پایان نامه با واژگان کلیدی استان کرمانشاه، مدارس متوسطه، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

نگارش:
فريده عزيزي

2 تير 1393

بارالها!
ياري فرما تا دانش اندکم نه نردباني باشد براي فزوني تکبر و غرور
و نه حلقه اي براي اسارت
و نه دستمايه اي براي تجارت،
بلکه گامي باشد براي تجليل از تو و تعالي ساختن زندگي خود و ديگران

تقديم به پدر بزرگوارم
همت والاي او، که بزرگيش تکيه گاهم شد تا ايستادن را بياموزم که مهرش بي ريا و عشقش ستودني است. خدايا ده تا قطره اي از درياي بي کران محبتش را سپاس گويم.
مادر مهربانم
سرچشمه بي رياي درياي مهرباني، فداکاري و از خود گذشتگي. او که صبر، پايداري، گذشت را در زندگي به من آموخت.
و
تقديم به همسرم
که ايستادگي در تنگناهاي زندگي را به من آموخت، تمامي لحظات زندگيم ثمره‌ي همت والاي اوست.

سپاسگزاري
سپاس ايزد منان را که بدون عنايتش طي طريق ميّسر نمي گردد. او که در پيمودن اين راه شوق آموختن را در وجودم زنده کرد، باشد که به ياري حضرتش آن چه را آموختم در راه رضايتش و خدمت به مردمانش به کار گيرم.
سپاس از استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر سيروس قنبري که افزون بر صبر، با راهنمايي، نکته سنجي ها و تشويق هاي ايشان، شوق نوشتن و ادامه کار را به من بخشيدند.
از مسؤولين محترم سازمان آموزش و پرورش و از تمام مديران و معاونان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خاطر همراهي، همکاري در اجراي اين پايان‌نامه تقدير و تشکر مي نمايم.
در نهايت سپاس از هر ياري دهنده اي که وسعت همراهي اش حتي به طور لحظه اي مرا به سپاس ابدي موظف نمود.

دانشگاه بوعلي سينا
مشخصات پايان نامه تحصيلي
عنوان:
بررسي رابطه يادگيري سازماني با درگيري شغلي و نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطه عمومي استان کرمانشاه در سال تحصيلي 1393-1392
نام نويسنده: فريده عزيزي
نام استاد راهنما: دکتر سيروس قنبري
نام استاد مشاور:
دانشکده: ادبيات و علوم انساني
گروه آموزشي: علوم تربيتي
رشته تحصيلي: علوم تربيتي
گرايش تحصيلي: مديريّت آموزشي
مقطع تحصيلي: کارشناسي ارشد
تاريخ تصويب (پروپوزال): 12/8/1392
تاريخ دفاع: 2/4/1393
تعداد صفحات: 160

چکيده:
پژوهش حاضر با هدف شناسايي رابطهي بين يادگيري سازماني با درگيري شغلي و نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطه‌ي عمومي استان کرمانشاه صورت گرفته است. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش کليّه دبيران مدارس متوسطه عمومي استان کرمانشاه است که تعداد آنها 5600 نفر مي باشد و از روش هاي نمونه‌گيري خوشه اي و تصادفي طبقه اي نسبي و بر اساس جدول کرجسي و مورگان تعداد 361 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوري اطلاعات سه پرسشنامه‌ي يادگيري سازماني نيفه، درگيري شغلي کانونگو و نوآوري سازماني اتلاي و اکيف بوده است. براي تعيين روايي پرسشنامه ها از روش روايي محتوا استفاده شد و مورد تأييد متخصصان مديريت آموزشي قرار گرفت و پايايي پرسشنامه ها از طريق اجراي مقدماتي بر روي يک نمونه‌ي 50 نفري از آزمودني ها ( دبيران زن و مرد ) و با بهره گيري از روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که براي پرسشنامه يادگيري سازماني 87/0، درگيري شغلي 76/0 و نوآوري سازماني 86/0 به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 از شاخصهاي آمار توصيفي همچون جدول، فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و روشهاي آمار استنباطي همچون آزمون t تک گروهي، آزمون t براي گروه هاي مستقل، تحليل واريانس يکطرفه، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد كه: ميزان يادگيري سازماني(و مؤلفه هاي آن) و نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطه عمومي استان کرمانشاه بالاتر از حد متوسط و ميزان درگيري شغلي در حد متوسط است. ميزان درگيري شغلي دبيران زن بيشتر از دبيران مرد و ميزان نوآوري سازماني و يادگيري سازماني دبيران زن و مرد يکسان است. ميزان يادگيري سازماني، نوآوري سازماني و درگيري شغلي دبيران به لحاظ متغيرهاي سوابق تحصيلي و سنوات خدمت و ميزان يادگيري سازماني و درگيري شغلي دبيران به لحاظ سن يکسان مي باشد ولي بين ميزان نوآوري سازماني دبيران به لحاظ سن تفاوت وجود دارد. بين يادگيري سازماني و مؤلفه هاي آن (مهارت هاي فردي، مدل هاي ذهني، چشم انداز مشترک، يادگيري تيمي، تفکر سيستمي) با درگيري شغلي و نوآوري سازماني رابطه وجود دارد. مؤلفه هاي مدل هاي ذهني مهارتهاي فردي يادگيري سازماني توان پيش بيني نوآوري سازماني را دارند. همچنين مؤلفه هاي چشم انداز مشترک و مدل هاي ذهني يادگيري سازماني توان پيش بيني درگيري شغلي را دارند.
واژگان کليدي: يادگيري سازماني، درگيري شغلي، نوآوري سازماني، دبيران مدارس متوسطه عمومي.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليّات پژوهش
1-1) مقدمه 3
1-2) بيان مسأله 4
1-3) اهميّت و ضرورت پژوهش 8
1-4) اهداف پژوهش 10
1-5)سؤال هاي پژوهش 10
1-6) فرضيه هاي پژوهش 11
1-7) تعاريف مفهومي و عملياتي 11
1-7-1) تعاريف مفهومي 11
1-7-2) تعاريف عملياتي 12

فصل دوم : مباني نظري و سوابق پژوهشي موضوع تحقيق
2-1) مقدمه 17
2-2) تعريف يادگيري سازماني 17
2-2-1) تاريخچه يادگيري سازماني 20
2-2-2) تفاوت يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده 22
2-2-3) ويژگي هاي يادگيري سازماني 23
2-2-4) چهار بعد اصلي يادگيري سازماني 24
2-2-5) يادگيري سازماني به مثابه فرايندي پويا 24
2-2-6) فرايند سه مرحله اي يادگيري سازماني 25
2-2-7) فرايند يادگيري سازماني از ديدگاه، آرجريس و شون (1978) 26
2-2-8) يادگيري درون سازماني و بين سازماني 27
2-2-9) يادگيري دروني و بيروني 28
2-2-10) يادگيري سطح پائين و سطح بالا 29
2-2-11) يادگيري ارثي، تجربي و نيابتي 30
2-2-12) يادگيري تطبيقي و مولّد 30
2-2-13) انواع يادگيري از نظر شاين (1993) 31

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-14) شيوه هاو راهکارهاي يادگيري سازماني 32
2-2-15) سطوح يادگيري سازماني 35
2-2-16) سازوکارهاي انتقال از يادگيري فردي به يادگيري جمعي 37
2-2-17) موانع يادگيري سازماني 38
2-2-18) راه هاي غلبه بر موانع يادگيري سازماني 39
2-2-19) موانع نهادينه کردن يادگيري سازماني 40
2-2-20) مزاياي به کار گيري يادگيري سازماني 40
2-2-21) پيامدهاي ناديده گرفتن يادگيري سازماني 41
2-2-22) ديدگاه نيفه در مورد يادگيري سازماني 41
2-3) درگيري شغلي 45
2-3-1) تعريف درگيري شغلي 45
2-3-2) مدل سه مرحله اي کاسمير 47
2-3-3) تعيين کننده هاي درگيري شغلي 48
2-3-4) اندازه گيري درگيري شغلي 50
2-3-5) درگيري شغلي و رفتار شهروندي سازماني و عملکرد کاري 51
2-3-6) درگيري شغلي و نوآوري در سازمان و عوامل محيط کار 52
2-3-7) درگيري شغلي و خصوصيّات شخصيّتي 53
2-3-8) عوامل اثرگذار بر درگيري شغلي 54
2-3-9) پيامد هاي درگيري شغلي 56
2-3-10) ديدگاه کانونگو دربارهي درگيري شغلي 57
2-3-11) مدل منافع نهفته ( تئوري محروم سازي )جاهودز 58
2-3-12) نظريه درگيري شغلي و مديريت کيفيّت فراگير و مديريت منابع انساني 59
3-3) نوآوري سازماني 61
3-3-1) تعريف نوآوري 62
3-3-2) نوآوري 64
3-3-3) نوآوري سازماني 65
3-3-4) تاريخچه نوآوري سازماني 67
3-3-5) سنخ شناسي نوآوري سازماني 68
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-6) نوآوري و يادگيري سازماني 69
3-3-7) مؤلفه هاي اصلي رهبري نوآوري سازماني 71
3-3-8) عوامل مؤثر بر شکل گيري نوآوري سازماني 72
3-3-9) مراحل فرايند نوآوري سازماني 74
3-3-10) مدل هاي نوآوري سازماني 76
3-3-11) مدل يادگيري يکپارچه در خلق نوآوري چهارباغي و نيومن (1996) 77
3-3-12) ديدگاه هاي نوآوري سازماني 79
3-3-13) موانع خلاقيّت و نوآوري 82
3-3-14) موانع و مشکلات تغيير و نوآوري در سازمان ها 84
3-3-15) نقش و مسؤوليّت مديران آموزش و پرورش در فرايند تغيير و نوآوري 84
3-4) مروري بر پژوهش انجام شده در داخل و خارج کشور 86
3-4-1) پيشينهي پژوهش موضوع در داخل کشور 86
3-4-2) پيشينهي پژوهشي در خارج از کشور 92
4-4) جمع بندي 98

فصل سوم: روش پژوهش
3-1) مقدمه 101
3-2) روش پژوهش 101
3-3) جامعه آماري 102
3-4) حجم نمونه و روش نمونه گيري 103
3-5) روش هاي جمع آوري اطّلاعات 104
3-6) روايي و پايايي ابزار اندازه گيري 105
1-6-3) روايي پرسشنامه ها 105
2-6-3) پايايي پرسشنامه 105
3- 7) روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها 106

فصل چهارم : ( تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش)
4-1) مقدمه 111
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2) يافته هاي توصيفي 111
4-2-1) اطلّاعات جمعيّت شناختي نمونه مورد مطالعه 111
4-3) پيش فرض هاي استفاده از آزمون هاي آماري پارامتريک 115
4-4) تجزيه و تحليل سؤالات پژوهش 117
4-5) تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش 123

فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها
5-1) مقدمه 131
5-3) خلاصه پژوهش 131
5-4) يافته هاي تحقيق 132
5-5) نتيجه گيري کلّي 140
5-6) پيشنهادها 141
5-6-1) پيشنهادهاي کاربردي 141
5-6-2)پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي 143
5-7) محدوديّت هاي تحقيق 144
7-5-1) محدوديّت هاي در اختيار محقق 144
7-5-2) محدوديّت هاي خارج از کنترل محقق 144
منابع و مأخذ 147
پيوست ها

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره1-1) سير تاريخي مفاهيم سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني 21
جدول شماره2-2) موانع اصلي يادگيري سازماني 39
جدول شماره 2-3) درجات مختلف نوآوري 64
جدول شماره 2 -4)سنخ شناسي نوآوري سازماني 68
جدول شماره1-3) توزيع جامعه و نمونه با توجه به شهرستان هاي منتخب 103
جدول شماره2 -3) تعداد سؤالات و مؤلفه هاي هريک از پرسشنامه ها 105
جدول شماره3-3) پايايي ابزار گردآوري پژوهش(پرسشنامه ها) 106
جدول شماره1-4) فراواني و درصد فراواني نمونه مورد مطالعه به تفکيک جنس 111
جدول شماره2-4) فراواني و درصد فراواني نمونه مورد مطالعه به لحاظ سن 112
جدول شماره3-4) فراواني و درصد فراواني نمونه آماري مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصيلي 113
جدول شماره4-4) فراواني و درصد فراواني نمونه دبيران به لحاظ سابقه خدمت 114
جدول شماره5 -4- نتيجه آزمون کالموگروف اسميرونوف براي نرمال بودن توزيع داده ها 115
جدول شماره6-4) بررسي ميزان يادگيري سازماني دبيران 117
جدول شماره 7-4) بررسي ميزان درگيري شغلي 119
جدول شماره8-4) بررسي ميزان نوآوري سازماني 119
جدول شماره9-4) ميانگين يادگيري سازماني، درگيري شغلي و نوآوري سازمان 120
جدول شماره 10-4) ميانگين يادگيري،درگيري شغلي و نوآوري به لحاظ سن،جنس وسنوات 121
جدول شماره11-4) مقايسه ميزان نوآوري سازماني به لحاظ سن 122
جدول شماره 12-4) بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با درگيري شغلي دبيران 123
جدول شماره 13-4- بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با نوآوري سازماني 124
جدول شماره 14-4)تحليل رگرسيون چندمتغيره تاثير مؤلفه هاي يادگيري بر درگيري شغلي 125
جدول شماره 15-4-) تحليل رگرسيون چندمتغيره تاثير مؤلفه هاي يادگيري بر نوآوري 126

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1)مدل مفهومي تحقيق 8
شکل2-1 ) يادگيري يک، دو و سه حلقه اي 27
شکل 2-2) مدل يادگيري يکپارچه در خلق نوآوري 79

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار2-1) يادگيري سازماني به مثابه فرايندي پويا 25
نمودار 2-2) نوآوري سازماني 66
نمودار1-4) درصد فراواني نمونه مورد مطالعه به تفکيک جنس 111
نمودار2-4) درصد فراواني نمونه مورد مطالعه برحسب سن 112
نمودار3-4) درصد فراواني نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصيلي 113
نمودار4-4) درصد فراواني نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت 114
نمودا5-4) توزيع فراواني متغيرهاي تحقيق به همراه منحني توزيع نرمال 117

فصل اول
کليّات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، موازین اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد، استان کرمانشاه، منابع سازمان