمودار 11 . مدل ترکيب شده (Nysveen, Pedersen, Thorbjornsen, 2005) 89
نمودار 12 . مدل انتشار نوآوري (Rogers, 1983) 90
نمودار13 . الگوي تئوري نفوذ نوآوري 91
نمودار 14. تئوري کنش موجه 93
نمودار 15 . مدل پيشنهادي تحقيق 126

چکيده
حمايت از تشکلهاي توليدي يکي از رويکردهاي مهم و استراتژيک توسعه کشاورزي است تحقيق حاضر با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان گرمسار بحث ميزان تمايل و گرايش کشاورزان عضو تعاونيهاي شهرستان گرمسار را به توسعه پسته کاري مورد بررسي قرار ميدهد.اين تحقيق از جنبه جمع آوري اطلاعات از نوع تحقيقات پيمايشي است،تحقيق تعداد زيادي متغير تأثيرگذار در بحث توسعه پسته کاري توسط کشاورزان عضو تعاونيهاي توليد را مورد بررسي قرار مي دهد به اين لحاظ اين تحقيق از نوع توصيفي – همبستگي نيز ميباشد.متغير وابسته اين تحقيق توسعه کشت پسته توسط کشاورزان عضو شرکت هاي تعاوني کشاورزي است جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه کشاورزان عضو تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار مي باشد. در اين ارتباط 364 نفر از کشاورزان پسته کار شهرستان گرمسار مورد مطالعه قرار گرفتند براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديد و روش نمونه گيري تصادفي است .براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده در اين تحقيق از دو روش آمار توصيفي و تحليلي استفاده گرديد. بر اساس ديدگاه کشاورزان عضو تعاوني هاي کشاورزي توسعه پسته کاري از طريق تعاونيها باعث يکپارچه سازي اراضي ، توسعه پستهکاري از طريق تعاونيها باعث افزايش ارتباط و همکاري متقابل اعضاء و بازرسان شرکت ميگردد ، توسعه پسته کاري از طريق تعاونيها باعث افزايش مشارکت در امر برنامه ريزي و انجام کارها بصورت جمعي ميگردد و توسعه پستهکاري از طريق تعاونيها باعث افزايش مالکيت مکانيزاسيون ميگردد ،در اولويت هاي اول تا چهارم قرار گرفتند. نتيجه بررسي و تجزيه و تحليل داده نشان ميدهد که بين متغيرهاي ميزان دريافت تسهيلات بانکي اعضاء تعاوني کشاورزي، ميزان دريافت نهاده هاي کشاورزي توسط اعضاء تعاوني کشاورزي ،ميزان شرکت در آموزشهاي ترويجي اعضاء تعاوني کشاورزي، ميزان ارتباط اعضاء تعاوني کشاورزي با نهادهاي ترويجي، ميزان ارتباط اعضاء تعاوني کشاورزي با موسسات تحقيقاني، ميزان ارتباط اعضاء تعاوني با نهادهاي ارائه دهنده خدمات باغي، ميزان ارتباط اعضاء تعاوني با شرکت هاي خصوصي کشاورزي، ميزان سابقه عضويت در تعاوني، ميزان آگاهي کشاورزان در خصوص پسته کاري ميزان مشارکت با نهادهاي اجتماعي روستايي، سن اعضاء تعاوني کشاورزي، با متغير وابسته تحقيق (ميزان توسعه کشت پسته توسط کشاورزان شرکت هاي تعاوني کشاورزي) رابطه معناداري در سطح 99 درصد وجود دارد.نتيجه رگرسيون نشان ميدهد که از بين متغيرهاي مستقل، متغيرهاي عمليات آب و خاک (امور زير بنايي)، ميزان زمين تحت پوشش تعاوني، احداث و لايروبي كانالهاي آبرساني اصلي‌و فرعي، تسطيح و يکپارچگي اراضي، برگزاري بازديدهاي علمي و فني، سابقه عضويت در تعاوني بيشترين تأثير را در تمايل کشاورزان عضو تعاوني به توسعه کشت پسته دارند.

واژگان کليدي:توسعه ،باغات پسته ،تعاوني هاي کشاورزي، شهرستان گرمسار

فصل اول
کليات تحقيق

1-مقدمه
دستيابي به توليد بيشتر با توجه به منابع محدود، يكي از مهمترين اهداف اقتصادي و
توسعهاي هر جامعه محسوب مي شود و توجه جدي به قابليتها و ظرفيتهاي منطقه اي و سوق سرمايه گذاريهاي کشور در جهت توسعه و گسترش فعاليتهاي توليدي از ضروريات توسعه به شمار مي آيد. حمايت از تشکل هاي توليدي يکي از رويکردهاي مهم در مسير توسعه اقتصادي و اجتماعي است. اصولاً تعاون در جوامع مختلف به مفهومي فراگير و فراتر از زمان و مكان در بردارنده نوعي رابطه متقابل بين فرد با فرد، فرد با گروه، و گروه با گروه مي باشد. در واقع تعاون متضمن نوعي بر هم كنش گروهي است كه تأمين كننده منافع و نيازهاي اعضا مي باشد و وجود مجموعه اي از سازمان هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي در ميان جوامع مختلف و در سطح بين المللي مصاديق روشن و زنده اي از اين نياز اجتماعي و تاريخي بشر امروز به شمار مي آيد. با اين وجود نظام هاي سياسي و اقتصادي گوناگون با نگرشي ويژه به مسئله تعاون و اشكال مختلف آن پرداخته اند. (ابراهيم زاده و بريماني، 1384) با توجه به ناکارآمدي نظام خرده دهقاني در ايجاد تحرک و پويايي در بخش کشاورزي، بخش تعاوني و به خصوص تعاونيهاي توليد ابزار مناسبي براي بهبود وضعيت کشاورزي است. تعاوني هاي توليد در باز توليد و توزيع منافع حاصل از رشد بخش کشاورزي، ايجاد اشتغال پويا و مولد، توسعه مشارکت مردمي در بخش کشاورزي، پايين آوردن ريسک سرمايه گذاري در بخش کشاورزي، کاهش هزينه هاي دولتي در توليد و … نقش مؤثر و منحصر به فردي ايفاء مي نمايند. تحقيقات انجام شده در خصوص تعاوني ها نشان مي دهد بهره وري سرمايه در شرکتهاي تعاوني به مراتب بيش از بخش خدمات و خصوصي است (معاونت تحقيقات، آموزش، و ترويج وزارت تعاون، 1379). در واقع اساس شکلگيري شرکتهاي تعاوني هاي توليد کشاورزي، همکاري هاي سنتي در بخش کشاورزي است. مطالعات مختلف حاکي است در حال حاضر نيز نظام تعاون در کشاورزي از برجستهترين نظامهاي بهرهبرداري است. اين موضوع با نتايج مطالعاتي جهاني در خصوص نظامهاي بهرهبرداري تطابق دارد (عبدالهي، 1377). تعاوني توليد کشاورزي نوعي نظام بهرهبرداري مبتني بر تعاون است که در آن بهره برداران با کشت يکپارچه و با حفظ مالکيت فردي به توليد و زراعت جمعي مي پردازند (ازکيا، 1382 ). پيراني و مجاوريان (1387) به بحث مديريت در تعاوني ها اشاره کرده و اعتقاد دارند که توجه به معاني مديريت خودگرداني تعاوني هاي توليد روستايي، نيازمند بازشناسي مفهوم مشارکت دولت با مردم و نيز نهادهاي مدني است. آديل ناجام1 ( 2003) توليد پسته و ساير محصولات کشاورزي نقش مهمي در اقتصاد کشور و توليد ناخالص ملي دارد . به همين خاطر هرگونه سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف توليد، تحقيق، صادرات، ترويج و آموزش و … اين محصول مي تواند داراي اهميت باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نگهداري، مبتني، تجهيزات Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه کشت، دانش آموختگان، اقتصاد کشور