پایان نامه با کلید واژه های نفت و گاز، داده کاوی، شبکه های عصبی

دانلود پایان نامه ارشد

پدرم دلخوشی همیشگیست
به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو را  ندارد …..

تقدیم به مادر عزیزتر از جانم
و تو ای مادر، ای شوق زیبایی نفس کشیدن
مادرم،هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست
تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام وجود از من دور کردی و
 عمری خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش
 پیروزی را به من بچشانی.

امروز هستی ام به امید شماست،
تقدیم به وجود با ارزشتان …

سپاسگزاری

خداوند بزرگ را شاکرم که لطف خود را شامل حال من نمود تا بتوانم تحقيق خود را به پايان برسانم و بتوانم سهمی هر چند اندک، در راه توسعه علمی ايران عزيز بردارم،که چو ايران نباشد، تن من مباد.
ازاستاد فرزانه جناب  آقای  دکتر ستار هاشمی استاد راهنما که  در کليه  مراحل  انجام  اين  پژوهش با خوشرويي ، ياری  و راهنمائی ام نمودند و همچنين  از استاد فرهيخته جناب  آقای  دکتر  اقبال منصوری استادمشاور که وقت خود را بی شائبه در اختيار من گذاشته  و با دقت نظر خاصی  مشاوره  لازم  در اين  خصوص  ارائه   نمودند صميمانه  تشکر و قدردانی  می نمايم. همچنين  از کليه  معلمان و اساتيد دوران  تحصيلم  از ابتدا تا کنون  صميمانه  تشکر و قدردانی  می نمايم.
در پايان از زحمات و همکاری صميمانه جناب آقای مهندس محمدحسن شاه اميری رئيس گروه ابزار دقيق بخش شش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران که درتمام مدت زمان انجام اين پروژه همراه بنده بودند کمال سپاس و قدردانی را می نمايم.

چکيده
عنوان:
ارايه مدلي براي تعميرات پيشگويانه تجهيزات دركارخانه هاي نفتي با تكنيكهاي داده كاوي، مطالعه موردي:شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
نام دانشجو:
علی بوالحسنی

کارخانه ها و تاسيسات هر روزه با چالشها و مشکلات بيشتري براي افزايش بهره وري و کاهش هزينه ها مواجه مي شوند و در اين راستا استراتژي هاي نگهداري و تعميرات نقش بسزايي دررسيدن به اين هدف دارند.در سالهاي اخير تلاشهاي فراواني شده است تا بتوان با کمک سيستمهاي فناوري اطلاعات انواع روشهاي نگهداري و تعميرات را به طرز موثري پياده سازي و اجرايي نمود. نگهداري و تعميرات پيشگويانه يکي از استراتژي‌هاي نگهداري و تعميرات است که بر مبناي آن در بازه‌هاي زماني معين تعدادي از پارامترهاي تجهيرات اندازه‌گيري مي‌شود و بر اساس اين داده‌ها، زمان رخداد خرابي احتمالي آينده پيش بيني شده و براي تعمير و يا تعويض قطعات و تجهيزات تصميم‌گيري مي‌شود.
در اين مقاله سعي شده است يک مدل پشتيبان تصميم گير براي نگهداري و تعميرات پيشگويانه مبتني بر شرايط بر اساس تکنيکهاي داده کاوي طراحي شود. اين پروژه در يکي از شرکتهاي بهره برداری نفت و گاز جنوب کشور انجام شده و تجهيز انتخابي براي اين پروژه توربين می باشد که يکي از اساسي ترين و بحراني ترين تجهيزات در کارخانه هاي نفتي است.
در اين پروژه چندين تکنيک داده کاوي از جمله درخت تصميم وشبکه های عصبی براي پيش بيني رخداد خرابي مورد استفاده قرار گرفت و با مقايسه خروجي و نتايج آنها و با آناليز اين خروجي ها سعي شد بهترين مدل براي پيش بين رخداد خرابي در تجهيز مورد نظر مشخص شود.در انتها پيشنهادهايي از جمله توسعه اين مدل براي ساير تجهيزات، کنترل مدت زمان مشاهده وضعيت تجهيزات و تعيين زمان بهينه تعمير و نگهداري برای آينده ارائه شده است.
کلمات کليدی:نگهداری و تعميرات،تعميرات پيشگويانه،تعميرات مبتنی بر شرايط،خرابی ،پيش بينی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول :مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- تشريح و بيان مساله……………………………………………………………………………………………. 3
1-3- هدف از انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………….. 4
1-4- وضعيت تعميرات پيش گويانه در کشور…………………………………………………………….. 7
1-5-چالشهای پروژه………………………………………………………………………………………………………..9
1-6- معرفی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران…………………………………………………9
1-7-مفاهيم نگهداري و تعميرات…………………………………………………………………………………10
فصل دوم:مبانی نظری تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. 14

2-1- اثر نگهداری و تعميرات………………………………………………………………………………….. 15
2-2-بهينه سازي نگهداري وتعميرات پيش بينانه ……………………………………………….. 17
2-3- مفاهيم اقتصادي وتوجيه هزينه ها……………………………………………………………….. 19
2-3-1- ارزيابي نيازهايBM ………………………………………………………………………………….. 19
2-3-2-توجيه هزينه………………………………………………………………………………………………… 20
2-3-3- هزينه استراتژي جاري تعميراتي……………………………………………………………… 20
2-4- طراحي يك برنامه نت پيش بينانه………………………………………………………………. 21
2-4-1-امتيازات نت پيش بينانه…………………………………………………………………………….. 22
2-5-تكنيكهاي نت پيش بينانه ……………………………………………………………………………… 23 2-5-1-مانيتورينگ ارتعاش……………………………………………………………………………………… 24
2-5-2-انواع سيستمهاي ترموگرافي……………………………………………………………………….. 24
2-5-3-ترايبولوژي………………………………………………………………………………………………….. 25
2-5-4-بازرسي بصري…………………………………………………………………………………………….. 25
2-5-5-مافوق صوت ……………………………………………………………………………………………… 26
2-5-6-تکنيکهای ديگر ……………………………………………………………………………………….. 26
2-6- ايجاد يك برنامه نت پيش بينانه ……………………………………………………………… 26
2-6-1-اهداف ، مقاصد و امتيازات …………………………………………………………………….. 27
2-6-2-الزامات عملي…………………………………………………………………………………………… 28
2-6-3-انتخاب يک سيستم نت پيش بينانه ……………………………………………………… 29
2-6-3-1-نيارهای پايه ای سيستم ……………………………………………………………………. 30
2-7- برنامه نت پيش بينانه كل كارخانه …………………………………………………………. 30
2-7-1-برنامه نت پيش بينانه مطلوب ………………………………………………………………… 31
2-7-2- سيستم نت پيش بينانه مطلوب. ………………………………………………………… 31
2-7-3-پيش بيني كافي نيست…………………………………………………………………………… 31
2-8-مبانی نظری و مفاهيم تحقيق …………………………………………………………………… 32
2-8-1-روش تحقيق …………………………………………………………………………………………. 32
2-8-2-طراحی مدل پيش بينی ………………………………………………………………………. 35
2-8-3-داده کاوی ……………………………………………………………………………………………… 35
فصل سوم: مروري بر تحقيقات انجام شده ……………………………………………………………………… 37

3-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 38
3-2-سيستم پيش بينی نگهداری با استفاده تکنيکهای داده کاوی………………. 39
3-3-روشی عملی برای ترکيب داده کاوی و تشخيص خرابی …………………………. 44
3-4-روشی هوشمند برای بهينه سازی تعميرات پيش گويانه…………………………. 49
3-5- برخی تکنيکهای نگهداری و تعميرات پيش گويانه………………………………… 57
3-6-مروری بر تعميرات مبتنی بر شرايط و زمان در برنامه های صنعتی………. 59
فصل چهارم: روش تحقيق(ارايه راهکار،الگوريتم و مدل پيشنهادي روش تحقيق)………. 61

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 62
4-2-طراحي مدلCBM………………………………………………………………………………….. 64
4-2-1-انتخاب بخش، واحد يا محيط پايش…………………………………………………… 64
4-2-2-انتخاب پارامترها و معيارهاي پايش تجهيزات……………………………………… 65
4-2-3-انتخاب روش مدلسازي پيش بيني ……………………………………………………. 66
4-2-4-مدل فيزيکي ……………………………………………………………………………………….. 67
4-3-تعيين اهداف داده کاوي ………………………………………………………………………… 68
4-4- شروع مراحل انجام پروژه ……………………………………………………………………… 70
4-4-1-انتخاب کارخانه ها و تجهيزات مورد نظر براي پروژه ………………………. 70
4-4-2-شناخت داده…………………………………………………………………………………………. 71
4-4-3-آماده سازي و آناليز داده ……………………………………………………………………. 72
4-4-4-اکتساب داده / جمع آوري و ورود داده……………………………………………… 74
4-4-5-پالايش داده ها ……………………………………………………………………………………. 77
4-5-آناليز داده ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد سازمان، سبک تفکر، استادان دانشگاه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد نوآورانه، عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان