منبع پایان نامه درمورد آنتی اکسیدانت، تستوسترون، استرس اکسیداتیو

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………12 1-8-1)
2-8-1) میوز………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
3-8-1)اسپرمیوژنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
9-1)مورفولوژی اسپرم……………………………………………………………………………………………………………………………………14
1-9-1)سر اسپرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-9-1) دم اسپرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
10-1)ارزیابی مورفولوزی اسپرم………………………………………………………………………………………………………………………16
11-1)تنظیم هورمونی اسپرماتوژنز…………………………………………………………………………………………………………………….16
12-1)ظرفیت یابی و واکنش آکروزومی اسپرماتوزوئیدها……………………………………………………………………………………..17
13-1)تستوسترون و سایر هورمون های جنسی نر……………………………………………………………………………………………….18
14-1) تنظیم ترشح تستوسترون………………………………………………………………………………………………………………………..19
15-1) آثار مختلف آندروژن ها……………………………………………………………………………………………………………………….19
16-1)تجزیه و دفع تستسترون………………………………………………………………………………………………………………………….20
17-1) -فعالیت های بیولوژیکی در تولید مثل……………………………………………………………………………………………………21
18-1) سیکل استروس……………………………………………………………………………………………………………………………………21
19-1) اوولاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………21
20-1)حاملگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
21-1) دوره حاملگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….22
22-1) سیکلوسپورین………………………………………………………………………………………………………………………………………22
23-1)تاریخچه وساختمان شیمیایی سیکلوسپورین- آ………………………………………………………………………………………….22
24-1) مکانیسم عمل سیکلوسپورینآ در بدن………………………………………………………………………………………………………24
25-1)کاربرد های بالینی و عوارض…………………………………………………………………………………………………………………..25
26-1) استرس اکسیداتیو و پیامدهای آن در دستگاه تولید مثلی نر…………………………………………………………………………25
آنتی اکسیدانت ها و نقش حفاظتی آنها در برابر استرس اکسیداتیو………………………………………………………………28 27-1)
28-1) آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD…………………………………………………………………………………………………………30
29-1)آنزیم کاتالاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………31
30-1) آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز…………………………………………………………………………………………………………………….31
31-1) آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز……………………………………………………………………………………………………………………….31
32-1) مکانیسمهای پاسخ سلولی به استرس……………………………………………………………………………………………………..31
1-32-1) ترمیم و باز سازی DNA………………………………………………………………………………………………………………..32
33-1) مسیرهای ترمیم DNA………………………………………………………………………………………………………………………..32
34-1) مکانیسم های دفاع آنتی اکسیدانتی………………………………………………………………………………………………………….33
35-1)زالزالک………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
1-35-1) خصوصیات فیتوشیمیایی ………………………………………………………………………………………………………………..34
2-35-1) ویژگیهای داروشناختی………………………………………………………………………………………………………………….34
1-2-36-1) اثرات حفاظتی بر روی سیستم قلبی و عروقی………………………………………………………………………………. 33
2-2-35-1) خاصیت کاهندگی چربی خون……………………………………………………………………………………………………..35
3-2-35-1) اثرات آنتی اکسیدانتی………………………………………………………………………………………………………………….35
36-1)عصاره هسته انگور……………………………………………………………………………………………………………………………..36
37-1) تولیدمثل در موشهای صحرایی…………………………………………………………………………………………………………..38
1-37-1) بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-37-1) رفتار تولیدمثلی…………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-37-1) دستگاه تولیدمثلی موشهای صحرایی نر………………………………………………………………………………………….39
38-1) تولید جنین در شرایط In vitro………………………………………………………………………………………………………..41
39-1) ظرفیت پذیری اسپرم………………………………………………………………………………………………………………………. 41
40-1) لقاح آزمایشگاهی(IVF)…………………………………………………………………………………………………………………..42
41-1) مروری بر مطالعات انجام گرفته برروی داروی سیکلوپورین، عصاره زالزالک و عصاره هسته انگور…………44
فصل دوم : مواد و روشها
1-2) مواد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
2-2) وسایل و دستگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-2) آماده سازی عصاره های آبی…………………………………………………………………………………………………………………47
1-3-2) تهیه عصاره هسته انگور……………………………………………………………………………………………………………………47
2-3-2) طرز تهیه عصاره زالزالک………………………………………………………………………………………………………………….48
4-2) گروه بندی حیوانات……………………………………………………………………………………………………………………………48
5-2) تعیین حیوانات و دوز موثر دارو……………………………………………………………………………………………………………48
6-2) گروه بندی حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………………….49
7-2) برریس های بافت شناسی…………………………………………………………………………………………………………………….49
8-2) روش تهیه محلول ثبوتی فرمالین……………………………………………………………………………………………………………50
9-2) پاساژ بافتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
1-9-2) آبگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-9-2) شفاف سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-9-2) نفوذ و

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره اعتماد،، ، (فرمول Next Entries منبع پایان نامه درمورد عصاره آبی، آنتی اکسیدانت، مورفومتری