پایان نامه درباره اضطراب رایانه، شکاف دیجیتال، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

قدردانی:
بر خود میدانم که از زحمات بیدریغ اساتید محترم جناب آقای دکتر یوسفی و جناب آقای دکتر صفاریان ، و دکتر وحید فلاح ، که مرا در تدوین این پایان نامه یاری و راهنمایی نمودند تشکر و قدردانی نمایم .

فهرست منا بع

عنوان صفحه
چکیده : 1
فصل نخست کلیات پژوهش 2
1-1مقدمه 3
1-2 بیان مساله 4
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1-4-1هدف کلی 7
1-5 فرضیه های پژوهش 7
1-6 تعاریف واژه ها واصطلاحات: 8
1-6-1 تعریف نظری 8
1-6-2 تعریف عملیاتی 9
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش 10
2-1 : مقدمه 11
2-2: فناوری اطلاعات و ارتباطات 12
2-3: اینترنت 14
2-4: وب (شبکه) 15
2-5 جامعه اطلاعاتی 15
2-6: شکاف دیجیتالی 16
2-7 : تاریخچه شکاف دیجیتالی 18
2-8: سطوح شکاف دیجیتالی 19
2-9: شاخص های شکاف دیجیتالی 20
2-10: عوامل موثر بر شکاف دیجیتالی 22
2-10-1: درآمد و اقتصاد: 22
2-10-2: نسل و شکاف دیجیتالی 24
2-10-3: جنسیت و شکاف دیجیتالی 25
2-10-4: سواد رایانه ای 27
2-10-5: مهارت و شکاف دیجیتالی 27
2-10-6: نگرش نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات 29
2-10-7:میزان تسلط بر زبان انگلیسی 30
2-10-8: دسترسی به فناوری اطلاعات وارتباطات 30
2-10-8-1 انواع دسترسی 31
2-11: جهان و شکاف دیجیتالی 33
2-12: ایران و شکاف دیجبتالی 34
2-13 : وضعیت ایران درجهان: 35
2-14: تئوری های کاهش شکاف دیجیتالی 36
2-15: اضطراب 36
2-16: اضطراب رایانه 38
2-17: سطوح اضطراب رایانه: 40
2-18: عوامل موثر بر اضطراب رایانه 41
2-18-1: خودکار آمدی و اضطراب رایانه 41
2-18-2: نگرش و اضطراب رایانه 42
2-18-3: آموزش واضطراب رایانه 43
2-19: پیشینه ی پژوهش شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه 44
2-19-1: تحقیقات انجام شده در داخل کشور 44
2-19-2: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 48
2-20 نتیجه گیری 53
فصل سوم روش شناسی پژوهش 87
3-1 مقدمه: 88
3-2 روش شناسی پژوهش 88
3-3 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش: 88
3-4 جامعه آماری: 89
3-5 نمونه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری 89
3-6 روش گرد آوری داده ها: 91
3-7 ابزار گرد آوری داده ها: 91
3-8 روایی و پایایی پرسشنامه: 94
3-8-1 روایی پرسشنامه 94
3-8-2 پایایی پرسشنامه 94
3-9 روش اجرای پژوهش 95
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها 95
3-10-1 روش توصیفی: 95
3-10-2 روش استنباطی: 95
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها 96
4-1 مقدمه 97
4-2 آمار توصیفی 97
4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی: 97
4-2-1-1 جنسیت 98
4-2-1-2 مقطع تحصیلی 99
4-2-1-3 رشته تحصیلی 100
4-3 تحلیل استنباطی یافته ها 106
4-3-1 فرضیه اول:. 106
4-3-2 فرضیه دوم 107
4-3-3 فرضیه سوم 107
4-3 -4 فرضیه چهارم 108
4-3-5 فرضیه اصلی 109
4-3-6 فرضیه پنجم. 109
4-3-6-1 فرضیه پنج الف 110
4-3-6-2 فرضیه پنج ب 111
4-3-6-3 فرضیه پنج پ 112
4-3-6-4 فرضیه پنج ت 113
4-3-6-5 فرضیه پنج ج 113
4-3-6-6 فرضیه پنج چ 114
4-3-6-7 فرضیه پنج ح 116
4-3-6-8 فرضیه پنج خ 117
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 118
5-1 مقدمه 119
5-2 خلاصه پژوهش 119
5-3 یافته های پژوهش 121
نتیجه ب از فرضیه پنجم 124
نتیجه پ از فرضیه پنجم 125
نتیجه ت از فرضیه پنجم. 126
5-4 محدودیت های پژوهش 127
5-4-1 : محدودیت تحت کنترل پژوهشگر 127
5-4-2 : محدودیت خارج از کنترل پژوهشگر 127
5-5 پیشنهادهای پژوهش : 127
5-5-2 : مبتنی بر یافته های پژوهش 127
5-5-1: مبتنی بر تجارب پژوهشگر 132
5-5-3 : پیشنهاد به پژوهشگران آینده 134
منابع فارسی: 106
پیوست ها 117
Abstract 134

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
2-9: شاخص های شکاف دیجیتالی 20
جدول 3-1: تعداد کل دانشجویان به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی 89
جدول 3-2: نسبت هر نمونه به جامعه 90
جدول 3-3 نسبت مقطع تحصیلی به رشته ی تحصیلی و تعداد نمونه ها در هر مقطع 90
جدول 3-4: ساختار پرسشنامه 94
جدول (4-1): توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ جنسیت 98
جدول (4-2):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ مقطع تحصیلی 99
جدول (4-3):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ رشته تحصیلی 100
جدول (4-5):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ نگرش نسبت به کاربرد اینترنت 102
نمودار(4-5): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ نگرش نسبت به اینترنت 102
جدول (4-6):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ مهارت استفاده از اینترنت 103
جدول (4-7):توزیع نمونه مورد مطالعه از میزان استفاده از اینترنت 104
جدول (4-8):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ میزان اضطراب رایانه ای 105
جدول شماره(4- 9): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اضطراب رایانه ای 106
جدول شماره(4- 10): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین مهارت استفاده از اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان 107
جدول شماره(4- 11): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین استفاده از اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان 107
جدول شماره(4- 12): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین نگرش ذهنی نسبت به اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان 108
جدول شماره(4- 13): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دنشجویان 109
جدول(4-14):نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه سن و اضطراب رایانه ای دانشجویان 110
جدول(4-15) : نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه سن و اضطراب رایانه ای دانشجویان 110
جدول(4-16): نتایج حاصل از آزمون تعقیبی دانکن در مورد مقایسه سن و سطح اضطراب رایانه ای 111
جدول(4-17) : نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه شکاف دیجیتالی بر اساس سن دانشجویان 111
جدول(4-18) : نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه شکاف دیجیتالی بر اساس سن دانشجویان 112
جدول(4-19): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه اضطراب رایانه بر اساس جنسیت 112
جدول(4-20): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه شکاف رایانه ای براساس جنسیت 113
جدول(4-21): نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه رشته تحصیلی و اضطراب رایانه ای دانشجویان 113
جدول(4-22): نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه اضطراب رایانه ای بر اساس رشتۀ دانشجویان 114
جدول(4-23): نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه شکاف دیجیتالی بر اساس رشتۀ دانشجویان 114
جدول(4-24): نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه رشته و شکاف دیجیتالی دانشجویان 115
جدول(4-25): نتایج حاصل از آزمون تعقیبی دانکن در مورد مقایسه رشته و شکاف دیجیتالی دانشجویان 115
جدول(4-26): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه اضطراب رایانه بر اساس مقطع تحصیلی 116
جدول(4-27): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه شکاف رایانه ای براساس مقطع تحصیلی 117
جدول 1 : جنیست و شکاف دیجیتالی 118
جدول 2: طبقه بندی کشورهااز نظر دسترسی به IDI 119
جدول 3-وضعیت کشورها از نظر دسترسی به شاخص های ICTوسطح درآمد 120
جدول 4 : وضعیت ایران در جهان 121
جدول 5: میزان دسترسی به اینترنت 123
جدول 6: میزان ارجحیت و میزان استفاده از اینترنت 124

فهرست نمودارها

نمودار(4-1):نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ جنسیت 98
نمودار (4-2):نمودار توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ دوره تحصیلی 100
نمودار(4-3): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ رشته تحصیلی 100
نمودار(4-5): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ نگرش نسبت به اینترنت 102
نمودار(4-6): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ مهارت استفاده از اینترنت 103
نمودار(4-7): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ میزان استفاده از اینترنت 104
نمودار(4-8): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ میزان اضطراب رایانه ای 105

چکیده :
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و اینترنت مهمترین راه برای کسب اطلاعات درجامعه ی ما هستند. متاسفانه همه مردم به فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت دسترسی ندارند.(سطح اول شکاف دیجیتالی) .و تعداد بسیاری از آنها نیز توانایی استفاده از ICT به روش صحیح آنرا ندارند.( سطح دوم شکاف دیجیتالی) . این پژوهش نشان می دهد که اضطراب رایانه می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.اضطراب رایانه را د ر ساده ترین شکل می توان به عنوان ” ترس ازاستفاده از رایانه ” تعریف کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان می باشد.این پژوهش با هدف کاربردی و ، توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است . جامعه مورد مطالعه، متشکل از 373 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناس ارشد دانشگاه آزاد شهرستان ساری که در رشته های علوم انسانی،فنی و مهندسی وعلوم پزشکی در سال تحصیلی (91-90 )که به صورت تصادفی از نوع طبقه ای انتخاب شدند.
ابزار گرد آوری داده ها ازروش پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها وتعمیم نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمونهای تی دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه متناسب با متغیر های تحقیق و با کمک نرم افزار spss استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد که بین فرضیه های پژوهش ( دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مهارت استفاده از اینترنت ورایانه، میزان استفاده از اینترنت و رایانه، نگرش نسبت به اینترنت ) با اضطراب رایانه رابطه ی معنادارو معکوس وجود دارد. و در مورد فرضیه جمعیت شناختی (سن ، جنس ، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی) با اضطراب رایانه و شکاف دیجیتالی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سن و مقطع تحصیلی در شکاف دیجیتالی مؤثر نیست ولی در اضطراب رایانه مؤثر است. همچنین ،جنسیت و رشته تحصیلی در شکاف دیجیتالی مؤثر است ولی تاثیری در اضطراب رایانه ندارد.

فصل نخست

کلیات پژوهش
1-1مقدمه
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مهمترین راه برای کسب اطلاعات د رجامعه هستند. و اینترنت یکی از مهمترین ابزار دسترسی به اطلاعات در عصر اطلاعات به شمار می رود. متاسفانه همه مردم به فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت دسترسی ندارند.(سطح اول شکاف دیجیتالی) .و شگفت آور اینکه تعداد بسیاری از مردم توانایی استفاده از ICT به روش صحیح آنرا ندارند و بنابراین نمی توانند از مزایای آن استفاده و بهره شوند.( سطح دوم شکاف دیجیتالی) بدرستی آیا مردم به رسانه های نوین دسترسی و یا به آن دلبستگی ندارند و یا توانایی استفاده از را ندارند؟ فناوری اطلاعات وارتباطات از اهمیت فزاینده ای در زندگی اجتماعی و سازمانی برخوردار است.در حال حاضر در تاسیس جوامع اطلاعاتی دسترسی همه مردم به رسانه های جدید و دانستن چگونگی استفاده از این فناوری ها بسیار مهم است بدون دسترسی به اینترنت و وجود

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره علم ارتباطات، متکلم وحده Next Entries منبع تحقیق درباره فرهنگ نامه