منبع تحقیق درباره عنصر زمان

دانلود پایان نامه ارشد

کليد واژگان: روحانيت – دين – تبليغ – حضور موثّر – رسانه ملّي

فهرست مطالب
1-فصل اوّل: کليّات تحقيق 1
1-1-بيان مسأله 2
2-1-ضرورت و اهميّت تحقيق: 4
3-1-پرسشهاي تحقيق 5
4-1-اهداف تحقيق 6
5-1-فرضيه تحقيق 7
6-1-تعريف مفاهيم: 8
1-6-1- روحانيت 8
2-6-1-دين 9
3-6-1-تبليغ 10
4-6-1-حضور موثّر 10
5-6-1- هنـر 11
6-6-1-رسانه ملّي 14
2-فصل دوّم: مباني نظري تحقيق 15
1-2-بررسي تحقيقات پيشين 16
1-1-2-کتابها 16
1-1-1-2-آشنائي با روش تبليغي 17
2-1-1-2-دين در عصر رسانه 17
3-1-1-2-تلويزيون در جهان 18
4-1-1-2-رسانه و دين 19
5-1-1-2-مباني تبليغ 19
6-1-1-2-مجموعه مقالات؛ دوّمين همايش دين و رسانه 20
7-1-1-2-تاملاتي در دين و رسانه 21
2-1-2-تحقيقات پاياني 22
1-2-1-2-بررسي شيوههاي تبليغ دين اسلام در رسانه تلويزيون 22
2-2-1-2-دين و رسانه 23
3-2-1-2-بررسي چگونگي حضور مبلغان ديني در تلويزيون جمهوري اسلامي ايران 24
2-2-نظريه هاي مربوط به موضوع تحقيق 26
1-2-2-مفهوم شناسي 28
1-1-2-2-تعريف دين 28
2-1-2-2-اسلام 28
3-1-2-2-تبليغ 29
1-3-1-2-2- مفهوم تبليغ در لغت 30
2-3-1-2-2- مفهوم تبليغ در اصطلاح 31
3-3-1-2-2- تبليغ در قرآن 32
4-3-1-2-2- معناي اصطلاحي”تبليغ دين اسلام در دنياي مدرن” 33
5-3-1-2-2- تبليغات در عصر حاضر 33
6-3-1-2-2- تبليغ ديني 35
2-1-2-2-روحانيت 37
1-2-1-2-2-تعريف روحاني 37
2-2-1-2-2-اقتدار روحانيت 38
3-2-1-2-2-نقش روحانيت در ايجاد قدرت نرم 38
4-2-1-2-2-وظايف روحانيون 39
1-4-2-1-2-2-تبيين مکتب 39
2-4-2-1-2-2-مرزباني 40
3-4-2-1-2-2-تعميق فرهنگ ديني 42
3-1-2-2-تبليغ اقناعي و القائي 42
1-3-1-2-2-مولفههاي متقاعدسازي در تبليغ 43
1-1-3-1-2-2-ويژگيهاي ارسال کننده پيام 43
2-1-3-1-2-2-اعتبار منبع 43
3-1-3-1-2-2-تخصص يا خبرگي 43
4-1-3-1-2-2-قابليت اعتماد 43
5-1-3-1-2-2-محبوب بودن 44
6-1-3-1-2-2-جذابيت 44
7-1-3-1-2-2-شباهت 44
8-1-3-1-2-2-قدرت 44
2-3-1-2-2- مؤلفههاي پيام متقاعدگرانه 45
1-2-3-1-2-2-قابليت فهم پيام 45
2-2-3-1-2-2-شمار استدلال 45
3-2-3-1-2-2-ايجاد هيجان 45
4-2-3-1-2-2-پيامهاي يک جانبه در برابر پيام هاي دوجانبه 45
5-2-3-1-2-2-نتيجه گيري پيام 46
6-2-3-1-2-2-معرفي منبع 46
7-2-3-1-2-2-ترتيب ارائه پيام 46
8-2-3-1-2-2-تکرار پيام و تنوع پيام 47
3-3-1-2-2-فرم و قالب تبليغ 47
4-1-2-2-هنر، قالبي براي انديشه 50
1-4-1-2-2-تعريف هنر 50
2-4-1-2-2-کارايي هنر 51
3-4-1-2-2-هنر و تبليغ 51
5-1-2-2-رسانه 52
1-5-1-2-2-تعريف رسانه 52
2-5-1-2-2-چيستي رسانه 52
3-5-1-2-2-رسانههاي همگاني 53
4-5-1-2-2-جايگاه رسانهها در عصر حاضر 53
5-5-1-2-2-انواع رسانهها 54
6-5-1-2-2-کارکرد‌هاي رسانه‌ها 54
7-5-1-2-2-وظايف رسانهها 55
1-7-5-1-2-2-حق جويي و حق گويي 56
2-7-5-1-2-2-راستگوئي و صداقت 57
3-7-5-1-2-2-ترويج دين 57
4-7-5-1-2-2-توجّه به نيازهاي مردم 58
5-7-5-1-2-2-ايجاد وحدت 58
6-7-5-1-2-2-توليد سرگرمي سازنده 59
7-7-5-1-2-2-انتقاد دلسوزانه 59
8-7-5-1-2-2-الگوسازي 60
9-7-5-1-2-2-توليد هنجارهاي اجتماعي 61
10-7-5-1-2-2-اصلاح جامعه 61
8-5-1-2-2-ضرورت حضور دين در رسانههاي نوين 63
9-5-1-2-2-رسانههاي نوين 63
10-5-1-2-2-رسانه ديني و دين رسانهاي 65
11-5-1-2-2-رسالت حوزه علميه براي تبليغ دين از رسانه ملّي 66
12-5-1-2-2-ضرورت تحوّل نظام تبليغي حوزه علميه 67
1-12-5-1-2-2-موقعيت سياسي 67
2-12-5-1-2-2-موقعيت رسانه اي 68
13-5-1-2-2-رابطه دين و رسانه 70
14-5-1-2-2-جايگاه رسانهاي تلويزيون 72
15-5-1-2-2-جايگاه تبليغ سنّتي 74
16-5-1-2-2-تبليغات مدرن، مکمل تبليغات سنّتي 75
17-5-1-2-2-آسيب شناسي شيوه هاي سنّتي تبليغ 75
18-5-1-2-2-برخي امتيازات تبليغ ديني تلويزيوني 76
3-2-مباني و چارچوب نظري 78
1-3-2-نظريه گلوله اي 78
2-3-2-نظريه استفاده و خشنودي 78
3-3-2-نظريه برجسته سازي 79
4-3-2-نظريه كاشت 79
5-3-2-نظريه كاركردگرايي ساختي 80
6-3-2-نظريه همگرا 81
1-6-3-2-ديدگاه هم گرا و حضور دين در رسانه 82
3-فصل سوّم: روش تحقيق 89
1-3-روش پژوهش و تحقيق نگارنده 90
2-3- روش کتابخانهاي 90
3-3-ابزار گردآوري اطلاعات 91
4-فصل چهارم: يافتههاي تحقيق 92
1-4-حضور توليدي و تهيه کنندگي 96
1-1-4-تهيه‌کننده تلويزيوني کيست؟ 96
2-1-4-جايگاه تهيه‌کننده 97
3-1-4-وظايف تهيهکننده 99
4-1-4-روحاني تهيهکننده 99
2-4-حضور کارشناسانه 101
1-2-4-كارشناس كيست؟ 102
1-1-2-4-كارشناس مدعو 103
2-1-2-4-کارشناس مذهبي 103
2-2-1-2-4-نقش نهادهاي تامين کارشناس در تلويزيون 108
3-1-2-4-مجري كارشناس 109
1-3-1-2-4-استفاده از کارشناسان مناسب 110
3-4-حضور سياستگذارانه 113
1-3-4-تعريف سياست 113
2-3-4-مفهوم سياست‌گذاري رسانه‌اي 114
3-3-4-ضرورت سياست‌گذاري در رسانه 115
4-3-4-اصول سياست‌گذاري رسانه‌اي 118
5-3-4-آسيب‌هاي فرآيند سياست‌گذاري در صدا و سيما 118
6-3-4- سياستگذاري و نقش روحانيون 119
4-4-حضور مديريتي 121
1-4-4-مديريت رسانه اي 123
2-4-4-اصول و مباني مديريت پيام 124
1-2-4-4-مفهوم مديريت پيام 124
2-2-4-4-مديريت پيام در رسانه‌هاي جمعي 124
3-2-4-4-ضرورت مديريت پيام 125
3-4-4-مديريت پيام و رسانه اي روحاني 125
5-4-حضور علمي و پژوهشگرانه 129
1-5-4-تعريف پژوهش 129
2-5-4-اهميت پژوهش 130
3-5-4-اهميت پژوهش در رسانه 131
4-5-4-مولفه هاي يک پژوهش رسانه اي موثر 132
5-5-4-ويژگيهاي يک پژوهشگر رسانه اي 133
6-5-4-وضعيت فعلي پژوهش و پژوهشگران در سازمان صدا و سيما 135
7-5-4-روحاني پژوهشگر 135
6-4-حضور نظارتي 137
1-6-4-مفهوم نظارت 137
2-6-4-مراجع نظارتي در حکومت اسلامي 138
3-6-4-اصول حاکم بر رسانه هاي عمومي 140
4-6-4-بيانات حضرت امام خميني(ره) درباره صدا وسيما 141
5-6-4-بيانات مقام معظم رهبري (مدظله) درباره صدا وسيما 142
6-6-4-نحوه اجراي اصل ??? قانون اساسي در بخش نظارت 143
7-6-4-نقش نظام نظارتي در كنترل رفتارهاي نابهنجار 143
8-6-4-جايگاه قانوني شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما 144
5-فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها 146
1-5-نتيجهگيري 147
2-5-پيشنهادات 149
3-5- منابع فارسي 153
4-5-منابع لاتين 159

1-فصل اوّل: کليّات تحقيق

شامل:
– بيان مسئله
– ضرورت و اهميّت تحقيق
– اهداف تحقيق
– پرسش هاي تحقيق
– فرضيه هاي تحقيق
– تعريف مفاهيم

1-1-بيان مسأله
تبليغ دين مبين اسلام، جزء مهمترين و اصلي ترين وظائف روحانيون و مبلّغان ديني، بعد از غيبت صغراي حضرت ولي عصر(عج) به شمار مي رود.
روحانيت، به سبب دسترسي، مهارت و تسلط بر منابع و متون شريعت، قول و فعلش براي عموم مردم، حجّت بوده و همين عامل سبب شده تا روحانيون در اديان ابراهيمي به لحاظ جايگاهشان در همه امور معنوي و دنيوي از جمله مسائل اخلاقي، ديني، فرهنگي، سياسي و اقتصادي و … تاثير مستقيم داشته باشند.
در اسلام، اين شان و جايگاه با نام هاي فقهاء، علماء و اولوالامر آورده شده است و به كساني اطلاق مي شود كه در احكام دين به معرفت عميق رسيده اند و به عنوان نايبان پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) در عصر غيبت معرفي شده اند.
در طول اين ساليان متمادي، روحانيون و مبلّغان ديني، از شيوه ها و روش هاي مختلفي براي اين رسالت مهم، استفاده کردند تا حقايق دين را به مردم بياموزند و به جرات مي توان ادّعا کرد که جامعه مسلمان ايران و ايرانيان، تديّن خود را مديون همين قشر و روش شان هستند.
دليل اصلي شيفتگي مردم نسبت به خداوند و اهل بيت(ع)، حضور روحانيون و مبلّغان ديني در بين مردم به وسيله منبر، مسجد، تدريس، آموزش و …. است و نهادينه کردن فرهنگ قرآني و ديني در بين جامعه، به غير از اين شيوه هاي مختلف حضور، ممکن نبوده است و بي شک جامعه، وامدار زحمات، انديشه ها و تفکّرات اين قشر و شيوه هايشان است.
از طرفي ديگر، يافتن شيوه هاي موثّر و تاثيرگذار در تبليغ و ترويج آموزه هاي دين مبين اسلام، هميشه يکي از دغدغه هاي اصلي روحانيون و مبلّغان علوم ديني بوده است؛ صاحب نظران، همواره راه هاي متفاوتي را براي تبيين مسائل ديني براي مردم ارائه نموده اند؛ امّا پيچيدگي مسائل دين، اختلاف فرهنگ ها، عنصر زمان و مکان و متفاوت بودن مخاطبين، حاکي از آن است که يک مبلّغ دين بايد به تناسب نياز و ديدگاه و فرهنگ جامعه، خود را به ابزار تبليغ و حضور موثّر مسلّح کند تا بتواند به وظيفه شرعي خود عمل کرده باشد.
امروزه حاکميت، قدرت و تاثير رسانه هاي مختلف در عصر کنوني بر کسي پوشيده نيست و با توجه به ارتقا سطح دانش عمومي، کمتر کسي پيدا مي شود که بر تاثير رسانه ها در فرهنگ سازي و تخريب فرهنگ ها، واقف نباشد؛ امروزه مردم با واسطه يا بدون واسطه از اين ابزار بهره مي برند و استفاده آنها از اين ابزار، بخشي از زندگي شان شده است .
با روشن شدن مسئله، در مي يابيم که برون رفت از شيوه هاي سنّتي تبليغ، به شيوه هاي مدرن، در عصر کنوني، با حفظ ارزش ها و مقدّسات از ضروريات است.
و از طرف ديگر، فراگيري و قدرت رسانه، به خاطر آميختگي اش با “هنر” است که باعث حکومت آنها بر افکار شده است؛ رسانه بدون هنر، منزوي ست و کارآمدي خود را از دست خواهد داد.
آموزه دين، به مثابه يک محتواي کامل و بي نقص، در ارائه يک مفهوم، اگر در قالب ابزارهاي موثّر ابلاغ نگنجد، مسلّماً ابتر خواهد بود و تاثيرگذاري خود را از دست خواهد داد؛ لذا آميختگي دين با شيوه هاي هنري ابلاغ، يک ضرورت است و غناي در محتوا (مباني ديني) ما را از قالب(ابزارهاي ابلاغ)، بي نياز نمي کند و بر مبلّغين و روحانيون، فرض است که در کنار توجّه و امعان نظر به مباني ديني و قرآني، به شيوه هاي ابلاغ و ابزارهاي موثّر اقناع دين هم بپردازند.
ابزار هنر، داراي همه مولفه هاي موثّر و تاثير گذار و ماندگار في ذاته مي باشد؛ چنان که مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) درباره استفاده از ابزارهـاي هنــري فرموده انـد: ابزارهاي هنـري، بي شک، رساترين، بليغ ترين و کاراترين ابلاغ و تبليغ پيام است.
نگارنده اين رساله، بر آن است تا ضمن تبيين جايگاه روحانيون و رسالت شان و ماهيت رسانه، بويژه رسانه جمهوري اسلامي ايران، به چگونگي حضور موثّر آنها در رسانه ملّي بپردازد و راهکارهاي حضور موثّر را بررسي کند تا مسئولين امر، بسترهاي لازم را براي حضور موثّر روحانيت در رسانه ملّي، فراهم آورند.

2-1-ضرورت و اهميّت تحقيق:
ضرورت تبليغ دين، در دنياي جديد به کمک رسانه هاي نوين و مدرن، بر کسي پوشيده نيست؛ طي قرون اخير، شکل هاي جديد و مختلفي در امر رسانه، پديد آمده و نام هايي همچون تئاتر، سينما، تلويزيون هاي دولتي و خصوصي، اينترنت، روزنامه و… وارد عرصه فعاليت هاي اجتماعـي شده اند و بدون هيـچ مانـع و محدوديتي، مرزهاي فکري را در مي نوردنـد و از مهمترين راه هاي کسب آگاهي و اطلاعات و از فراگيرترين و توانمندترين منابع آگاهي و شناخت بشـر به شمـار ميروند و مخاطبـان بسيار زيادي را مجذوب خود نموده اند؛ اين ادوات رسانه اي، به لطف امواج و با استفاده از تصوير و صدا، به رقيب هاي تازه و جدّي براي رسانه منبر تبديل شدهاند.
با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري، مبني بر حضور تاثيرگذار و عميق روحانيون در صدا و سيما، که معظمله، آن حضور را متفاوت با سخنراني، وعظ وخطابه دانستند و تاکيدشان بر حضور مشاوران روحاني صاحب نظر، آگاه و توانا، در صدا و سيما و همچنين تاکيد بر امکان اعمال نظر و جهت دهي صحيح در برنامهها، توسط روحانيون و اظهار نظر پيرامون نقايص موجود در عرصه رسانه، که به روحانيت و حوزه علميه مربوط است و ضرورت وجود روحانيون مطلع، از مسائل هنري، براي شناسايي راههاي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره نماز جمعه، امام صادق، شاه طهماسب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره نماز جمعه، امام صادق، نماز جماعت