عهدنامه مالک اشتر، نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات 1
1-1- مقدمه 2
2-1- بيان مسأله 3
3-1- ضرورت تحقيق 4
4-1- هدف اصلي تحقيق 6
5-1- سؤالات تحقيق 6
فصل دوم : مباني نظري 7
1-2- انديشمندان مديريت اسلامي 8
2-2- منابع‌ تحقيق‌ در مديريت‌ اسلامي‌…………. …8
3-2- تعاريف مديريت 8
4-2- مهمترين اهداف مديريت عبارتنداز: 9
5-2- مفاهيم مديريت ورهبري اسلامي 10
6-2- اهداف مديريت اسلامي…… 10
7-2- جايگاه نهج البلاغه 11
8-2- معرفي مالک اشتر 13
1-8-2- گوشه اي از زندگي مالک 13
2-8-2- معرفي مالک اشتر در کلام اميرالمؤمنين (ع)……………………………………………………………..14

9-2- سابقه و کيفيت تکوين مديريت 16
1- 9-2- چارلز باباژ 17
2-9-2- نظريه اصول گرايان (وظيفه گرايان ) 17
3-9-2- نظريه بوروکراسي وبر 17
4-9-2- نهضت روابط انساني 18
5-9-2- نظريه تقويت رفتار 19
6-9-2- نظريه برابري 19
7-9-2- نظريه انتظار 19
8-9-2- تئوري مسير – هدف 19
9-9-2- الگوي رهبري مشارکتي 20
10-9-2- مدل منطقي وعقلايي در تصميم گيري 20
11-9-2- نظريه عقلاني محدود و رضايتمندي 21
12-9-2- ويژگي هاي کمال مديريت 22
13-9-2- نظريه سيستمي 22
1-2- نظريه پردازان مديريت اسلامي 23
1- 1-2- نظريه هاي متقدم مديريت اسلامي 24
– نديشه غزالي طوسي 24
– انديشه ابن خلدون 25
– ابونصر فارابي(339-259 ه.ق) 27
– ابن جماعه (733- 639 ه.ق) 28
– ابن تيميه 29
– امام فخر رازي( 606- 536 ه.ق) 30
– ابويوسف 31
– ابن مقفع 32
– -جاحظ 33
– باقلاني مالکي ( متوفي 403 ه.ق ) 34
– ابوالحسن‌ ماوردي‌ 35
– ابوعلي سينا 36
– ابن قتيبه 38
– ابن طاهر بغدادي 38
2-1-2- نظريه هاي متأخر مديريت اسلامي 39
– -نظريه رشد شهيد علامه مطهري 39
– رويکرد نظري اصول گرايي 40
– رويکرد نظري اخلاق و ويژگي هاي مديران اسلامي 42
– رويکرد وظايف مديران مسلمان 43
– رويکرد تأثير ارزش هاي اسلامي بر مديريت 44
فصل سوم : روش تحقيق 46
1-3- روش تحقيق 47
2-3- انواع طرح هاي تحقيق کيفي 48
3-3- روش نظريه برخاسته از داده ها (grounded thery): 48
1-3-3- طرح سيستماتيک 50
2-3-3- طرح نوخاسته 51
3-3-3- -طرح سازاگرا 51
4-3- روش و ابزار گردآوري اطلاعات 52
5-3- روايي (validity) و پايايي (Reliability) 52
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 54
1-4- مدلسازي مديريت اسلامي بر مبناي عهدنامه مالک اشتر 55
2-4- دلايل انتخاب عهدنامه مالک اشتر براي مدلسازي مديريت اسلامي 55
3-4- رويکرد نظريه برخاسته از داده ها 55
4-4- روند اجراي پژوهش 56
5-4- خصوصيات شخصي لازم وضروري در مديريت اسلامي چيست؟ 56
1-5-4- مفهوم تقوا 57
2-5-4- مفهوم عدل و عدالت 60
3-5-4- مفهوم تدبير 62
4-5-4- مفهوم شرح صدر 64
– ضرورت وجود شرح صدر در مديريت 65
6-4- زمينه هاي لازم براي شکل گيري مديريت اسلامي کدامند؟ 66
1-6-4- مفهوم مشروعيت 67
2-6-4- مقبوليت مردمي 68
7-4- برمبناي عهدنامه مالک اشتر مديريت اسلامي چه وظايفي دارد؟ 69
1-7-4- مديريت منابع انساني 72
2-7-4- سازماندهي: 74
3-7-4- برنامه ريزي 76
4-7-4- مديريت منابع مالي 79
5-7-4- مديريت ارتباطات و اطلاعات 82
– تعريف ارتباطات 82
– تعريف سيستم هاي اطلاعاتي 82
8-4- مقوله هسته اي و اصلي فرآيند مديريت اسلامي چه نام دارد؟ 85
1-8-4- تصميم گيري 93
9-4- مديريت اسلامي چه اهدافي را دنبال مي کند؟ 96
1- 9-4- عمران 96
2-9-4- امنيت 97
3-9-4- هدايت و ارشاد: 100
4-9-4- رفاه 101
10-4- مقوله هاي زمينه اي تأثير گذار بر مديريت اسلامي کدامند؟ 103
1-10-4- دلبستگي اعضاي سازمان 105
2-10-4- ميزان وفاداري مردم 107
3-10-4- ميزان جذابيت پيامد ها 109
4-10-4- قدرت عوامل ذي نفوذ 110
11-4- متغير هاي ميانجي تأثيرگذار بر مديريت اسلامي کدامند؟ 110
1-11-4- عوامل سياسي 110
2-11-4- عوامل فرهنگي 111
3-11-4- عوامل طبيعي 112
4-11-4- عوامل اقتصادي 112
نتيجه گيري 112
فصل پنجم : يافته ها ونتايج 114
1-5- دستاوردهاي پژوهش 115
1-1-5- فرآيند مديريت علوي 115
– ويژگيهاي لازم مدير در مديريت علوي…………………………………………………………..115

– مقوله هاي زمينه اي مؤثر بر مديريت علوي……………………………………………………………………..117

– راهبردهاي مديريت علوي……………………………………………………………………………………………………118

– مقوله ي هسته اي مديريت علوي……………………………………………………………………………………….118

– پيامدهاي مديريت علوي………………………………………………………………………………………………………120

– متغيرهاي ميانجي مؤثر بر مديريت علوي…………………………………………………………………………….120

2-1-5- فرايند تصميم گيري علوي 124
3-1-5- الگوي رهبري تناسبي 127
4-1-5- عوامل قدرت و نفوذ به عنوان عوامل مؤثر بررهبري 129
2-5- نتيجه گيري 130
3-5- پيشنهاها 131
4-5- قلمرو و محدوديت هاي تحقيق 132
فهرست منابع 133

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-3) : مقايسه ويژگي هاي روش هاي کيفي و کمي(خاکي،همان،134) 47
جدول1-4 : خصوصيات شخصي لازم درمديريت اسلامي(مقوله تقوا) 56
جدول 2-4 : خصوصيات شخصي لازم در مديريت اسلامي (مقوله عدالت) 59
جدول 3-4:خصوصيات شخصي لازم در مديريت اسلامي (مقوله تدبير) 61
جدول 4-4 : خصوصيات شخصي لازم در مديريت اسلامي (مقوله شرح صدر) 63
جدول 5-4 :مقوله مقبوليت مردمي و مشروعيت قانوني 66
جدول 6-4 :مقوله مديريت منابع انساني 69
جدول7-4 :مقوله سازماندهي 73
جدول8-4 : مقوله برنامه ريزي 75
جدول9-4 : مقوله مديريت اموال عمومي 78
جدول 10-4 :مقوله ي مديريت ارتباطات و اطّلاعات 80
جدول 11-4 :مقوله تصميم گيري 85
جدول12-4:مقوله ي عمران 96
جدول13 -4: مقوله ي امنيت 97
جدول 14-4 :مقوله ي هدايت و ارشاد 98
جدول 15-4 :مقوله ي رفاه 101
جدول شماره16-4: مقوله دلبستگي اعضاي سازمان 103
جدول 17-4 :مقوله ي ميزان وفاداري مردم 106
جدول 18-4 : مقوله ميزان جذابيت پيامد ها 108
جدول 19-4 :مقوله ي قدرت عوامل ذي نفوذ 110
جدول 20-4 :مقوله ي عوامل سياسي 110
جدول 21-4 :مقوله ي عوامل فرهنگي 111
جدول 22-4 :مقوله ي عوامل طبيعي 111
جدول 23-4 :مقوله ي عوامل اقتصادي 112

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-3: (نمودار کدگذاري محوري) 50
شکل 1-4 : نمودار محوري تقوا 58
شکل 2-4 : نمودار محوري عدالت 61
شکل 3-4 : نمودار محوري تدبير 63
شکل 4-4 : نمودار محوري شرح صدر 66
شکل 5-4 : نمودار محوري مقبوليت مردمي و مشروعيت قانوني 69
شکل 6-4 :نمودار محوري مديريت منابع انساني 73
شکل 7-4: نمودار محوري سازماندهي 75
شکل 8-4 : نمودار محوري برنامه ريزي 78
شکل9-4 : نمودار محوري مديريت اموال عمومي 80
شکل10-4 نمودار محوري فرآيند ارتباطات 84
شکل 11-4:فرايند مديريت ارتباطات و اطلاعات 84
شکل 12-4: فرايند تصميم گيري علوي 95
شکل 13-4 : نمودار محوري عمران 97
شکل 14-4: نمودار محوري امنيت…………………………………………………………………………………………………….98

شکل15-4 :نمودار محوري هدايت و ارشاد 100
شکل16-4: نمودار محوري رفاه………………………………………………………………………………………………………….103

شکل 17-4: نمودار محوري ميزان وفاداري مردم به حکومت 108
شکل 1-5:فرآيند مديريت علوي 122
شکل 2-5: فرآيند تصميم گيري علوي 123
شکل 3-5:پيوستار رهبري تناسبي 127

فصل اول
کليات

1-1- مقدمه
ويژگي اجتماعي بودن از فطريات انسان است وتاريخ بشر بيانگر اين است که انسان هميشه به صورت دسته جمعي زندگي مي کرده است. زندگي اجتماعي، قدرتي نظم آفرين و قوانيني مورد پيروي همگان را مي طلبد، تا در بستر قوانين و نظم اجتماعي، رشد و بالندگي و پيشرفت به سوي کمال حاصل شود. بنابراين يکي از ارکان زندگي اجتماعي، مديريت و رهبري است. زيرا در اجتماع منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با يکديگر ارتباط و اشتراک پيدا مي کند؛ و به خاطر هر چه مطلوبتر اين ارتباط و پايمال نشدن اين حقوق، تعيين وظايف، معرفي حدود و رعايت حقوق ضرورت دارد، تا حق از باطل و کژي از راستي مشخص گردد. و از همين جا است که هماهنگي بين افرادو واحد هاي اجتماعي، هدايت بسوي هدف، نظارت بر ضوابط و ارزشيابي کارها، ضرورت مديريت و رهبري را روشن مي سازد. و در يک کلام مي توان اين ضرورت را چنين ترسيم کرد که در نظام اجتماعي، مديريت، محور زندگي است.
مديريت و رهبري از هر نوعي که باشد، از رياست بانک ملت گرفته تا حکومت بر يک ملت، در کارآيي سازمان مربوطه و تحقق اهداف نقش مؤثر دارد. منتهي بايد اذعان داشت که مدير در تشکيلات خود، تنها تأثيراجرايي ندارد،بلکه هر حرکتي از حرکات او آثار مختلفي بر جاي خواهد گذاشت. رفتار شايسته و برخورد نيک مدير و رهبر با زير دستان، نقش مهمي در ايجاد محبوبيت براي مدير و جلب خشنودي عمومي دارد و بستر مناسبي براي رشد و تعالي اعضاء سازمان و تحقق اهداف آن فراهم مي کند.
عدم مديريت صحيح خود بزرگترين و سخت ترين مانع اجتماعي مردمان است و امير المؤمنان علي(ع) نسبت به آن چنين هشدار داده است:
“نگراني من از آن است که نا بخردان و نابکاران اين امت زمامداري را بدست آرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او رابه بندگي و خدمت خود گيرند و با صالحان در پيکار باشند و فاسقان را ياران خود سازند” (نهج البلاغه، ترجمه دشتي، 1379، نامه62). امير المؤمنين علي(ع) در تمام دوران حکومت خود تلاش نمود تا مباني فکري مديريت اسلامي و سيرت نيکوي آن را نشان دهد و در همين راه پذيراي هم? سختيها شد، چنانکه فرمود: “به خدا سوگند اگر شب را تا بامداد بر بستري از خار سخت بيدار به سر برم، و يا در غل و زنجيرها بسته و کشيده شوم، برايم محبوبتر است از اينکه خدا و رسولش را روز قيامت در حالي ملاقات کنم که به بعضي از بندگان ستم کرده و چيزي از اموال دنيا را غصب نموده باشم”(همان، کلام 224).
حضرت علي(ع) بر سر پيمان خود با خدا و مردم ايستاد و حکومت و مديريت اسلامي را پاس داشت و شهادت آن حضرت نيز در همين راه بود.
نهج البلاغه، پس از قرآن کريم گرانبها ترين و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع روش نمونهگیری، کارکنان زن، اسلام آباد غرب Next Entries نهج البلاغه، رسول اکرم (ص)، عهدنامه مالک اشتر