پایان نامه ارشد رایگان درمورد فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز، معیارهای ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………..
دکتر اقبال منصوری، استادیار بخش مهندسی و علوم کامپیوتر …………………………………………………..

شهریور ماه 1392
به نام خدا

اظهارنامه

اینجانب هومن رفعت صفایی دانشجوی رشتهی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی دانشکدهی آموزشهای الکترونیکی اظهار میکنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایان نامهام تکراری نیست و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.

نام و نام خانوادگی : هومن رفعت صفایی
تاریخ و امضا :

تقدیم به
همسر و فرزند عزیزم، که همواره و در همه حال، انگیزه و امید من به زندگی و ادامه تحصیل بوده و هستند.

سپاسگزاری
از خداوند متعال به سبب الطاف و نعمات بیدریغش و ارزانی داشتن نعمت و فرصت آموختن سپاسگذاری میکنم و در ادامه از استاد راهنمای گرانقدر جناب آقای دکتر هاشمی که در طی مراحل انجام پایاننامه همواره مشوق و یاری دهنده اینجانب بودهاند کمال تشکر و قدردانی میگردد .
همچنین از اساتید گرانقدر، جناب آقایان دکتر ذوالقدری و دکتر منصوری که بر اینجانب منت نهاده و اساتید مشاور بنده در این رساله بودهاند، سپاسگزاری مینمایم.

چکیده

ارائه مدلی برای سیستمهای توصیهگر در شبکههای مبتنی بر اعتماد

به کوشش

هومن رفعت صفایی

امروزه با گسترش و رشد روز افزون اطلاعات در فضای مجازی و وجود انبوهی از کالا یا خدماتی که در وب سایتهای تجاری و خدماتی ارائه میگردند کاربران را با این مشکل مواجه نموده است که چگونه کالا یا خدمت مورد نظر خود را به راحتی و با صرف کمترین زمان ممکن بیابند. در این میان سیستمهای توصیهگر با هدف تسهیل و یاری رساندن به کاربران در زمینه انتخاب و یافتن کالای مورد نیاز ایشان با استفاده از علوم و روشهای مبتنی بر داده کاوی اطلاعات، ایجاد و توسعه یافتهاند. همچنین در سالهای اخیر ظهور و گسترش شبکههای اجتماعی و شبکههای مبتنی بر رابطه اعتماد میان کاربران، باعث گشوده شدن افق جدیدی در ارائه سیستمهای توصیهگر و توسعه نسل جدیدی از اینگونه سیستمها گردیده است و آنرا به یکی از موضوعات جذاب و مورد توجه محققان تبدیل نموده است.
از میان روشها و مدلهای موجود در زمینه سیستمهای توصیهگر روش پالایش گروهی به لحاظ سادگی پیادهسازی از محبوبیت قابل ملاحظهای برخوردار است اما این روش در ارائه پیشنهادات مناسب و قابل قبول به کاربران تازه وارد دارای ضعفهای جدی میباشد. سیستمهای توصیهگر مبتنی بر اعتماد، با بهرهگیری از رابطه اعتماد میان کاربران، در جهت رفع نقاط ضعف بیان شده و خصوصا ارائه پیشنهادات مناسب به کاربران تازه وارد گامهای موثری برداشتهاند. در این تحقیق سعی شده است تا از تلفیق و ترکیب روشهای موجود در زمینه پالایش گروهی و همچنین مدلهای مبتنی بر اعتماد و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها مدلی نوین و توسعه یافته ارائه گردد که در آن نتایج از خطای کمتر و دقت بالاتری برخوردار بوده و با افزایش معیار پوشش بتوان به درصد بیشتری از کاربران پاسخ مناسب ارائه نمود. برای این منظور در میان انواع روشهای پالایش گروهی، روش مبتنی بر آیتم و برای پیمایش شبکه اعتماد میان کاربران نیز از روش پیمایش تصادفی بهره گرفته شده است، همچنین با تفسیر و تعدیل نظرات کاربران و اتخاذ شیوهای مناسب جهت محاسبه مقدار دقیق اعتماد میان کاربران و تغییر در نحوه پیمایش شبکه اعتماد میان ایشان سعی در بهبود و کاهش خطاهای نتایج گردیده است. در نهایت، جهت ارزیابی و برآورد مدل ترکیبی ارائه شده، نتایج و آمارهای حاصل از اجرای مدل پیشنهادی بر روی مجموعه داده های Epinions و Movielens و مقایسه آنها با نتایج مدل پایه TrustWalkerبه عنوان یکی از بهترین مدلهای ترکیبی ارائه شده در زمینه سیستمهای توصیه گر مبتنی بر اعتماد، ارائه میگردد.

واژههای کلیدی: دادهکاوی1، شبکههای اجتماعی2، شبکههای مبتنی بر اعتماد3، سیستمهای توصیهگر4، پالایش گروهی5، اعتماد6، پیمایش تصادفی7، ترکیب سازی8

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول : مقدمهای بر انواع سیستم توصیهگر…………………………………………………1
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- سیستمهای توصیهگر…………………………………………………………………………………………..3
1-3- انواع سیستمهای توصیهگر از لحاظ عملکردی……………………………………………………4
1-4- مزایا و اهمیت یک سیستم توصیهگر کارآمد………………………………………………………5
1-5- معایب و مشکلات کلی سیستمهای توصیهگر……………………………………………………..6
1-6- انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیادهسازی سیستمهای توصیهگر…….7
1-7- تشریح و بیان مسئله………………………………………………………………………………………….11
1-8- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….12
1-9- سوالات و فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………….13
1-10- مراحل تحقیق…………………………………………………………………………………………………14
1-11- فصول پایان نامه……………………………………………………………………………………………..15

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری تحقیق………………………………17
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….18
2-2- پالایش گروهی (Collaborative Filtering)…………………………………………….19
2-2-1- پالایش گروهی مبتنی بر حافظه(Memory Based)……………………………..20
2-2-1-1- روش پالایش گروهی مبتنی بر آیتم ………………………………………………………22
2-2-1-2- امتیازدهی به صورت پیش فرض……………………………………………………………..24
2-2-1-3- تشدید حالت(Case Amplification)……………………………………………….24
2-2-2- پالایش گروهی مبتنی بر مدل(Model Based)……………………………………..25
2-3- پالایش محتوایی (Content Based Filtering) ………………………………………26
2-4- تکنیکهای ترکیبی……………………………………………………………………………………………..27
2-5- سیستمهای توصیهگر مبتنی بر رابطه اعتماد میان کاربران……………………………..28
2-5-1- چگونگی کارکرد سیستم توصیهگر مبتنی بر اعتماد……………………………………30
2-5-2- مزایا و معایب………………………………………………………………………………………………..31
2-5-3- انتشار اعتماد و تجمیع اعتماد………………………………………………………………………33
2-6- چالش ها و محدودیتهای موجود………………………………………………………………………33
2-6-1- نقصان و کاستی اطلاعات……………………………………………………………………………..34
2-6-2- مشکل کاربران تازه وارد………………………………………………………………………………..34
2-6-3- کلاهبرداری و تقلب………………………………………………………………………………………35
2-6-4- پیچیدگیهای محاسباتی و زمانی…………………………………………………………………..36
2-7- معیارهای ارزیابی سیستمهای توصیهگر……………………………………………………………37
2-7-1- خطای جذر میانگین مربعات (RMSE)…………………………………………………….37
2-7-2- معیار درصد پوشش………………………………………………………………………………………38
2-7-3- معیار دقت…………………………………………………………………………………………………….39
2-7-4- معیار F-Measure…………………………………………………………………………………….39

فصل سوم : مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشین…………………………………………..41
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..42
3-2- مرور کارهای گذشته………………………………………………………………………………………….42
3-2-1- مدل MoleTrust………………………………………………………………………………………45
3-2-2- مدل TidalTrust………………………………………………………………………………………47
3-2-3- مدل دانه سیب……………………………………………………………………………………………..48
3-2-4- مدل ارائه شده توسط Anderson……………………………………………………………48
3-2-5- مدل ارائه شده توسط O’Donovan………………………………………………………..49
3-2-6- مدل TrustWalker………………………………………………………………………………….50
3-2-6-1- ساختار مدل TrustWalker…………………………………………………………………51
3-2-6-2- تشابه آیتم ها……………………………………………………………………………………………51
3-2-6-3- خصوصیات ویژه مدل TrustWalker…………………………………………………..52
3-2-6-3-1- فراگیری و عمومیت مدل…………………………………………………………………….52
3-2-6-3-2- اطمینان به نتایج حاصل………………………………………………………………………53
3-2-6-3-3- تفسیرپذیری و قابل توضیح بودن نتایج………………………………………………54
3-2-6-4- نمایش ماتریسی مدل TrustWalker………………………………………………….54
3-2-6-5- نتیجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع عقد نکاح، ازدواج مجدد، انتخاب همسر Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، دادگاه صالح، احساس حقارت