منبع مقاله درباره اعاده حیثیت، مجازات تبعی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

از توبه ………………………………………………………………………37
1-3-3 تكريم شخصيت و تكيه بر داشته هاي الهي آدميان ………………………………………………40
1-3-4 مهرورزي و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..41
1-3-5 تكيه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..41
1-3-6خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..42
1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………43
1-3-8 چشم پوشي و عفو ………………………………………………………………………………..44
2- مباني عقلي اعاده حيثيت ……………………………………………………………………………45
2-1 هدف ذهني مجازات …………………………………………………………………………………45
2-2 هدف عيني مجازات …………………………………………………………………………………46
3- مبانی اعاده حیثیت در قانون اساسي …………………………………………………………………47
4- قلمرواعاده حیثت
4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………49
4-2 قلمرو اعاده حيثيت در مكان ………………………………………………………………………..52
فصل چهارم:تبيين اقسام ،آثارو احكام اعاده حيثيت در قانون و فقه امامیه
1- اقسام اعاده حيثيت …………………………………………………………………………………..54

1ـ1 اعاده حيثيت قضايي …………………………………………………………………………………54
2- ا عاده حيثيت قانوني …………………………………………………………………………………..56
2-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………57
2-1-ايجاد سابقه محكوميت و درج در سجل قضايي …………………………………………………..60
3-تشديد مجازات تكرار جرم در حقوق كيفري ايران ………………………………………………….61
4- كيفرهاي تبعي و اعاده حيثيت در فقه اماميه ………………………………………………………63
4-1 شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….63
4-2 حد قذف …………………………………………………………………………………………….64
4-3 قتل ………………………………………………………………………………………………….65
4-4 خودكشي …………………………………………………………………………………………….66
4-5 اجرای حد …………………………………………………………………………………………..67
4-6 ارتداد ……………………………………………………………………………………………….68
4-6-1محروميت از حق مالكيت ………………………………………………………………………..69
4-6-2 محروميت از حق زوجيت ………………………………………………………………………70
4-7 شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. 71
5-جايگاه اعاده حيثيت در فقه اماميه ………………………………………………………………….72
5-1 اجراي مجازات و پاك شدن مجرم در فقه اماميه …………………………………………………73
5-2 تا سيسهاي مشابه اعاده حيثيت …………………………………………………………………….76
6- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….77
6-1 ماهيت قاعده اسلام يجب ما قبله…………………………………………………………………….78
6-2شرايط جريان قاعده جب……………………………………………………………………………..79
6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب…………………………………………81
7- توبه …………………………………………………………………………………………………..81
7-1 زمان توبه در جرايم مستوجب حد………………………………………………………………….82
7-2 توبه در قانون مجازات اسلامي …………………………………………………………………….85
7-3 سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..86
7-4 قابليت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………87
7-5 اقرار قرينه اي بر پشيماني و توبه است……………………………………………………………89
7-6 روايت………………………………………………………………………………………………..89
7-7 توبه و صدق عفيف شدن مجرم ……………………………………………………………………90
7-8 احراز توبه …………………………………………………………………………………………94
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 98
راهکار ……………………………………………………………………………………………………99
منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………100

چکیده
اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.

فصل اول:
کلیات
مقدمه
از قديم الايام در جوامع مختلف بشري ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار ميگرفته است و تمايـل نهادهـاي مختلـف اجتماعي بر مجازات شخصي كه اقدام به شكستن هنجارهاي پذيرفته شده آن جامعه نموده است پوشيده نيست . ليكن به تدريج و البته در جوامع مذهبي بر اساس تعاليم اديان الهي، اين تفكر كه اعمال مجازات صـرفاً بـا رويكـرد تنبيـه مجـرم نيست بلكه بايد هدف والاي باز اجتماعي شدن و اصلاح مجرم نيز مدنظرقرار بگيرد ، تقويت گرديد اعاده حيثيـت نيـز در اين خصوص داراي جايگاه ويژه اي است به گونه اي كه كمتر جامعه اي را مي توان يافت كـه شـرايط و چگـونگي تحقق اعاده حيثيت را تبديل به قانون ننموده باشد و اين امر بيانگر اهميـت والاي ايـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـي مبـاني و چارچوب اين نهاد در حقوق كيفري ايران و با لطبع حقوق اسلامي ، بالاخص فقه اماميه نظر بـه اينكـه زيـر بنـاي حقـوق كيفري ايران مي باشد اهميت قابل توجهي دارد .
اينكه اساساً نهاد اعاده حيثيت در متون اسلامي مورد تأييد قرار گرفته است يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسي تطبيقي، از جمله اموري است كه تلاش گرديده است به آنها پرداخته شود .

بيان مسئله
بواسطه ارتكاب جرم توسط مجرمين و بروز حالـت خطرنـاك توسـط ايـشان جامعـه ايـشان را از برخـي از حقوق اجتماعي محروم میكند تا به اين واسطه درس عبرتي براي ديگران باشد و خود مجرم نيز دوباره قصد ارتكاب جـرم نكند و از طرفي ابراز ندامت و پشيماني از ناحيه مجرم بايد پاداش به دنبال داشـته باشـد و حيـات اجتمـاعي فـرد را بـه او برگرداند .حيات اجتماعي يكي از اصلي ترين حقوقي است كه در زندگي معنا پيدا مي كند و بدون حيات اجتماعي فرد نمي تواند زندگي خوب و سعادتمندي داشته باشد . حال اگر اين حيات اجتماعي و حقوقي به خطر افتد ممكن است فرد به بيراهه برود . زيرا ديگر براي او زندگي و زيستن بدون داشتن حقوق اجتماعي معنا و مفهومي نخواهد داشت .
در كنار اين نوع مجازاتهاي اصلاحي حقوقدانان جزايي تأسيس نهاد مهم و با ارزشي را پيشنهاد كرده انـد و آن هـم ايجـاد “نهاد اعاده حيثيت ” است كه به اين وسيله آثار و تبعات محكوميت كيفري را از پرونـده و سـجل كيفـري افـراد محو مي كند و جايگاه و اعتبار اجتماعي گذشته را به آنان باز مي گرداند
مشاهده وضعيت صدور گواهي هاي عدم سوء پيشينه كيفري در دادسراها ، لزوم توجه ويژه اي به نهاد اعاده حيثيت را مي طلبد چـرا كـه بـا قـوانين فعلـي ، امكـان برخورداري كامل مجرمان از مزاياي نهاد مزبور متصور نيست . اگر شخصي بنا به اتفاق اقدام به ارتكاب جرمـي نمايـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد آيا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـي، وي مجـدداً داراي جايگـاه ،اجتماعي و حقوق پيش از ارتكاب جرم مي گردد
سؤالات تحقیق
سؤالاتي كه در اين پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :
1. جایگاه و قلمرو اعاده حيثيت در فقه اماميه و موارد زوال آثار محكوميت كيفري آن كدام است ؟
2. مباني نهاد اعاده حيثيت در حقوق كيفري ايران كدام است؟
فرضيات تحقیق
آنچه كه به عنوان فرضيه هاي اين تحقيق مطرح است عبارت است از :
1. در فقه اماميه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حيثيت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتكب قابليت اجرا دارد.
2. اعاده حيثيت در حقوق كيفري از مباني ، عقلي ، اجتماعي و ديني برخوردار است .
اهداف و ضرورت انجام آن
بطور كلي در برگزيدن عنوان تأسيس حقوقي اعاده حيثيت با توجه به این كـه هـدف اصلي آن اصلاح مجرمين و بازگرداندن آنان به زندگي شرافتمندانه است هدف هاي زير منظور بوده است :
1. شناساندن مباني علمي و عقلي و ديني نهاد اعاده حيثيت و بيان ادله وجودي آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه اماميه .
2. تلاش در جهت برگشت بيشتر مجرمان به جامعه و باز اجتماعي شدن مجدد آنان .
3. جلب توجه مقنن به محاسن و كاركردهاي مثبت نهاد اعاده حيثيت در جامعه .،

پيشينه تحقيق
در خصوص موضوع اعاده حيثيت مقالات پراكنده اي در زمان حاكميت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فرهنگ عامه، مطالعات زنان، مکتب فرانکفورت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های منطق مکالمه